Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní sektorové strategie a postavení regionů v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy 8. 4. 2013 Moravské dopravní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní sektorové strategie a postavení regionů v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy 8. 4. 2013 Moravské dopravní."— Transkript prezentace:

1 Dopravní sektorové strategie a postavení regionů v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy 8. 4. 2013 Moravské dopravní fórum Olomouc

2 2 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 – 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

3 3 Účel Dopravní politiky ČR 2014 – 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy institucí odpovědnou za jeho implementaci Dokument zaměřený na celý sektor Doprava, určuje hlavní zásady rozvoje Rozpracování zásad je dle jednotlivých oblastí řešen v návazných sektorových dokumentech, na základě analýzy problémů sektoru jsou navrženy priority, cíle a opatření, vždy navržena gesce. Rámcově je řešeno i financování, jeho jádro řešeno také v návazných strategických dokumentech ( DSS a 10 dalších).

4 4  Analytická část  Návrhová část  Implementační část  SEA – Kladné stanovisko MŽP z 8.3.2013 Aktuální stav: ukončeno MPŘ Termín předložení Vládě ČR – 04/2013 Pro kraje – doporučující charakter! Základní struktura dokumentu 08/1101/1207/12 04/13 analytická částnávrhová část 03/13 verze k připomínkám implementační č. SEA meziresort

5 5 Hlavní cíl dopravní politiky Návrhová část – struktura priorit  Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravy využitím technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy na principech hospodářské soutěže a zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady.  Uživatelé – z pohledu cestujících, přepravců, regionů  Provoz – z pohledu dopravců  Zdroje pro dopravu – finance, energie  Dopravní infrastruktura  Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí  Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace  Další dlouhodobé vize  Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní Struktura priorit

6 6 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020) www.dopravnistrategie.cz

7 7 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2)  Cíl – určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s ohledem na závazky plynoucí z nařízení EU k sítím TEN-T  určení pořadí realizace jednotlivých staveb seřazených do „klastrů“ a návrh staveb ke kofinancování z evropských zdrojů v období 2014- 2020, zvýšení efektivity financování a realizace staveb  Hlavní kondicionalita pro budoucí Operační program Doprava  Předložení vládě ČR do konce června 2013 po vypořádání meziresortu  Dokument velmi rozsáhlý – budou připraveny 2 verze  Technická – 10 Knih a 23 Zpráv  Politická – zkrácená pro vládu a Společný řídící výbor – 10 Knih (kapitol)  MD již pracuje s primárními verzemi všech 10 knih, probíhá připomínkování (Ex-ante, VPŘ, Advisory Board, Společný řídící výbor, MPŘ, stanovisko MŽP)

8 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

9 9 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2) Dosavadní výsledky prokazují potřebu dalšího intenzivního rozvoje páteřních ucelených tahů v silniční i železniční infrastruktuře Silniční síť:  R35 (zahájení prvních úseků jaro 2015)  dokončení D1 okolo Přerova, (stavba 0137, 2013)  I/11 (Nebory – Oldřichovice – Bystřice, zahájení 2014)  I/68 (Třanovice – Nebory, 2015)  D11 (zahájení úseku Hradec Králové - Jaroměř jaro 2015)  SOKP R1 - Pražský okruh (blokováno zrušenými ZÚR),  D3 obchvat Českých Budějovic (2016), Železnice:  III. koridor, IV. koridor – postupné dokončení (do 2018),  I. koridor – uzly, Choceň – Ústí nad Orlicí + Brno – Přerov (nejdříve od 2018)  Stavby v uzlu Praha, Plzeň, Brno  Potvrzuje se potřeba intenzivně připravovat sledované priority  Ukazuje se potřeba navýšení rozpočtu oprav u silnice i železnice.

10 10 Prognóza finančních možností v DSS2  Nepředurčuje se žádné řešení, nabízí se různé palety možností „co lze dělat se zdroji pro financování DI“  Obsaženy jsou návrhy optimální kombinace zdrojů a nástrojů ke stabilizaci zdrojové stránky  Parametrický finanční model umožňující simulaci jednotlivých kombinací opatření (navýšení podílu spotřební daně, rozšíření zpoplatnění, úpravy silniční daně, úpravy sazeb zpoplatnění)  V DSS2 jsou obsaženy 4 varianty:  Restriktivní (nedostatek zdrojů pro kofinancování OPD II – vychází z výhledu SFDI – požadavky na navýšení v 2014 již na MF odeslány)  Minimalistický (minimální změny systému, dostatek zdrojů pro kofinancování OPD II)  Rozvojová I a Rozvojová II (výraznější parametrické změny systému, významnější navýšení zdrojové stránky)

11 Dostupné finanční nástroje EU na realizaci dopravních projektů v ČR v období 2014-20  Fond soudržnosti (2014 – 2020, 80 mld. Kč EU)  Regionální a rozvojový fond ERDF (infrastruktura mimo TEN-T, kraje, obce, dopravní terminály, výše se vyjednává)  Nástroj pro propojení Evropy (CEF) - vazba na rozvoj core network TEN-T  „Kohezní CEF“  Pro ČR cca až 27 mld. Kč (celkově 10 mld. EUR pro 13 zemí)  Určeno výhradně pro projekty z kohezních zemí, primárně železnice a příhraniční úseky dálnic  Do 2016 národní obálka, poté soutěž mezi státy, spolufinancování až 85% ze zdrojů EU  „Nekohezní“ CEF  Pokračovaní současného fondu TEN-T (soutěž projektů)  Navrhovaná alokace pro dopravu 21,7 mld € (očekává se její snížení na cca 15 mld €), nižší forma spolufinancování, pro ČR nevýhodné

12 Integrovaný regionální operační program Specifické cíle – investiční priority  Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení regionů a dopravy ve městech a městských aglomeracích  Rozvoj infrastruktury letišť zajišťujících propojení na síť letišť TEN-T  Rozvoj integrovaných dopravních systémů v regionech (multimodální terminály pro osobní dopravu včetně systémů P+R, K+R a B+R)  Podpora zavádění ITS ve veřejné dopravě  Podpora zavádění a obnovy ekologicky čistého vozového parku (tramvaje, trolejbusy, duobusy)  Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu  Podpora rekreační plavby – v rámci osy cestovního ruchu

13 OPD 2014-2020 4 prioritní osy: 1.Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 2.Silniční infrastruktura na síti TEN-T 3.Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T – (silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu) 4.Technická pomoc

14 Děkuji za pozornost www.mdcr.cz / Strategie


Stáhnout ppt "Dopravní sektorové strategie a postavení regionů v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy 8. 4. 2013 Moravské dopravní."

Podobné prezentace


Reklamy Google