Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni – Česká republika 1 Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha

2 Východiska pro přípravu programového období 2014 – 2020 2 Nařízení EU •Strategie EU 2020. •Vyšší efektivita – předběžné podmínky. •11 tematických cílů, důraz na výsledky. Zkušenosti z období 2004-2006 a 2007-2013 •Intervence nebyly dostatečně propojeny. •Je třeba úžeji vymezit strategie a snížit počet podporovaných aktivit. •Nutnost zjednodušit implementační systém. •Potřeba vytvořit jednoznačně nastavený systém indikátorů. Potřebnost •Podpora intervencí, které řeší problémy ČR. •Vazba na strategické dokumenty (NPR, SMK, SRR), strategie resortů, krajů, měst a obcí. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

3 Aktuální výzvy a potřeby v České republice (ekonomický pilíř udržitelného rozvoje) 3 •Pokračující ekonomická recese - tři čtvrtletí 2012 (průměrně -1 %). •Nízká kvalita podnikatelského prostředí. •Podfinancované školství se zhoršující se kvalitou. •Spolupráce vysokých škol s aplikační sférou zůstává nízká. •Nízký podíl podniků zavádějících inovace, podniky mají spíše pasivní než aktivní strategii. •Uzamčení řady českých výrobců, kteří jsou dodavateli velkých nadnárodních firem, v nízkých patrech hodnotového řetězce. •Nedokončená základní síť infrastruktury + energetika. •Nízká efektivita orgánů státní správy spojená s nízkou administrativní kapacitou. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

4 Aktuální výzvy a potřeby v České republice (envi a socio pilíř udržitelného rozvoje) 4 •Mezery v infrastruktuře životního prostředí. •Nedostatky ve složkách životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, biodiverzita, …) •Nutnost reagovat na náhlé krizové události. •Boj s chudobou, sociální začleňování, zdraví. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

5 Princip strategického zaměření a propojování: •Podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: •Podpora odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Princip podpory kvalitních projektů: •Podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: •Snadnější administrativa pro žadatele a příjemce podpory, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel. Principy pro programové období 2014-2020 5 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

6 Projednané vládou v létě 2011: •Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. •Rozvoj páteřní infrastruktury. •Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy. •Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví. •Integrovaný rozvoj území. Národní rozvojové priority 6 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

7 Vymezení tematických okruhů 7 •Tematické okruhy jako převodník mezi národními prioritami a prioritami a opatřeními na úrovni operačních programů. •Tematické okruhy jako analytický základ pro Dohodu o partnerství. •TO 1 – Trh práce a vzdělávání. •TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém. •TO 3 – Konkurenceschopné podniky. •TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě a energie. •TO 5 – Efektivní správa a instituce. •TO 6 – Integrovaný rozvoj území. •TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví. •TO 8 – Životní prostředí. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

8 Tematické okruhy – cíle 8 TO 1 – Trh práce a vzdělávání Cíl: zajistit fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky, zajistit kvalitní a dostupné vzdělávání, které naplňuje principy celoživotního učení. TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém Cíl: urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice prostřednictvím produkce nových znalostí, kvalifikovaných lidských zdrojů a propojování výzkumné a podnikové sféry. TO 3 – Konkurenceschopné podniky Cíl: růst konkurenceschopnosti firem prostřednictvím vytváření a šíření inovací se zohledněním konceptu inteligentní specializace, účinného využívání energie a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

9 Tematické okruhy – cíle 9 TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě, energie Cíl: vytvořit efektivně fungující dopravní, informační, energetickou a environmentální infrastrukturu. TO 5 – Efektivní správa a instituce Cíl: poskytování kvalitních služeb občanům a firmám a vytváření transparentního podnikatelského prostředí, garance vynutitelnosti a vymahatelnosti práva. TO 6 – Integrovaný rozvoj území Cíl: posilování územní soudržnosti České republiky s respektováním územních priorit Územní agendy Evropské unie 2020. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

10 Tematické okruhy – cíle 10 TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví Cíl: udržení hranice resp. snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby, vybudování prostředí pro fungování efektivního a moderního systému péče o zdraví a zlepšení zdravotního stavu obyvatel, vyrovnání se s demografickým úbytkem obyvatelstva a snížení nerovností ve zdraví. TO 8 – Životní prostředí Cíl: zajistit ochranu a kvalitní životní prostředí pro život obyvatel ČR. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

