Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové programové období EU na evropské a národní úrovni a příprava na kohezní politiku EU 2014+ na krajské úrovni Setkání mikroregionů, 25. června 2013,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové programové období EU na evropské a národní úrovni a příprava na kohezní politiku EU 2014+ na krajské úrovni Setkání mikroregionů, 25. června 2013,"— Transkript prezentace:

1 Nové programové období EU na evropské a národní úrovni a příprava na kohezní politiku EU 2014+ na krajské úrovni Setkání mikroregionů, 25. června 2013, Dřevohostice

2 Východiska pro plánovací období EU 2014 – 2020 Příprava na kohezní politiku 2014+ na úrovni ČR Zapojení Olomouckého kraje do přípravy na kohezní politiku 2014+ Obsah 2

3 Východiska pro plánovací období EU 2014 – 2020

4 Návrh finančního rámce pro období 2014 až 2020 nebyl dosud schválen Finanční rámec předpokládá snížení podílu ČR na kohezní politice na 20,6 mld. EU (oproti 26,7 mld. EUR v období 2007 až 2013). Finanční rámec předpokládá: 33% rozpočtu EU pro kohezní politiku, 63 % pro ostatní politiky (zemědělství, výzkum, externí spolupráci atd.) 4% na nový nástroj pro infrastrukturu propojující Evropu Finanční rámec EU 2014 – 2020 4

5 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti (FS) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) (dále jen „fondy SSR“) Fondy Společného strategického rámce 5

6 Návrhy Nařízení Evropské komise Tematická koncentrace Nově bude zapojení členských států do kohezní politiky řízeno Dohodou o partnerství Stále plně nedořešen Integrovaný přístup Nová pravidla –maximální výše dotace 75 % –čerpání alokace n+3 –uznatelnost DPH –omezení podpory velkých podniků Nařízení EK, která jsou důležitá pro čerpání ze strukturálních fondů budou podle předpokladu schválena 10/2013 Nařízení pro využití fondů SRR 6

7 1.Inovace prospívající podnikatelskému prostředí –mj. investice do VaV, strategické plánování (S3 – smart specialisation strategy), komercionalizace výsledků VaV, podpora MSP, finanční nástroje, rozvoj ICT 2.Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost –především doprava (železniční, veřejná doprava, dálnice) 3.Růst založený na lidském kapitálu a zvýšená účast na trhu práce –mj. vyšší zaměstnanost starších osob a Romů, provázání vzdělání a trhu práce, zlepšení kvality všech stupňů vzdělávání 4.Hospodářství příznivé pro životní prostředí a účinně využívající zdroje –mj. nakládání s odpady, hospodaření s energiemi, vyšší přidaná hodnota, 5.Moderní a profesionální správa –mj. smart administration, včetně ICT, zákon o úřednících Priority pro ČR dle EU 7

8 EK nedoporučuje následující investice bez odůvodnění jejich přínosu k naplnění cílů strategie Evropa 2020: 1.Podpora sportovní infrastruktury 2.Výstavba nových a rozšíření stávajících nemocnic 3.Investice do místních silnic (Ano, pokud přispívají obnově znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí, nebo pokud poskytují potřebné propojení se sítí dálnic a rychlostních silnic, či tam, kde doplňují chybějící přeshraniční spojení) 4.Všeobecná vzdělávací infrastruktura (Ano, pokud jsou potřebné k dosažení specifických cílů ve vztahu k vzdělávání v raném věku, odbornému vzdělávání a přípravě a strategii celoživotního vzdělávání) 5.Investice do odvětví kultury lze podpořit v rámci integrovaných plánů 6.Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení a lázně (Ano, základní veřejná turistická infrastruktura, informace, přeshraniční spolupráce, malá zařízení, agroturistika atd. v odůvodněných případech, například venkovské oblasti) Priority pro ČR dle EU 8

9 Příprava na kohezní politiku 2014+ na úrovni ČR

10 Vymezení operačních programů pro programové období 2014-2020 – schváleno Vládou ČR dne 28. listopadu 2012 (UV č. 867/2012) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Zaměstnanost – řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí OP Doprava – řídící orgán: Ministerstvo dopravy OP Životní prostředí – řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Integrovaný regionální operační program – řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj OP Praha – pól růstu ČR – řídící orgán: Magistrát hlavního města Prahy OP Technická pomoc – řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj 10 Návrh operačních programů – MMR ČR

11 Priorita 1 – Transfer znalostí a inovací Priorita 2 – Zvýšení konkurenceschopnosti Priorita 3 – Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství Téma přírodní zdroje (vč. tématu lesy) – priorita 4 a 5 Priorita 6 – Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech 1.Investice do nezemědělských činností a podpora cestovního ruchu 2.Zakládání malých farem 3.Investice do infrastruktury 4.LEADER –Realizace integrované strategie rozvoje území (MAS) –Realizace projektů spolupráce (subjekty v území) –Činnost místních akčních skupin (MAS) Program rozvoje venkova pro 2014+ 11

12 Společné principy k uplatnění územní dimenze: ÚZEMNÍ TEMATICKÝ INTEGROVANÝ Územní přístup vychází z typologie území definované ve Strategii regionálního rozvoje ČR Rozvojová území Stabilizovaná území Periferní území Státem podporované regiony: hospodářsky problémové a ostatní (sociálně znevýhodněné oblasti, současné a bývalé vojenské újezdy) Územní přístup - MMR 12

