Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příprava nového programového období 2014-2020 Miroslav Daněk, MMR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příprava nového programového období 2014-2020 Miroslav Daněk, MMR."— Transkript prezentace:

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příprava nového programového období 2014-2020 Miroslav Daněk, MMR

2 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Vyjednávání o návrhu Víceletého finančního rámce – Pracovní skupina „Přátelé předsednictví“ Ekonomická situace EU – stagnace, nezaměstnanost … Návrh nových zdrojů rozpočtu EU – daně z finančních transakcí – ČR nepodporuje ČR podporuje uzavření vyjednávání do konce roku 2012 ČR podporuje koncept „better spending“ – aplikace na všechny výdajové kapitoly Víceletého finančního rámce (max. výše 1 % HND) ČR– vidí prostor pro úspory ve všech rozpočtových kapitolách škrty by se v rámci kohezní politiky měly vyhnout výdajům na méně vyspělé členské státy a regiony Širší rámec vyjednávání

3 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Balíček nařízení zveřejněn Evropskou komisí v říjnu 2011 Pracovní diskuse na Pracovní skupině pro strukturální opatření; koordinuje předsednická země EU (nyní CY, následně IE) Předběžné schválení tematických bloků – tzv. „částečný obecný přístup“ na jednání Rad pro obecné záležitosti Evropský parlament – role v tzv. „řádné legislativní proceduře“ = spolurozhodování; uplatněno několik set pozměňovacích návrhů k textům nařízení Začínají neformální trialogy = zahájení jednání Rady + Evropské komise + Evropského parlamentu – hledání shody – ideálně již v 1. čtení v Evropském parlamentu Proces vyjednávání o nařízeních

4 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Částečný obecný přístup u 10 tematických bloků: Programování Ex-ante kondicionality Řízení a kontrola Monitorování a hodnocení Způsobilost Velké projekty Tematická koncentrace Operace vytvářející příjmy + PPPs Finanční nástroje Výkonnostní rámec Výsledky dánského předsednictví

5 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Částečný obecný přístup u 7 tematických bloků: Informovanost a komunikace, technická pomoc Územní rozvoj Finanční otázky mimo Víceletý finanční rámec – nepřevoditelnost zdrojů, adicionalita, spolufinancování Nařízení o EÚS Specifická doporučení Rady Řízení a kontrola – úpravy v souvislosti s revizí finančního nařízení) Indikátory Předběžně schváleno na jednání Rady pro obecné záležitosti dne 16. října 2012 Výsledky kyperského předsednictví

6 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Ještě zbývá částečný obecný přístup u tematických bloků: Společný strategický rámec Finanční řízení Evropská územní spolupráce – čtení celého nařízení Evropské seskupení pro územní spolupráci Zahájení formálního trialogu s Evropským parlamentem – plenární hlasování o zprávách (EP má svůj negociační mandát) Mimořádná Evropská rada – listopad 2012 – snaha o dohodu nad návrhem struktury Víceletého finančního rámce v číslech – poté pravděpodobně i v prosinci Záměr kyperského předsednictví

7 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Příprava MMR a jeho vnitřních procesů na řízení fondů SSR Nastavení/transformace institucí pro řízení nového období Inicializace partnerů a jejich řádné zapojení do procesu Programování – implementace – monitorování – hodnocení Zajištění souladu s ex-ante kondicionalitami Příprava Dohody o partnerství, koordinace přípravy programů Rozdělení finančních prostředků Zajištění tematické koncentrace Důraz na výkonnost – monitorovací indikátory, pravidla pro výkonnostní rezervu Kvalifikované rozhodnutí o mono x multifondovosti a místě Prahy v systému Respektování regionální dimenze intervencí (města x venkov) Nastavení pravidel integrovanosti intervencí Implikace pro činnost MMR I

