Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský semestr, Evropa 2020 Jana Odehnalová FPR ZČU Plzeň 10/07/2014 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský semestr, Evropa 2020 Jana Odehnalová FPR ZČU Plzeň 10/07/2014 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací,"— Transkript prezentace:

1 Evropský semestr, Evropa 2020 Jana Odehnalová FPR ZČU Plzeň 10/07/2014 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“

2 Co znamená evropský semestr? „Evropský semestr“ je cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU. Je zaměřen na období šesti měsíců od začátku každého roku, a proto se označuje názvem „semestr“. Během evropského semestru uvádějí členské státy své rozpočtové a hospodářské politiky do souladu s cíli a pravidly dohodnutými na úrovni EU. Evropský semestr sleduje tyto cíle: – zajistit zdravé veřejné finance; – podpořit hospodářský růst a – zamezit nadměrné makroekonomické nerovnováze v EU Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

3 Jak evropský semestr funguje? Součástí evropského semestru je jasně stanovený harmonogram, členské státy obdrží rady („pokyny“) na úrovni EU Čl. státy předkládají své plány politik: národní programy reforem a programy stability či konvergenční programy), které je třeba posoudit na úrovni EU. EU je vyhodnotí a podá doporučení týkající se vnitrostátních rozpočtových a reformních politik. Cílem tohoto postupu je zajistit, aby členské státy doporučení zohlednily při stanovování svého rozpočtu na nadcházející rok.

4

5 Které politiky jsou během evropského semestru koordinovány? Evropský semestr se týká tří okruhů koordinace hospodářských politik: strukturálních reforem se zaměřením na podporu růstu a zaměstnanosti v souladu se strategií Evropa 2020; fiskálních politik s cílem zajistit udržitelnost veřejných financí v souladu s Paktem o stabilitě a růstu; zamezení nadměrné makroekonomické nerovnováze.

6 Evropský semestr 2014 Čtvrtý evropský semestr (od 2011) zachovat tempo probíhajícího oživení návrat hospodářského růstu (členské státy napravují nerovnováhy, které vznikly krizí). Prosazování vyrovnané strategie pro růst a zaměstnanost, pět hlavních priorit: –provádění diferencované fiskální konsolidace podporující růst –obnova běžného úvěrování ekonomiky –podpora růstu a konkurenceschopnosti dnes i do budoucna –řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize –modernizace veřejné správy

7 Strategie Evropa 2020 Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu (nejen překonat krizi) „strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ 5 hlavních cílů 7 stěžejních iniciativ Po 4 letech zveřejnila Komise sdělení, které bilancuje dosavadní výsledky ve zkoumaných oblastech

8 Cíle strategie Evropa 2020 Obecně je cílem zlepšit konkurenceschopnost EU při zachování modelu sociálně tržního hospodářství a zlepšit efektivnost využívání zdrojů Cíle se týkají různých oblastí: –zaměstnanosti, –vzdělávání, –výzkumu a inovací, –sociálního začleňování, –snižování chudoby, –otázek klimatu a energetiky

9 Priority a stěžejní iniciativy Evropa určila nové zdroje růstu a pracovních míst. Těmito oblastmi se zabývá 7 stěžejních iniciativ. Orgány členských států a EU musí u každé iniciativy svou činnost koordinovat, aby se jejich akce vzájemně podporovaly. cíl dosáhnout hospodářského růstu, který je –Inteligentní: prostřednictvím efektivnějšího investování do vzdělávání, výzkumu a inovací –Udržitelný: díky odhodlání pokročit na cestě směrem k nízkouhlíkové ekonomice –Inkluzivní: se silným důrazem na tvorbu pracovních míst a snižování chudoby

10 Konkrétní iniciativy Inteligentní růst – Digitální agenda pro Evropu –Unie inovací (zaměřeno na výzkum a vývoj) –Mládež v pohybu -„Move in Europe“ 18-30 Udržitelný růst –Evropa méně náročná na zdroje (nízkouhlíková ekonomika) –Průmyslová politika pro éru globalizace „Europe needs industry and industry needs Europe“

11 Konkrétní iniciativy Růst podporující začlenění – Program pro nové dovednosti a pracovní místa – Evropská platforma pro boj proti chudobě –Cíl: snížit nezaměstnanost obyvatel v ekono- micky aktivním věku (20-64 let) – nyní 10% –snížení počtu žáků, kteří předčasně opouštějí školu, a to nejméně o 10 % – vyšší počet (alespoň 40 %) mladých lidí, kteří studují vysokou školu nebo procházejí ekvivalentní odbornou přípravou –snížení počtu lidí (alespoň o 20 milionů do roku 2020), jichž se týká nebo jimž hrozí chudoba a sociální vyloučení.

12 Kde najdu více informací? Evropský semestr: http://www.consilium.europa.eu/special -reports/european-semester?lang=cs Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_ cs.htm

13 Děkuji Vám za pozornost AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje


Stáhnout ppt "Evropský semestr, Evropa 2020 Jana Odehnalová FPR ZČU Plzeň 10/07/2014 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací,"

Podobné prezentace


Reklamy Google