Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 8. února 2013 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 8. února 2013 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 8. února 2013 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

2 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Uskutečněné kroky na národní úrovni –V první fázi zapojeno zejména MMR – vypracování národních rozvojových priorit (základní oblasti, na které by se měly intervence v období 2014-2020 soustředit) – vláda vzala na vědomí v srpnu 2011 –Materiál „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 – Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů“ – původně mělo být vládou projednáno na jaře 2012, nakonec vzato na vědomí až v listopadu 2012 –Zároveň MMR připravilo tzv. tematické okruhy („převodník“ mezi hlavními směry politiky soudržnosti a globálními cíli operačních programů)‏ –Průběžně probíhá vyjednávání s EK (zatím na neformální úrovni) a příprava Dohody o partnerství –Zároveň probíhá příprava společného metodického rámce (MEPS), příprava období 2014-2020 je průběžně projednávána i na dalších platformách (PS NOK, ŘKV atd.)‏

3 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce •Pro další postup velmi důležitý materiál, připraven MMR, vzato na vědomí vládou v listopadu 2012 •Vymezeny OP (6 tematických, IROP, Praha, OPy EÚS, 2 OP z CAP)‏ –OP Doprava •Hlavní cíl: Dobudovat hlavní multimodální sítě dopr. infrastruktury z hlediska evropského, celostátního a krajského významu včetně zajištění interoperability a vybavení moderními technologiemi; zajistit propojení dopr. systémů pomocí terminálů osobní a nákladní dopravy a podpora logistických procesů; podpora udržitelné městské dopravy, modernizace vozidlového parku veřejné dopravy a počátečních fází provozu linek multimodální dopravy

4 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Předběžná pozice EK k tvorbě Dohody o partnerství a operačních programů v ČR 2014-2020 –Materiál vypracovaný Evropskou komisí, který stanovuje rámec pro dialog o přípravě Dohody o partnerství a programů –Mezi 5 hlavních výzev pro ČR zařazena zaostalost dopravní infrastruktury –Klíčovou prioritou financování je Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost –V rámci této priority je zmíněna potřeba dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T, dále potřeba podstatného zlepšení po stránce kvality a funkčnosti a potřeba odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře

5 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Uskutečněné kroky na úrovni MD –V první fázi spolupracovalo MD s MMR na přípravě národních rozvojových priorit i tematických okruhů – příprava strategických podkladů, dat a připomínkování –Doposud byly vytvořeny a projednány první návrhy struktury OPD2 (prioritní osy a specifické cíle), možné aktivity naplňující jednotlivé specifické cíle, typy projektů, problematika veřejné podpory apod. –Vytvořena zadávací dokumentace na SEA hodnocení a ex-ante evaluaci – vyhlášení je předpokládáno v nejbližší době –Platforma pro přípravu Operačního programu Doprava pro období 2014-2020 – hlavní koordinační orgán při přípravě OPD2, doposud proběhla dvě zasedání –Hlavní předběžná podmínka (ex-ante kondicionalita): vytvoření strategického dokumentu „Dopravní sektorové strategie 2. fáze“ – finální výstupy by měly být hotovy na jaře tohoto roku

6 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Soulad s evropskou legislativou –Evropská legislativa představuje základní rámec pro tvorbu OP jak z hlediska věcného zaměření, tak z hlediska nastavení implementačního systému, v současnosti je stále vyjednávána 11 tematických cílů v návrhu obecného nařízení –Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací –Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií –Zvýšení konkurenceschopnosti MSP –Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích –Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik –Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů –Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách –Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil –Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě –Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení –Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

7 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Soulad s evropskou legislativou •Investiční priority v návrzích k FS a EFRR –podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: •podporou multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě; •rozvojem nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně podpory udržitelné městské mobility; •rozvojem komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů; •zvyšováním regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T (jen EFRR)‏

8 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ OPD2 – návrh struktury PO1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (FS)‏ Specifické cíle: Výstavba a modernizace železničních tratí, Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN-T), Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T, Multimodální doprava, Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy, Systémy řízení městského silničního provozu a zavádění ITS na silniční síti, Ekologicky čistý dopravní park PO2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T (FS)‏ Specifické cíle: Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie), Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO3 – Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (EFRR)‏ Specifické cíle: Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu

9 Předpokládaný další postup dle MMR FázeAktivita 1.Do konce března 2013připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS, a předloženy MMR MMR předložena informace o stavu přípravy programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF Do konce května 2013připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF a předloženy vládě ČR informace vládě ČR o stavu přípravy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF 2.Červen – říjen 2013programy kompletně dopracovány a postoupeny vládě k projednání 3.Listopad – prosinec 2013 programy předloženy Komisi ke schválení

10 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Plánované kroky na straně MD •Únor 2013 – Výběr posuzovatele SEA a ex-ante evaluátora •Březen 2013 – Schválení struktury OPD2 včetně podílu jednotlivých prioritních os •Duben 2013 - Dokončení Dopravních sektorových strategií a jejich předložení do vlády (předběžná podmínka podle návrhu obecného nařízení)‏ •Podzim 2013 - Schválení OP vládou a předložení na EK •Podzim 2013 - Vyjednávání a schválení OPD2 ze strany EK •2014 – Začátek implementace

11 Děkuji za pozornost www.opd.cz


Stáhnout ppt "Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 8. února 2013 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google