Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Mgr. Milena Marešová Praha 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Mgr. Milena Marešová Praha 2006."— Transkript prezentace:

1 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Mgr. Milena Marešová Praha 2006

2 Trvale udržitelný rozvoj směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích. Strategie trvale udržitelného rozvoje v ČR vychází z Lisabonského summitu (březen 2000) Základním časovým horizontem strategie je rok 2014 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě

3 Pozitiva: Pozitiva:  Vysoká hustota železniční a silniční sítě.  Systémy hromadné dopravy ve městech s vysokým podílem na přepravních výkonech.  Zavádění integrovaných dopravních systémů ve velkých aglomeracích.  Prudký nárůst podílu vozidel s katalyzátorem na celkovém počtu vozidel.  Postupné zlepšování technického stavu vozidlového parku. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě

4  Snížení a následná stabilizace emisí skleníkových plynů na úrovni o více než 20% nižší ve srovnání s rokem 1990.  Zastavení výroby a zásadní omezení spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu Země.  Existence stabilního právního a institucionálního rámce, ekonomických a dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Pozitiva:

5  Přistoupení k většině celosvětových a regionálních environmentálních úmluv. environmentálních Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Pozitiva:

6 Negativa: Negativa:  Rostoucí negativní vlivy automobilové dopravy na životní prostředí, zejména kvalitu ovzduší.  Chybějící úseky dálnic a rychlostních silnic.  Absence silničních obchvatů obcí.  Nedostatečná údržba a nevyhovující stav dopravních cest.  Nedostatečné využití možností elektrifikace dopravy.  Nedostatečné využití kombinované dopravy.  Neustálý růst přepravy silniční, osobní i nákladní dopravou. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě

7  Pokles podílu železniční dopravy na celkové přepravě.  Nedostatečně kvalitní dopravní obslužnost obcí a regionů.  Nerovné ekonomické podmínky pro hromadnou a individuální dopravu.  Nízký zájem o hromadnou dopravu mezi veřejností.  Více než polovina registrovaných vozidel dosud není vybavena katalyzátorem.  Průměrné stáří vozidlového parku je dosud vysoké. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Negativa:

8 Trendy a rizika:  Útlum železniční dopravy (zejména regionální) a pokles přepravních výkonů ve prospěch silniční dopravy.  Zahlcení dopravních komunikací v obcích a aglomeracích převážně těžkou nákladní a individuální automobilovou dopravou.  Nedostatek finančních prostředků na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury a obměny vozidlového parku. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě

9  Zhoršení stavu životního prostředí, především kvality ovzduší.  Zatížení obyvatelstva hlukem v městských aglomeracích z důvodu nárůstu individuální a podnikatelské autodopravy.  Pokles podílu hromadné městské dopravy a železniční dopravy. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Trendy a rizika:

10  Nárůst nebo i udržení vysoké hladiny emisí oxidu uhličitého.  Nízký potenciál pro snížení celkových emisí oxidů dusíku díky automobilové dopravě.  Omezené možnosti snížení nadlimitní imisní zátěže oxidem dusičitým, suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10, polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH) a troposférickým ozónem díky automobilové dopravě. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Trendy a rizika:

11 Možnosti a příležitosti:  Vysoký potenciál úspor energie.  Potenciál využití obnovitelných zdrojů, zejména rostlinné biomasy, dříví a spalitelné složky odpadů.  Instalace moderních energeticky účinných, nízkoemisních a nízkoodpadových technologií v rámci integrované prevence a omezování znečištění.  Průchod transevropských koridorů přes území ČR šetrných k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě

12  Rozvoj kombinované dopravy.  Zavádění nových biotechnologií (např. metylester, bioetanol).  Pokles hlukové zátěže vlivem obměny vozového parku, nových technických požadavků na výrobky a realizace pasivních opatření u dopravní infrastruktury.  Podpora městské a místní hromadné dopravy a místní a regionální železniční osobní dopravy. Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Možnosti a příležitosti:

13  Podpora cyklistické dopravy v rámci rozvoje ekologických forem cestovního ruchu.  Kvalitativní i kvantitativní rozvoj městské hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů.  Podpora celostátní a mezinárodní nákladní železniční a kombinované dopravy jako environmentální šetrné a ekonomicky výhodné. environmentální Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Možnosti a příležitosti:

14 KONEC Trvale udržitelný rozvoj v dopravě

15  Environmentální = ekologický, ohleduplný k životnímu prostředí


Stáhnout ppt "Trvale udržitelný rozvoj v dopravě Mgr. Milena Marešová Praha 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google