Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy programového období 2014+ Zpracoval: Nazim Afana Datum: únor 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy programového období 2014+ Zpracoval: Nazim Afana Datum: únor 2013."— Transkript prezentace:

1 Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy programového období 2014+ Zpracoval: Nazim Afana Datum: únor 2013

2 Příprava programového období 2014+ Nařízení ke kohezní politice soudržnosti 2014+ V říjnu 2011 zveřejněn EK balíček legislativních návrhů pro budoucí kohezní politiku soudržnosti EU pro 2014-2020: •návrh nařízení k EFRR a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 •návrh nařízení o ESF a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 •návrh nařízení o FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1084/2006 •návrh nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z EFRR pro cíl EÚS •návrh nařízení na změnu nařízení (ES) č. 1082/2006 o ESÚS (vyjasnění, zjednodušení, atd.) •návrh obecného nařízení ohledně EFRR, ESF, FS, EZRV, ENRF a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006

3 Příprava programového období 2014+ Obecné nařízení – postaveno na strateg.přístupu = TEMATICKÝCH CÍLECH 1.Posílení VaV a inovací 2.Posílení ve využití a kvalitě ICT 3.Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu 6.Ochrana ŽP a využívání zdrojů 7. Podpora dopravy a infrastruktury 8. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil 9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10. Investice do vzdělávání a celoživotního učení 11. Posilování účinné veřejné správy

4 Příprava programového období 2014+ Vymezení podporovaných území

5 Příprava programového období 2014+ Plánované finanční prostředky přes 700 mld. Kč/ cca 480 mld. Kč (65 – 70%) 2007 – 2013 / 2014 - 2020 14% na ESF / 25% na ESF

6 Příprava programového období 2014+

7 Operační programy ČR 2014+ Dle posledních informací MMR bude 8 OP + 7 OP přeshraničních : 1.Integrovaný regionální operační program (ŘO - MMR) 2.OP Zaměstnanost (ŘO – MPSV) 3.OP Doprava (ŘO – MD) 4.OP Životní prostředí (ŘO - MŽP) 5.OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ŘO - MPO) 6.OP Praha – Pól Růstu ČR (Hl. město Praha) 7.OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO – MŠMT) 8. OP Technická pomoc (ŘO – MMR) Původně mělo být např. životní prostředí rozpuštěno průřezově do každého OP, nemělo mít OP.

8 Příprava programového období 2014+ IROP – prioritní osy (indikativní) 1 – Kapacity pro špičkový výzkum a vývoj 2 – Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí 3 – Rozvoj vysokých škol 4 – Rozvoj regionálního školství a dalšího vzdělávání 5 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (regionální dimenze) 6 – Posilování institucionální kapacity pro znalostní společnost 7 – Technická pomoc 1 – Doprava 2 – Cestovní ruch a kultura 3 – Energetická účinnost 4 – Sociální a zdravotní PO 5 – Vzdělávání 6 – Rozvoj měst, obcí a zaměstnanost 7 - Instituce OP VVV – prioritní osy (indikativní)

9 Příprava programového období 2014+ OP ŽP – prioritní osy (indikativní) 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou 3 – Mezinárodní spolupráce a sociální inovace 4 – Efektivní veřejná správa 1 – Vodní hospodářství 2 – Ochrana ovzduší a energetika 3 – Odpadové hospodářství a ekologické zátěže 4 – Ochrana přírody a krajiny OP Zaměstnanost – prioritní osy (indikativní)

10 Příprava programového období 2014+ OP Doprava – prioritní osy (indikativní) 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou 3 – Mezinárodní spolupráce a sociální inovace 4 – Efektivní veřejná správa 1 – Železniční a udržitelná doprava 2 - Silniční a letecká infrastruktura na síti TEN-T 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T OP Zaměstnanost – prioritní osy (indikativní)

11 Příprava programového období 2014+ Nově – územní a urbánní dimenze 2014-2020 Proč? -Odklon od plošných podpor/zaměření a důraz na regionální potřeby Forma? -Společný akční plán (SAP) – připravován pouze v MSK -Integrované teritoriální investice (ITI) – týká se 5 oblastí (Ostrava, Brno, Praha, Plzeň, Hradec-Králové), a to ve výši min. 5% podílu ERDF -CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) – realizace prostřednictvím MAS -Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových regionů) (Možnost vyčlenění samostatných finančních prostředků v jednotlivých OP)

12 Příprava programového období 2014+ Sběr projektových námětů v regionu Oblasti sběru: 1.Doprava 2. Životní prostředí 3. Inovace a konkurenceschopnost 4. Vzdělávání 1. fáze: Sběr regionálně významných projektových námětů (2-3/2013) 2. fáze: Sběr menších regionálních projektových námětů (3-6/2013)

13 Příprava programového období 2014+ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava programového období 2014+ Aktuální proces přípravy programového období 2014+ Zpracoval: Nazim Afana Datum: únor 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google