Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS KS LS 2004/05 SF a FK Rámec podpory společenství ČR 2004-06 8. 4. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS KS LS 2004/05 SF a FK Rámec podpory společenství ČR 2004-06 8. 4. 2005."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS KS LS 2004/05 SF a FK Rámec podpory společenství ČR 2004-06 8. 4. 2005

2 2 OSNOVA 1. Programovací dokumenty 2. SWOT analýza

3 3 ad 1 - Programovací dokumenty Vícestupňový systém Plán rozvoje (pokud je definován pro celou zemi, jedná se o Národní rozvojový plán), Rámec podpory Společenství a Operační programy. Zpravidla na podporu Cíle 1 (Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů).

4 4 ad 1 – 1. pokračování Zjednodušený systém představuje Jednotný programový dokument, který je určen zpravidla pro Cíl 2 (Podpora hospodářské a sociální konverze regionů, jež procházejí strukturální krizí) a Cíl 3 (Podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, rekvalifikací, zaměstnanosti).

5 5 ad 1 – 2. pokračování Národní rozvojový plán (NRP) – strategický dokument pro možnost čerpání prostředků strukturální pomoci EU. Popisuje situaci v ČR z hlediska ekonomických a sociálních kritérií. Určuje problémové oblasti v ekonomice ČR.

6 6 ad 1 – 3. pokračování Definuje hlavní cíle strategie na období 2004-06. Určuje finanční rámec strukturální pomoci včetně rozdělení prostředků mezi operační programy. Schválen v 12/2002 a 3. 3. 2003 předložen EK ke schválení.

7 7 ad 1 – 4. pokračování NRP definuje globální cíl pro naší zemi, toho má být dosaženo přes specifické cíle, jež jsou podporovány prioritními osami.

8 8 ad 1 – 5. pokračování Globální cíl NRP ČR – udržitelný rozvoj, jež povede k ekonomickému růstu rychlejšímu než v zemích EU. Zlepšení konkurenceschopnosti ČR. Specifické cíle NRP: 1. zabezpečení růstových podmínek pro ekonomiku ČR;

9 9 ad 1 – 6. pokračování 2. zlepšení vlastností PS ČR; 3. sblížení standardů ČR a EU v oblasti ŽP; 4. podpora vyváženého rozvoje regionů. NRP definuje 6 prioritních os:

10 10 ad 1 – 7. pokračování posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb; rozvoj dopravní infrastruktury; rozvoj lidských zdrojů; ochrana a zkvalitňování ŽP; rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství; rozvoj cestovního ruchu.

11 11 ad 2 – SWOT analýza SWOT – analýza vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují strategická prostředí Strengths – silné stránky Weaknesses – slabé stránky Opportunities – příležitosti Threats - hrozby

12 12 ad 2 – 1. pokračování Silné stránky makroekonomická situace a ostatní rámcové podmínky PZI stabilní růst HDP liberalizace trhu stabilní vývoj cen

13 13 ad 2 – 2. pokračování zeměpisná poloha malé rozdíly v rozvoji regionů významné postavení Prahy.

14 14 ad 2 – 3. pokračování Výroba a služby tradice průmyslu přizpůsobivost MSP rozvoj IT

15 15 ad 2 – 4. pokračování Doprava a komunikační infrastruktura hustota silničních a železničních sítí rozvinutý systém veřejné dopravy význam Ruzyně. Lidské zdroje, trh práce a sociální integrace kvalifikovaná a adaptabilní PS

16 16 ad 2 – 5. pokračování ekonomické zapojení vysoké, nízký podíl zaměstnanosti v primárním sektoru hospodářská činnost žen vzdělávací instituce sociální služby

17 17 ad 2 – 6. pokračování Životní prostředí zlepšené ŽP obnovitelné zdroje energie kvalita dodávek pitné vody města s více než 10 tis. obyvatel čistírna odpadních vod neustálý příliv PZI do ochrany ŽP.

18 18 ad 2 – 7. pokračování Rozvoj zemědělství a venkova dobré strukturální podmínky diverzifikace zemědělství různorodost krajiny a obydlených oblastí dobré zkušenosti s národními programy a programy EU.

19 19 ad 2 – 8. pokračování Cestovní ruch vhodná zeměpisná poloha dobrá mezinárodní pověst Prahy hojnost památek lokality vhodné k rekreaci či CR tradice a profesionální úroveň lázeňství.

20 20 ad 2 – 9. pokračování Slabé stránky Nestabilní politická situace Makroekonomická situace rozpočtový deficit veřejné zadlužení vysoká daňová zátěž trh práce koncentrace aktivit v Praze.

21 21 ad 2 – 10. pokračování Výroba a služby neúplná restrukturalizace nízká produktivita práce nedostatek nových technologií podíl MSP nízký nízký počet začínajících firem nedostatek K pro MSP nepružnost vstupu na trh i odchodu

22 22 ad 2 – 11. pokračování chybí institucionální infrastruktura pro MSP nízká kvalita řízení malých podniků. Dopravní a komunikační infrastruktura nedostatečná kvalita dopravní infrastruktury napojení regionálních komunikací na evropskou síť chybí.

23 23 ad 2 – 12. pokračování zaostávání obyvatel ve využívání internetu.

24 24 ad 2 – 13. pokračování Lidské zdroje, trh práce a sociální integrace vysoká nezaměstnanost nesoulad vzdělávacího systému a trhu práce nedostatečná mobilita PS nerovné postavení žen na trhu práce nedostatečná integrace Romů

25 25 ad 2 – 14. pokračování Životní prostředí kvalita ŽP v některých oblastech nedostatečná nedostatečný systém odpadového hospodářství vysoká energetická náročnost nízký podíl mimo produkčních funkcí zemědělství a lesnictví ekologická zátěž některých provozů.

26 26 ad 2 – 15. pokračování Rozvoj zemědělství a venkova nízká konkurenceschopnost zemědělství nedostatek pracovních příležitostí na venkově málo mladých zaměstnanců protipovodňová preventivní opatření chybí.

27 27 ad 2 – 16. pokračování Cestovní ruch infrastruktura nízká kvalita služeb CR nerozvinutý marketing CR údržba historických staveb a památek chybí.

28 28 ad 2 – 17. pokračování Příležitosti EU, JVT spolupráce v přeshraničních regionech rozvoj průmyslových klustrů rozvoj informačních společností

29 29 ad 2 – 18. pokračování přístup k veřejným zakázkám na JVT zájem turistů o ČR a Prahu možnost obnovitelných zdrojů energie větší.

30 30 ad 2 – 19. pokračování Hrozby pokles ve světových hospodářských centrech konkurence uvnitř EU korupce nízká vymahatelnost práva silný kurz CZK v minulosti i nyní demografický vývoj

31 31 ad 2 – 20. pokračování rozdíly mezi regiony rostou standardy ŽP v EU snížení potenciálu výzkumu a vývoje.

32 32 ad 2 – 21. pokračování Nutné se zabývat v budoucnosti: nižší růst produktivitě práce v soukromém sektoru oproti EU a nových ČZ propojení PZI na MSP úloha Prahy nedostatečná kvalita dopravní sítě rozdrobenost CR vysoké náklady na internet postavení regionů s restrukturalizací

33 33 ad 2 – 22. pokračování kvalifikovaná PS, nízké mzdy míra nezaměstnanosti postavení žen na trhu práce.


Stáhnout ppt "1 VŠFS KS LS 2004/05 SF a FK Rámec podpory společenství ČR 2004-06 8. 4. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google