Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha"— Transkript prezentace:

1 Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období na národní úrovni – Česká republika Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha

2 Východiska pro přípravu programového období 2014 – 2020
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Východiska pro přípravu programového období 2014 – 2020 Nařízení EU Strategie EU 2020. Vyšší efektivita – předběžné podmínky. 11 tematických cílů, důraz na výsledky. Zkušenosti z období a Intervence nebyly dostatečně propojeny. Je třeba úžeji vymezit strategie a snížit počet podporovaných aktivit. Nutnost zjednodušit implementační systém. Potřeba vytvořit jednoznačně nastavený systém indikátorů. Potřebnost Podpora intervencí, které řeší problémy ČR. Vazba na strategické dokumenty (NPR, SMK, SRR), strategie resortů, krajů, měst a obcí.

3 Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni
22. listopadu 2012, Praha Aktuální výzvy a potřeby v České republice (ekonomický pilíř udržitelného rozvoje) Pokračující ekonomická recese - tři čtvrtletí 2012 (průměrně -1 %). Nízká kvalita podnikatelského prostředí. Podfinancované školství se zhoršující se kvalitou. Spolupráce vysokých škol s aplikační sférou zůstává nízká. Nízký podíl podniků zavádějících inovace, podniky mají spíše pasivní než aktivní strategii. Uzamčení řady českých výrobců, kteří jsou dodavateli velkých nadnárodních firem, v nízkých patrech hodnotového řetězce. Nedokončená základní síť infrastruktury + energetika. Nízká efektivita orgánů státní správy spojená s nízkou administrativní kapacitou.

4 Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni
22. listopadu 2012, Praha Aktuální výzvy a potřeby v České republice (envi a socio pilíř udržitelného rozvoje) Mezery v infrastruktuře životního prostředí. Nedostatky ve složkách životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, biodiverzita, …) Nutnost reagovat na náhlé krizové události. Boj s chudobou, sociální začleňování, zdraví.

5 Principy pro programové období 2014-2020
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Principy pro programové období Princip strategického zaměření a propojování: Podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: Podpora odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Princip podpory kvalitních projektů: Podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: Snadnější administrativa pro žadatele a příjemce podpory, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel.

6 Národní rozvojové priority
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Národní rozvojové priority Projednané vládou v létě 2011: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Rozvoj páteřní infrastruktury. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví. Integrovaný rozvoj území.

7 Vymezení tematických okruhů
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Vymezení tematických okruhů Tematické okruhy jako převodník mezi národními prioritami a prioritami a opatřeními na úrovni operačních programů. Tematické okruhy jako analytický základ pro Dohodu o partnerství. TO 1 – Trh práce a vzdělávání. TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém. TO 3 – Konkurenceschopné podniky. TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě a energie. TO 5 – Efektivní správa a instituce. TO 6 – Integrovaný rozvoj území. TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví. TO 8 – Životní prostředí.

8 Tematické okruhy – cíle
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Tematické okruhy – cíle TO 1 – Trh práce a vzdělávání Cíl: zajistit fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky, zajistit kvalitní a dostupné vzdělávání, které naplňuje principy celoživotního učení. TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém Cíl: urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice prostřednictvím produkce nových znalostí, kvalifikovaných lidských zdrojů a propojování výzkumné a podnikové sféry. TO 3 – Konkurenceschopné podniky Cíl: růst konkurenceschopnosti firem prostřednictvím vytváření a šíření inovací se zohledněním konceptu inteligentní specializace, účinného využívání energie a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

9 Tematické okruhy – cíle
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Tematické okruhy – cíle TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě, energie Cíl: vytvořit efektivně fungující dopravní, informační, energetickou a environmentální infrastrukturu. TO 5 – Efektivní správa a instituce Cíl: poskytování kvalitních služeb občanům a firmám a vytváření transparentního podnikatelského prostředí, garance vynutitelnosti a vymahatelnosti práva. TO 6 – Integrovaný rozvoj území Cíl: posilování územní soudržnosti České republiky s respektováním územních priorit Územní agendy Evropské unie 2020.

10 Tematické okruhy – cíle
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Tematické okruhy – cíle TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví Cíl: udržení hranice resp. snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby, vybudování prostředí pro fungování efektivního a moderního systému péče o zdraví a zlepšení zdravotního stavu obyvatel, vyrovnání se s demografickým úbytkem obyvatelstva a snížení nerovností ve zdraví. TO 8 – Životní prostředí Cíl: zajistit ochranu a kvalitní životní prostředí pro život obyvatel ČR.

