Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“"— Transkript prezentace:

1 Programové dokumenty připravované MZe ČR pro období po přistoupení k EU (2004-2006):
Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)

2 Politika rozvoje venkova
CAP (1958) horizontální socio-strukturální směrnice LFA - první aplikace teritoriálního přístupu v CAP Regionální politika (polovina 70. let) založen ERDF pro restrukturalizaci starých průmyslových regionů ve Velké Británii 1987 1) politika hospodářské a sociální soudržnosti) 2) prioritní cíle pro alokaci prostředků ze strukturálních fondů

3 Strukturální politika:
subsidiarita koncentrace programování partnerství adicionalita monitorování a hodnocení

4 Politika rozvoje venkova druhý pilíř Společné zemědělské politiky
Investice do zemědělských podniků Podpora mladých zemědělců Odborné vzdělávání Podpora předčasného odchodu zemědělců do důchodu Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními Agro-environmentální opatření Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů Lesní hospodářství Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

5 Hlavní komunitární nástroje realizace politiky rozvoje venkova:
Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG)

6 Cíle strukturální politiky:
nejméně rozvinuté oblasti s HDP/obyv. <75 %  EU Cíl 2 oblasti se starými průmyslovými odvětvími venkovské periferie s nízkou hustotou zalidnění, odlivem obyvatel nebo vysokou nezaměstnaností problémové městské oblasti oblasti jednostranně závislé na rybolovu Cíl 3 horizontální – tzn. realizace všude kromě oblastí Cíle 1

7 Cíle 1 a 2 v programovém období 2000-2006
Česká republika v období = oblast Cíle 1, s výjimkou hl.m.Prahy

8 Hlavní rozdíly podpory dle jednotlivých Cílů:
maximální výše kofinancování ze strany Společenství (v oblastech Cíle 1 = až 80 % nákladů z veřejných zdrojů), počet podporovaných aktivit (v Cíli 1 je podporováno širší spektrum aktivit, včetně přímé podpory podnikům při zvýšení zaměstnanost), maximální výše podpory ze strany Společenství (v oblastech Cíle 1 je možné dosáhnout nejvyšší podpory na jednoho obyvatele).

9 Základní právní předpisy :
Nařízení Rady 1260/1999 o strukturálních fondech Nařízení Rady 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z EAGGF Nařízení Komise 445/ prováděcí nařízení pro NR 1257/1999

10 Základní rozdíly mezi programovými dokumenty:
Národní rozvojový plán (NDP) Rámec podpory Společenství (CSF) Operační programy (OP) Programové doplňky(PC)

11 Struktura operačních programů
Analýza stávající situace, zhodnocení dosavadní národní politiky, včetně implementačních struktur, zohlednění názorů regionů, SEA a ex-ante hodnocení OP Evropskou komisí Hodnocení pokroku dosaženého předchozím operačním programem, srovnání plánovaných cílů, skutečnosti a finančních nákladů SWOT analýza, rozvojová strategie a její cíle, přehled a popis opatření, monitorovací indikátory a finanční tabulky jednotlivých opatření Systém implementace a monitorování, zajištění publicity a finanční kontroly

12 Priority a opatření programových dokumentů: OP Zemědělství
Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a venkova Technická pomoc 1) Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků 2) Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 3) Lesní hospodářství 4) Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 5) Odborné vzdělávání 6) Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 7) Technická pomoc

13 Priority a opatření programových dokumentů: HRDP
Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů 1) Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními 2) Agro-environmentální opatření 3) Zalesnění zemědělské půdy 4) Předčasný odchod do důchodu 5) Zakládání skupin výrobců 6) Technická pomoc

14 Finanční plán programových dokumentů v období 2004-2006

15 Podíl priorit a opatření OP Zemědělství na celkovém finančním plánu v období 2004-2006 (v %)
Investice do zemědělského majetku /zemědělských podniků 59,8 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 8,2 Lesní hospodářství 3,5 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 22,2 Odborné vzdělávání 0,4 Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 4,8 Priorita I. celkem 98,9 Technická pomoc 1,1 Celkem OP 100,0

16 Podíl opatření HRDP na finančním plánu v období 2004-2006 (v %)
Předčasný odchod do důchodu 1,3 Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními 48,1 Agro-environmentální opatření 46,2 Lesnictví 3,0 Zakládání skupin výrobců 0,9 Technická pomoc 0,5 Celkem HRDP 100,0

17 OP Zemědělství HRDP nástroj realizace = orientační sekce EAGGF
převažují podpory investičního charakteru navazuje na program SAPARD a rozšiřuje spektrum opatření dle nařízení Rady 1257/1999 kofinancování - liší se v závislosti na dané aktivitě ( %) kvalifikační podmínky pro získání podpory - specifické dle opatření a podopatření záruční sekce EAGGF podpory nárokového charakteru navazuje na NV 505/2000 a částečně i na Zásady pro poskytování dotací kofinancování- 80 % EU, 20 % ČR kvalifikační podmínky pro získání podpory - plnění tzv. dobré praxe farmáře, závazek hospodaření minimálně 5 let po obdržení první platby na minimální rozloze 5 ha z.p., popř. dodržení příslušné intenzity chovu hosp. zvířat

18 LFA oblasti mimo LFA horské oblasti ostatní LFA specifické LFA

19 Kde lze najít OP Zemědělství a HRDP:
v oddílu „Dotace a programy“

20


Stáhnout ppt "Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“"

Podobné prezentace


Reklamy Google