Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova na období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova na období"— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova na období 2014-2020
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Strategický rámec pro období 2014-2020
Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společný strategický rámec (SSR) Dohoda o partnerství Program rozvoje venkova (EZFRV) Operační programy (EFRR, ESF, KF a ENRF) Společná zemědělská politika Společný strategický rámec (SSR) zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU 2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů Dohoda o partnerství národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení Legislativní rámec pro období Díky začlenění do společného strategického rámce je programování rozvoje venkova podřízeno čtyřem nařízením Evropského parlamentu a Rady Přípravy programového dokumentu jsou úzce svázány se schválením „balíčku“ základních právních předpisů, jejich prováděcích aktů (které dosud nebyly prezentovány) a vodítek EK Přímé platby Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

3 Finanční rámec pro období 2014-2020
národní alokace jsou EK zatím stanoveny předběžně - záleží na výsledku vyjednávání k VFR navržený rozpočet pro ČR je 1,929 mld. EUR (ceny roku 2011) (stávající rozpočet je 2,8 mld. EUR) povinné vyhrazení 7 % z rozpočtu EZFRV na tzv. „výkonnostní rezervu“ - výplata podmíněna dosažením stanovených cílů („milníků“) v polovině programového období reálný rozpočet pro programování je tak o více než 1 ml. EUR nižší oproti 3,6 mld. ve stávajícím období při sestavení finančního plánu PRV je nezbytné zohlednit i přecházející závazky stávajícího PRV dle stávajícího návrhu VFR z února 2013 je celkový rozpočet pro rozvoj venkova 84,936 mld. EUR EK připravila návrh rozdělení pro členské státy pro ČR je navržen rozpočet v cenách roku 2011 ve výši 1,929 mld. EUR na období rozdělení celkového rozpočtu by mělo být podle: objektivních kritérií (statistické ukazatele o zemědělství, rozvoji venkova) výše rozpočtu pro stávající období (jako základ EK považuje rok 2013) spolufinancování EU zdroje : rozpočet ČR méně rozvinuté oblasti, přechodové regiony, operace přispívající k ŽP a ochraně klimatu % : 25 % vybraná opatření (vzdělávání, spolupráce, mladí zemědělci) % : 10 % převedené prostředky z I. pilíře % : 0 % celkový rozpočet z veřejných zdrojů na rozvoj venkova bude nižší než pro období 2007 – i kvůli silná orientace EK na výkon Nejen vázanost zdrojů do výkonnostní rezervě a uvolnění až při splnění cílů, ale při neplnění cílů hrozí i sankce (při nenaplnění cíle z 50 % může sankce činit 25% rozpočtu na prioritu) vyhrazení 7 % z rozpočtu EZFRV na tzv. „výkonnostní rezervu“ – znamená, že od začátku programujeme pouze cca s 2,4 mld. EUR celkových veřejných zdrojů ( při výpočtu veřejných zdrojů jsem zahrnula orientační indexaci 3 %)

4 Priority Priorita 1 - Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesním hospodářství a venkovských oblastech Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků Priorita 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku Priorita 6 - Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech nařízení k rozvoji venkova definuje 6 priorit EU každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova ( resp. vybrané pro PRV) může přispívat k cílům několika priorit výběr opatření závisí na potřebách členských států inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata prolínající všemi prioritami minimálně 25 % rozpočtu z EZRFV musí být určeno pro zmírnění klimatických změn a obhospodařování půdy (Agro-environmentální- klimatické opatření, Ekologické zemědělství, Platby ve znevýhodněných oblastech) minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV musí být určeno pro metodu LEADER

5 Priority EU dle významu pro PRV
P 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech P 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti P 4 - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví P 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik P 5 - Podpora účinného využívání zdrojů P 1 - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví na slidu jsou seřazeny oblasti podpor (priority EU) dle významu pro PRV ČR některé z nich spolu úzce souvisí a je obtížné striktně oddělit příspěvky jednotlivých opatření primární dle významu je priorita 4 zaměřená na životní prostředí – ekosystémy v zemědělství a lesním hospodářství doplňovaná prioritou 5 priorita 2 a 3 jsou úzce propojené a obě směřují ke zvyšování konkurenceschopnost oblasti podpor v rámci priority 6 - územní rozvoj venkovských oblastí - bude řešen zejména z hlediska tvorby pracovních míst na venkově podpory občanské vybavenost a infrastruktura bude řešena primárně z jiných zdrojů než EZFRV horizontálně bude řešeno téma klimatických změn a inovace oblasti , které nejsou plně podporovány z PRV ( např. podpory obcím, oblast životního prostředí, podnikání apod.) budou řešeny z jiných programů viz následující slide k doplňkovosti podpor a hraničním oblastem