11 •Východiska pro stanovení budoucích operačních programů pro období 2014-2020. •Principy programového období 2014-2020. •Národní rozvojové priority a vymezení tematických okruhů. •Návrh programů 2014 – 2020 spolufinancovaných z fondů SSR. •Další postup přípravy programového období 2014 – 2020. Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 11 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

12 12 Programy fondů SSR pro Dohodu o partnerství Programové období 2014-2020 EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost Operační programy… Cíl EÚS (přeshraniční) OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko – ČR 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

13 Územní dimenze v budoucích programech 13 •Řešení prohlubujících se rozdílů v ekonomické a sociální výkonnosti regionů. •Územní dimenze reflektuje tzv. place based approach. •Nutnost strategické kombinace intervencí: •Zajistí synergický efekt. •Výsledkem je komplexní rozvoj území. •Územní dimenze programů bude reflektovat specifické místní potřeby, rozdíly, problémy i potenciál. •Klíčová spolupráce s regionálními a místními aktéry. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

14 Integrované přístupy 14 •Efektivnější investování finančních prostředků, významný multiplikační efekt. •Ukotvení při přípravě programů i jejich implementaci, včetně metodických dokumentů, v národních strategických dokumentech. •Samostatnost x integrovanost nevypovídá o kvalitě projektu. Integrované plány rozvoje pro územní dimenzi (IPRx) LEADER  detailně popsáno v návrhu Nařízení  dobré zkušenosti s realizací v PRV  rozšíření na ostatní fondy SSR a území ČR ITI  zatím nejasná pravidla  plán využití pro velká města (Praha, Brno, Ostrava,?) IPRM/IPRÚ  návrh ČR na základě zkušeností z 2007-2013 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

15 Faktory efektivního systému implementace a administrace 15 Jednotné metodické prostředí Nastavení programů Systém implementace a administrace Legislativní rámec 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

16 Příprava jednotného metodického prostředí •Zjednodušení administrativních postupů. •Jednotná, standardizovaná a srozumitelná pravidla. •Zkrácení administrativních lhůt. •Snadnější orientace žadatele/příjemce v systému přidělování podpory. •Zlepšení komunikace mezi žadatelem/příjemcem a poskytovatelem podpory. •Zavedení jednotné terminologie napříč celým systémem implementace. 16 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

17 Harmonizace EFRR-ESF-FS s EZFRV-ENRF •Nastavení synergií a rozhraní mezi EFRR/ESF/FS a EZFRV/ENRF. •Snaha o propojování metodického prostředí tam, kde to je možné. •Komplikace v odlišném nastavení z úrovně nařízení EU – struktura a implementace programů, monitoring. •Spolupráce na nastavení integrovaných přístupů. Harmonizace s ostatními politikami a nástroji EU. 17 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

18 Stav příprav PRV 2014 - 2020 •Stávající struktura programu vychází z návrhu nařízení pro rozvoj venkova (bude aktualizována podle nových prováděcích předpisů, vodítek EK pro monitoring a hodnocení a veřejnou podporu …). •Ex-ante hodnocení. •Doplňkovost a synergie s ostatními nástroji SZP: •opatření PRV budou doplňovat nástroje kohezní politiky (Dohoda o partnerství), •diskuse o souladu podpor PRV s dalšími programy fondů SSR. 18 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

19 Stav příprav OP Rybářství 2014 - 2020 •Příprava Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu: •bude dokončen v prosinci 2012. •Stávající struktura OP dle aktuálního kompromisu k návrhu nařízení pro Evropský námořní a rybářský fond a bude aktualizována podle nových prováděcích předpisů, metodických pokynů EK pro monitoring a hodnocení … •Ex-ante hodnocení. 19 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

20 Koordinace ESF v ČR •Koncentrace na priority ČR podporující plnění cílů EU 2020 a SSR. •Základní kritéria pro výběr priorit: efektivní trh práce, konkurenceschopnost, sociální inkluze. •Adekvátní podíl ESF a jeho vnitřní rozdělení odpovídající skutečným prioritám ČR. •Koordinace politik, zejména v oblasti dalšího vzdělávání. •Důraz na propojení s intervencemi z dalších fondů EU a s nástroji národních politik. •Regionální dimenze a integrovaný přístup – použití tam, kde je to vhodné (zejména sociální začleňování, vyloučené lokality). 20 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

