Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6. 2013 Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6. 2013 Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI."— Transkript prezentace:

1 Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6. 2013 Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI

2 Obsah 1.Aktuální situace 2.Představení návrhu programového dokumentu (verze k 30. 4. 2013) 3.Harmonogram další přípravy OP VVV

3 1. Aktuální situace

4 Aktuální situace: EU •Projednávání návrhů nařízení  předpoklad schválení nařízení - 3. Q. 2013  riziko zpožďování •Víceletý finanční rámec – snižování prostředků na kohezní politiku ze strany EU, pravděpodobně vyšší míra kofinancování z národních zdrojů

5 Aktuální situace: národní úroveň •Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020  usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012  pověření MŠMT přípravou OP VVV •Ustavena Rada pro fondy SSR a její pracovní skupiny  usnesení vlády č. 302 ze dne 24. 4. 2013 •Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy - gestorem přípravy je MMR)  zpracování probíhá paralelně a provázaně se zpracováním programů •Příprava platforem pro budoucí programové období •Příprava jednotlivých programů

6 Přehled programů: UV č. 867/2012 Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Integrovaný regionální operační program Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

7 Rada pro fondy SSR: UV č. 302/2013 •Ustavena Rada pro fondy SSR a její pracovní skupiny •Jmenováni generální sekretáři:  Ing. David Sventek (integrovaný rozvoj území a zároveň vedoucí generální sekretář)  PhDr. Miroslava Kopicová (konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání)  Ing. Jan Vitula (trh práce a vzdělávání a boj s chudobou)  Prof. Petr Moos (páteřní infrastruktura)  Ing. Martin Hanzlík (generální zmocněnec pro inovativní finanční nástroje) V pracovních skupinách se předpokládá účast zástupců ministerstev a dalších partnerů (např. AK ČR, HK ČR,...). Gen sekretáři navrhují hlavní strategické směry, konzultují věcné zaměření a identifikují významné oblasti synergického působení, komunikují strategické cíle a záměry,...

8 Souhrn dosavadní přípravy OP VVV (1) •Od roku 2011 příprava priorit pro 2014+ v rámci Projektového týmu pro přípravu budoucího období •2012  vyjednávání o vymezení OP VVV na národní úrovni,  práce expertních skupin na zpracování prvních návrhů pro prioritní osy budoucího OP,  prescreening VaV a VŠ,  příprava na plnění ex-ante kondicionalit – Strategie smart specializace, Strategie vzdělávání 2020,  příprava a schválení záměru zadávací dokumentace na ex- ante hodnotitele OP VVV.

9 Souhrn dosavadní přípravy OP VVV (2) •2013 (leden)  zřízen Řídicí výbor OP VVV a pracovní skupiny •Konec března 2013 – předložena 1. verze programu MMR •Duben 2013  předložena intervenční logika MMR  uskutečnění 7 kulatých stolů k PO 1-4 za účasti 35 partnerů (např. zástupci NNO, AK ČR, HK ČR,...) •Průběžně – řešení překryvů OP Praha – pól růstu ČR, IROP, OP Z, OP PIK •Konec dubna 2013  zpracována nová verze programu (30. 4. 2013)  obdrženy připomínky vč. MMR

10 Východiska pro přípravu OP VVV: Klíčové dokumenty •Evropské strategické dokumenty: Strategie Evropa 2020, Unie inovací, ET 2020…; dále Specifická doporučení EK pro ČR •Národní strategické dokumenty: Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní politika VaVaI, … •Specifické dokumenty MŠMT (zejména „Priority pro budoucí období“) •Materiál MMR „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství...“ projednaný vládou → vymezení OP •Tematické okruhy MMR, zejména  funkční výzkumný a inovační systém  trh práce a vzdělávání •Poziční dokument EK •Výsledky Prescreeningu

11 Východiska pro přípravu OP VVV: Právní a metodický rámec •Nařízení EU:  obecné nařízení  specifická nařízení (ESF, EFRR) •Metodické dokumenty EK, zejména  template pro přípravu OP (draft)  fiše EK •Metodické dokumenty MMR, zejména  metodický pokyn k přípravě programů 2014 - 2020 (draft) •Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP  tematické cíle (obecné nařízení)  investiční priority (specifická nařízení)

12 2. Představení návrhu programového dokumentu (verze k 30. 4. 2013)

13 Struktura prioritních os OP VVV 1.Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum 2.Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody 3.Rozvoj vysokých škol 4.Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání 5.Technická pomoc

14 Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum Tematický cíl 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1.Posílit excelenci ve výzkumu 2.Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem Příspěvek EU Evropský fond regionálního rozvoje