8 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Programování – implementace – monitorování – hodnocení Stanovení úlohy MMR v systému implementace – řízení a koordinace Celková zodpovědnost za naplňování cílů Dohody o partnerství Určení celkového rámce pro implementaci Metodické vedení řídicích orgánů – metodiky, závazné postupy Zjednodušení implementace Programování – implementace – monitorování – hodnocení Pořízení a správa fungujícího monitorovacího systému Práce s daty v monitorovacím systému, reporting Programování – implementace – monitorování – hodnocení Různé způsoby hodnocení prováděných intervencí Poskytování zpětné vazby a námětů ke korekcím při řízení procesů Implikace pro činnost MMR II

9 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Klíčové prvky vyjednávání z pohledu ČR

10 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Evropská komise zveřejnila upravený návrh 11. září Nově – rozdělení do dvou částí: - příloha Obecného nařízení (koordinace finančních nástrojů a politik, příprava Dohody o partnerství a programů) - druhá část – vydána prostřednictvím delegovaného aktu ČR prosazuje, aby byl Společný strategický rámec pouze součástí přílohy Obecného nařízení; příloha by neměla být modifikována v případě nutnosti „pouze“ delegovaným aktem, ale řádnou legislativní procedurou = mj. i se zapojením Evropského parlamentu. Společný strategický rámec

11 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Kohezní politika - střednědobý horizont; Národní program reforem je naopak každoročně hodnocen Kompromisní text – obsahuje jen „relevantní Specifická doporučení Rady“ = vztahující se k programům Společného strategického rámce Evropská komise - trvá na úzké vazbě kohezní politiky a cyklu Evropského semestru = každoroční hodnocení Národního programu reforem … … má proto zatím výhradu ke konsensu členských států (k definici relevantních SDP i Deklaraci) Specifická doporučení Rady

12 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Tři nástroje: – Integrované územní investice - Komunitně vedený místní rozvoj - Společný akční plán Dobrovolné využití – rozhodnutí na národní úrovni Povinná alokace 5 % Evropského fondu pro regionální rozvoj pro města Územní rozvoj Indikátory Význam definic a metodiky Závazek Evropské komise – do 3 měsíců po schválení nařízení vydá „guidance“ s definicemi a metodikou pro společné indikátory

13 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií ČR nesouhlasí s tím, aby z každé žádosti o platbu bylo uhrazeno pouze 90 % Podle ČR by mělo být hrazeno by mělo být 100 % žádosti, a to i za cenu zrušení navrhovaných ročních zúčtovatelných záloh. ČR prosazovat navýšení počátečních předběžných plateb – záloh - oproti návrhu Evropské komise Problematický návrh - do žádosti o platbu by měly být zahrnuty pouze výdaje, které byly již proplaceny příjemcům (nyní lze do žádosti o platbu zahrnout i ty výdaje, které ještě nebyly příjemcům refundovány) - u kterých není nastaven systém předfinancování ze státního rozpočtu) Finanční řízení

14 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Dokument vypracovaný za účasti partnerů - v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě. Stanoví strategii, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání fondů Společného strategického rámce - dosahování cílů strategie Evropa 2020. Vyjednán s Evropskou komisí - schválen na základě posouzení a dialogu. Bude obsahovat: analýzu rozvojových potřeb a vnitřní rozdíly ve vývoji členského státu, finanční prostředky a hlavní očekávané výsledky implementace, včetně uplatnění horizontálních principů. Stanoví operační programy. Příprava Dohody o partnerství

15 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Bude obsahovat závazky ke splnění předběžných podmínek (ex-ante kondicionalit) – na ně bude vázána podpora tematických cílů a investičních priorit. Bude obsahovat základní parametry výkonnostního rámce - stanoveny milníky (finanční ukazatele, indikátory výstupu a výsledku), jichž má být dosaženo. Rozložení operačních programů v Dohodě o partnerství - bude muset odpovídat požadavkům na tematickou koncentraci - respektovány minimální podíly podle kategorií regionů. Mandát Evropské komise – tzv. „Position paper“ – zveřejněn pro ČR v listopadu 2012. Příprava Dohody o partnerství