6 Vymezení vůči ostatním programovým dokumentům (hraniční oblasti)
OP PIK - oblast nezemědělského podnikání – potravinářství, OZE, zpracování dřeva OP VVV - inovace a výzkum OP ŽP - vodohospodářská infrastruktura, krajinné prvky, ochrana půdy a krajiny, pozemkové úpravy, protierozní opatření, retenční nádrže, zlepšování struktury lesa… OP Zaměstnanost - další odborné vzdělávání IROP - cestovní ruch, občanské vybavení, infrastruktura Seznam všech operačních programů pro : Operační program Rybářství Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Doprava Operační program Životní prostředí Operační program Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program + Operační program Praha – pól růstu + Operační program Technická pomoc + programy evropské územní spolupráce a nadnárodní a meziregionální spolupráce Ministerstvo životního prostředí (OP ŽP) - řešena byla otázka vodohospodářské infrastruktury, ochrany vod, posilování ekologické stability, opatření v lesích, krajinných prvků a dalších překryvů z oblasti ochrany půdy a krajiny.  Některá rozhraní již byla identifikována, některá budou muset být ještě dořešena. odpady a kompostárny – MŽP podpoří kompostárny s převažujícím komunálním vstupem, PRV by mělo řešit využití výstupů zemědělci, příp. kompostárny s převažujícím zemědělským vstupem pozemkové úpravy - MŽP požaduje, aby PRV podporovalo výkup pozemků obcemi – odbor ŘO PRV s tímto nesouhlasí vzhledem k tomu, že nové období je výrazně zaměřeno na efektivitu vynakládání veřejných prostředků měřitelnou jasnými cílovými ukazateli, do čehož schéma podpory výkupu pozemků žádným způsobem nezapadá; to je i důvod, proč MŽP požaduje tuto podporu po Mze protierozní opatření - MŽP bude řešit investiční akce, PRV provozní dotace vodohospodářská infrastruktura, poldry a retenční nádrže, návštěvnická infrastruktura v lesích - nutno vyjednat detailní rozhraní mezi MŽP a PRV : tvorba a regenerace krajinných prvků, včetně břehových porostů a historických krajinných struktur – je třeba dořešit potenciální překryvy u opatření Zemědělsko-lesnické systémy, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou  lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV): Projednána byla otázka vzdělávání, poradenství a investic do občanské vybavenosti v oblasti školství. MŠMT zajistí obecné vzdělávání pro všechny uživatele bez rozdílu. Oblast výzkumu a vývoje bude třeba znovu diskutovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP PIK): Projednána byla otázka nezemědělského podnikání s důrazem na potravinářství, podpora OZE a úspor energie s následujícím závěrem: podpora výroby non-annexových potravin, podpora nezemědělských podniků a podpora internetu bude zajištěna v rámci MPO. V oblasti OZE se PRV zaměří na zpracování biomasy zemědělskými podnikateli, zejména v oblasti peletáren, kotelen na biomasu a případně nové výstavby zemědělských BPS, pokud tato podpora bude do PRV zařazena, MPO bude navazovat podporou efektivního využívání tepla a kogenerace a dále podporou ostatních OZE, zejména v oblasti modernizace a zvyšování efektivity v oblasti úspor energie usilujeme o nastavení synergického systému zejména v oblasti potravinářství, ale i nezemědělského podnikání ze strany zemědělců, kdy by MPO na podporu výrobního provozu navázalo podporou projektů zaměřených na úsporu energie, jako např. zateplování, podpora úsporných zdrojů energie, apod. Ministerstvo práce a sociálních věcí (OP Zaměstnanost): Další odborné vzdělávání v nezemědělských činnostech bude zajišťovat MPSV, oblast zemědělství bude řešit PRV. Ministerstvo pro místní rozvoj (IOP): Rozhraní bylo řešeno v oblasti cestovního ruchu a občanské vybavenosti. Ministerstvo zemědělství bude v oblasti cestovního ruchu podporovat jen zemědělské podnikatele, občanská vybavenost v obcích bude podporována výhradně z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

