Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trvale udržitelný rozvoj v dopravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trvale udržitelný rozvoj v dopravě"— Transkript prezentace:

1 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Mgr. Milena Marešová Praha 2006

2 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Trvale udržitelný rozvoj směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích. Strategie trvale udržitelného rozvoje v ČR vychází z Lisabonského summitu (březen 2000) Základním časovým horizontem strategie je rok 2014

3 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Pozitiva: Vysoká hustota železniční a silniční sítě. Systémy hromadné dopravy ve městech s vysokým podílem na přepravních výkonech. Zavádění integrovaných dopravních systémů ve velkých aglomeracích. Prudký nárůst podílu vozidel s katalyzátorem na celkovém počtu vozidel. Postupné zlepšování technického stavu vozidlového parku.

4 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Pozitiva: Snížení a následná stabilizace emisí skleníkových plynů na úrovni o více než % nižší ve srovnání s rokem 1990. Zastavení výroby a zásadní omezení spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu Země. Existence stabilního právního a institucionálního rámce, ekonomických a dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí.

5 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Pozitiva: Přistoupení k většině celosvětových a regionálních environmentálních úmluv.

6 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Negativa: Rostoucí negativní vlivy automobilové dopravy na životní prostředí, zejména kvalitu ovzduší. Chybějící úseky dálnic a rychlostních silnic. Absence silničních obchvatů obcí. Nedostatečná údržba a nevyhovující stav dopravních cest. Nedostatečné využití možností elektrifikace dopravy. Nedostatečné využití kombinované dopravy. Neustálý růst přepravy silniční, osobní i nákladní dopravou.

7 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Negativa: Pokles podílu železniční dopravy na celkové přepravě. Nedostatečně kvalitní dopravní obslužnost obcí a regionů. Nerovné ekonomické podmínky pro hromadnou a individuální dopravu. Nízký zájem o hromadnou dopravu mezi veřejností. Více než polovina registrovaných vozidel dosud není vybavena katalyzátorem. Průměrné stáří vozidlového parku je dosud vysoké.

8 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Trendy a rizika: Útlum železniční dopravy (zejména regionální) a pokles přepravních výkonů ve prospěch silniční dopravy. Zahlcení dopravních komunikací v obcích a aglomeracích převážně těžkou nákladní a individuální automobilovou dopravou. Nedostatek finančních prostředků na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury a obměny vozidlového parku.

9 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Trendy a rizika: Zhoršení stavu životního prostředí, především kvality ovzduší. Zatížení obyvatelstva hlukem v městských aglomeracích z důvodu nárůstu individuální a podnikatelské autodopravy. Pokles podílu hromadné městské dopravy a železniční dopravy.

10 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Trendy a rizika: Nárůst nebo i udržení vysoké hladiny emisí oxidu uhličitého. Nízký potenciál pro snížení celkových emisí oxidů dusíku díky automobilové dopravě. Omezené možnosti snížení nadlimitní imisní zátěže oxidem dusičitým, suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10, polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH) a troposférickým ozónem díky automobilové dopravě.

11 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Možnosti a příležitosti: Vysoký potenciál úspor energie. Potenciál využití obnovitelných zdrojů, zejména rostlinné biomasy, dříví a spalitelné složky odpadů. Instalace moderních energeticky účinných, nízkoemisních a nízkoodpadových technologií v rámci integrované prevence a omezování znečištění. Průchod transevropských koridorů přes území ČR šetrných k životnímu prostředí a lidskému zdraví.

12 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Možnosti a příležitosti: Rozvoj kombinované dopravy. Zavádění nových biotechnologií (např. metylester, bioetanol). Pokles hlukové zátěže vlivem obměny vozového parku, nových technických požadavků na výrobky a realizace pasivních opatření u dopravní infrastruktury. Podpora městské a místní hromadné dopravy a místní a regionální železniční osobní dopravy.

13 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
Možnosti a příležitosti: Podpora cyklistické dopravy v rámci rozvoje ekologických forem cestovního ruchu. Kvalitativní i kvantitativní rozvoj městské hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů. Podpora celostátní a mezinárodní nákladní železniční a kombinované dopravy jako environmentální šetrné a ekonomicky výhodné.

14 Trvale udržitelný rozvoj v dopravě
KONEC

15 Environmentální = ekologický, ohleduplný k životnímu prostředí


Stáhnout ppt "Trvale udržitelný rozvoj v dopravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google