Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční zdroje EU Zdroje čerpání finančních prostředků z EU pro ČR v programovém období 2000-2006:  strukturální fondy  Fond soudržnosti (Kohezní fond)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční zdroje EU Zdroje čerpání finančních prostředků z EU pro ČR v programovém období 2000-2006:  strukturální fondy  Fond soudržnosti (Kohezní fond)"— Transkript prezentace:

1 Finanční zdroje EU Zdroje čerpání finančních prostředků z EU pro ČR v programovém období 2000-2006:  strukturální fondy  Fond soudržnosti (Kohezní fond)  komunitární programy  iniciativy Společenství (některé)

2 Strukturální fondy EU  Evropský sociální fond (ESF)  Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)  Evropský zemědělský záruční a orientační fond (EAGGF)  Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)

3 Strukturální fondy EU  strukturální fondy jsou spolu s Fondem soudržnosti hlavními nástroji regionální politiky EU  hlavními regionální politiky je podpora ekonomicky slabších států, snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a posilování ekonomické a sociální soudržnosti všech členských zemí EU  na léta 2000–2006 byly stanoveny dva regionální cíle a jeden horizontální cíl pro lidské zdroje

4 Strukturální fondy EU Cíl 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů  regiony s HDP pod hranicí 75 % průměru EU  investice především do výroby  podpora cíle z prostředků všech čtyř strukturálních fondů – ERDF, ESF, EAGGF a FIFG

5 Strukturální fondy EU Cíl 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací  všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1 a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí  cíl je naplňován z prostředků ERDF, ESF, FIFG

6 Strukturální fondy EU Cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání  snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení  k dosažení cíle se využívají pouze prostředky z ESF

7 Strukturální fondy EU  pro zařazení regionu do některého z cílů se na území EU používá statistické vymezení NUTS  ČR je rozdělena do celkem pěti úrovní klasifikace:  NUTS I – celá ČR  NUTS II – regiony soudržnosti (8)  NUTS III – kraje (14)  NUTS IV – okresy  NUTS V - obce  pro regionální a strukturální politiku jsou nejdůležitější jednotky NUTS II a III, které jsou klíčem k zařazování jednotlivých regionů pod jednotlivé cíle

8 Strukturální fondy EU Regiony NUTS II a III

9 Strukturální fondy EU Operační programy v ČR OP Průmysl a podnikání  podpora rozvoje podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a v průmyslových službách  zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkumu a vývoje v průmyslu  rozvoj a zvýšení efektivnosti energetiky

10 Strukturální fondy EU Operační programy v ČR OP Infrastruktura  podpora modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí  podpora ochrany životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a klimatu, nakládání s odpady), ochrany přírody a krajiny a odstraňování starých zátěží

11 Strukturální fondy EU Operační programy v ČR OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  podpora rozvoje venkovských částí regionů, adaptace českého zemědělství na evropský model, rozvoje multifunkčního zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospodářství

12 Strukturální fondy EU Operační programy v ČR OP Rozvoj lidských zdrojů  podpora vysoké a kvalitní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, včetně integrace ohrožených skupin sociální exkluzí  podpora rovných příležitostí pro muže a ženy  podpora rozvoje celoživotního učení  podpora adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek

13 Strukturální fondy EU Operační programy v ČR Společný regionální operační program  komplementární s operačními programy jednotlivých sektorů a s Fondem soudržnosti, rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a orientuje se na společné rozvojové potřeby regionů

14 Fond soudržnosti  poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Evropské unie, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU  z hlediska objemu finančních prostředků z EU tvoří Fond soudržnosti v ČR cca 1/3 z celé pomoci  míra pomoci EU poskytovaná fondem je 80–85 % veřejných výdajů  výše pomoci je stanovena podle typu projektu, jenž má být realizován

15 Komunitární programy EU  Komunitární programy jsou aktivity, které Evropské společenství vytvořilo v průběhu let s cílem podpořit kooperaci mezi členskými státy v různých specifických oblastech, které souvisejí s politikami Společenství.  V dokumentu „Agenda 2000“, vydaném v červenci 1997, navrhla Evropská komise postupné otevírání širokého spektra komunitárních programů kandidátským zemím.  Od roku 1999 se občané, firmy a státní správa ze všech kandidátských zemí podílejí na spolupráci a výměnných sítí z nejrůznějších oblastí.