7 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)
Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) Agroenvironmentální-klimatické operace Ekologické zemědělství (EZ) Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě Neproduktivní investice Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů LFA: Vazba na posun v přípravě legislativy EU, Rozdělení implementace opatření, Rok 2014 ( Zachování stávajících podmínek), Období (Vazba na schválení nové legislativy EU): Oblasti nového vymezení LFA, Oblasti vyřazené revizí vymezení LFA AEO: 2014 Administrace stávajících závazků, Bez příjmu nových závazků, Nastavení možnosti prodloužení stávajících závazků (6-8 let), Stávající podmínky jednotlivých managementů, Fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost, obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu Zachovat podíl plochy obhospodařované v rámci agroenvironmentálních-klimatických operací cílených na biodiverzitu, klimatickou změnu, vodu a půdu 100% způsobilých výdajů. Kompenzace ušlého příjmu nebo zvýšených nákladů vyplývajících z požadavků dílčích managementů EZ: Podpora zemědělců  hospodařících v systému ekologického zemědělství nebo v přechodném období 100% ze způsobilých výdajů NATURA 2000: Rámcová směrnice o vodě – podpora nebude implementována Platby v rámci sítě Natura 2000 na zemědělské půdě 2014 – stávající podmínky Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů. Zachování udržitelného hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v územích na ně navazujících Neproduktivní investice: Zemědělec, na jehož půdních blocích jsou vymezeny v evidenci půdy LPIS specifické tituly AEO. Pořízení a umístění technických zařízení, která umožní cílený management a ochranu cenných stanovišť a tím podporují účinnost agro-environmentálních-klimatických operací (např. přenosný ohradník vymezující pohyb pasených zvířat, zařízení zajišťující prostupnost krajiny, jako texaské brány, kolíky pro vymezení atd.). Přímá nevratná dotace s mírou dotace až 100%. Předcházení poškozování lesů…: Podopatření: Zavádění preventivních opatření v lesích Podopatření: Obnova lesních porostů po kalamitách Podopatření: Odstraňování škod způsobených povodněmi Podopatření: Přeměna porostů náhradních dřevin Investice do zvýšení odolnosti a eko. hodnoty lesních ekosystémů: Podopatření: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin Podopatření: Neproduktivní investice v lesích Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů Podopatření: Zlepšování druhové skladby lesních porostů prostřednictvím zachování podílu MZD Podopatření: Zachování porostního typu hospodářského souboru Podopatření: Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

8 Investice do hmotného majetku Pozemkové úpravy Lesnická infrastruktura
Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zeměd. činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků Investice do hmotného majetku Pozemkové úpravy Lesnická infrastruktura Investice do nových lesnických technologií a  zpracování lesnických výrobků a jejich uvádění na trh Spolupráce (Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií) Převod podniku malých zemědělců Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce Investice do hmotného majetku Investice do zemědělských podniků: zemědělský podnikatel, službové subjekty,  převážné vlastněné zemědělskými prvovýrobci Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Podpora investic do staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu (stáje, dojírny, jímky…), speciálních mobilních strojů a investice do zpracování zemědělských produktů. 30% způsobilých výdajů, možnost navýšení o 10% pro mladé zemědělce, znevýhodněné oblasti, projekty spolupráce, malé a střední podniky Pozemkové úpravy Pobočky krajských pozemkových úřadů, vlastníci půdy Realizace plánů společných zařízení dle schváleného návrhu PÚ (zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření apod.) a geodetické projekty (zaměření území, vytyčení pozemků). V případě, že je žadatelem PÚ, pak je míra dotace až 100 % způsobilých výdajů, jinak dle pravidel veřejné podpory. Lesnická infrastruktura Subjekt hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých subjektů nebo obcí. Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů. Podpora bude směrována zejména do takových rekonstrukcí, které umožní přeřazení přibližovacích cest (třída L3, L4) do vyšší kategorie odvozních cest (třída L1, L2), případně z třídy L2 do L1 (odvozní cesta se zpevněnou vozovkou) nebo budování odvozních cest (třída L1, L2). Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory. Investice do nových lesnických technologií a  zpracování lesnických výrobků a jejich uvádění na trh Subjekt, který se zbývá pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin, subjekt hospodařící v lesích, které jsou v majetku soukromých subjektů nebo obcí, subjekt podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví – SME Stroje, technologie a zařízení pro přípravu sadebního materiálu, stroje a technologie pro hospodaření v lese, výstavba či modernizace provozu dřevozpracujících provozoven a pořízení technologií ke zpracování zbytkové biomasy. Spolupráce (Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií) Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Podnikatelské subjekty činné v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. Přímé investiční náklady na vývoj nových produktů, postupů, procesů a technologií v zemědělství a potravinářství a lesním hospodářství včetně provozních nákladů na spolupráci, studií a propagace. Míra dotace bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory. Převod podniku malých zemědělců Zemědělský podnikatel, „ aktivní zemědělec“dle definice k PP Motivační podpora pro převod hospodářství jinému zemědělci. Roční platba ve výši 120 % roční platby, kterou příjemce obdržel v rámci režimu pro malé zemědělce v přímých platbách. ?Stanovení sazby Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce Zemědělský podnikatel (PO, FO mladší 40 let) – mikropodnik nebo malý podnik. Stimulace zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu. Přímá nevratná dotace ve dvou splátkách na plnění podnikatelského plánu na pětileté období. ?Splnění podmínky nařízení, že velikost podniku mladých zemědělců musí být výrazně větší než podporované malé podniky dle čl. 20 c iii). Výše podpory (až 70 tis. EUR).

