Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP Evropské fondy 2014 a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP Evropské fondy 2014 a."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP Evropské fondy 2014 a odpadové hospodářství

2 Minulé a současné programovací období evropských fondů  Zdroje informací  www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz  http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_ cs.htm http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_ cs.htm  Příklady využití – inspirace (úspěšnými) projekty (k 12.4.2013 45 698 projektů)  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace- o-cerpani/Seznamy-prijemcu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace- o-cerpani/Seznamy-prijemcu

3 Současnost – poslední rok, poslední příležitost  Poslední výzvy v roce 2013  Realizace do roku 2015 (ale, …  Výzvy  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar- akci?t=2 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar- akci?t=2

4 Rámce, ve kterých se nové OP tvoří  Evropské fondy (ERDF, ESF, CF, EAFRD a EMFF)  Evropa 2020  Tematická koncentrace  Předběžné podmínky (ex-ante kondicionality)  Integrované přístupy

5 Evropské fondy  Společný strategický rámec  ERDF – Evropský regionální rozvojový fond  ESF – Evropský sociální fond  CF – Fond soudržnosti  EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  EMFF – Evropský námořní a rybářský fond

6 Evropa 2020  1. Úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací a lepší integrace legálních migrantů;  2. Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP. Komise vytvoří ukazatel, který bude vyjadřovat intenzitu výzkumu a vývoje a inovací;  3. Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %;  4. Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %;  5. Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů.

7 Tematická koncentrace 1 Tematický cíl (TC) 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 2.Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií 3.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

8 Tematická koncentrace 2 6.Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 7.Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách 8.Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 9.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10.Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 11.Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

9 Předběžné podmínky - ex-ante kondicionality  jsou odůvodňovány vytvořením podmínek nutných pro efektivní využívání podpory z fondů EU,  zkušenosti stávajícího i minulých období ukazují, že efektivnost investic a intervencí z fondů EU byla v některých případech snižována nedostatky v národních pravidlech a postupech a v nedostatečně fungujících institucionálních strukturách.  Evropská komise tudíž navrhuje řadu ex-ante kondicionalit.  Je POH ČR také předběžnou podmínkou?

10 Základní princip: věcná (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojeném území) a časová (realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanost intervencí realizovaná na základě kvalitní integrované strategie rozvoje území. Společné znaky: integrovaná strategie vzájemné synergie víceúrovňová správa Integrovaný přístup

11 ITI – integrované teritoriální investice – v metropolitních oblastech IPRÚ – integrovaný plán rozvoje území – v ostatních rozvojových oblastech příp. ve státem podporovaných regionech CLLD - komunitně vedený místní rozvoj, MAS (místní akční skupina) – primárně v periferních a stabilizovaných oblastech Integrované nástroje

12 Stav v rámci předsednictví kyperského, dánského a irského Zdroj: http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-EU/Navrhy- novych-narizeni-kohezni-politiky-pro-obdobihttp://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-EU/Navrhy- novych-narizeni-kohezni-politiky-pro-obdobi Operační program: Prioritní osa (Tematický cíl) Investiční priorita (článek, odstavec, písmeno nařízení) Specifický cíl Nařízení k fondům a OP

13 ERDF, článek 5 „Investiční priority“ (6) ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: (a) řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí; Příklad investiční priority pro OH - TC 6

14 Příprava na programovací období v ČR  Princip partnerství  Hlavní „hráči“ a jejich role  Ministerstva  Kraje  Asociace, nevládní organizace

15 Struktura příjmu pomoci v ČR  Dohoda o partnerství  Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020  Usnesení vlády č. 867 ze dne 28. 11. 2012

16 Cíl Investice pro růst a zaměstnanost  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  OP Doprava  OP Životní prostředí  OP Zaměstnanost  Integrovaný regionální operační program  OP Praha - pól růstu ČR  OP Technická pomoc

17 Cíl Evropská územní spolupráce  OP ČR - Polsko  OP Svobodný stát Sasko - ČR  OP Svobodný stát Bavorsko - ČR  OP Rakousko - ČR  OP Slovensko - ČR  OP Nadnárodní spolupráce  OP Meziregionální spolupráce

18 Zemědělské fondy  Program rozvoje venkova  OP Rybářství

19 Obecné principy, rozdíly proti dnešku  Důsledky tematické koncentrace  Integrované přístupy (ITI, IPRÚ, CLLD)  Územní dimenze  Pozice žadatele

20 Odpadové hospodářství a jeho šance v OP  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  OP Životní prostředí  OP Zaměstnanost  Integrovaný regionální operační program  Program rozvoje venkova

21 OP PIK  Prioritní osy:  1-Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací  2-Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání  3-Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice  4-Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií  5 - Technická pomoc

22 OP VVV  Prioritní osy:  1-Posilovaní kapacit pro kvalitní veřejný výzkum  2-Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody  3-Rozvoj vysokých škol  4-Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávaní  5-Technická pomoc

23 OP Z  Prioritní osy:  1-Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  2-Sociální začleňování a boj s chudobou  3-Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  4-Efektivní veřejná správa  5-Technická pomoc

24 IROP  Prioritní osy:  1-Zvýšení konkurenceschopnosti v území  2–Zkvalitnění veřejných služeb v území  3–Posílení institucionální kapacity veřejné správy  4–Technická pomoc

25 Program rozvoje venkova - priority  Podpora přenosu znalostí a inovací  Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství)  Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik  Obnova, zachování a posílení ekosystémů  Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření, nároková opatření)  Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

26 OP ŽP  Prioritní osy:  1-Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  2-Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  3-Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  4-Ochrana a péče o přírodu a krajinu  5-Energetické úspory  6-Technická pomoc

27 OP ŽP, PO 3  Specifické cíle:  Zvýšit předcházení vzniku odpadů  Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace  Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin  Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady  Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky

28 „Kdy to všechno vypukne“, jako podmínka pro čerpání  Definitivní znění nařízení EU  Dohoda o partnerství  OP, implementační systémy, dokumenty, schválení

29 Národní informační zdroje Vláda MMR Řídící orgány OP Děkuji za pozornost alois.kopecky@mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP Evropské fondy 2014 a."

Podobné prezentace


Reklamy Google