15 Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum (2) •Hlavní cílové skupiny  studenti VŠ  akademičtí a ostatní pracovníci VŠ  pracovníci výzkumných organizací  pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI  pracovníci médií •Určení typů příjemců, kteří budou podporováni  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.  veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.  další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. včetně zahraničních v rámci 10% flexibility  orgány státní správy  orgány regionální a obecní samosprávy  odborné a vědecké knihovny  muzea  soukromé podniky, včetně zahraničních v rámci 10% flexibility

16 Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody Tematický cíl 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace, podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1.Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií 2. Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi 3.Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech Příspěvek EU Evropský fond regionálního rozvoje

17 Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody (2) •Hlavní cílové skupiny  pracovníci výzkumných organizací  studenti vysokých škol,  pracovníci vysokých škol,  veřejné výzkumné instituce  podniky  subjekty územní samosprávy  nestátní neziskové organizace  organizační složky státu •Určení typů příjemců, kteří budou podporováni  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.  veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.  další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. včetně zahraničních v rámci 10% flexibility  subjekty státní správy a územní samosprávy (v případě PCP), přímo řízené organizace a organizační složky státu (OSS)  podniky  příspěvkové organizace  nestátní neziskové organizace  další soukromoprávní subjekty (zejména oborová sdružení, asociace, organizace pověřené tvorbou a implementací S3 v regionech apod.)

18 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1.Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce 2. Zvýšení účasti na vysokoškolském vzdělávání zejména prostřednictvím snížení studijní neúspěšnosti a podpory studentů se specifickými potřebami a ze socio- ekonomicky znevýhodněných skupin 3.Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace 4.Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Příspěvek EU Evropský sociální fond

19 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (2) Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1.Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání Příspěvek EU Evropský fond regionálního rozvoje

20 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (3) •Hlavní cílové skupiny  studenti VŠ  účastníci celoživotního vzdělávání  žáci základních a středních škol (v případě vytvářených partnerství vysokých škol nebo institucí VaV s příslušnými školami), zájemci o studium na vysokých školách  akademičtí a ostatní pracovníci VŠ  pracovníci VaV  pracovníci VaV institucí  účastníci celoživotního vzdělávání (IP 2) •Určení typů příjemců, kteří budou podporováni  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.

21 Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1. Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2. Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 4. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 5. Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků Příspěvek EU Evropský sociální fond

22 Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (2) Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy. Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1.Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce 2.Propojení počátečního a dalšího vzdělávání Příspěvek EU Evropský sociální fond

23 Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (3) •Hlavní cílové skupiny  děti a žáci  studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)  akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky  pedagogičtí pracovníci  rodiče dětí a žáků  zaměstnanci veřejné správy působící ve vzdělávání nebo ovlivňující vzdělávání  pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství •Určení typů příjemců, kteří budou podporováni  školy a školská zařízení  OSS a OPŘO  nestátní neziskové organizace  vysoké školy  kraje  právnické osoby působící ve vzdělávání, v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání nebo výzkumu)  zřizovatelé škol a školských zařízení  dobrovolné svazky obcí

24 Prioritní osa 5 – Technická pomoc Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1.Zajištění efektivní administrace 2.Zajištění informovanosti a publicity 3.Zajištění absorpční kapacity Příspěvek EU Evropský fond regionálního rozvoje nebo Evropský sociální fond

25 3. Harmonogram další přípravy OP VVV

26 Harmonogram přípravy OP VVV (1) •Dne 24. 5. 2013 představen OP VVV Evropské komisi •Do 30. 9. 2013  Předložení návrhů programů MMR •Do 31. 10. 2013  předložení úplného návrhu Dohody o partnerství (MMR) •Do 30. 11. 2013  předložení návrhů operačních programů vládě ČR (MMR) •Následně: předložení EK, formální vyjednávání •Předpoklad schválení programu: polovina roku 2014 (v závislosti na vyjednávání s EK)

27 Obsah 2. fáze přípravy OP VVV •Zpracovaní analýzy absorpční kapacity na úrovni SC •Zpřesnění strategické části programu a popisu PO, zpřesnění indikátorové soustavy •Zpřesnění horizontálních principů •Dopracování integrovaných přístupů •Zpřesnění popisu řízení a implementace programu •Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV a promítnutí závěrů jejich do OP VVV •Dopracování kapitoly k implementaci (kapitola 7) •Vydání stanoviska MŽP k SEA hodnocení OP VVV

28 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6. 2013 Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI."

Podobné prezentace


Reklamy Google