9 Priorita 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin Spolupráce (Podpora horizontální a vertikální spolupráce) Platby za dobré životní podmínky zvířat Preventivní opatření před poškozením potenciálu zemědělské produkce Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin Zemědělský podnikatel spadající do kategorie SME Zapojení zemědělců v režimu jakosti garantovaném Národní značkou KLASA. Podpora: roční pobídková platba výše stanovena na základě fixních nákladů vyplývajících z účasti v podporovaných programech, nejdéle na dobu 5 let maximální míra podpory: EUR na podnik ?návaznost zemědělské Klasy na potravinářskou Klasu Spolupráce (Podpora horizontální a vertikální spolupráce) Podnikatelské subjekty v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví, NNO zastupující zemědělce, potravináře, subjekty působící v lesním hospodářství a podnikatele na venkově,obce a jejich svazky, službové subjekty. Podpora spolupráce mezi různými subjekty s cílem podpory krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů včetně podpory propagační činnosti v místním kontextu, organizace společných pracovních procesů, sdílení zařízení a zdrojů zejména mezi malými hospodářskými subjekty a společný přístup k projektům v oblasti využití OZE, ochrany životního prostředí apod. Míra dotace bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory. Platby za dobré životní podmínky zvířat zemědělský podnikatel Kompenzační platba zemědělcům, kteří se zaváží k ročnímu závazku poskytovat dobré životní podmínky pro zvířata jdoucí nad rámec povinných standardů. Závazek lze každoročně obnovovat. Podpora formou jednorázové platby - sazby na dobytčí jednotku. Podmínky opatření včetně stanovení výše sazby. Preventivní opatření před poškozením potenciálu zemědělské produkce Příjemce: Zemědělský podnikatel, obec. Budování preventivních opatření sloužících k ochraně před dopady pravděpodobných přírodních katastrof a katastrofických událostí. Preventivní opatření (průlehy, meze, větrolamy, retenční nádrže apod.) budou realizována na zemědělsky využívaném území potenciálně ohroženém přírodními katastrofami nebo katastrofickými událostmi Přímá nevratná dotace s maximální mírou podpory 80% způsobilých výdajů. ?Kompletní překryv opatření s podporami MŽP

10 Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
Zalesňování zemědělské půdy Zavádění zemědělsko-lesnických systémů Zalesňování zemědělské půdy Veřejní a soukromí vlastníci a nájemci půdy a jejich sdružení Zalesnění zemědělské půdy k posílení sekvestrace uhlíku. Cílenost na vhodná území (nevhodné podmínky pro zemědělskou produkci) Max. 100 % ze způsobilých výdajů ?Stanovení výše sazby ?Možný překryv s krajskou podporou Zavádění zemědělsko-lesnických systémů Soukromí vlastníci a nájemci půdy, obce a jejich sdružení Pokrytí nákladů na založení zemědělsko-lesnických systémů na zemědělské půdě a na péči o tento založený systém po dobu nejvýše 5 let 80 % nákladů na založení ?Konkrétní nastavení podmínek managementu ?Nastavení rozsahu opatření

