Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XV. Celostátní finanční konference

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XV. Celostátní finanční konference"— Transkript prezentace:

1 29.11.2012 XV. Celostátní finanční konference
Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Program rozvoje venkova XV. Celostátní finanční konference PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesního hospodářství (opatření osy I) zlepšení životního prostředí a krajiny (opatření osy II) zvýšení kvality života a diverzifikace hospodaření na venkově (opatření osy III) realizaci místních rozvojových strategií prostřednictvím místních akčních skupin (osa IV)

2 Poziční dokument Evropské komise pro ČR pro programové období 2014 – 2020
představen minulý týden zahrnuje rovněž oblast rozvoje venkova, ŽP, rybářství důležitý negociační element pro přípravu budoucího programu jasně vymezit pouze několik hlavních cílů k nim směřovat finanční prostředky/efektivně využít navržená opatření maximální synergie s ostatními fondy SSR Poziční dokument Evropské komise pro ČR pro programové období , jenž nám byl představen EK minulý týden a který zahrnuje téma rozvoje venkova, životního prostředí a rybářství, je důležitým elementem pro negociaci v rámci příprav budoucího programu. Z tohoto dokumentu vyplývá, že nový program by měl jasně vymezit několik základních cílů a k těm pomocí vhodných opatření (jež umožňuje návrh nařízení) směřovat efektivně finanční prostředky. Zároveň je nutné, aby nastavení budoucího programu, co nejvíce podpořilo synergii s ostatními fondy SRR.

3 Nový rámec pro II. pilíř SZP rozvoj venkova
Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společný strategický rámec (SSR) zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU 2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů Partnerská smlouva národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení Rozvoj venkova EZFRV Ostatní SSR fondy EFRR, ESF, KF a ENRF Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

4 Priority PRV 2014 - 2020 Podpora přenosu znalostí a inovací
Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik Obnova, zachování a posílení ekosystémů Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření, nároková opatření) Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí Jako součást Společného strategického rámce by měla politika rozvoje venkova přispívat ke konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí. V souladu se strategií Evropa 2020 jsou tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 2014–2020 podrobněji vyjádřeny prostřednictvím těchto šesti priorit platných pro celou EU Každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit Dotace pro obce spadají svým zaměřením zejména do priority č.6

5 Příprava nového programu 2014 - 2020
Intenzivní příprava na novém programu započala v říjnu 2011 Stanoven harmonogram příprav Základní osnova programového dokumentu je stanovena nařízením k rozvoji venkova Koncept výběru opatření je diskutován v rámci jednání s nevládními organizacemi a je navázán na analýzu potřeb Analýza potřeb byla zpracována ve spolupráci MZe a ÚZEI Koordinace mezi resorty Intenzivní příprava nového programového období 2014 – 2020 se započala v říjnu minulého roku, kdy byl ze strany Evropské komise oficiálně předložen balíček nových nařízení k podporám v rámci SZP a tzv. „obecného nařízení“. Součástí tohoto balíčku byl i návrh nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Ministerstvo zemědělství při přípravě programového dokumentu rámcově postupuje dle předem stanoveného „Harmonogramu přípravy“, další kolo projednávání s nevládními organizacemi začne v druhé polovině listopadu tohoto roku, předložení Programu do vlády se předpokládá v březnu 2013 Osnova programového dokumentu je stanovena nařízením k rozvoji venkova Koncept výběru opatření je diskutován v rámci jednání s nevládními organizacemi a to na pracovních skupinách či prostřednictvím kulatých stolů. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI zpracovalo STUDII POTŘEB VENKOVA, která obsahuje zejména SWOT analýzu českého venkova, jejíž výstupy se promítnou do tvorby konkrétních opatření pro obce.

6 Harmonogram příprav 2O12 2013 2014 VFR nařízení prováděcí předpisy Partnerská smlouva PRV Intenzivní příprava nového programového období 2014 – 2020 se započala v říjnu minulého roku, kdy byl ze strany Evropské komise oficiálně předložen balíček nových nařízení k podporám v rámci SZP a tzv. „obecného nařízení“. Součástí tohoto balíčku byl i návrh nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Ministerstvo zemědělství při přípravě programového dokumentu rámcově postupuje dle předem stanoveného „Harmonogramu přípravy“, další kolo projednávání s nevládními organizacemi začne v druhé polovině listopadu tohoto roku, předložení Programu do vlády se předpokládá v březnu 2013 Osnova programového dokumentu je stanovena nařízením k rozvoji venkova Koncept výběru opatření je diskutován v rámci jednání s nevládními organizacemi a to na pracovních skupinách či prostřednictvím kulatých stolů. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI zpracovalo STUDII POTŘEB VENKOVA, která obsahuje zejména SWOT analýzu českého venkova, jejíž výstupy se promítnou do tvorby konkrétních opatření pro obce.

7 Potřeby obcí vyplývající z analýzy
Z výsledků analýz vyplývají tyto základní potřeby venkova: zvýšení kvality života - (všeobecná potřeba venkova) překonat vliv vyšších nákladů na obyvatele vyplývající z nízké hustoty zalidnění omezení trendu stárnutí venkova (odliv mladých obyvatel do měst) zvyšování ekonomické aktivity a s tím spojené zvyšování zaměstnanosti efektivní využívání venkovského potenciálu (lidský kapitál, atraktivita prostředí atd.) posílení sociálního kapitálu Jak již bylo uvedeno, výběr opatření reaguje mimo jiné i na analýzu potřeb. Následující slide uvádí potřeby venkova, jež identifikovány právě touto analýzou a nový program rozvoje venkova by na tyto potřeby měl efektivně reagovat. překonat vliv vyšších nákladů na obyvatele vyplývající z nízké hustoty zalidnění – s tím je spojená nižší dostupnost služeb a infrastruktury než ve městech omezení trendu stárnutí venkova – odliv mladého obyvatelstva z venkova je spojen zejména s malou pracovní příležitostí na venkově v kombinaci s nízkou úrovní občanského vybavení posílení sociální kapitálu – mobilizace obyvatel k podílení se na rozvoji venkova např. v oblastech: spolupráce, obnovy typické kultury, společné iniciativy aj.

