Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální proces přípravy programového období 2014+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální proces přípravy programového období 2014+"— Transkript prezentace:

1 Aktuální proces přípravy programového období 2014+
Zpracoval: Nazim Afana Datum: únor 2013

2 Nařízení ke kohezní politice soudržnosti 2014+
V říjnu 2011 zveřejněn EK balíček legislativních návrhů pro budoucí kohezní politiku soudržnosti EU pro : návrh nařízení k EFRR a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 návrh nařízení o ESF a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 návrh nařízení o FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1084/2006 návrh nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z EFRR pro cíl EÚS návrh nařízení na změnu nařízení (ES) č. 1082/2006 o ESÚS (vyjasnění, zjednodušení, atd.) návrh obecného nařízení ohledně EFRR, ESF, FS, EZRV, ENRF a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006

3 Obecné nařízení – postaveno na strateg.přístupu = TEMATICKÝCH CÍLECH
Posílení VaV a inovací Posílení ve využití a kvalitě ICT Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství Podpora přizpůsobení se změně klimatu Ochrana ŽP a využívání zdrojů 7. Podpora dopravy a infrastruktury 8. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil 9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10. Investice do vzdělávání a celoživotního učení 11. Posilování účinné veřejné správy

4 Vymezení podporovaných území

5 Plánované finanční prostředky
2007 – / přes 700 mld. Kč / cca 480 mld. Kč (65 – 70%) 14% na ESF / 25% na ESF

6

7 Operační programy ČR 2014+ Dle posledních informací MMR bude 8 OP + 7 OP přeshraničních : Integrovaný regionální operační program (ŘO - MMR) OP Zaměstnanost (ŘO – MPSV) OP Doprava (ŘO – MD) OP Životní prostředí (ŘO - MŽP) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ŘO - MPO) OP Praha – Pól Růstu ČR (Hl. město Praha) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO – MŠMT) 8. OP Technická pomoc (ŘO – MMR) Původně mělo být např. životní prostředí rozpuštěno průřezově do každého OP, nemělo mít OP.

8 IROP – prioritní osy (indikativní)
OP VVV – prioritní osy (indikativní) 1 – Doprava 2 – Cestovní ruch a kultura 3 – Energetická účinnost 4 – Sociální a zdravotní PO 5 – Vzdělávání 6 – Rozvoj měst, obcí a zaměstnanost 7 - Instituce 1 – Kapacity pro špičkový výzkum a vývoj 2 – Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí 3 – Rozvoj vysokých škol 4 – Rozvoj regionálního školství a dalšího vzdělávání 5 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (regionální dimenze) 6 – Posilování institucionální kapacity pro znalostní společnost 7 – Technická pomoc

9 OP ŽP – prioritní osy (indikativní)
OP Zaměstnanost – prioritní osy (indikativní) 1 – Vodní hospodářství 2 – Ochrana ovzduší a energetika 3 – Odpadové hospodářství a ekologické zátěže 4 – Ochrana přírody a krajiny 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou 3 – Mezinárodní spolupráce a sociální inovace 4 – Efektivní veřejná správa

10 OP Doprava – prioritní osy (indikativní)
OP Zaměstnanost – prioritní osy (indikativní) 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou 3 – Mezinárodní spolupráce a sociální inovace 4 – Efektivní veřejná správa 1 – Železniční a udržitelná doprava 2 - Silniční a letecká infrastruktura na síti TEN-T 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

11 Nově – územní a urbánní dimenze 2014-2020
Proč? Odklon od plošných podpor/zaměření a důraz na regionální potřeby Forma? Společný akční plán (SAP) – připravován pouze v MSK Integrované teritoriální investice (ITI) – týká se 5 oblastí (Ostrava, Brno, Praha, Plzeň, Hradec-Králové), a to ve výši min. 5% podílu ERDF CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) – realizace prostřednictvím MAS Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových regionů) (Možnost vyčlenění samostatných finančních prostředků v jednotlivých OP)

12 Sběr projektových námětů v regionu
Oblasti sběru: 1.Doprava 2. Životní prostředí 3. Inovace a konkurenceschopnost 4. Vzdělávání 1. fáze: Sběr regionálně významných projektových námětů (2-3/2013) 2. fáze: Sběr menších regionálních projektových námětů (3-6/2013)

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální proces přípravy programového období 2014+"

Podobné prezentace


Reklamy Google