11 Investice do nezemědělských činností Podpora cestovního ruchu
Priorita 6 - Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech Investice do nezemědělských činností Podpora cestovního ruchu Podpora rozvoje malých zemědělských podniků Investice do infrastruktury (otázka zařazení tohoto opatření je momentálně diskutována) LEADER

12 Investice do nezemědělských činností
Příjemce: Zemědělský podnikatel Popis opatření: Investice k diverzifikaci činností zemědělských subjektů. Podpora bude poskytována na zahájení a rozvoj nezemědělské činnosti. Podpora: Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory. Otázky k dořešení: Míra podpory, rozhraní s MPO zemědělský podnikatel spadající do kategorie střední a malý podnik Způsobilé pro podporu jsou: nová výstavba, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou činnost (vyjma bioplynových stanic) úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny určené pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro nezemědělskou činnost projektová dokumentace technická dokumentace Max. výše výdajů, že kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory.

13 Podpora cestovního ruchu
Příjemce: Zemědělský podnikatel Popis opatření: Investice k diverzifikaci činností zemědělských subjektů. Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stravování, rekreačních a sportovních zařízení včetně možnosti revitalizace venkovských brownfields Podpora: Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory. Otázky k dořešení: Míra podpory, výše dotace zemědělský podnikatel spadající do kategorie střední a malý podnik Způsobilé pro podporu jsou: Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) a nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, budování koupališť a plováren). úprava povrchů, náklady na výstavbu příjezdové cesty, náklady na výstavbu odstavných stání v souvislosti s projektem nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem nákup budov, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem výdaje na projektovou a technickou dokumentaci Max. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, bude stanovena na základě analýz v pozdější fázi. Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory.

14 Podpora rozvoje malých zemědělských podniků
Příjemce: Zemědělský podnikatel Popis opatření: Investice k podpoře malých zemědělských podniků. Podpora: Přímá nevratná dotace ve formě paušální platby ve dvou splátkách podmíněná předložením podnikatelského plánu. Výše podpory je max. 15 tis. EUR. Otázky k dořešení: Určení max. velikosti malého zemědělského podniku (musí být výrazně nižší než u mladých zemědělců), cílení podpory – na založení nebo na rozvoj malého zemědělského podniku zemědělský podnikatel Max 15 tis. EUR na podnikatelský plán.

15 Investice do infrastruktury
Příjemce: Obce a svazky obcí (do 2000 obyvatel) Popis opatření: Investice do vodohospodářské infrastruktury (ČOV) – je nezbytné dořešit rozhraní s MŽP k bližší specifikaci způsobilých výdajů. Podpora: Přímá nevratná dotace. Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory. Otázky k dořešení: Rozhraní s MŽP, konkrétní zaměření podpory (i vzhledem k finanční náročnosti projektů a nízkému rozpočtu programu) Obce a svazky obcí (projekt musí být realizován v obci do 2000 obyvatel) – dle směrnice 91/271/EHS o čištění odpadních vod mají být obce s více než 2 tis. EO již vyřešeny. Stavební výdaje na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Projektová a technická dokumentace Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu podpory (veřejná podpora x nezakládající veřejnou podporu)

16 LEADER Příjemce: Místní akční skupina (MAS), koneční žadatelé z území MAS Popis: V rámci podpory metody LEADER bude dotace poskytována na činnost MAS a spolupráci mezi nimi. Podporovány budou rovněž projekty konečných žadatelů z území MAS, které budou v souladu se strategií rozvoje dané MAS. Podpora: Výše a míra podpory je závislá na typu realizovaného projektu. Otázky k dořešení: Zejména doplňkovost s ostatními programy, standardy MAS (největší diskuse se točí zejména kolem právní formy MAS a otázky podnikání MAS) Příjemcem podpory budou MAS a koneční žadatelé z území MAS. Budou hrazeny výdaje na činnost MAS (režijní výdaje spojené s výběrem a administrací projektů konečných žadatelů, výdaje na animaci v území – vzdělávací a informační akce, propagační akce) a výdaje spojené s realizací projektů spolupráce mezi MAS a jinými partnerstvími veřejného a soukromého sektoru. Dále budou podporovány projekty konečných žadatelů dle příslušných článků zavedených do PRV. Míra podpory pro MAS činí max. 100 % výdajů (bude dopracováno/upřesněno v pozdější fázi). Výše a míra podpory projektů konečných žadatelů závisí na typu realizovaného projektu.