11 Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni
22. listopadu 2012, Praha Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 Východiska pro stanovení budoucích operačních programů pro období Principy programového období Národní rozvojové priority a vymezení tematických okruhů. Návrh programů 2014 – 2020 spolufinancovaných z fondů SSR. Další postup přípravy programového období 2014 – 2020.

12 Programy fondů SSR pro Dohodu o partnerství
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Programy fondů SSR pro Dohodu o partnerství Programové období EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost Operační programy… Cíl EÚS (přeshraniční) OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko – ČR

13 Územní dimenze v budoucích programech
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Územní dimenze v budoucích programech Řešení prohlubujících se rozdílů v ekonomické a sociální výkonnosti regionů. Územní dimenze reflektuje tzv. place based approach. Nutnost strategické kombinace intervencí: Zajistí synergický efekt. Výsledkem je komplexní rozvoj území. Územní dimenze programů bude reflektovat specifické místní potřeby, rozdíly, problémy i potenciál. Klíčová spolupráce s regionálními a místními aktéry.

14 Integrované plány rozvoje pro územní dimenzi (IPRx)
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Integrované přístupy Efektivnější investování finančních prostředků, významný multiplikační efekt. Ukotvení při přípravě programů i jejich implementaci, včetně metodických dokumentů, v národních strategických dokumentech. Samostatnost x integrovanost nevypovídá o kvalitě projektu. Integrované plány rozvoje pro územní dimenzi (IPRx) LEADER detailně popsáno v návrhu Nařízení dobré zkušenosti s realizací v PRV rozšíření na ostatní fondy SSR a území ČR ITI zatím nejasná pravidla plán využití pro velká města (Praha, Brno, Ostrava,?) IPRM/IPRÚ návrh ČR na základě zkušeností z

15 Faktory efektivního systému implementace a administrace
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Faktory efektivního systému implementace a administrace Jednotné metodické prostředí Nastavení programů Systém implementace a administrace Legislativní rámec

16 Příprava jednotného metodického prostředí
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Příprava jednotného metodického prostředí Zjednodušení administrativních postupů. Jednotná, standardizovaná a srozumitelná pravidla. Zkrácení administrativních lhůt. Snadnější orientace žadatele/příjemce v systému přidělování podpory. Zlepšení komunikace mezi žadatelem/příjemcem a poskytovatelem podpory. Zavedení jednotné terminologie napříč celým systémem implementace.

17 Harmonizace EFRR-ESF-FS s EZFRV-ENRF
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Harmonizace EFRR-ESF-FS s EZFRV-ENRF Nastavení synergií a rozhraní mezi EFRR/ESF/FS a EZFRV/ENRF. Snaha o propojování metodického prostředí tam, kde to je možné. Komplikace v odlišném nastavení z úrovně nařízení EU – struktura a implementace programů, monitoring. Spolupráce na nastavení integrovaných přístupů. Harmonizace s ostatními politikami a nástroji EU.

18 Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni
22. listopadu 2012, Praha Stav příprav PRV Stávající struktura programu vychází z návrhu nařízení pro rozvoj venkova (bude aktualizována podle nových prováděcích předpisů, vodítek EK pro monitoring a hodnocení a veřejnou podporu …). Ex-ante hodnocení. Doplňkovost a synergie s ostatními nástroji SZP: opatření PRV budou doplňovat nástroje kohezní politiky (Dohoda o partnerství), diskuse o souladu podpor PRV s dalšími programy fondů SSR.

19 Stav příprav OP Rybářství 2014 - 2020
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Stav příprav OP Rybářství Příprava Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu: bude dokončen v prosinci 2012. Stávající struktura OP dle aktuálního kompromisu k návrhu nařízení pro Evropský námořní a rybářský fond a bude aktualizována podle nových prováděcích předpisů, metodických pokynů EK pro monitoring a hodnocení … Ex-ante hodnocení.

20 Příprava programového období 2014-2020 na národní úrovni
22. listopadu 2012, Praha Koordinace ESF v ČR Koncentrace na priority ČR podporující plnění cílů EU 2020 a SSR. Základní kritéria pro výběr priorit: efektivní trh práce, konkurenceschopnost, sociální inkluze. Adekvátní podíl ESF a jeho vnitřní rozdělení odpovídající skutečným prioritám ČR. Koordinace politik, zejména v oblasti dalšího vzdělávání. Důraz na propojení s intervencemi z dalších fondů EU a s nástroji národních politik. Regionální dimenze a integrovaný přístup – použití tam, kde je to vhodné (zejména sociální začleňování, vyloučené lokality).

