Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR  zelená linka 800 260 500  Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR  zelená linka 800 260 500  Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz  zelená linka 800 260 500  dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz  zelená linka 800 260 500  dotazy@sfzp.cz Co pro obce i kraje chystá Operační program Životní prostředí? Martin Popelka Odbor fondů EU

2 Aktuální stav přípravy na národní úrovni  Dohoda o partnerství  Strategický zastřešující dokument pro 2014-2020  17.4.2014 – oficiálně předložena Evropské komisi  OPŽP 2014- 2020  Příprava 6. verze OPŽP 2014-2020  Konec května - jednání neformálního dialogu s EK  Nejzazší termín pro předložení OP na EK je 3 měsíce od zaslání DoP na EK

3 Právní a metodický rámec OPŽP 2014 - 2020  Nařízení EU:  Obecné nařízení  Specifická nařízení (FS, ERDF)  Metodické dokumenty EK, zejména:  Prováděcí nařízení  Fiche EK  Metodické dokumenty MMR, zejména:  Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020  další  Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP:  Tematické cíle (obecné nařízení)  Investiční priority (specifická nařízení)

4 5. verze OPŽP 2014-2020  navrhuje 6 prioritních os programu: PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5: Energetické úspory PO 6: Technická pomoc  V rámci PO je připraveno 17 specifických cílů

5 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifické cíle: 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

6 Specifické cíle: 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

7 Specifické cíle: 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.3 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

8 Specifické cíle: 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku státu 4.2 Posílit biodiverzitu 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

9 Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Aktivity:  Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov  Realizace technologií na využití odpadního tepla  Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla  Snižování spotřeby energie v soustavách veřejného osvětlení Prioritní osa 5 Energetické úspory

10 Alokace pro období 2014-2020  Finanční alokace pro OPŽP 2014-2020: 2 565 mil € = cca 70 mld CZK (uváděný údaj je predikcí s kurzem ECB 27,43 CZK/€)

11 Rámcový harmonogram přípravy OPŽP 2014 - 2020 19.6.2014Termín veřejného projednání programu v rámci SEA hodnocení do 9.7.2014Termín předložení programu vládě ke schválení do 17.7.2014Termín předložení programu Evropské komisi 01/2015Předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev

12 12 Děkuji za pozornost Martin Popelka Odbor fondů EU Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10, 100 10 e-mail: martin.popelka@mzp.cz tel.: +420 267 122 490 fax.: +420 267 126 490 mob.: +420 725 755 718


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí  Státní fond životního prostředí ČR  zelená linka 800 260 500  Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google