Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP Evropské fondy 2014 a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP Evropské fondy 2014 a."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP Evropské fondy 2014 a odpadové hospodářství

2 Minulé a současné programovací období evropských fondů  Zdroje informací   cs.htm cs.htm  Příklady využití – inspirace (úspěšnými) projekty (k projektů)  o-cerpani/Seznamy-prijemcu o-cerpani/Seznamy-prijemcu

3 Současnost – poslední rok, poslední příležitost  Poslední výzvy v roce 2013  Realizace do roku 2015 (ale, …  Výzvy  akci?t=2 akci?t=2

4 Rámce, ve kterých se nové OP tvoří  Evropské fondy (ERDF, ESF, CF, EAFRD a EMFF)  Evropa 2020  Tematická koncentrace  Předběžné podmínky (ex-ante kondicionality)  Integrované přístupy

5 Evropské fondy  Společný strategický rámec  ERDF – Evropský regionální rozvojový fond  ESF – Evropský sociální fond  CF – Fond soudržnosti  EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  EMFF – Evropský námořní a rybářský fond

6 Evropa 2020  1. Úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací a lepší integrace legálních migrantů;  2. Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP. Komise vytvoří ukazatel, který bude vyjadřovat intenzitu výzkumu a vývoje a inovací;  3. Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %;  4. Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %;  5. Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů.

7 Tematická koncentrace 1 Tematický cíl (TC) 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 2.Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií 3.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

8 Tematická koncentrace 2 6.Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 7.Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách 8.Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 9.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10.Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 11.Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

9 Předběžné podmínky - ex-ante kondicionality  jsou odůvodňovány vytvořením podmínek nutných pro efektivní využívání podpory z fondů EU,  zkušenosti stávajícího i minulých období ukazují, že efektivnost investic a intervencí z fondů EU byla v některých případech snižována nedostatky v národních pravidlech a postupech a v nedostatečně fungujících institucionálních strukturách.  Evropská komise tudíž navrhuje řadu ex-ante kondicionalit.  Je POH ČR také předběžnou podmínkou?

10 Základní princip: věcná (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojeném území) a časová (realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanost intervencí realizovaná na základě kvalitní integrované strategie rozvoje území. Společné znaky: integrovaná strategie vzájemné synergie víceúrovňová správa Integrovaný přístup

11 ITI – integrované teritoriální investice – v metropolitních oblastech IPRÚ – integrovaný plán rozvoje území – v ostatních rozvojových oblastech příp. ve státem podporovaných regionech CLLD - komunitně vedený místní rozvoj, MAS (místní akční skupina) – primárně v periferních a stabilizovaných oblastech Integrované nástroje

12 Stav v rámci předsednictví kyperského, dánského a irského Zdroj: novych-narizeni-kohezni-politiky-pro-obdobihttp://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-EU/Navrhy- novych-narizeni-kohezni-politiky-pro-obdobi Operační program: Prioritní osa (Tematický cíl) Investiční priorita (článek, odstavec, písmeno nařízení) Specifický cíl Nařízení k fondům a OP

13 ERDF, článek 5 „Investiční priority“ (6) ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: (a) řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí; Příklad investiční priority pro OH - TC 6

14 Příprava na programovací období v ČR  Princip partnerství  Hlavní „hráči“ a jejich role  Ministerstva  Kraje  Asociace, nevládní organizace

15 Struktura příjmu pomoci v ČR  Dohoda o partnerství  Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020  Usnesení vlády č. 867 ze dne

16 Cíl Investice pro růst a zaměstnanost  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  OP Doprava  OP Životní prostředí  OP Zaměstnanost  Integrovaný regionální operační program  OP Praha - pól růstu ČR  OP Technická pomoc

17 Cíl Evropská územní spolupráce  OP ČR - Polsko  OP Svobodný stát Sasko - ČR  OP Svobodný stát Bavorsko - ČR  OP Rakousko - ČR  OP Slovensko - ČR  OP Nadnárodní spolupráce  OP Meziregionální spolupráce

18 Zemědělské fondy  Program rozvoje venkova  OP Rybářství

19 Obecné principy, rozdíly proti dnešku  Důsledky tematické koncentrace  Integrované přístupy (ITI, IPRÚ, CLLD)  Územní dimenze  Pozice žadatele

20 Odpadové hospodářství a jeho šance v OP  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  OP Životní prostředí  OP Zaměstnanost  Integrovaný regionální operační program  Program rozvoje venkova

21 OP PIK  Prioritní osy:  1-Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací  2-Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání  3-Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice  4-Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií  5 - Technická pomoc

22 OP VVV  Prioritní osy:  1-Posilovaní kapacit pro kvalitní veřejný výzkum  2-Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody  3-Rozvoj vysokých škol  4-Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávaní  5-Technická pomoc

23 OP Z  Prioritní osy:  1-Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  2-Sociální začleňování a boj s chudobou  3-Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  4-Efektivní veřejná správa  5-Technická pomoc

24 IROP  Prioritní osy:  1-Zvýšení konkurenceschopnosti v území  2–Zkvalitnění veřejných služeb v území  3–Posílení institucionální kapacity veřejné správy  4–Technická pomoc

25 Program rozvoje venkova - priority  Podpora přenosu znalostí a inovací  Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství)  Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik  Obnova, zachování a posílení ekosystémů  Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření, nároková opatření)  Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

26 OP ŽP  Prioritní osy:  1-Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  2-Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  3-Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  4-Ochrana a péče o přírodu a krajinu  5-Energetické úspory  6-Technická pomoc

27 OP ŽP, PO 3  Specifické cíle:  Zvýšit předcházení vzniku odpadů  Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace  Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin  Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady  Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky

28 „Kdy to všechno vypukne“, jako podmínka pro čerpání  Definitivní znění nařízení EU  Dohoda o partnerství  OP, implementační systémy, dokumenty, schválení

29 Národní informační zdroje Vláda MMR Řídící orgány OP Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP Evropské fondy 2014 a."

Podobné prezentace


Reklamy Google