13 Integrované územní investice (ITI) ITI budou realizovány v metropolitních oblastech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradecko-Pardubické a Ústecko-Chomutovské aglomeraci. Jejich podporou bude zajištěno naplnění povinné minimální alokace na udržitelný rozvoj měst (5% podílu z EFRR) Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí neboli ostatních rozvojových území (SRR ČR) a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových regionů) bude řešen kromě standardních individuálních projektů také v rámci implementace IPRÚ. Nástroje pro uplatnění integrovaného přístupu 13

14 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) CLLD bude realizován prostřednictvím Společné zemědělské politiky v územích periferních a stabilizovaných a v území s hustotou menší než 100 obyvatel na km² ERDF umožní financování strategií MAS především v územích periferních (s přesahem do území stabilizovaných) ESF umožní financování strategií MAS především na území státem podporovaných regionů Nástroje pro uplatnění integrovaného přístupu 14

15 Příprava na úrovni krajů

16 Závěry z jednání krajů Kraje požadují: 60% z celkových zdrojů EU pro ČR na období 2014-2020 do územní dimenze, z toho 50% uplatnit integrovaně Regionální obálky s alokací na konkrétní kraj Každá regionální obálka bude naplněna Integrovanou rozvojovou strategií kraje a na základě Regionální dohody o partnerství projednána v daném regionu s ostatními partnery (SMO, MAS, sociální partneři) V rámci regionální obálky kraje požadují přímou správou řídit cca 30% alokace obálky, na ostatních intervencích kraje požadují mít koordinační vliv (např. podíl na přípravě výzev,…) Územní přístup – AK ČR 16

17 OPŽPOPPIKOPVVVOPDOPZIROP Regionální dohoda o partnerství pro jeden kraj Územní přístup – AK ČR Územní dimenze v operačních programech

18 Další kroky přípravy KP 2014+: Příprava Dohody o partnerství ČR-EU – 10/2013-2/2014 –V říjnu schválena vládou a zahájeno vyjednávání Schválení Nařízení pro čerpání fondů – 10/2013 Schválení Víceletého finančního rámce EU na období 2014 až 2020 – 12/2013 –Rozdělení financí mezi jednotlivé fondy a nástroje (ESF, ERDF, FS, EAFRD, Connecting Europe atd.) –Stanovení finančních alokací pro jednotlivé členské státy Návrhy operačních programů ve vládě a pak zaslány EK – 11/2013 Odsouhlasení operačních programů EK – 4/2014 Časový plán na další období ČR a EU 18

19 Zapojení Olomouckého kraje do přípravy na kohezní politiku 2014+

20 Na národní úrovni Zastoupen v pracovních skupinách MMR Účastník mezirezortního připomínkového řízení Na úrovni Asociace krajů ČR OK zapojen v komisích Rady AK ČR Prostřednictvím AK ČR je OK zapojen do připomínkování vznikajících operačních programů Zapojení Olomouckého kraje do KP 2014+ 20

21 Zpracování Integrované rozvojové strategie kraje Dokument vymezující priority kraje do roku 2020 Bude zohledňovat podmínky a priority dané pro KP 2014+ Podklad pro uplatnění integrovaných řešení v kraji Založeno na Regionální dohodě o partnerství Plnění dalších předběžných podmínek Je předmětem vyjednávání, jaké předběžné podmínky budou řešeny na regionální úrovni Regionální inovační strategie (aktualizace ve spolupráci s MŠMT) – S3 strategie a S3 manažeři Zpracování integrovaných plánů v území Úkoly pro Olomoucký kraj 21

22 Zpracování strategie integrovaného územního rozvoje kraje která předpokládá dílčí rozvojové strategie: Strategie rozvoje města a městských oblastí Strategie rozvoje mikroregionu (MAS, ORP) Strategie služeb ve veřejném zájmu na úrovni kraje Tematické cíle (priority pro dílčí politiky) Tematické cíle (priority pro dílčí politiky) Legislativní rámec Územní dimenze (kategorizace území) Ustavení regionálního partnerství Společné priority rozvoje kraje a místní samosprávy Priority měst (a městských oblastí) Priority venkova (MAS) Priority služeb ve veřejném zájmu (infrastruk., školství, podnikání,inovace,zdravotnictví) Strategie integrovaného územního rozvoje kraje Postup přípravy integrované rozvojové strategie

23 Obsah Integrované rozvojové strategie kraje 1.Základní východiska 2.Regionální partnerství 3.Hlavní rozvojové potřeby regionu 4.Zhodnocení absorpční kapacity regionu 5.Strategie a priority regionu v rámci územní dimenze OP 6.Implementační část, vč. využití nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD) 7.Finanční plán 8.Popis řídících struktur a administrativních postupů 9.Ostatní – monitoring, evaluace, indikátory atd. Integrovaná rozvojová strategie 23

24 Hospodářsky slabé, periferní Pól růstu Jeseník Zábřeh Šumperk Mohelnice Uničov Litovel Šternberk Konice Olomouc Prostějov Přerov Lipník Hranice VÚ Libavá Vycházíme ze SRR 2014+ ORP Olomouc – samostatné řešení Nutno vyspecifikovat lokální problémy a cíle pro menší územní celky Místní priority zahrnout do integrované strategie za OK Rozpracování územní dimenze za OK 24

25 Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Děkuji za pozornost 25


Stáhnout ppt "Nové programové období EU na evropské a národní úrovni a příprava na kohezní politiku EU 2014+ na krajské úrovni Setkání mikroregionů, 25. června 2013,"

Podobné prezentace


Reklamy Google