Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPŽP p rogramové období 2014+. Operační program Životní prostředí 2014+  Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPŽP p rogramové období 2014+. Operační program Životní prostředí 2014+  Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační."— Transkript prezentace:

1 OPŽP p rogramové období 2014+

2 Operační program Životní prostředí 2014+  Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí  Řídícím orgánem Ministerstvo životního prostředí  Zprostředkujícím subjektem je SFŽP  Hlavními cíli realizace programu: −Kvalitní a zdravé prostředí, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů na ŽP a snižování změn klimatu  Spuštění programu se předpokládá od začátku roku 2014 včetně vyhlášení výzev ~ závisí na implementaci jednotného monitorovacího systému a schválení Programového dokumentu a Nařízení rady EU (viz dále)  Přesná alokace zatím nebyla stanovena, předpokládanou částkou je přibližně polovina finančních prostředků současného OPŽP  Financování ze dvou evropských fondů: EFRR (Evropský fond regionálního rozvoje) a FS (Fond soudržnosti) 2

3 6 prioritních os OPŽP 2014+. 3 Číslo a název prioritní osySpecifický cílFond 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů v kategorii do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod, efektivní hospodaření s vodními zdroji 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině, efektivní nakládání s vodními zdroji 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření FS 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.1 Snížit celkovou expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek 2.2 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší FS 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže 3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů 3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace 3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin 3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady 3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže FS 3.7 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení EFRR 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.1 Posílit biodiverzitu 4.2 Posílit přirozené funkce krajiny 4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory EFRR 5. Energetické úspory 5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení FS 6. Technická pomoc 6.1 Technická pomoc pro zajištění implementace OPŽP 2014 – 2020 FS

4 Harmonogram programového období 2014+ Harmonogram přípravy příštího programovacího období  1. fáze: Jsou připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS včetně OPŽP a předloženy MMR  Dále indikativně v závislosti na stavu vyjednávání evropské legislativy:  2. fáze od června do listopadu 2013, kdy bude program na úrovni ČR kompletně dopracován a postoupen vládě ČR k projednání vč. dokumentace, stanovení milníků, cílových hodnot indikátorů na úrovni specifických cílů  3. fáze od listopadu 2013 do prosince 2013, kdy bude program předložen EK, projednán oficiálně s EK, upraven a poté konečná verze programu předložena ke schválení EK formou rozhodnutí 4

5 Současný stav  Probíhá příprava a nastavování jednotného informačního systému MS2014+ dodavatelem softwarového řešení (ve správě MMR)  Implementační struktura stejná jako u stávajícího programu  Nyní v procesu přípravy Programový dokument, jednotlivé Metodické pokyny pro administraci projektů  Legislativa EU, návrhy obecných a specifických nařízení EK, není v současné době schválena (nyní pouze návrh ), její možné schválení se předpokládá na podzim 2013  Podíl na alokaci ani příspěvek z fondů EU není zatím znám – finanční prostředky v procesu vyjednávání 5

6 Změny oproti OPŽP 2007-2013  Jednotný informační systém MS2014+  Veškeré činnosti spojené s podáním žádosti, vč. příloh, řízení administrace, uzavírání smluv budou prováděny elektronicky (elektronický podpis)  Bude pravděpodobně umožněno kombinovat finanční nástroje s dalšími formami podpory ze SSR: s dotacemi, příspěvky na úhradu úroků a příspěvky na úhradu poplatků ze záruky za definovaných podmínek  Snaha o zjednodušení a snížení administrativní zátěže a maximální využití dostupných finanční prostředků 6

7 7 Operační program Životní prostředí

8 88 Krajské pracoviště SFŽP ČR Voroněžská 144 Liberec Ing. Michal Machačný Vedoucí oddělení krajských pracovišť Čechy email: michal.machacny@sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "OPŽP p rogramové období 2014+. Operační program Životní prostředí 2014+  Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační."

Podobné prezentace


Reklamy Google