Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jaroslav Deml Mobilita budoucnosti Náměstek ministra dopravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jaroslav Deml Mobilita budoucnosti Náměstek ministra dopravy"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jaroslav Deml Mobilita budoucnosti Náměstek ministra dopravy
, Brno

2 Dopravní politika ČR 2014 – 2020 (2050)
Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy institucí odpovědnou za jeho implementaci Dokument zaměřený na celý sektor Doprava, určuje hlavní zásady rozvoje Rozpracování zásad je dle jednotlivých oblastí řešen v návazných sektorových dokumentech, na základě analýzy problémů sektoru jsou navrženy priority, cíle a opatření, vždy navržena gesce. Rámcově je řešeno i financování, jeho jádro řešeno také v návazných strategických dokumentech ( DSS a 10 dalších). 2

3 Dopravní politika pro období 2014-2020
Hlavní cíl dopravní politiky Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravy využitím technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy na principech hospodářské soutěže a zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady. Struktura priorit Uživatelé – z pohledu cestujících, přepravců, regionů Provoz – z pohledu dopravců Zdroje pro dopravu – finance, energie Dopravní infrastruktura Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace Další dlouhodobé vize Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní 3

4 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS)
Cíl – určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s ohledem na závazky plynoucí z nařízení EU k sítím TEN-T určení pořadí realizace jednotlivých staveb a návrh staveb ke kofinancování z evropských zdrojů v období , zvýšení efektivity financování a realizace staveb Hlavní kondicionalita pro budoucí Operační program Doprava Identifikace zdrojů financování DI a analýza jejich budoucího vývoje → návrhová varianta financování (minimální objem prostředků potřebný pro naplnění cílů DSS) 4

5 Návrhová varianta financování
Východiska zajistit potřebné finanční prostředky na údržbu sítě tak, aby nedocházelo k dalšímu zvyšování vnitřního dluhu na síti a tento dluh byl postupně snižován, zajistit dostatek zdrojů pro plynulé kofinancování prostředků EU v období 2014 – 2020 (n+3) vč. kofinancování akcí realizovaných v rámci OPD I v letech 2014 – 2015 (n+2) s využitím zdrojů EU realizovat primárně prioritní rozvojové projekty podle výsledků vzájemného hodnocení obsaženého v DSS mířit v dlouhodobém horizontu ke splnění závazků plynoucích z připravovaného nařízení k politice TEN-T, a to dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030 a dokončení globální sítě TEN-T nejpozději do roku 2050 Z tohoto přehledu vyplývá průměrná roční potřeba ve výši nejméně 70 mld. Kč 5

6 Financování Negativa současného systému financování
Nedostatečný objem financí Jeho nestabilita a obtížná předvídatelnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu Nedodržování výhledů SFDI a přidělování státní dotace ad-hoc → obtížné plánování investic a údržby Nezbytné zajistit stabilizace zdrojů – možnosti: Navýšení podílu spotřební daně z 9,1% na 25% Navázání investiční státní dotace legislativního opatření na HDP Zvýšení silniční daně Zvýšení cen dálničních kupónů Zvýšení výběru mýta od 2015 pro EURO V

7 Operační program Doprava 2014-2020
PO1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (FS) Specifické cíle: Výstavba a modernizace železničních tratí, Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN-T), Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T, Multimodální doprava, Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy, Systémy řízení městského silničního provozu a zavádění ITS na silniční síti, Ekologicky čistý dopravní park PO2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T (FS) Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie), Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO3 – Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (EFRR) Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu

8 Čistá mobilita – důvody pro její podporu
zamezení změny klimatu zmírnění závislosti na fosilních palivech zlepšení kvality ovzduší a snížení hluku urychlení vývoje čistých technologií v dopravě bez kompromisu ohledně její bezpečnosti masové zavedení nových technologií, zvýšení možnosti výběru pro zákazníky zvýšení konkurenceschopnosti automobilového průmyslu a přidružených odvětví vytvoření nových pracovních příležitostí v automobilovém průmyslu

9 Čistá mobilita v základních strategických dokumentech ČR a EU
Dopravní politika zvýšení podílu nízkoemisní nákladní dopravy snižování závislost dopravy na energii na bázi fosilních paliv Strategie Evropa 2020 (2010) - podpora nových technologií za účelem modernizace dopravy, snížení produkce uhlíku a zvýšení konkurenceschopnosti. Bílá kniha o nové dopravní politice EU (2011) - Snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 60 %: „Clean Power for Transport Package“ (leden 2013) Sdělení Komise “Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva” (nelegislativní iniciativa) (2013) strategie podpory infrastruktury alternativních paliv Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva - Harmonizace standardů pro jednotlivé typy dobíjecích/plnících stanic

10 Děkuji za pozornost / Strategie


Stáhnout ppt "Ing. Jaroslav Deml Mobilita budoucnosti Náměstek ministra dopravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google