Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)"— Transkript prezentace:

1 Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)

2 Strukturální fondy zřízeny za účelem: • snižování rozdílů mezi rozvinutými a hospodářsky zaostalými regiony • hospodářské a společenské přeměny oblastí se strukturálními problémy a v neposlední řadě • ke zlepšování životního prostředí

3 Strukturální fondy zřízeny za účelem: • přispění k výstavbě a vybudování municipálních i dalších infrastruktur • podpory konkurenceschopnosti a zvýšení kvality produkce • podpory investic do lidských zdrojů a zlepšení podnikatelského prostředí.

4 Druhy fondů: • Evropský regionální a rozvojový fond (ERDF) • Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) • Evropský sociální fond (ESF) • Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG) • Fond soudržnost

5 Cíle: 1 - povzbuzování rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává; 2 - podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, které čelí strukturálním obtížím; 3 - podpora přizpůsobování a modernizace politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti

6 Česká republika je zařazena do Cíle 1 s výjimkou hlavního města Prahy, která spadá pod Cíle 2 nebo 3. V „předvstupním“ období MZe administruje finanční prostředky EU v rámci programu SAPARD. Program SAPARD slouží jako nástroj EK, prostřednictvím kterého by se kandidátské země měly naučit programovat dokumenty a následně efektivně využívat finančních prostředků SF.

7 OP Zemědělství Účel zpracování OP Zemědělství: podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova.

8 Cíl OP Zemědělství : podpora trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména na: • zvyšování konkurenceschopnosti odvětví, • zajištění zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů, • snižování rozdílů v sociálních podmínkách, • zachování kulturní krajiny, • ochraně a zlepšování životního prostředí.

9 Priorita I. Rozvoj zemědělství, lesního, vodního hospodářství a venkova

10 Cíl: zemědělství • větší konkurenceschopnost a adaptace na podmínky evropského trhu • zvýšení produktivity práce • zvýšení přidané hodnoty a kvality zemědělských produktů • vytváření nových pracovních míst a růst příjmů • snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní • zlepšení zpracování zemědělských produktů

11 Cíl: lesní hospodářství • investice do nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů • obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami • podpora preventivních opatření proti přírodním kalamitám a opatření na zlepšování ekologické stability lesů

12 Cíl: pozemkové úpravy • uspořádání vlastnických práv k pozemkům • prostorové a funkční úpravy pozemků a jejich reálné vytyčení

13 Cíl: podpora a zlepšení zpracování a marketingu rybích výrobků, chovu vodních živočichů a činností prováděných odborníky v rybářství

14 Priorita II. Technická pomoc

15 Cíl: poskytnout technickou pomoc v rámci realizace OP Zemědělství se zaměřením na podporu jeho efektivního řízení, jeho propagaci a na podporu efektivního hodnocení OP Zemědělství a HRDP

16 Priorita Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů

17 • méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními • agroenvironmentální opatření • zalesnění zemědělské půdy • předčasný odchod do důchodu • založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití • zakládání skupin výrobců • technická pomoc

18 Druhy opatření: • předčasný odchod do důchodu (POD) • méně příznivé oblasti (LFA) a oblasti s ekologickými omezeními

19 Agroenviromentální opatření: • ekologické zemědělství • péče o ornou půdu – travnaté okraje • ošetřování travních porostů • zatravňování orné půdy • tvorba travnatých pásů na svažitých půdách • pěstování meziplodin • trvale podmáčené louky a rašelinné louky • oplocení cenných lokalit na pastvinách • ptačí lokality na TTP: Chřástal polní

20 Agroenviromentální opatření: • údržba extenzivních sadů • rozptýlená zeleň • zonální podopatření – Bílé Karpaty, Blaník, České středohoří, Litovelské pomoraví, Moravský kras, Poodří, Železné hory • zalesňování zemědělské půdy • založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití • zakládání skupin výrobců • technická pomoc


Stáhnout ppt "Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google