Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa 2020 Integrované směry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa 2020 Integrované směry"— Transkript prezentace:

1 Evropa 2020 Integrované směry

2 EU 2020: 5 hlavních cílů Zvýšení zaměstnanosti (zaměstnanost 75% ),
Intenzivnější investice do výzkumu a vývoje (3 % HDP), Klima a energie („ “, včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou příznivé podmínky), Zlepšení situace mládeže na trhu práce (podíl žáků a studentů předčasně ukončujících školní docházku by měl být pod 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciárního vzdělání), Boj proti chudobě (počet lidí ohrožených chudobou snížit o 20 miliónů)

3 Inteligentní, udržitelný a inklusivní růst: 7 stěžejních iniciativ
Inteligentní růst: Inovace v Unii Mládež v pohybu Digitální program pro Evropu Udržitelný růst: Evropa méně náročná na zdroje Průmyslová politika v době globalizace Inklusivní růst – růst podporující začlenění: Nové dovednosti pro nová pracovní místa Evropská platforma pro boj proti chudobě

4 Inteligentní růst Dokončit Evropský výzkumný prostor
Zlepšit rámcové podmínky pro inovace v podnicích Posílit a dále rozvíjet úlohu nástrojů EU (SF, rámcové programy) Reformovat vnitrostátní systémy výzkumu a vývoje Zajistit větší počet absolventů vědeckých, matematických a technických studií Investice do znalostí Zlepšit výsledky a mezinárodní aktivitu evropských vysokoškolských institucí Integrovat a zlepšit programy EU pro mobilitu, univerzity a vědce Zajistit účinné investice do systémů vzdělávání a odborné přípravy Zlepšit přístup mladých lidí na trh práce prostřednictvím integrovaných aktivit Zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos digitálního trhu

5 Udržitelný růst Společnost méně náročná na zdroje a s nízkou produkcí uhlíku Mobilizovat finanční nástroje EU Modernizace dopravy a snížení produkce uhlíku v dopravě Dokončit zavedení vnitřního trhu s energiemi a provést strategický plán pro energetické technologie (SET) Předložit iniciativu na modernizaci evropských sítí, mj. transevropských energetických sítí, do podoby evropské supersítě Implementovat revidovaný akční plán energetické účinnosti a podpořit zásadní program na zvýšení účinnosti využívání zdrojů Připravit vizi strukturálních a technologických změn nezbytných pro přechod do roku 2020 na nízkouhlíkovou ekonomiku méně náročnou na zdroje Udržení a rozvoj silné, konkurenceschopné a diversifikované průmyslové základny v Evropě Podpořit internacionalizaci MSP

6 Inklusivní růst Společně se sociálními partnery provádět druhou fázi konceptu flexikurity Přizpůsobit legislativní rámec měnícím se formám práce (pracovní doba, BOZP) Usnadnit mobilitu pracovních sil Posílit kapacitu sociálních partnerů a využít potenciál sociálního dialogu Vytvořit strategický rámec pro spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě Vyvinout Evropský rámec dovedností, kvalifikací a pracovních míst (ESCO) Přetvořit otevřenou metodu koordinace na otevřenou platformu pro spolupráci, vzájemné hodnocení a výměnu osvědčených postupů Navrhnout programy na podporu sociální inovace zaměřené na nejohroženější skupiny a provádět je

7 Hlavní směry pro hospodářské politiky členských států a EU
1. Zajistit kvalitu a udržitelnost veřejných financí 2. Vyřešit makroekonomické nerovnosti 3. Snížit nerovnosti v eurozóně 4. Optimalizovat podporu pro V&V a inovace, posílit znalostní trojúhelník a rozvinout potenciál digitální ekonomiky 5. Zlepšit účinnost zdrojů a snížit emise skleníkových plynů 6. Zlepšit prostředí pro podnikatele a spotřebitele a zmodernizovat průmyslovou základnu

8 Hlavní směry pro politiky zaměstnanosti
7. Zvyšování participace na trhu práce a snižování strukturální nezaměstnanosti 8. Rozvoj kvalifikované pracovní síly, podpora kvality pracovních míst a celoživotní vzdělávání 9. Zlepšování výkonnosti systémů vzdělávání na všech úrovních a zvyšování účasti v terciárním vzdělávání 10. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

9 Pracovní program Komise 2010: Iniciativy zásadní pro podnikatele EU
Sdělení EK k vytvoření systému posílené spolupráce v Eurozóně – Pakt stability a růstu 2020 Sdělení k průmyslové politice v globalizované éře Iniciativa „Mládež v pohybu“ a sdělení „Mládež a zaměstnanost“ Zelená kniha o penzích Agenda pro nové znalosti a nová pracovní místa Revize rozpočtu Nová obchodní politika pro Evropu 2020 Znovunastartování jednotného trhu Bílá kniha o dopravě Digitální agenda

10 Pracovní program Komise 2010: Iniciativy s dopadem na konkurenceschopnost
Revize směrnice o pracovní době Revize směrnice o vysílání pracovníků Návrh na zlepšení ochrany pracovníků před působením elektromagnetického pole Zvažovaná iniciativa Komise směřující k navýšení závazku EU na snížení emisí z 20 % na 30 % Revize Akčního plánu pro energetickou účinnost Revize pro regulaci státní pomoci v uhelném průmyslu Platforma pro boj proti chudobě


Stáhnout ppt "Evropa 2020 Integrované směry"

Podobné prezentace


Reklamy Google