Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa 2020 Integrované směry. EU 2020: 5 hlavních cílů  Zvýšení zaměstnanosti (zaměstnanost 75% ),  Intenzivnější investice do výzkumu a vývoje (3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa 2020 Integrované směry. EU 2020: 5 hlavních cílů  Zvýšení zaměstnanosti (zaměstnanost 75% ),  Intenzivnější investice do výzkumu a vývoje (3."— Transkript prezentace:

1 Evropa 2020 Integrované směry

2 EU 2020: 5 hlavních cílů  Zvýšení zaměstnanosti (zaměstnanost 75% ),  Intenzivnější investice do výzkumu a vývoje (3 % HDP),  Klima a energie („20+20+20“, včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou příznivé podmínky),  Zlepšení situace mládeže na trhu práce (podíl žáků a studentů předčasně ukončujících školní docházku by měl být pod 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciárního vzdělání),  Boj proti chudobě (počet lidí ohrožených chudobou snížit o 20 miliónů)

3 Inteligentní, udržitelný a inklusivní růst: 7 stěžejních iniciativ Inteligentní růst:  Inovace v Unii  Mládež v pohybu  Digitální program pro Evropu Udržitelný růst:  Evropa méně náročná na zdroje  Průmyslová politika v době globalizace Inklusivní růst – růst podporující začlenění:  Nové dovednosti pro nová pracovní místa  Evropská platforma pro boj proti chudobě

4 Inteligentní růst • Dokončit Evropský výzkumný prostor • Zlepšit rámcové podmínky pro inovace v podnicích • Posílit a dále rozvíjet úlohu nástrojů EU (SF, rámcové programy) • Reformovat vnitrostátní systémy výzkumu a vývoje • Zajistit větší počet absolventů vědeckých, matematických a technických studií • Investice do znalostí • Zlepšit výsledky a mezinárodní aktivitu evropských vysokoškolských institucí • Integrovat a zlepšit programy EU pro mobilitu, univerzity a vědce • Zajistit účinné investice do systémů vzdělávání a odborné přípravy • Zlepšit přístup mladých lidí na trh práce prostřednictvím integrovaných aktivit • Zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos digitálního trhu

5 Udržitelný růst  Společnost méně náročná na zdroje a s nízkou produkcí uhlíku  Mobilizovat finanční nástroje EU  Modernizace dopravy a snížení produkce uhlíku v dopravě  Dokončit zavedení vnitřního trhu s energiemi a provést strategický plán pro energetické technologie (SET)  Předložit iniciativu na modernizaci evropských sítí, mj. transevropských energetických sítí, do podoby evropské supersítě  Implementovat revidovaný akční plán energetické účinnosti a podpořit zásadní program na zvýšení účinnosti využívání zdrojů  Připravit vizi strukturálních a technologických změn nezbytných pro přechod do roku 2020 na nízkouhlíkovou ekonomiku méně náročnou na zdroje  Udržení a rozvoj silné, konkurenceschopné a diversifikované průmyslové základny v Evropě  Podpořit internacionalizaci MSP

6 Inklusivní růst • Společně se sociálními partnery provádět druhou fázi konceptu flexikurity • Přizpůsobit legislativní rámec měnícím se formám práce (pracovní doba, BOZP) • Usnadnit mobilitu pracovních sil • Posílit kapacitu sociálních partnerů a využít potenciál sociálního dialogu • Vytvořit strategický rámec pro spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě • Vyvinout Evropský rámec dovedností, kvalifikací a pracovních míst (ESCO) • Přetvořit otevřenou metodu koordinace na otevřenou platformu pro spolupráci, vzájemné hodnocení a výměnu osvědčených postupů • Navrhnout programy na podporu sociální inovace zaměřené na nejohroženější skupiny a provádět je

7 Hlavní směry pro hospodářské politiky členských států a EU 1. Zajistit kvalitu a udržitelnost veřejných financí 2. Vyřešit makroekonomické nerovnosti 3. Snížit nerovnosti v eurozóně 4. Optimalizovat podporu pro V&V a inovace, posílit znalostní trojúhelník a rozvinout potenciál digitální ekonomiky 5. Zlepšit účinnost zdrojů a snížit emise skleníkových plynů 6. Zlepšit prostředí pro podnikatele a spotřebitele a zmodernizovat průmyslovou základnu

8 Hlavní směry pro politiky zaměstnanosti 7. Zvyšování participace na trhu práce a snižování strukturální nezaměstnanosti 8. Rozvoj kvalifikované pracovní síly, podpora kvality pracovních míst a celoživotní vzdělávání 9. Zlepšování výkonnosti systémů vzdělávání na všech úrovních a zvyšování účasti v terciárním vzdělávání 10. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

9 Pracovní program Komise 2010: Iniciativy zásadní pro podnikatele EU • Sdělení EK k vytvoření systému posílené spolupráce v Eurozóně – Pakt stability a růstu 2020 • Sdělení k průmyslové politice v globalizované éře • Iniciativa „Mládež v pohybu“ a sdělení „Mládež a zaměstnanost“ • Zelená kniha o penzích • Agenda pro nové znalosti a nová pracovní místa • Revize rozpočtu • Nová obchodní politika pro Evropu 2020 • Znovunastartování jednotného trhu • Bílá kniha o dopravě • Digitální agenda

10 Pracovní program Komise 2010: Iniciativy s dopadem na konkurenceschopnost • Revize směrnice o pracovní době • Revize směrnice o vysílání pracovníků • Návrh na zlepšení ochrany pracovníků před působením elektromagnetického pole • Zvažovaná iniciativa Komise směřující k navýšení závazku EU na snížení emisí z 20 % na 30 % • Revize Akčního plánu pro energetickou účinnost • Revize pro regulaci státní pomoci v uhelném průmyslu • Platforma pro boj proti chudobě


Stáhnout ppt "Evropa 2020 Integrované směry. EU 2020: 5 hlavních cílů  Zvýšení zaměstnanosti (zaměstnanost 75% ),  Intenzivnější investice do výzkumu a vývoje (3."

Podobné prezentace


Reklamy Google