Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie Jihovýchod – jsou kraje připraveny na budoucnost?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie Jihovýchod – jsou kraje připraveny na budoucnost?"— Transkript prezentace:

1 Strategie Jihovýchod – jsou kraje připraveny na budoucnost?
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Strategie Jihovýchod – jsou kraje připraveny na budoucnost? Mgr. Viktor Jaroš Úřad Regionální rady Jihovýchod

2 VÝCHODISKA Rok 2011, začátek debat o programovém období 2014-2020
Strategie EU 2020 Národní rozvojové priority ČR pro období 2014+ Strategie Jihovýchod VÝCHODISKA

3 PARTNERSTVÍ Jednání Pracovní skupiny pro Strategii JV se řídí Statutem a jednacím řádem, od listopadu 2010 do dnešního dne zasedala celkem 17x. Dále v rámci Strategie JV proběhlo také celkem 12 workshopů, z toho 7 workshopů s RNDr. Janem Vozábem (Berman Group) a 5 tematických workshopů s Vilémem Čekajlem (Cassia) a RNDr. Janem Vozábem. Tematické workshopy byly zvoleny dle aktuálnosti, jednalo se o témata: Podnikání, Zemědělství a venkov, Vzdělávání, Cestovní ruch a Urbanizační rozvoj. Nejdůležitější kroky PS SJV, kterými vznikal dokument „Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014–2020“: Definování 5 prioritních oblastí: Mobilita a dopravní infrastruktura, Voda a vodní hospodářství (obsahuje i dílčí oblasti: Nakládání s odpady, Ochrana přírody a krajiny), Zemědělství a venkov, Inovace a konkurenceschopnost (obsahuje i dílčí oblasti: Podnikání mimo metropolitní oblast Brna a Jihlavy, Snižování energetické náročnosti, ICT ve veřejné správě), Integrovaný rozvoj společnosti (toto téma zahrnuje oblasti: Rozvoj urbanizačních center Brno a Jihlava, Vzdělávání, Zdraví, Sociální oblast, Cestovní ruch a Brownfields). Zpracování návrhů intervencí všech vydefinovaných prioritních oblastí, zohledňující budoucí podmínky a pravidla kohezní politiky. Zpracování stručného přehledu klíčových problémů, jejich příčin a možných důsledků pro ekonomický rozvoj a soudržnost, že nebudou řešeny. K identifikovaným problémům byly návazně navrženy vlastní intervence prioritních oblastí, jednalo se o aktivity, dílčí programy apod., pomocí nichž bude možné popsané problémy řešit. Pro jednotlivé intervence byly také popsány výsledky, jichž musí intervence dosáhnout a očekávané důsledky pro ekonomický rozvoj a soudržnost obou krajů, které jsou smyslem podpory z kohezní politiky. Součástí návrhů intervencí bylo i navržení cílů, jichž má být intervencemi dosaženo. V následující fázi prací byly navržené aktivity i návrhy intervence prověřeny vůči požadavkům a podmínkám, které vyplývají z návrhů Nařízení, a to především na úrovni investičních priorit navrhovaných v ESF a ERDF, se zohledněním možností vyplývajících ze zemědělské politiky. V důsledku toho byly intervence modifikovány a upraveny tak, aby alespoň rámcově a ve většině případů vyhovovaly podmínkám kohezní politiky, a aby se zvýšila naděje, že budou moci být z této politiky financovány. Další krok představovalo multikriteriální hodnocení navržených intervencí z hlediska potřeb a poptávky cílových skupin, resp. z hlediska očekávaných dopadů na cílové skupiny, na které intervence míří. V neposlední řadě proběhlo jednoduché hodnocení intervencí z hlediska jejich připravenosti a realizovatelnosti, a to především podle toho, jak jsou či mohou být institucionálně a organizačně zabezpečeny stávajícími krajskými a městskými subjekty. Jednotlivé kroky byly provedeny ke všem pěti prioritním oblastem