Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)"— Transkript prezentace:

1 Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)

2 Strukturální fondy zřízeny za účelem:
  snižování rozdílů mezi rozvinutými a hospodářsky zaostalými regiony   hospodářské a společenské přeměny oblastí se strukturálními problémy a v neposlední řadě ke zlepšování životního prostředí

3 Strukturální fondy zřízeny za účelem:
  přispění k výstavbě a vybudování municipálních i dalších infrastruktur podpory konkurenceschopnosti a zvýšení kvality produkce podpory investic do lidských zdrojů a zlepšení podnikatelského prostředí.

4 Druhy fondů: Evropský regionální a rozvojový fond (ERDF)
   Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF)    Evropský sociální fond (ESF)    Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG)    Fond soudržnost

5 Cíle: 1 - povzbuzování rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává; 2 - podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, které čelí strukturálním obtížím; 3 - podpora přizpůsobování a modernizace politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti

6 Česká republika je zařazena do Cíle 1 s výjimkou hlavního města Prahy, která spadá pod Cíle 2 nebo 3. V „předvstupním“ období MZe administruje finanční prostředky EU v rámci programu SAPARD. Program SAPARD slouží jako nástroj EK, prostřednictvím kterého by se kandidátské země měly naučit programovat dokumenty a následně efektivně využívat finančních prostředků SF.

7 OP Zemědělství    Účel zpracování OP Zemědělství: podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova.

8 Cíl OP Zemědělství :    podpora trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména na: zvyšování konkurenceschopnosti odvětví, zajištění zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů, snižování rozdílů v sociálních podmínkách, zachování kulturní krajiny, ochraně a zlepšování životního prostředí.

9 Priorita I. Rozvoj zemědělství, lesního, vodního hospodářství a venkova

10 Cíl: zemědělství větší konkurenceschopnost a adaptace na podmínky evropského trhu zvýšení produktivity práce zvýšení přidané hodnoty a kvality zemědělských produktů vytváření nových pracovních míst a růst příjmů snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní zlepšení zpracování zemědělských produktů

11 Cíl: lesní hospodářství
investice do nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů   obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami podpora preventivních opatření proti přírodním kalamitám a opatření na zlepšování ekologické stability lesů

12 Cíl: pozemkové úpravy uspořádání vlastnických práv k pozemkům
prostorové a funkční úpravy pozemků a jejich reálné vytyčení

13 Cíl: podpora a zlepšení zpracování a marketingu rybích výrobků, chovu vodních živočichů a činností prováděných odborníky v rybářství

14 Priorita II. Technická pomoc

15 Cíl: poskytnout technickou pomoc v rámci realizace OP Zemědělství se zaměřením na podporu jeho efektivního řízení, jeho propagaci a na podporu efektivního hodnocení OP Zemědělství a HRDP

16 Priorita Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů

17 méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními
agroenvironmentální opatření zalesnění zemědělské půdy předčasný odchod do důchodu založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití zakládání skupin výrobců technická pomoc

18 Druhy opatření: předčasný odchod do důchodu (POD)
méně příznivé oblasti (LFA) a oblasti s ekologickými omezeními

19 Agroenviromentální opatření:
ekologické zemědělství péče o ornou půdu – travnaté okraje ošetřování travních porostů zatravňování orné půdy tvorba travnatých pásů na svažitých půdách pěstování meziplodin trvale podmáčené louky a rašelinné louky oplocení cenných lokalit na pastvinách ptačí lokality na TTP: Chřástal polní

20 Agroenviromentální opatření:
údržba extenzivních sadů rozptýlená zeleň zonální podopatření – Bílé Karpaty, Blaník, České středohoří, Litovelské pomoraví, Moravský kras, Poodří, Železné hory zalesňování zemědělské půdy založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití zakládání skupin výrobců technická pomoc


Stáhnout ppt "Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google