8 Rozpočet PRV dle víceletého finančního rámce je pro II. pilíř navržen rozpočet: 83,6 mld. EUR EU zdroje : rozpočet ČR méně rozvinuté oblasti % : 15 % možnost navýšení pro vybraná opatření (vzdělávání, seskupení producentů, spolupráce, mladí zemědělci) 90 % : 10 % inovativní projekty (capping) % : 0 % Míra kofinancování je v tuto chvíli navržena na 85 %. Nicméně pozice MZe upřednostňuje snížení kofinancování na 75 %, neboť by to v konečném výsledku znamenalo navýšení celkového rozpočtu budoucího PRV. Tento návrh však přináší vyšší zatížení státního rozpočtu a MF proto preferuje ponechat míru kofinancování na původních 85 %.

9 Rozpočet PRV 2014 - 2020 národní alokace nejsou dosud stanoveny
lze předpokládat spíše nižší částku z EZFRV než v současném období DPH bude obecně neuznatelný výdaj Konečná částka národní alokace by nám měla být známa koncem tohoto roku. S velkou pravděpodobností bude národní alokace pro PRV v ČR nižší než byla v tomto období. Dosavadní vývoj vyjednávání o novém programu nasvědčuje tomu, že DPH bude obecně neuznatelný výdaj. DPH tedy bude neuznatelný pro všechny žadatele napříč dotačními programy.

10 Opatření PRV Nabídka opatření je obdobná jako ve stávajícím období Minimálně 25 % na AEO Minimálně 5 % na LEADER (možnost využití metody i v ostatních fondech SSR) Struktura opatření v budoucím období by měla být obdobná, tak jako ve stávajícím období. Nutné podotknout, že nabídka opatření bude sice obdobná nicméně obsah a forma opatření budou více vyprofilované a nebudou řešit tak rozsáhlou problematiku jako doposud. Minimálně 25 % rozpočtu z EZRFV bude určeno pro zmírnění klimatických změn a obhospodařování půdy (Agro-environmentální-klimatické opatření, Ekologické zemědělství, Platby ve znevýhodněných oblastech). Minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV bude určeno pro metodu LEADER, kterou bude možno nově využít i pro ostatní fondy SSR. (Obce budou moci i budoucím období čerpat dotace prostřednictvím MAS) Stávající systém „os“ a k nim náležících opatření je nahrazen systémem priorit.

11 LEADER využití metody LEADER bude možné i pro ostatní fondy SSR – obecné podmínky pro provádění místních strategií jsou proto zohledněny ve „společném“ nařízení strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou strategii pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů „startovací sada“ - opatření na budování kapacity pro skupiny, které neimplementovaly LEADER v období a na podporu malých pilotních projektů (pravděpodobně nebude implementováno) rozšíření možností spolupráce s ostatními partnerstvími veřejného a soukromého sektoru navýšení režijních výdajů na 25% (z 20%)

12 Dosavadní výstupy přípravy PRV 2014 – 2020 v rámci priority č.6
PRV nebude řešit tak rozsáhlou problematiku, jako doposud zaměření na podporu občanské vybavenosti ve vazbě na podnikatelskou strukturu venkova implementace velké části nabídky, jež poskytuje nařízení k opatření základní služby a obnova vesnic PRV v rámci obecních opatření nemůže v budoucím období řešit tak rozsáhlou problematiku jako doposud. Došlo by pouze k roztříštění finančních prostředků bez větších efektů. Oblasti nebo jejich jednotlivé, které nelze efektivně řešit z PRV, je třeba směřovat na ostatní operační programy či pro ně zajistit finanční prostředky z národních zdrojů. (V tuto chvíli probíhají jednání probíhají meziresortní jednání o podobě podpory vodohospodářské infrastruktury – s velkou pravděpodobností bude tato oblast v rámci resortů strukturovaná jiným způsobem než doposud. Jednání se týkají zejména tzv. překryvů mezi jednotlivými programy) PRV by se naopak mělo do budoucna zaměřit na občanskou vybavenost ve vazbě na podnikatelskou strukturu venkova. V tuto chvíli je tedy navrženo podpořit velkou část nabídky nařízení u opatření základní služby a obnova vesnic (výjimku tvoří investice do infrastruktury širokopásmového připojení a investice na přemístění činností a rekonstrukce budov v zájmu zlepšení environmentálního profilu daného sídla a také investice veřejných subjektů do turistické infrastruktury). Občanská vybavenost by měla být podporována zejména ve vazbě na zaměstnanost.

13 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
obsah opatření: Vypracování a aktualizace plánů rozvoje obcí a plánů pro ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 (pravděpodobně nebude implementováno) Investice do drobné infrastruktury včetně OZE Infrastruktura širokopásmového připojení (pravděpodobně nebude implementováno) Základní služby včetně oblasti volného času a kultury Rekreační infrastruktura, turistické informace (pravděpodobně nebude implementováno) Obnova a rozvoj kulturního a přírodního dědictví Přemístění činností a rekonstrukce budov v zájmu zlepšení environmentálního profilu dané usedlosti a zlepšení kvality života (pravděpodobně nebude implementováno)

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XV. Celostátní finanční konference"

Podobné prezentace


Reklamy Google