Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové dokumenty připravované MZe ČR pro období po přistoupení k EU (2004-2006): Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové dokumenty připravované MZe ČR pro období po přistoupení k EU (2004-2006): Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství)"— Transkript prezentace:

1 Programové dokumenty připravované MZe ČR pro období po přistoupení k EU (2004-2006): Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství) a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)

2 Politika rozvoje venkova CAP (1958) •1972 - horizontální socio- strukturální směrnice •1975 - LFA - první aplikace teritoriálního přístupu v CAP Regionální politika (polovina 70. let) •1974 - založen ERDF pro restrukturalizaci starých průmyslových regionů ve Velké Británii 1987 1) politika hospodářské a sociální soudržnosti) 2) prioritní cíle pro alokaci prostředků ze strukturálních fondů

3 Strukturální politika: •subsidiarita •koncentrace •programování •partnerství •adicionalita •monitorování a hodnocení

4 Politika rozvoje venkova druhý pilíř Společné zemědělské politiky 1)Investice do zemědělských podniků 2)Podpora mladých zemědělců 3)Odborné vzdělávání 4)Podpora předčasného odchodu zemědělců do důchodu 5)Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními 6)Agro-environmentální opatření 7)Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů 8)Lesní hospodářství 9)Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

5 Hlavní komunitární nástroje realizace politiky rozvoje venkova: •Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) •Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) •Evropský sociální fond (ESF) •Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG)

6 Cíle strukturální politiky: •Cíl 1 –nejméně rozvinuté oblasti s HDP/obyv. <75 %  EU •Cíl 2 –oblasti se starými průmyslovými odvětvími –venkovské periferie s nízkou hustotou zalidnění, odlivem obyvatel nebo vysokou nezaměstnaností –problémové městské oblasti –oblasti jednostranně závislé na rybolovu •Cíl 3 –horizontální – tzn. realizace všude kromě oblastí Cíle 1

7 Cíle 1 a 2 v programovém období 2000-2006 Česká republika v období 2004-2006 = oblast Cíle 1, s výjimkou hl.m.Prahy

8 Hlavní rozdíly podpory dle jednotlivých Cílů: •maximální výše kofinancování ze strany Společenství (v oblastech Cíle 1 = až 80 % nákladů z veřejných zdrojů), •počet podporovaných aktivit (v Cíli 1 je podporováno širší spektrum aktivit, včetně přímé podpory podnikům při zvýšení zaměstnanost), •maximální výše podpory ze strany Společenství (v oblastech Cíle 1 je možné dosáhnout nejvyšší podpory na jednoho obyvatele).

9 Základní právní předpisy : •Nařízení Rady 1260/1999 o strukturálních fondech •Nařízení Rady 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z EAGGF •Nařízení Komise 445/2002 - prováděcí nařízení pro NR 1257/1999

10 Základní rozdíly mezi programovými dokumenty: •Národní rozvojový plán (NDP) •Rámec podpory Společenství (CSF) •Operační programy (OP) •Programové doplňky(PC)

11 Struktura operačních programů •Analýza stávající situace, zhodnocení dosavadní národní politiky, včetně implementačních struktur, zohlednění názorů regionů, SEA a ex-ante hodnocení OP Evropskou komisí •Hodnocení pokroku dosaženého předchozím operačním programem, srovnání plánovaných cílů, skutečnosti a finančních nákladů •SWOT analýza, rozvojová strategie a její cíle, přehled a popis opatření, monitorovací indikátory a finanční tabulky jednotlivých opatření •Systém implementace a monitorování, zajištění publicity a finanční kontroly

12 Priority a opatření programových dokumentů: OP Zemědělství •Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a venkova •Technická pomoc 1) Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků 2) Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 3) Lesní hospodářství 4) Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 5) Odborné vzdělávání 6) Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 7) Technická pomoc

13 Priority a opatření programových dokumentů: HRDP Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů 1) Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními 2) Agro-environmentální opatření 3) Zalesnění zemědělské půdy 4) Předčasný odchod do důchodu 5) Zakládání skupin výrobců 6) Technická pomoc

14 Finanční plán programových dokumentů v období 2004-2006

15 Podíl priorit a opatření OP Zemědělství na celkovém finančním plánu v období 2004-2006 (v %) Investice do zemědělského majetku /zemědělských podniků59,8 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing8,2 Lesní hospodářství3,5 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí22,2 Odborné vzdělávání0,4 Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství4,8 Priorita I. celkem98,9 Technická pomoc1,1 Celkem OP100,0

16 Podíl opatření HRDP na finančním plánu v období 2004-2006 (v %) Předčasný odchod do důchodu1,3 Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními48,1 Agro-environmentální opatření46,2 Lesnictví3,0 Zakládání skupin výrobců0,9 Technická pomoc0,5 Celkem HRDP100,0

17 OP Zemědělství HRDP •nástroj realizace = orientační sekce EAGGF •převažují podpory investičního charakteru •navazuje na program SAPARD a rozšiřuje spektrum opatření dle nařízení Rady 1257/1999 •kofinancování - liší se v závislosti na dané aktivitě (50-80-100 %) •kvalifikační podmínky pro získání podpory - specifické dle opatření a podopatření •záruční sekce EAGGF •podpory nárokového charakteru •navazuje na NV 505/2000 a částečně i na Zásady pro poskytování dotací •kofinancování- 80 % EU, 20 % ČR •kvalifikační podmínky pro získání podpory - plnění tzv. dobré praxe farmáře, závazek hospodaření minimálně 5 let po obdržení první platby na minimální rozloze 5 ha z.p., popř. dodržení příslušné intenzity chovu hosp. zvířat

18 LFA oblasti mimo LFA horské oblasti ostatní LFA specifické LFA

19 Kde lze najít OP Zemědělství a HRDP: http://www.mze.cz v oddílu „Dotace a programy“

20


Stáhnout ppt "Programové dokumenty připravované MZe ČR pro období po přistoupení k EU (2004-2006): Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (OP Zemědělství)"

Podobné prezentace


Reklamy Google