16 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Spolupráce v rámci V4 Nejvýznamnější akce pod předsednictvím ČR: Říjen 2011 - setkání zástupců V4+SI na úrovni státních tajemníků - schválen Non-paper; následně prezentován na říjnovém jednání Rady pro obecné záležitosti ostatním zemím EU. Říjen 2011 – setkání předsedů vlád zemí V4; výstup z jednání - Sdělení českého předsednictví V4 - zmíněna i oblast kohezní politiky Březen 2012 - setkání ministrů zemí V4+SI - schválena společná deklarace; v dubnu 2012 představena na jednání Rady pro obecné záležitosti Zatím nejvýznamnější akce pod předsednictvím Polska: Říjen 2012 – neformální setkání ministrů V4+SI – schválení společné deklarace; následně představena na říjnové na jednání Rady pro obecné záležitosti

17 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Spolupráce v rámci V4 Na pracovní úrovni – trvalá spolupráce – výměna názorů a zkušeností, sdílení poznatků a pozic, koordinace společného postupu … Předsednictví byly předloženy společné konkrétní textové návrhy změn k tematické koncentraci, programování, zjednodušení a způsobilosti nebo velkým projektům – návrhy se z velké většiny promítly do kompromisních návrhů Řada pracovních jednání – týkajících se evaluace, monitorování, velkých projektů a projektů vytvářejících příjmy, výměny zkušeností s aktuální implementací, územního plánování, cestovního ruchu …

18 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Východiska pro přípravu programového období 2014 – 2020 18 Víceletý finanční rámec 2014 - 2020 Aktuálně projednáván, jednání zkrachovala, a(le) budou pokračovat Rasantní snížení alokace pro ČR Pokles míry spolufinancování z 85 % na 75 % Snížení intenzity podpory z Fondu soudržnosti Nezpůsobilost DPH Nařízení EU (ve stadiu projednávání) Nařízení pro 5 fondů Společného strategického rámce Nařízení k CEF Nesouhlas ČR (zejména proti přesunu z FS), avšak i přes něj nakonec bude Alokace dočasně na členské státy dle jejich podílu na příspěvku Přeshraniční projekty, spíše větší 3 větve CEF – doprava, energetika a ICT

19 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Projednané vládou v létě 2011: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Rozvoj páteřní infrastruktury. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví. Integrovaný rozvoj území. Národní rozvojové priority

20 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Aktuální výzvy a potřeby v České republice (ekonomický pilíř udržitelného rozvoje) Pokračující ekonomická recese - tři čtvrtletí 2012 (průměrně -1 %). Nízká kvalita podnikatelského prostředí. Podfinancované školství se zhoršující se kvalitou. Spolupráce vysokých škol s aplikační sférou zůstává nízká. Nízký podíl podniků zavádějících inovace, podniky mají spíše pasivní než aktivní strategii. Uzamčení řady českých výrobců, kteří jsou dodavateli velkých nadnárodních firem, v nízkých patrech hodnotového řetězce. Nedokončená základní síť infrastruktury + energetika. Nízká efektivita orgánů státní správy spojená s nízkou administrativní kapacitou.

21 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Aktuální výzvy a potřeby v České republice (envi a socio pilíř udržitelného rozvoje) Mezery v infrastruktuře životního prostředí. Nedostatky ve složkách životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, biodiverzita, …) Nutnost reagovat na náhlé krizové události. Boj s chudobou, sociální začleňování, zdraví.

22 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Princip strategického zaměření a propojování: Podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: Podpora odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Princip podpory kvalitních projektů: Podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: Snadnější administrativa pro žadatele a příjemce podpory, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel. Principy pro programové období 2014-2020

23 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Vymezení tematických okruhů Tematické okruhy jako převodník mezi národními prioritami a prioritami a opatřeními na úrovni operačních programů. Tematické okruhy jako analytický základ pro Dohodu o partnerství. TO 1 – Trh práce a vzdělávání. TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém. TO 3 – Konkurenceschopné podniky. TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě a energie. TO 5 – Efektivní správa a instituce. TO 6 – Integrovaný rozvoj území. TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví. TO 8 – Životní prostředí.