16 Komunitární programy EU Oblasti komunitárních programů EU výzkum – 6. rámcový program (2002–2006)6. rámcový program (2002–2006) vzdělávání – Socrates II (2000–2006)Socrates II (2000–2006) odborné školení – Leonardo da Vinci II (2000–2006)Leonardo da Vinci II (2000–2006) mládež – Youth (2000–2006)Youth (2000–2006) kultura – Culture 2000 (2000–2006)Culture 2000 (2000–2006) audiovizuální média – Media Plus (2001–2005)Media Plus (2001–2005) životní prostředí – LIFE (2000–2004), Environmental Protection NGOs (2002–2006)LIFE (2000–2004) energetika – Intelligent Energy for EuropeIntelligent Energy for Europe veřejné zdraví – Akční program Společenství (2003–08)Akční program Společenství (2003–08)

17 Komunitární programy EU Oblasti komunitárních programů EU sociální politika a politika zaměstnanosti – Employment Incentive Measures, Community Framework Strategy on Gender Equality (2001–2005), Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002–2006Employment Incentive MeasuresCommunity Framework Strategy on Gender Equality (2001–2005)Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002–2006 malé a střední podnikání – Víceletý program pro podniky a podnikání, zejména malé a stření podniky (2001–2005)Víceletý program pro podniky a podnikání, zejména malé a stření podniky (2001–2005) informační technologie – IDA II/eContentIDA IIeContent cla – Customs 2007Customs 2007

18 Iniciativy Společenství  zvláštní programy zřízené EK k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy Evropského společenství nebo usnadňují jejich realizaci  pro programové období 2000–2006 existují 4 iniciativy:  INTERREG  EQUAL  URBAN  LEADER+

19 INTERREG III  nástroj pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční polohy dané oblasti  dělí se na tři části  část A - přeshraniční spolupráce  část B - nadnárodní spolupráce  část C - meziregionální spolupráce  navazuje na předstrukturální program Phare CBC a financuje se z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

20 EQUAL  podpora projektů a postupů, které napomáhají řešit stávající problematické oblasti souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce  financováno z Evropského sociálního fondu (ESF)

21 URBAN  posiluje sociální a hospodářskou regeneraci malých a středně velkých měst a městských aglomerací v úpadku s cílem nastolit udržitelný rozvoj  financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)  v ČR nefunguje!

22 LEADER+  podpora rozvoje venkova prostřednictvím integrovaných programů a strategií pilotní povahy  financováno z Evropského záručního a orientačního fondu (EAGGF)  iniciativu doplňuje ještě národní program LEADER ČR (Ministerstvo zemědělství ČR)

23 Informační zdroje Oficiální portál Evropské unie (www.europa.eu.int)www.europa.eu.int Zastoupení Evropské komise v ČR (www.evropska-unie.cz)www.evropska-unie.cz Server Úřadu vlády ČR o EU (www.euroskop.cz)www.euroskop.cz Strukturální fondy EU (www.strukturalni-fondy.cz)www.strukturalni-fondy.cz Evropský sociální fond (www.esfcr.cz)www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz)www.mpsv.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz)www.mmr.cz Národní vzdělávací fond (www.nvf.cz)www.nvf.cz

24 Poskytovatelé grantů Nadace rozvoje občanské společnosti (www.nros.cz)www.nros.cz Nadace ČEZ (www.cez.cz)www.cez.cz Nadace Eurotel (www.nadace-eurotel.cz)www.nadace-eurotel.cz Nadace Via (www.nadacevia.cz)www.nadacevia.cz Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz)www.nadacepartnerstvi.cz Open society funds (www.osf.cz)www.osf.cz Česko-německý fond budoucnosti (www.fondbudoucnosti.cz)www.fondbudoucnosti.cz Nadace Charty 77 – Konto Bariéry (www.bariery.cz)www.bariery.cz Nadace Preciosa (www.preciosa.com)www.preciosa.com Fond T-Mobile (www.t-mobile.cz)www.t-mobile.cz

25 Informační zdroje o uzávěrkách ECONNECT, o.s. - databáze grantů (nno.ecn.cz)nno.ecn.cz Evropská brána – finanční možnosti EU pro NNO (www.ngo-eu.cz)www.ngo-eu.cz


Stáhnout ppt "Finanční zdroje EU Zdroje čerpání finančních prostředků z EU pro ČR v programovém období 2000-2006:  strukturální fondy  Fond soudržnosti (Kohezní fond)"

Podobné prezentace


Reklamy Google