21 Další postup přípravy programového období 2014-2020 v ČR
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Další postup přípravy programového období v ČR Dopracování tematických okruhů. Vydefinování hraničních oblastí. Příprava na plnění předběžných podmínek. Příprava Dohody o partnerství, vč. systému řízení všech fondů SSR. Příprava metodických dokumentů (zejména metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů). Ex-ante evaluace a SEA Dohody o partnerství a programů.

22 Předpokládaný harmonogram pro plnění předběžných podmínek
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Předpokládaný harmonogram pro plnění předběžných podmínek Milníky Zodpovědnost (primární a podpůrná) I. Fáze (2012) II. Fáze (2013) III. Fáze (2014) 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Příprava pozice plnění kondicionalit MMR Resorty / kraje Schválení vymezení programů vládou Vláda ČR Příprava Dohody o partnerství a návrhu programů Řídící orgány Vymezení předběžných podmínek vůči programům Předložení Dohody a programů Komisi Předložení plnění kondicionalit Komisi Dopracovávání Dohody, programů Dopracování a vyhodnocení kondicionalit Schválení Dohody a programů Evropská unie Návrh opatření a HMG u nesplněných kondicionalit Realizace programů Průběžné řízení, koordinace a zhodnocování kondicionalit

23 Obecný předpokládaný harmonogram
Příprava programového období na národní úrovni 22. listopadu 2012, Praha Obecný předpokládaný harmonogram Časové období Aktivita Předpokládaný harmonogram 03/2013 Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013 Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR na vládu Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 Přijetí/schválení programů Evropskou komisí + definitivní schválení vládou Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí + definitivní schválení vládou 2014 Zahájení realizace programů v programovém období

24 22. listopadu 2012, Praha Příprava programového období na národní úrovni

25 = není zásadní nesoulad mezi pozicí EK a přípravou v ČR.
Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK 22. listopadu 2012, Praha Poziční dokument EK vůči ČR Prvotní zhodnocení Pozičního dokumentu EK s celkovou přípravou programového období v České republice (národní rozvojové priority, tematické okruhy, principy programového období, národní strategické dokumenty, sektorové, regionální a místní strategie) = není zásadní nesoulad mezi pozicí EK a přípravou v ČR.

26 NRP ↔ Priority financování (Poziční dokument EK)
Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK 22. listopadu 2012, Praha NRP ↔ Priority financování (Poziční dokument EK) Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost Rozvoj páteřní infrastruktury Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce Integrovaný rozvoj území Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví Moderní a profesionální administrativa

27 Hlavní výzvy prezentované Pozičním dokumentem EK
Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK 22. listopadu 2012, Praha Hlavní výzvy prezentované Pozičním dokumentem EK Nevhodně nastavený systém výzkumu a inovací a konkurenceschopnost řešeno TO 2 Funkční výzkumný a inovační systém + TO 3 Konkurenceschopné podniky. Zaostalá dopravní infrastruktura řešeno TO 4 Mobilita, dostupnost, sítě a energie. Podprůměrný vzdělávací systém a nedostatečně využívaný potenciál trhu práce řešeno TO 1 Trh práce a vzdělávání + TO 6 Integrovaný rozvoj území + TO 7 Boj s chudobou, sociální začleňování, zdraví.

28 Hlavní výzvy prezentované Pozičním dokumentem EK
Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK 22. listopadu 2012, Praha Hlavní výzvy prezentované Pozičním dokumentem EK Neefektivní využívání zdrojů řešeno TO 4 Mobilita, dostupnost, sítě a energie + TO 6 Integrovaný rozvoj území + TO 8 Životní prostředí. Nevýkonná veřejná správa řešeno TO 5 Efektivní správa a instituce.

29 Negociační bloky pro vyjednávání mezi EK a ČR
Předběžná reakce ČR na poziční dokument EK 22. listopadu 2012, Praha Negociační bloky pro vyjednávání mezi EK a ČR Prosinec 2012 – nastavení konceptu projednávání mezi EK a ČR, koncept plnění předběžných podmínek, příprava metodických dokumentů, Dohoda o partnerství, rámec pro zapojení partnerů, další postup a harmonogram přípravy. Leden, únor 2013 – předběžné podmínky, tematické okruhy vč. hraničních oblastí. Březen, duben, květen, červen 2013 – horizontální otázky: integrovaný přístup k územní dimenzi; koordinace fondů Společného strategického rámce; efektivní implementace (nastavení výkonnostního rámce/rezervy včetně monitorování, audity a kontroly, redukce administrativní zátěže, administrativní kapacita, finanční nástroje, elektronická výměna dat); finanční otázky (adicionalita, míra spolufinancování); horizontální principy (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, antidiskriminace atd.).

30 Děkuji za pozornost. daniel.braun@mmr.cz www.mmr.cz
22. listopadu 2012, Praha Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Daniel Braun 22. listopadu 2012, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google