24 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Tematické okruhy – cíle TO 1 – Trh práce a vzdělávání Cíl: zajistit fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky, zajistit kvalitní a dostupné vzdělávání, které naplňuje principy celoživotního učení. TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém Cíl: urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice prostřednictvím produkce nových znalostí, kvalifikovaných lidských zdrojů a propojování výzkumné a podnikové sféry. TO 3 – Konkurenceschopné podniky Cíl: růst konkurenceschopnosti firem prostřednictvím vytváření a šíření inovací se zohledněním konceptu inteligentní specializace, účinného využívání energie a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

25 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Tematické okruhy – cíle TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě, energie Cíl: vytvořit efektivně fungující dopravní, informační, energetickou a environmentální infrastrukturu. TO 5 – Efektivní správa a instituce Cíl: poskytování kvalitních služeb občanům a firmám a vytváření transparentního podnikatelského prostředí, garance vynutitelnosti a vymahatelnosti práva. TO 6 – Integrovaný rozvoj území Cíl: posilování územní soudržnosti České republiky s respektováním územních priorit Územní agendy Evropské unie 2020.

26 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Tematické okruhy – cíle TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví Cíl: udržení hranice resp. snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby, vybudování prostředí pro fungování efektivního a moderního systému péče o zdraví a zlepšení zdravotního stavu obyvatel, vyrovnání se s demografickým úbytkem obyvatelstva a snížení nerovností ve zdraví. TO 8 – Životní prostředí Cíl: zajistit ochranu a kvalitní životní prostředí pro život obyvatel ČR.

27 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Poziční dokument EK vůči ČR Prvotní zhodnocení Pozičního dokumentu EK s celkovou přípravou programového období 2014-2020 v České republice ( národní rozvojové priority, tematické okruhy, principy programového období, národní strategické dokumenty, sektorové, regionální a místní strategie ) = není zásadní nesoulad mezi pozicí EK a přípravou v ČR.

28 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií NRP ↔ Priority financování (Poziční dokument EK) Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Rozvoj páteřní infrastruktury Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví Integrovaný rozvoj území Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství Moderní a profesionální administrativa

29 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Nevhodně nastavený systém výzkumu a inovací a konkurenceschopnost  řešeno TO 2 Funkční výzkumný a inovační systém + TO 3 Konkurenceschopné podniky. Zaostalá dopravní infrastruktura  řešeno TO 4 Mobilita, dostupnost, sítě a energie. Podprůměrný vzdělávací systém a nedostatečně využívaný potenciál trhu práce  řešeno TO 1 Trh práce a vzdělávání + TO 6 Integrovaný rozvoj území + TO 7 Boj s chudobou, sociální začleňování, zdraví. Hlavní výzvy prezentované Pozičním dokumentem EK

30 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Neefektivní využívání zdrojů  řešeno TO 4 Mobilita, dostupnost, sítě a energie + TO 6 Integrovaný rozvoj území + TO 8 Životní prostředí. Nevýkonná veřejná správa  řešeno TO 5 Efektivní správa a instituce. Hlavní výzvy prezentované Pozičním dokumentem EK

31 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Negociační bloky pro vyjednávání mezi EK a ČR Prosinec 2012 – nastavení konceptu projednávání mezi EK a ČR, koncept plnění předběžných podmínek, příprava metodických dokumentů, Dohoda o partnerství, rámec pro zapojení partnerů, další postup a harmonogram přípravy. Leden, únor 2013 – předběžné podmínky, tematické okruhy vč. hraničních oblastí. Březen, duben, květen, červen 2013 – horizontální otázky: integrovaný přístup k územní dimenzi; koordinace fondů Společného strategického rámce; efektivní implementace (nastavení výkonnostního rámce/rezervy včetně monitorování, audity a kontroly, redukce administrativní zátěže, administrativní kapacita, finanční nástroje, elektronická výměna dat); finanční otázky (adicionalita, míra spolufinancování); horizontální principy (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, antidiskriminace atd.).

