Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4. prosince 2012 Podpora inovací v rámci kohezní politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4. prosince 2012 Podpora inovací v rámci kohezní politiky."— Transkript prezentace:

1 Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4. prosince 2012 Podpora inovací v rámci kohezní politiky

2 Aktuální stav čerpání NSRR

3 Inovace v podnikání v období 2007–2013 Pro rozvoj podnikatelských aktivit a konkurenceschopnost českých podniků je nutná neustálá inovační aktivita ČR zaostává za evropským průměrem Inovace v podnikání jsou podporovány především v OP Podnikání a inovace Pro tvorbu inovací je nezbytný výzkum a vývoj firem – synergie s OP Výzkum a vývoj pro inovace Cílem podpory je: stimulovat inovační aktivity zejména u MSP zlepšit finanční stabilitu podniků realizujících inovace výrobků, technologií a služeb zlepšit podmínky pro transfer výsledků VaV do praxe prostřednictvím patentové aktivity, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol

4 Podpora inovací v podnikání Indikátor „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací “ Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemce Dosažená hodnota Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací - OP P Počet02 8003 0881 279

5 Strategie Evropa 2020 priorita strategie: Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 3% HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje stěžejní iniciativa Inovace v Unii Tematické cíle TC 1: posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací investiční priority EFRR Inovace v evropských prioritách

6 Nařízení k fondům SSR průběžně upravovány (největší změna během DK PRES) Klíčové prvky: Tematická koncentrace vazba na cíle EU 2020 tematické cíle a na ně navázané investiční priority Předběžné podmínky novinka programového období 2014 – 2020 nutno splnit, jinak hrozí pozastavení či zrušení financování Zaměření na výsledky jasně měřitelné ukazatele podpora má vést k jejich splnění Kontext přípravy – evropská úroveň

7 MMR pověřeno usnesením vlády č. 650/2011 koordinací příprav programového období 2014 – 2020 Sepsány karty tematických okruhů ve spolupráci s předními odborníky pod vedením prof. Mejstříka fungují jako převodník mezi národními rozvojovými prioritami a OP Vypracován materiál vymezující programy pro období 2014 – 2020 vládě předložen pro informaci v červnu 2012 opětovné předložení se očekává v blízké době Kontext přípravy – národní úroveň

8 Programy fondů SSR pro Dohodu o partnerství Programové období 2014-2020 EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost Operační programy… Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR Kontext přípravy – národní úroveň

9 MMR úzce spolupracuje s partnery všestranný zájem na dodržení principu partnerství zástupci rezortů, krajů, měst a obcí, zaměstnaneckých a zaměstnavatelských svazů, NNO atd. 22. 11. 2012 představili zástupci EK tzv. poziční dokument (position paper) stanovuje rámec pro dialog mezi EK a ČR o přípravě Dohody o partnerství a programech vytyčuje specifické problémy ČR a hlavní priority financování z pohledu EK Kontext přípravy – národní úroveň

10 Principy pro programové období 2014-2020 Princip strategického zaměření a propojování: podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: podpora odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Princip podpory kvalitních projektů: podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: snadnější administrativa pro žadatele a příjemce podpory, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel. Kontext přípravy – národní úroveň

11 Jednotné metodické prostředí Nastavení operačních programů Systém implementace a administrace Legislativní rámec Faktory efektivního systému implementace a administrace

12 Inovace v kartách tematických okruhů Především TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém gestor: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. Globální cíl: „Významnými investicemi do produkce nových znalostí, kvalifikovaných lidských zdrojů a propojování výzkumné a podnikové sféry urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice...“ Strategické cíle: komercionalizace internacionalizace vědy a výzkumu infrastruktura (v oblasti VaVaI) management a lidské zdroje (v oblasti VaVaI) Podpora inovací v klíčových dokumentech

13 Plánován operační program pro podporu VaVaI Inovace v dalších strategických dokumentech Národní rozvojové priority inovace součástí národní rozvojové priority Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Národní program reforem inovace se týkají především opatření 5 „Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti inovacím je věnována kapitola 9 Podpora inovací v klíčových dokumentech

14 Platformy pro přípravu program. období 2014 - 2020 Pro VaVaI důležitá především PS pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělávání

15 Další postup přípravy program. období 2014 – 2020 Časové obdobíAktivita Předpokládaný harmonogram 03/2013Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR na vládu Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 12/2012 – 05/2013Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013Přijetí/schválení programů Evropskou komisí + definitivní schválení vládou Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí + definitivní schválení vládou 2014Zahájení realizace programů v programovém období 2014-2020

16 Děkuji za pozornost Olga.Letackova@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturálni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4. prosince 2012 Podpora inovací v rámci kohezní politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google