i dílčím intervencím. V rámci tematických workshopů, konkrétně Podnikání, Zemědělství a venkov, Vzdělávání a Cestovní ruch, byly vypracovány výstupy z těchto pracovních setkání do Strategie JV, jedná se o návrhy sad nástrojů, aktivit a forem podpory, které jsou tematicky zaměřeny. Na zpracování výstupů se podíleli členové PS SJV, zástupci JMK a Kraje Vysočina, měst Brna a Jihlavy a externí experti a odborníci pro jednotlivá témata. Další důležitá témata či postupy řešené v rámci Strategie Jihovýchod: Společná spolupráci při odpovědi náměstkovi MMR D. Braunovi v dubnu 2011 k nastavení priorit za oba kraje. Odpověď byla zaslána „obecnou“ formulací a priority zapracovány do tabulky, kterou tvořila příloha dopisu. Priority krajů byly zpracovány dle výstupů ze zasedání PS SJV v jednotné podobě a následně byly schváleny ve volených orgánech obou krajů. V červnu 2011 zpracoval ÚRR JV provázanost „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020“ a prioritních témat Strategie Jihovýchod. Červen Zakázka Ernst & Young, pro každý ROP rozpracován jeden a více pilířů konkurenceschopnosti (rozpracování rozvoje pilířů v jednotlivých regionech) jako model pro přípravu regionálních strategií. P. Zahradník informoval PS SJV o dokumentu „Index konkurenceschopnosti regionů“, a představil bližší informace k tomuto dokumentu, zadavatelem byla Pracovní skupina ředitelů Úřadů Regionálních rad a Pracovní skupina Asociace krajů ČR. Význam dokumentu spočívá zejména v tom, aby zde byly nejvíce akcentovány regionální priority z pohledu regionálních potřeb. Obsah dokumentu „Indexu konkurenceschopnosti regionů“ byl součástí prvního dokumentu MMR, který byl předložen Vládě ČR, určující charakter pozice ČR k budoucí kohezní politice. „Index regionální konkurenceschopnosti krajů a regionů soudržnosti ČR“ (počítán do úrovně jednotlivých pilířů tvořících index regionální konkurenceschopnosti) představoval analýzu rozvoje krajů a regionů soudržnosti z pohledu indexu konkurenceschopnosti a jeho dílčích komponent (pilířů). Cílem materiálu byla shoda nad postupem přípravy na nové programové období napříč všemi kraji ČR. Schůzka s experty ke spolupráci pro přípravu příštího programovacího období EU 2014+, oblast vzdělávání a vzdělávání pro potřeby trhu práce. Jednání se zúčastnili experti - Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. (Masarykova univerzita), RNDr. Kamil Ubr (Kraj Vysočina), Ing. Pavel Fišer (Jihomoravský kraj), Mgr. Tomáš Koukal (Statutární město Jihlava), Ing. Josef Bürger (Úřad práce Brno), Mgr. Pavel Ondrák (Úřad práce Brno). Proběhlo dotazníkového šetření v obcích regionu soudržnosti Jihovýchod, ve spolupráci se Sdružením obcí a měst regionu soudržnosti. Dotazník byl upraven do elektronické verze, dle připomínek členů PS SJV, osloveny obce nad 500 obyvatel regionu soudržnosti Jihovýchod, obce s rozšířenou působností (obce III. stupně) nebudou osloveny tímto dotazníkem, nýbrž na seminářích, které regionální rada realizovala. Spolupráce PS SJV s přípravou a zpracováním strategických dokumentů obou krajů – JMK „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“, Kraj Vysočina „Strategie Kraje Vysočina 2020“. 11/2010 první zasedání Pracovní skupiny pro Strategii Jihovýchod

4 ODBORNOST Spolupráce s experty - Ing. Petr Zahradník, MSc., člen NERV

5 Série tematicky zaměřených workshopů
PRÁCE Workshopy na téma: Podnikání, Zemědělství a venkov, Vzdělávání, Cestovní ruch a městské intervence (Urbanizační rozvoj) Série tematicky zaměřených workshopů