21 Další postup přípravy programového období 2014- 2020 v ČR 21 •Dopracování tematických okruhů. •Vydefinování hraničních oblastí. •Příprava na plnění předběžných podmínek. •Příprava Dohody o partnerství, vč. systému řízení všech fondů SSR. •Příprava metodických dokumentů (zejména metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů). •Ex-ante evaluace a SEA Dohody o partnerství a programů. 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

22 Předpokládaný harmonogram pro plnění předběžných podmínek 22 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni Milníky Zodpovědnost (primární a podpůrná) I. Fáze (2012)II. Fáze (2013)III. Fáze (2014) 1011120102030405060708091011120102030405 Příprava pozice plnění kondicionalit MMR Resorty / kraje Schválení vymezení programů vládou Vláda ČR Příprava Dohody o partnerství a návrhu programů MMR Řídící orgány Vymezení předběžných podmínek vůči programům Řídící orgány MMR Předložení Dohody a programů Komisi MMR Řídící orgány Předložení plnění kondicionalit Komisi MMR Dopracovávání Dohody, programů MMR Řídící orgány Dopracování a vyhodnocení kondicionalit Řídící orgány MMR Schválení Dohody a programů Vláda ČR Evropská unie Návrh opatření a HMG u nesplněných kondicionalit MMR Realizace programůŘídící orgány Průběžné řízení, koordinace a zhodnocování kondicionalit MMR Řídící orgány

23 Obecný předpokládaný harmonogram 23 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni Časové obdobíAktivita Předpokládaný harmonogram 03/2013Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR na vládu Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 12/2012 – 05/2013Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013Přijetí/schválení programů Evropskou komisí + definitivní schválení vládou Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí + definitivní schválení vládou 2014Zahájení realizace programů v programovém období 2014-2020

24 24 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni

25 Poziční dokument EK vůči ČR Prvotní zhodnocení Pozičního dokumentu EK s celkovou přípravou programového období 2014-2020 v České republice ( národní rozvojové priority, tematické okruhy, principy programového období, národní strategické dokumenty, sektorové, regionální a místní strategie ) = není zásadní nesoulad mezi pozicí EK a přípravou v ČR. 25 22. listopadu 2012, Praha Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK

26 NRP ↔ Priority financování (Poziční dokument EK) 26 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Rozvoj páteřní infrastruktury Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví Integrovaný rozvoj území Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství Moderní a profesionální administrativa 22. listopadu 2012, Praha Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK

27 •Nevhodně nastavený systém výzkumu a inovací a konkurenceschopnost  řešeno TO 2 Funkční výzkumný a inovační systém + TO 3 Konkurenceschopné podniky. •Zaostalá dopravní infrastruktura  řešeno TO 4 Mobilita, dostupnost, sítě a energie. •Podprůměrný vzdělávací systém a nedostatečně využívaný potenciál trhu práce  řešeno TO 1 Trh práce a vzdělávání + TO 6 Integrovaný rozvoj území + TO 7 Boj s chudobou, sociální začleňování, zdraví. 27 22. listopadu 2012, Praha Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK Hlavní výzvy prezentované Pozičním dokumentem EK

28 •Neefektivní využívání zdrojů  řešeno TO 4 Mobilita, dostupnost, sítě a energie + TO 6 Integrovaný rozvoj území + TO 8 Životní prostředí. •Nevýkonná veřejná správa  řešeno TO 5 Efektivní správa a instituce. 28 22. listopadu 2012, Praha Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK Hlavní výzvy prezentované Pozičním dokumentem EK

29 Negociační bloky pro vyjednávání mezi EK a ČR 29 22. listopadu 2012, Praha Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK •Prosinec 2012 – nastavení konceptu projednávání mezi EK a ČR, koncept plnění předběžných podmínek, příprava metodických dokumentů, Dohoda o partnerství, rámec pro zapojení partnerů, další postup a harmonogram přípravy. •Leden, únor 2013 – předběžné podmínky, tematické okruhy vč. hraničních oblastí. •Březen, duben, květen, červen 2013 – horizontální otázky: •integrovaný přístup k územní dimenzi; •koordinace fondů Společného strategického rámce; •efektivní implementace (nastavení výkonnostního rámce/rezervy včetně monitorování, audity a kontroly, redukce administrativní zátěže, administrativní kapacita, finanční nástroje, elektronická výměna dat); •finanční otázky (adicionalita, míra spolufinancování); •horizontální principy (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, antidiskriminace atd.).

30 Děkuji za pozornost. daniel.braun@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturálni-fondy.cz 30 22. listopadu 2012, Praha


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období 2014-2020 na národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google