Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společný strategický rámec (SSR) Dohoda o partnerství Program rozvoje venkova (EZFRV) Operační programy (EFRR, ESF, KF a ENRF) Přímé platby Společná zemědělská politika Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

3 Finanční rámec pro období 2014-2020  národní alokace jsou EK zatím stanoveny předběžně - záleží na výsledku vyjednávání k VFR  navržený rozpočet pro ČR je 1,929 mld. EUR (ceny roku 2011) (stávající rozpočet je 2,8 mld. EUR)  povinné vyhrazení 7 % z rozpočtu EZFRV na tzv. „ výkonnostní rezervu“ - výplata podmíněna dosažením stanovených cílů („milníků“) v polovině programového období  reálný rozpočet pro programování je tak o více než 1 ml. EUR nižší oproti 3,6 mld. ve stávajícím období  při sestavení finančního plánu PRV 2014-2020 je nezbytné zohlednit i přecházející závazky stávajícího PRV

4 Priority Priorita 1 - Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesním hospodářství a venkovských oblastech Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků Priorita 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku Priorita 6 - Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech

5 Priority EU dle významu pro PRV P 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech P 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti P 4 - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví P 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik P 5 - Podpora účinného využívání zdrojů P 1 - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví

6 Vymezení vůči ostatním programovým dokumentům (hraniční oblasti) OP PIK - oblast nezemědělského podnikání – potravinářství, OZE, zpracování dřeva OP VVV - inovace a výzkum OP ŽP - vodohospodářská infrastruktura, krajinné prvky, ochrana půdy a krajiny, pozemkové úpravy, protierozní opatření, retenční nádrže, zlepšování struktury lesa… OP Zaměstnanost - další odborné vzdělávání IROP - cestovní ruch, občanské vybavení, infrastruktura

7 Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví  Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)  Agroenvironmentální-klimatické operace  Ekologické zemědělství (EZ)  Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě  Neproduktivní investice  Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů  Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů  Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

8 Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zeměd. činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků  Investice do hmotného majetku  Pozemkové úpravy  Lesnická infrastruktura  Investice do nových lesnických technologií a zpracování lesnických výrobků a jejich uvádění na trh  Spolupráce (Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií)  Převod podniku malých zemědělců  Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

9 Priorita 3 - Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství  Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin  Spolupráce (Podpora horizontální a vertikální spolupráce)  Platby za dobré životní podmínky zvířat  Preventivní opatření před poškozením potenciálu zemědělské produkce

10 Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku  Zalesňování zemědělské půdy  Zavádění zemědělsko-lesnických systémů

11 Priorita 6 - Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech  Investice do nezemědělských činností  Podpora cestovního ruchu  Podpora rozvoje malých zemědělských podniků  Investice do infrastruktury (otázka zařazení tohoto opatření je momentálně diskutována)  LEADER

12 Investice do nezemědělských činností Příjemce: Zemědělský podnikatel Popis opatření: Investice k diverzifikaci činností zemědělských subjektů. Podpora bude poskytována na zahájení a rozvoj nezemědělské činnosti. Podpora: Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory. Otázky k dořešení: Míra podpory, rozhraní s MPO

13 Podpora cestovního ruchu Příjemce: Zemědělský podnikatel Popis opatření: Investice k diverzifikaci činností zemědělských subjektů. Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stravování, rekreačních a sportovních zařízení včetně možnosti revitalizace venkovských brownfields Podpora: Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory. Otázky k dořešení: Míra podpory, výše dotace

14 Podpora rozvoje malých zemědělských podniků Příjemce: Zemědělský podnikatel Popis opatření: Investice k podpoře malých zemědělských podniků. Podpora: Přímá nevratná dotace ve formě paušální platby ve dvou splátkách podmíněná předložením podnikatelského plánu. Výše podpory je max. 15 tis. EUR. Otázky k dořešení: Určení max. velikosti malého zemědělského podniku (musí být výrazně nižší než u mladých zemědělců), cílení podpory – na založení nebo na rozvoj malého zemědělského podniku

15 Investice do infrastruktury Příjemce: Obce a svazky obcí (do 2000 obyvatel) Popis opatření: Investice do vodohospodářské infrastruktury (ČOV) – je nezbytné dořešit rozhraní s MŽP k bližší specifikaci způsobilých výdajů. Podpora: Přímá nevratná dotace. Míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory. Otázky k dořešení: Rozhraní s MŽP, konkrétní zaměření podpory (i vzhledem k finanční náročnosti projektů a nízkému rozpočtu programu)

16 LEADER Příjemce: Místní akční skupina (MAS), koneční žadatelé z území MAS Popis: V rámci podpory metody LEADER bude dotace poskytována na činnost MAS a spolupráci mezi nimi. Podporovány budou rovněž projekty konečných žadatelů z území MAS, které budou v souladu se strategií rozvoje dané MAS. Podpora: Výše a míra podpory je závislá na typu realizovaného projektu. Otázky k dořešení: Zejména doplňkovost s ostatními programy, standardy MAS (největší diskuse se točí zejména kolem právní formy MAS a otázky podnikání MAS)

17 Řešení situace obcí  PRV – pozemkové úpravy, lesnická opatření, spolupráce, vodohospodářská infrastruktura, LEADER  IROP – cestovní ruch, kulturní dědictví, energetická účinnost veřejných budov a veřejné infrastruktury, sociální a zdravotnická infrastruktura, vzdělávací infrastruktura  OPŽP – vodohospodářská infrastruktura, energetická účinnost veřejných budov a veřejné infrastruktury

18 Priorita 1 - Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesním hospodářství a venkovských oblastech Jedná se o průřezovou prioritu napříč celým spektrem opatření PRV. Implementována bude prostřednictvím tří základních opatření: Předávání znalostí a informační akce Poradenství Spolupráce (včetně podpora činnosti operačních skupin EIP)

19 Další kroky při přípravě PRV  diskuse navržených opatření s nevládními organizacemi v rámci kulatých stolů i odborných skupin grémia  příprava finančního rozpočtu  stanovení konkrétních cílů ve vazbě na finance  další fáze zhodnocení návrhu programového dokumentu ex-ante hodnotitelem  koordinace s ostatními resorty (zejména MMR)  příprava podkladů pro část Partnerské smlouvy za MZe  technické konzultace s EK

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google