Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013 Horizont 2008-2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013 Horizont 2008-2009."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Horizont

2 Program rozvoje venkova OSA 1 I.1.1.modernizace zem.podniků a podopatření, II.-III.2008 I.1.1.2spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií, II.-III.2008 I.1.2.investice do lesů, X.2008 I.1.3.přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, VI.2008 I.1.4.pozemkové úpravy, VI.2008 I.3.1další odborné vzdělávání a informační činnost, VI.2008 I.3.2zahájení činnosti mladých zemědělců, II.-III.2008 I.3.3předčasné ukončení zemědělské činnosti – kontinuálně I.3.4využívání poradenských služeb, II.-III.2008

3 Program rozvoje venkova OSA 2 II.2.4.obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesa, II.- III.2008

4 Program rozvoje venkova OSA 3 III.1.1.diverzifikace činností nezemědělské povahy, II.-III.2008 III.1.2podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, II.-III.2008 III.1.3.podpora cestovního ruchu, VI.2008 III.2.1obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, X.2008 III.2.2ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, X.2008 III.3.2vzdělávání a informace, X.2008

5 Program rozvoje venkova OSA 4 výsledky 1. výzvy opatření IV. 1.2 nejsou známy IV.1.2.realizace místní rozvojové strategie, VI., X.2008 IV.2.1. realizace projektů spolupráce, VI., X.2008

6 ROP JIHOVÝCHOD OPATŘENÍ Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.3 – Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu, pravděpod. V.2008

7 ROP JIHOVÝCHOD OPATŘENÍ Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, pravděpod. V Rozvoj služeb v cestovním ruchu, pravděpod. V.2008

8 ROP JIHOVÝCHOD OPATŘENÍ Rozvoj urbanizačních center Rozvoj regionálních středisek Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, III Veřejné služby regionálního významu

9 OP Česká republika - Rakousko Prioritní osa 1 socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Oblasti podpory OP 1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi OP 2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času OP 3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace OP 4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

10 OP Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika Prioritní osa 2 regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblasti podpory OP 5 Doprava a regionální dostupnost OP 6 Životní prostředí a prevence rizik OP 7 Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce a prostorové plánování

11 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. II. - IV.2008 (1.1.,1.2.) Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. X. - XI.2008 (2.1., 2.2.) Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. X. - XI.2008 (3.1.) Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. VIII. - IX.2008 Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. V. - VI.2008 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. VIII.- IX.2008 Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek. X.-XI.2008

12 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. II. - IV.2008 (1.1.,1.2.) Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. X. - XI.2008 (2.1., 2.2.) Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. X. - XI.2008 (3.1.) Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. VIII. - IX.2008 Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. V. - VI.2008 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. VIII.- IX.2008 Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek. X.-XI.2008

13 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE 2.1ZÁRUKA, rž do , pž do ICT a strategické služby, rž do , pž do ICT V PODNICÍCH, květen EKO-ENERGIE, říjen INOVACE – PROJEKT, květen INOVACE – PATENT, rž do , pž do POTENCIÁL (II.výzva), rž do , pž do SPOLUPRÁCE, květen PROSPERITA, květen ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, rž do , pž do NEMOVISTOSTI, rž do MARKETING, říjen 2008

14 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání, květen 2008, prosinec 2008 Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, září Partnerství a sítě, prosinec 2008 Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osa č.4a: Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) Prioritní osa č.4b: Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) Oblasti podpory: 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání, duben, červenec, září Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, duben-prosinec Systémový rámec dalšího vzdělávání, duben 2008


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013 Horizont 2008-2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google