6 KVALITA Cíl projektu (jaký problém projekt řeší, čeho chce dosáhnout)
Důkaz, věcný argument, že problém existuje (dotčené subjekty, kvalitativní, či kvantitativní charakteristika) Důsledky problému (v současnosti, i do budoucna, pokud problém nebude řešen) Bude mít projekt skutečně vliv na řešení problému? (kvalitativní i kvantitativní popis očekáváných výsledků projektu) Bude mít větší (synergický) vliv na řešení problému realizace navazujícího (jiného) projektu? (popište navazující projekt) Podmínky realizace projektu (včetně popisu, jak projekt může ovlivnit veřejná správa) Cílová skupina (kvantitativní odhad kdo bude mít z projektu prospěch) Poptávka cílové skupiny (Vyžaduje či očekává cílová skupina daný projekt?) Partneři projektu (partneři zapojení do realizace; subjekty, bez jejichž zapojení do realizace nemá projekt význam apod.) KVALITA

7 CO? Mobilita a dopravní infrastruktura Voda a vodní hospodářství
5 prioritních oblastí: Mobilita a dopravní infrastruktura Voda a vodní hospodářství Zemědělství a venkov Inovace a konkurenceschopnost Integrovaný rozvoj společnosti CO?

8 Strategie Jihovýchod Klíčové projekty (aktivity) Strategie regionu Jihovýchod: Mobilita a dopravní infrastruktura - TEN-T (připojení sekundárních a terciárních uzlů) - zkapacitnění a napřímení hlavních silničních tahů; Podpora širšího zapojení letiště Brno-Tuřany do kombinované dopravy; Vytvoření IDS Vysočina ; Přestavba železničního uzlu Brno; Podpora ekologizace dopravy Voda a vodní hospodářství - Výstavba a obnova kanalizace a ČOV v obcích o velikosti nad 500 ekvivalentních obyvatel; Komplexní realizace protipovodňových opatření; Investiční akce pro řešení zásobování obyvatel pitnou vodou (místa se zhoršenou kvalitou vody a nezajištěná sídla); Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina; Maximalizace třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití; Energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu Zemědělství a venkov – aktivity financovatelné z Programu rozvoje venkova: Větší propagace agrárního sektoru – školy, regionální potraviny, lesnictví (je třeba se zaměřit na změnu spotřebitelského chování obyvatelstva s podporou marketingových produktů, vzdělávání zemědělců, atd.); Zachování tradiční zemědělské výroby a řemesel při inovaci produkce ; Podpora občanské vybavenosti venkovských obcí a možnost financování i z IROPu: Podpora cestovního ruchu na venkově jako nový zdroj příjmů (zážitková turistika, značení tras, propagace, balíčky služeb apod.) Inovace a konkurenceschopnost - Pokračování v programu SoMoPro a jeho rozšíření; Realizoívat centrum popularizace vědy Vysočina; Posilovat podporu začínajícím podnikatelům; Pomocí cílených a vzájemně provázaných marketingových aktivit zlepšit image JMK jako nově rostoucího centra VaV a znalostní ekonomiky ve střední Evropě; Realizovat kurzy managementu vědy; Snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby s přednostní orientací na veřejný sektor; Podpora elektronizace veřejných služeb, analýz jejich rozvoje, potenciálu využívání a propagace vůči uživatelským skupinám; Podpora projektů elektronické bezpečnosti bezpečnostních standardů, propagace opatření proti eCrime na všech úrovních - občané, školy, instituce, firmy Integrovaný rozvoj společnosti: ROZVOJ URBANIZAČNÍCH CENTER (Brno, Jihlava): Vybudování krajské, vědecké a vysokoškolské knihovny; Vybudování multifunkční/kongresové haly regionálního či nadregionálního významu; Vytvoření a zefektivnění systému služeb péče o investory; Projekty s cílem většího zapojení veřejnosti do dění ve městě. VZDĚLÁVÁNÍ: Přizpůsobení sítě SŠ + VOŠ a jejich vzdělávacích programů potřebám trhu práce; Vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorů pracovníků dalších vzdělávacích institucí a poradenských středisek; získávání a udržení vysoké kvalifikace pedagogů na všech úrovních; Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi – společné projekty, výměnné