Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika a strukturální fondy Evropské unie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika a strukturální fondy Evropské unie"— Transkript prezentace:

1 Regionální politika a strukturální fondy Evropské unie

2 Hospodářská politika EU
Politika hospodářské a sociální soudržnosti Sloučení politik z důvodu zlepšení koordinace Regionální Sociální Zemědělské Jedna třetina prostředků unie

3 Strukturální fondy jako nástroj
Snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU Rozvoj zaostávajících regionů Restrukturalizace průmyslových oblastí Ekonomická diverzifikace venkovských oblastí Revitalizace zanedbaných městských čtvrtí Článek 158 smlouvy o Evropské unii

4 Cíle regionálních politik a fondů EU
Cíl 1: Prosazování rozvoje a strukturálního přizpůsobení regionů, jejichž rozvoj zaostává. Cíl 2: Podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním problémům. Cíl 3: Podpora přizpůsobování a modernizace politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti.

5 Fondy a jejich rozsah Evropský fond pro regionální rozvoj ( ERDF )
Evropský sociální fond ( ESF ) Evropský zemědělský orientační a záruční fond ( EAGGF ) Finanční nástroj pro orientaci rybolovu ( FIFG ) Fond soudržnosti – Kohezní fond Evropská investiční banka

6 Iniciativy společenství
Interreg Equal Urban Leader Programy evropské komise Transition facility, INTI

7 Lisabonská strategie Strategický dokument Unie z roku 2000 Cíle:
Unijní ekonomika se stane do konce roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s větším množstvím lepších pracovních míst a s větší sociální soudržností.

8 Lisabonská strategie a její 3 pilíře
Ekonomický Sociální Ekologický Strategie je každoročně hodnocena Evropskou radou

9 Strukturální fondy a jejich principy
Koncentrace Koordinace Programování Partnerství Spolufinancování Doplňkovost

10 Základní legislativa Evropských Společenství ve vztahu k fondům
Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění Nařízení (ES) č. 1685/2000 upravující pravidla způsobilosti pro získání spolufinancování ze Strukturálních fondů Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů Nařízení (ES) č. 1783/1999 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 1999, o Evropském fondu pro regionální rozvoj Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999, o Evropském sociálním fondu

11 Rámec podpory Společenství
Smlouva mezi vládou ČR a Evropskou komisí Vymezuje prioritní cíle a oblasti Definuje základní institucionální uspořádání Určuje finanční rámec Podkladem pro vyjednávání je Národní rozvojový plán

12 Národní rozvojový plán
NRP - základní národní dokument NRP pro uplynulé období 2004 – 2006 - 6 prioritních os Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb Rozvoj dopravní infrastruktury Rozvoj lidských zdrojů Ochrana a zkvalitňování životního prostředí Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Rozvoj cestovního ruchu

13 Operační programy Společný regionální operační program ( SROP ) Operační program Rozvoj lidských zdrojů ( OP RLZ ) Operační program Průmysl a podnikání Operační program Infrastruktura Operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství

14 Související dokumenty operačních programů
Programové dodatky Příručky pro žadatele Příručky pro příjemce

15 Regiony a územní statistické jednotky - Regiony NUTS v ČR


Stáhnout ppt "Regionální politika a strukturální fondy Evropské unie"

Podobné prezentace


Reklamy Google