Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie, Ministerstvo dopravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie, Ministerstvo dopravy"— Transkript prezentace:

1 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie, Ministerstvo dopravy
Luhačovice

2 Dopravní politika pro období 2014 – 2020
vrcholový strategický dokument vlády pro sektor doprava určuje hlavní zásady rozvoje schválena usnesením vlády č. 449 ze dne včetně souhlasného stanoviska SEA Analytická část – Vyhodnocení Dopravní politiky pro léta 2005 – 2013 v roce 2012 – předloženo vládě pro informaci Návrhová část - priority a opatření: určení gestora, způsobu financování a termínů Implementační část - finanční nástroje, legislativní nástroje, návazné strategické dokumenty, monitoring – indikátory rozpracování zásad a podrobného financování je a bude dle jednotlivých oblastí řešeno v návazných sektorových dokumentech.

3 Návazné strategické dokumenty
Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování (Dopravní sektorové strategie) Pro oblast dopravní obslužnosti (Koncepce veřejné dopravy) Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP) Pro oblast telematiky a moderních technologií (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Pro oblast nákladní dopravy a logistiky (Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů) Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit Pro oblast letecké dopravy (Koncepce letecké dopravy) Pro oblast vodní dopravy Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy) Pro oblast přípravy výstavby tratí Rychlých spojení Pro oblast kosmických technologií (Národní kosmický plán) 3

4 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Přípravná část Návrhová část

5 Návrhová varianta financování východiska a omezení
zajištění potřebných finančních prostředků na údržbu sítě tak, aby nedocházelo k dalšímu zvyšování vnitřního dluhu na síti a tento dluh byl postupně snižován, zajištění dostatku zdrojů pro plynulé kofinancování prostředků EU v období 2014 – 2020 (n+3) vč. kofinancování akcí realizovaných v rámci OPD I v letech 2014 – 2015 (n+2) s využitím zdrojů EU realizovat primárně prioritní rozvojové projekty podle výsledků vzájemného hodnocení obsaženého v Dopravních strategiích mířit v dlouhodobém horizontu ke splnění závazků plynoucích z připravovaného nařízení k politice TEN-T, a to dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030 a dokončení globální sítě TEN-T nejpozději do roku 2050 Z tohoto přehledu vyplývá průměrná roční potřeba ve výši nejméně 70 mld. Kč vč. zdrojů EU Omezení Reflektována makroekonomická situace ČR Nevyužíváno dluhové financování splatné z vlastních zdrojů resortu, nepředvídána realizace konkrétního projektu PPP 5

6 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2)
Dosavadní výsledky projektu prokazují potřebu dalšího intenzivního rozvoje páteřních ucelených tahů v silniční i železniční infrastruktuře Silniční síť: D1 Říkovice-Přerov (stavba 0136), zdroj OPD II FS Přerov - Lipník n.B. (stavba 0137), zdroj OPD I R49 Hulín - Fryšták (stavba 4901), zdroj OPD II FS R35 Opatovice-Časy, Časy-Ostrov, zdroj OPD II FS R35 Ostrov - Vysoké Mýto – Litomyšl, zdroj OPD II FS nebo SR I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa, zdroj OPD I Lešná - Palačov, zdroj OPD II ERDF R55 Otrokovice obchvat JV, zdroj OPD II I/55 Břeclav, obchvat, zdroj balíček OBCHVATY 6

7 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2) – D+R
7

8 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2)
Železniční síť: Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba (OPD I) Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba (CEF kohezní) Modernizace tratě Brno - Přerov, I.etapa Blažovice - Nezamyslice (SR) Modernizace a elektrizace Otrokovice - Vizovice Modernizace Brno Maloměřice - Brno Židenice Modernizace Modřice – Brno Horní Heršpice Železniční uzel Brno modernizace průjezdu Potvrzuje se potřeba intenzivně připravovat sledované priority Ukazuje se potřeba navýšení rozpočtu oprav u silnic i železnic.

9 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2) – železnice
9

10 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2)
Vodní síť: Splavnění Labe v úseku státní hranice – Střekov (CEF) Stupeň Přelouč II (CEF) Baťův kanál – dílčí části – zdroj SR nebo primárně IROP Rekreační přístav Petrov Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek Plavební komora Bělov

11 Operační program Doprava 2014-2020 (MD)
PO1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (FS) Specifické cíle: Výstavba a modernizace železničních tratí, Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN-T), Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T, Multimodální doprava, Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy, Systémy řízení městského silničního provozu a zavádění ITS na silniční síti, Ekologicky čistý dopravní park PO2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T (FS) Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie), Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO3 – Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (EFRR) Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu Nutno usilovat v rámci rozdělení ERDF o vyšší objem pro OPD II. Více peněz z ERDF pro OPD II znamená více projektů na silnicích I. třídy v jednotlivých krajích! (Preference tvrdých infrastrukturních projektů na úkor „měkkých”.)

12 Integrovaný regionální OP 2014 – 2020 (MMR)
PO 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti v území Investiční priorita - Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T SC Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení IP - Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility, včetně říční a námořní dopravy, přístavů a multimodálních spojení SC Rozvoj integrovaných dopravních systémů v regionech SC Zvýšení podílu nemotorové dopravy na celkové přepravě obyvatel, snížení závislosti obyvatel měst na IAD a snížení negativních jevů IAD na ŽP. Posílení celistvosti sítě cyklotras

13 Operační program Životní prostředí (MŽP)
Vzájemná kooperace a rozdělení kompetencí mezi MŽP, MPO a MD v oblasti „čisté mobility“ Intervence bude soustředěna ze strany MŽP na podporu pořizování CNG autobusů veřejné dopravy a k nim budování doprovodných plnících stanic CNG a na podporu elektromobility Bude kladen důraz na imisní situaci dané oblasti PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Podpora alternativních druhů dopravy

14 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (MPO)
PO3: Udržitelné hospodaření s energií, podpora obnovitelných zdrojů energie a rozvoj inovací v energetice Tématický cíl 4 - Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 4a - Podpora produkce a šíření obnovitelných zdrojů energie Poskytování podpory a využívání obnovitelných zdrojů energie v dopravě

15 OP Výzkum, vývoj, a vzdělávání (MŠMT)
PO2 – Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody Investiční priorita 1 – Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu SC1 – Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev průřezových technologií - Posílení kapacit pro interdisciplinární problémově orientovaný výzkum

16 Závěr Dopravní politika ČR klíčová bude především aplikace do praxe a plnění stanovených úkolů Dopravní sektorové strategie, 2.fáze – po předložení nutno schválit vládou ČR, tlak ze strany EK Operační programy – regiony mají možnosti pro čerpání i z dalších zdrojů mimo OPD (vozidla, cyklostezky, vodní infrastruktura pro rekreační plavbu) – nutné opět schválit vládou, tlak ze strany EK

17 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie, Ministerstvo dopravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google