pobyty, stáže; Zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci nových/inovovaných vzdělávacích programů; U technických oborů zavedení a rozšíření systému dlouhodobých odborných praxí jako součást vzdělávacích programů a vytvoření podmínek ze strany zaměstnavatelů; Zavedení výukových metod a činností s důrazem na zvýšení kvality výuky cizích jazyků - lepší znalost jazyků s důrazem na schopnost aktivního použití slovem i písmem na úrovni FCE či podobných certifikátů, které jsou předpokladem práce v mezinárodních společnostech na středních a nižších úrovních; rozšíření jazykové výuky a aktivní znalosti němčiny; Cílené doplnění vybavení sítě středních škol zohledňující potřeby moderních výukových metod; Profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v různých oblastech (jazyky, ICT, technické obory, řemesla, poradenství atd.). ZDRAVÍ - Získávání a udržení kvalifikace lékařského i nelékařského personálu; Budování a rozvoj informačních a komunikačních technologií v souvislosti s IZS; Aplikace informačních a komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví včetně pořízení přístrojového vybavení vyplývající z aplikace ICT; Realizace projektů vedoucích k zavádění procesů a postupů ve zdravotnických zařízeních s cílem získání certifikací a akreditací. SOCIÁLNÍ OBLAST - Vzdělávání pracovníků zdravotních a sociálních služeb i „neprofesionální“ pracovníci (rodinní příslušníci, dobrovolníci,…); Zvyšovat kvalitu prostřednictvím transformačních procesů v zařízeních sociální péče, které podporují samostatnost uživatelů, jejich začlenění do společnosti, umožní uživatelům zůstat v jejich přirozeném prostředí při zachování sociálních vazeb; Zavádění nových forem poskytování sociálních služeb zaměřených na podporu samostatnosti/soběstačnosti handicapovaných osob a přispívají k odstranění bariér omezujících jejich vstup na trh práce; Podpora aktivního života seniorů; Zlepšování materiálního technického vybavení poskytovatelů v návaznosti na zkvalitňování nabízených služeb; Realizace projektů prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality; Zajištění dostupnosti služeb připravující osoby se zdravotním handicapem na trh práce např. sociální rehabilitace a zvyšování pracovního uplatnění osob se zdravotním handicapem. CESTOVNÍ RUCH - Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu; Podpora lázeňství (lokalita Pasohlávky, další rozvoj v Lednici a Hodoníně, prověření dalších lokalit – Moravský Kras, Valtice apod.), návazných produktů a turistické infrastruktury; Podpora vytváření produktů cestovního ruchu využívajících místních specifik vč. obnovy památek (folklor, festivaly, kulturní památky a zařízení, konferenční a kongresová a další zážitková a tematická turistika, apod.) TIC, vzdělávání pracovníků v CR, marketing; Dobudování doprovodné infrastruktury CR (parkoviště, úschovny, cyklostojany, cykloboxy apod.). BROWNFIELDS - Integrované řešení problémů (témat) brownfields ve vybraných lokalitách regionu; Aktivní marketing – zvýšení informovanosti o disponibilních BF (řešitelných), propagace lokalit na odborných fórech; Opětovné využití BF lokalit pro nekomerční využití zapojením veřejných investic (NNO, kraje, obce); Vyhledávat investice v oblasti podnikání či služeb, tak aby bylo zajištěno optimální využití lokalit; Upřednostňovat rozvoj na dříve zastavěných či devastovaných plochách (brownfields) a snížit zbytečné zábory půdy pro investice na zelené louce, které jsou v rozporu s principy udržitelného rozvoje; tzn. u nových investičních záměrů prokazovat, že pro předložený projekt výstavby neexistuje vhodná lokalita BF; řešení nevyužívaných areálů a objektů napříč všemi tematickými okruhy.

9 VEŘEJNOST

10 KAM S NÍ ?

11 JAK (MOŽNÁ)?

12 Úřad Regionální rady Jihovýchod jaros@jihovychod.cz
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, Brno Mgr. Viktor Jaroš Úřad Regionální rady Jihovýchod


Stáhnout ppt "Strategie Jihovýchod – jsou kraje připraveny na budoucnost?"

Podobné prezentace


Reklamy Google