Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013 Horizont 2008-2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013 Horizont 2008-2009."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013 Horizont 2008-2009

2 Program rozvoje venkova 2007-2013 OSA 1 I.1.1.modernizace zem.podniků a podopatření, II.-III.2008 I.1.1.2spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií, II.-III.2008 I.1.2.investice do lesů, X.2008 I.1.3.přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, VI.2008 I.1.4.pozemkové úpravy, VI.2008 I.3.1další odborné vzdělávání a informační činnost, VI.2008 I.3.2zahájení činnosti mladých zemědělců, II.-III.2008 I.3.3předčasné ukončení zemědělské činnosti – kontinuálně I.3.4využívání poradenských služeb, II.-III.2008

3 Program rozvoje venkova 2007-2013 OSA 2 II.2.4.obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesa, II.- III.2008

4 Program rozvoje venkova 2007-2013 OSA 3 III.1.1.diverzifikace činností nezemědělské povahy, II.-III.2008 III.1.2podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, II.-III.2008 III.1.3.podpora cestovního ruchu, VI.2008 III.2.1obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, X.2008 III.2.2ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, X.2008 III.3.2vzdělávání a informace, X.2008

5 Program rozvoje venkova 2007-2013 OSA 4 výsledky 1. výzvy opatření IV. 1.2 nejsou známy IV.1.2.realizace místní rozvojové strategie, VI., X.2008 IV.2.1. realizace projektů spolupráce, VI., X.2008

6 ROP JIHOVÝCHOD OPATŘENÍ 1 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.3 – Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu, pravděpod. V.2008

7 ROP JIHOVÝCHOD OPATŘENÍ 2 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, pravděpod. V.2008 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu, pravděpod. V.2008

8 ROP JIHOVÝCHOD OPATŘENÍ 3 3.1 - Rozvoj urbanizačních center 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, III.2008 3.4 - Veřejné služby regionálního významu

9 OP Česká republika - Rakousko Prioritní osa 1 socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Oblasti podpory OP 1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi OP 2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času OP 3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace OP 4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

10 OP Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika Prioritní osa 2 regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblasti podpory OP 5 Doprava a regionální dostupnost OP 6 Životní prostředí a prevence rizik OP 7 Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce a prostorové plánování

11 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. II. - IV.2008 (1.1.,1.2.) Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. X. - XI.2008 (2.1., 2.2.) Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. X. - XI.2008 (3.1.) Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. VIII. - IX.2008 Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. V. - VI.2008 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. VIII.- IX.2008 Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek. X.-XI.2008

12 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. II. - IV.2008 (1.1.,1.2.) Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. X. - XI.2008 (2.1., 2.2.) Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. X. - XI.2008 (3.1.) Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. VIII. - IX.2008 Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. V. - VI.2008 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. VIII.- IX.2008 Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek. X.-XI.2008

13 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE 2.1ZÁRUKA, rž do 2.7.2007, pž do 31.12.2008 2.2ICT a strategické služby, rž do 30.6.2008, pž do 31.10.2008 2.2ICT V PODNICÍCH, květen 2008 3.1EKO-ENERGIE, říjen 2008 4.1INOVACE – PROJEKT, květen 2008 4.1INOVACE – PATENT, rž do 31.12.2008, pž do 28.2.2009 4.2.POTENCIÁL (II.výzva), rž do 30.9.2009, pž do 30.11.2009 5.1.SPOLUPRÁCE, květen 2008 5.1.PROSPERITA, květen 2008 5.2ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, rž do 28.2.2009, pž do 30.4.2009 5.3.NEMOVISTOSTI, rž do 31.12.2008 6.2MARKETING, říjen 2008

14 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání, květen 2008, prosinec 2008 Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, září 2008 2.4 Partnerství a sítě, prosinec 2008 Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osa č.4a: Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence) Prioritní osa č.4b: Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) Oblasti podpory: 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání, duben, červenec, září 2008 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, duben-prosinec 2008 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání, duben 2008


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ VÝZVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013 Horizont 2008-2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google