32 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Východiska pro stanovení budoucích operačních programů pro období 2014-2020. Principy programového období 2014-2020. Národní rozvojové priority a vymezení tematických okruhů. Návrh programů 2014 – 2020 spolufinancovaných z fondů SSR. Další postup přípravy programového období 2014 – 2020. Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020

33 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Programy fondů SSR pro Dohodu o partnerství Programové období 2014-2020 EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost Operační programy… Cíl EÚS (přeshraniční) OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko – ČR

34 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Územní dimenze v budoucích programech Řešení prohlubujících se rozdílů v ekonomické a sociální výkonnosti regionů. Územní dimenze reflektuje tzv. place based approach. Nutnost strategické kombinace intervencí: Zajistí synergický efekt. Výsledkem je komplexní rozvoj území. Územní dimenze programů bude reflektovat specifické místní potřeby, rozdíly, problémy i potenciál. Klíčová spolupráce s regionálními a místními aktéry.

35 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Integrované přístupy Efektivnější investování finančních prostředků, významný multiplikační efekt. Ukotvení při přípravě programů i jejich implementaci, včetně metodických dokumentů, v národních strategických dokumentech. Samostatnost x integrovanost nevypovídá o kvalitě projektu. Integrované plány rozvoje pro územní dimenzi (IPRx) LEADER  detailně popsáno v návrhu Nařízení  dobré zkušenosti s realizací v PRV  rozšíření na ostatní fondy SSR a území ČR ITI  zatím nejasná pravidla  plán využití pro velká města (Praha, Brno, Ostrava,?) IPRM/IPRÚ  návrh ČR na základě zkušeností z 2007-2013

36 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Příprava jednotného metodického prostředí Zjednodušení administrativních postupů. Jednotná, standardizovaná a srozumitelná pravidla. Zkrácení administrativních lhůt. Snadnější orientace žadatele/příjemce v systému přidělování podpory. Zlepšení komunikace mezi žadatelem/příjemcem a poskytovatelem podpory. Zavedení jednotné terminologie napříč celým systémem implementace.

37 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Harmonizace EFRR-ESF-FS s EZFRV-ENRF Nastavení synergií a rozhraní mezi EFRR/ESF/FS a EZFRV/ENRF. Snaha o propojování metodického prostředí tam, kde to je možné. Komplikace v odlišném nastavení z úrovně nařízení EU – struktura a implementace programů, monitoring. Spolupráce na nastavení integrovaných přístupů. Harmonizace s ostatními politikami a nástroji EU

38 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Koordinace ESF v ČR Koncentrace na priority ČR podporující plnění cílů EU 2020 a SSR. Základní kritéria pro výběr priorit: efektivní trh práce, konkurenceschopnost, sociální inkluze. Adekvátní podíl ESF a jeho vnitřní rozdělení odpovídající skutečným prioritám ČR. Koordinace politik, zejména v oblasti dalšího vzdělávání. Důraz na propojení s intervencemi z dalších fondů EU a s nástroji národních politik. Regionální dimenze a integrovaný přístup – použití tam, kde je to vhodné (zejména sociální začleňování, vyloučené lokality).

39 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií Další postup přípravy programového období 2014- 2020 v ČR Dopracování tematických okruhů. Vydefinování hraničních oblastí. Příprava na plnění předběžných podmínek. Příprava Dohody o partnerství, vč. systému řízení všech fondů SSR. Příprava metodických dokumentů (zejména metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů). Ex-ante evaluace a SEA Dohody o partnerství a programů.

40 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií

41 Obecný předpokládaný harmonogram Časové obdobíAktivita Předpokládaný harmonogram 03/2013Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR na vládu Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 12/2012 – 05/2013Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013Přijetí/schválení programů Evropskou komisí + definitivní schválení vládou Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí + definitivní schválení vládou 2014Zahájení realizace programů v programovém období 2014-2020

42 Děkuji za pozornost Miroslav Daněk, danmir@mmr.czdanmir@mmr.cz, 224 861 792


Stáhnout ppt "Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příprava nového programového období 2014-2020 Miroslav Daněk, MMR."

Podobné prezentace


Reklamy Google