Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chci čerpat evropské fondy i v dalších letech Praha září, 2010 Radomír Špok Institut pro evropskou politiku www.europeum.org.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chci čerpat evropské fondy i v dalších letech Praha září, 2010 Radomír Špok Institut pro evropskou politiku www.europeum.org."— Transkript prezentace:

1 Chci čerpat evropské fondy i v dalších letech Praha září, 2010 Radomír Špok Institut pro evropskou politiku www.europeum.org

2 Obsah I. Historický exkurs a postavení PHSS na úrovni EU II.Česká republika a využívání evropských fondů III. Stav čerpání a výhled do budoucna

3 Část I. Historický exkurs a postavení PHSS na úrovni EU

4 Rozpočet EU (výdaje)

5 Saldo jednotlivých zemí EU na rozpočtu (2007-13) v mld.EUR

6 Saldo zemí EU na rozpočtu (2007-13) per capita

7 Hospodářská a sociální koheze Politika hospodářské a sociální soudržnosti regionální politika sociální politika (částečně) zemědělská politika (částečně) sdílená politika - kompetence jak na úrovni EU tak na národní úrovni úroveň EU - nastavení principů, rámec národní úroveň - implementace

8 Historické pozadí Strukturálních fondů EU 50s belgický důlní průmysl 1973 - první rozšíření EU 1986 - Španělsko a Portugalsko vstupují do EU Hospodářská a měnová unie Kohezní fond východní rozšíření – ekonomicky slabší země

9 Porovnání výdajů na Zemědělskou politiku a SF EU

10 Principy Strukturálních fondů EU programování (několikaleté plánování) koncentrace (regionální/funkční) partnerství (vertikální/horizotální) adicionalita (k národním zdrojům) monitorování a evaluace (ex-ante, interim, ex-post) solidarita (s méně prosperujícími regiony a sociálními skupinami) subsidiarita (nejvhodnější úroveň)

11 Evropský sociální fond (1957) Evropský sociální fond přispívá k dosažení priorit Společenství prostřednictvím zlepšování pracovních příležitostí a celkovou podporou zvyšování zaměstnanosti. Podpora zaměstnanosti, vzdělávání a rovných šancí tak, aby bylo možné předvídat změny způsobené hospodářskou a sociální restrukturalizací, rozvojem znalostní ekonomiky a demografickým vývojem.

12 Evropský regionální rozvojový fond (1974) Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů, stejně tak jako zaostalosti znevýhodněných regionů, včetně venkovských a městských oblastí, upadajících průmyslových regionů a oblastí s geografickým či přírodním znevýhodněním.

13 Kohezní fond (1992) Pokrývá velké projekty infrastruktury v dopravě a ochraně životního prostředí, ale také v oblastech, které mají jasný environmentální rozměr, jako je energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie nebo městská a veřejná doprava atd. U transevropských dopravních sítí se akce fondu budou zaměřovat především na prioritní projekty evropského významu.

14 Prioritní cíle (2007-2013) Cíl 1 Konvergence Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl 3 Evropská územní spolupráce

15

16 EU regions

17 Financování (2007-2013) LEADE REQUAL INTERE G URBAN Iniciativ y x Cíl 3 xxxCíl 2 xxxxCíl 1 FIFGEAGGFESFERDF LEADE REQUAL INTERE G URBAN Iniciativ y x Cíl 3 xxxCíl 2 xxxxCíl 1 FIFGEAGGFESFERDF

18 Část II. Česká republika a využívání evropských fondů

19 Co mělo být uděláno? Vyhnout se duplicitám v programech Stanovit klíčové priority a cíle Omezený počet priorit a cílů Zajistit spolufinancování Fiskální reforma - mandatorní výdaje

20 Regiony NUTS II v ČR

21 Programování Několikastupňový systém (Cíl 1) Národní rozvojový plán (NDP) Národní strategický referenční rámec (NSRR) Operační programy (OPs) Programové dodatky Zjednodušení od roku 2007 ?

22 Programování

23 Národní strategický referenční rámec Strategické priority vyjádřeny v jednotlivých OP 1. Konkurenceschopná česká ekonomika 2. Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 3. Atraktivní prostředí 4. Vyvážený rozvoj území

24 Řízení 2007-2013

25 OP 2007 - 2013 Integrovaný operační program OP Podnikání a inovace OP Doprava OP Životní prostředí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost ROP (7 NUTS II.) OP Technická pomoc

26 Řízení 2007-2013 Národní orgán pro koordinaci (MMR) Monitorovací výbor NSRR (koordinační výbory) Platební a certifikační orgán – Národní fond Auditní orgán – platební a certifikační orgán Řídicí orgány (ministerstva, regionální rady) Zprostředkující subjekty (odbory ministerstev, CzechInvest, SFŽP, kraje) Monitorovací výbor

27 Modelové skupiny konečných příjemců Veřejné subjekty kraje, obce, sdružení obcí, mikroregiony, univerzity Státní subjekty ministerstva, instituce přímo napojené na státní rozpočet, úřady práce a další Neziskový sektor občanská sdružení, o.p.s., nadace, nadační fondy, církevní instituce, zájmová a profesní sdružení Soukromý sektor malé a střední podniky, živnostníci, farmáři

28 Alokace pro Českou republiku 1990 - 2003 - 1,5 mld EUR (předvstupní nástroje) 2004 - 2006 - 2,8 mld EUR (nižší než ve starých zemích EU) from 2007 – až 4,2 mld. EUR za rok! Maximální alokace

29 Část III. Stav čerpání a výhled do budoucna

30 Průběh čerpání prostředků

31 Stav čerpání k 10/2006

32 Za období 2004 – 2006 vyčerpala ČR téměř 100% maximální alokace (SF) – N+2 pravidlo U kohézního fondu dosud není uzavřeno (přes 80%) Jaký bude výsledek za období 2007 – 2013? Jaké jsou parametry úspěchu? Kvantita vs. Kvalita? VÝSLEDEK ČERPÁNÍ 2004 - 2006

33 Stav čerpání k 7/2010 – část 1

34 Stav čerpání k 7/2010 – část 2

35 Stav čerpání k 7/2010 – část 3

36 Stav čerpání k 7/2010 – část 4

37 jednání o finanční perspektivě 2014-2020 vládní strategie pro jednání zúžení priorit – např. 3 prioritní oblasti (vs. Nastavení pravidel SF EU – tzn. ESF a ERDF) Doprava Životní prostředí Vzdělávání a výzkum evropský přesah odlišné priority jednotlivých členských zemí Výhled do budoucna

38 Kontakt: Radomír Špok rspok@europeum.org


Stáhnout ppt "Chci čerpat evropské fondy i v dalších letech Praha září, 2010 Radomír Špok Institut pro evropskou politiku www.europeum.org."

Podobné prezentace


Reklamy Google