17 Řešení situace obcí PRV – pozemkové úpravy, lesnická opatření, spolupráce, vodohospodářská infrastruktura, LEADER IROP – cestovní ruch, kulturní dědictví, energetická účinnost veřejných budov a veřejné infrastruktury, sociální a zdravotnická infrastruktura, vzdělávací infrastruktura OPŽP – vodohospodářská infrastruktura, energetická účinnost veřejných budov a veřejné infrastruktury Kromě Programu rozvoje venkova budou potřeby obcí řešeny i z dalších programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Zejména se jedná o Integrovaný regionální operační program a Operační program životní prostředí. Z Programu rozvoje venkova budou obce jako vlastníci půdy příjemci podpory v opatření pozemkové úpravy a jako vlastníci lesů budou moci žádat v lesnických opatřeních (lesnická infrastruktura, založení lesního porostu, zavádění zemědělsko–lesnických systémů, zavádění preventivních opatření v lesích, předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů, investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů, technika a technologie pro lesní hospodářství, lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů). Obce mohou být také příjemcem dotace v podopatření Podpora horizontální a vertikální spolupráce. Z PRV bude dále řešena část vodohospodářské infrastruktury. Obce budou příjemci dotací v rámci implementace Integrované strategie prostřednictvím místních akčních skupin. Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. V tomto programu budou obce příjemcem dotace v oblasti cestovního ruchu, kulturního dědictví (spíše památky většího významu), sociální, zdravotnické a vzdělávací infrastruktury. Dále je zde zařazeno opatření na zvyšování energetické účinnosti veřejných budov a infrastruktury. Touto tematikou se hodlá zabývat i Operační program Životní prostředí, prostřednictvím kterého bude dále řešena vodohospodářská infrastruktura.

18 Priorita 1 - Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesním hospodářství a venkovských oblastech Jedná se o průřezovou prioritu napříč celým spektrem opatření PRV. Implementována bude prostřednictvím tří základních opatření: Předávání znalostí a informační akce Poradenství Spolupráce(včetně podpora činnosti operačních skupin EIP) Podpora přenosu znalostí a inovací - PRV v návaznosti na další operační programy fondů SSR spoluvytváří komplexní přístup ke vzdělávání a přenosu znalostí ve venkovském prostoru a přispívá k dosažení všech cílů SZP. Cílem navržených opatření je posílit konkurenceschopnost zemědělských, lesnických a potravinářských podniků a zajistit vyvážený rozvoj venkovských oblastí při zachování trvalé udržitelnosti podpora prostřednictvím předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech. Priorita bude zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání, informační akce, poradenské služby, propojení výsledků výzkumu s praxí se zaměřením na inovace a různé formy spolupráce. Předávání znalostí a informační akce Subjekt, který má vzdělávání v předmětu činnosti. Účastník vzdělávací akce v případě předem definovaných kurzů. Uživatel: zemědělec, zpracovatel, vlastník půdy, osoba hospodařící v lesích Zabezpečení zvyšování znalostí a dovedností a předávání informací pracovníkům v zemědělském, potravinářském a lesnickém odvětví a vlastníkům půdy formou vzdělávacích aktivit, kurzů atd. Přímá nevratná dotace s maximální mírou až 100 % způsobilých výdajů. Limity na projekt 50 tis. - 1 mil. Kč Poradenství Poradenský subjekt akreditovaný MZe Poskytování poradenských služeb pro zemědělce a lesníky. Přímá nevratná dotace s maximální mírou až 80 % způsobilých výdajů. Míra podpory poradenské služby v oblasti lesního hospodářství bude zpřesněna dle typu poskytované veřejné podpory. Maximální výše dotace, čerpaná na poradenské služby poskytnuté jednomu podniku, činí EUR/rok. ?Koncepce poradenského systému Spolupráce (včetně podpora činnosti operačních skupin EIP)

19 Další kroky při přípravě PRV
diskuse navržených opatření s nevládními organizacemi v rámci kulatých stolů i odborných skupin grémia příprava finančního rozpočtu stanovení konkrétních cílů ve vazbě na finance další fáze zhodnocení návrhu programového dokumentu ex-ante hodnotitelem koordinace s ostatními resorty (zejména MMR) příprava podkladů pro část Partnerské smlouvy za MZe technické konzultace s EK

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova na období"

Podobné prezentace


Reklamy Google