Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvůr Králové nad Labem, 15. prosince 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvůr Králové nad Labem, 15. prosince 2014"— Transkript prezentace:

1 Dvůr Králové nad Labem, 15. prosince 2014
Dotační možnosti 2015 – 2020 Dvůr Králové nad Labem, 15. prosince 2014

2 Podpora ze strany měst, obcí a regionů
Města, obce, Svazky obcí…. mesta/ V roce 2014 byly vyhlášeny dotační programy: 1. na podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu 2. na podporu veřejně prospěšných aktivit 3. na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví 4. na obnovu vnějšího pláště objektů

3 Dotační programy Královéhradeckého kraje
Program obnovy venkova; – Volnočasové aktivity; – Sport a tělovýchova; – Kultura a památková péče; – Cestovní ruch bez programu 15CRG01; – Regionální rozvoj; – Vzdělávání; – Prevence rizikového chování; – Životní prostředí a zemědělství; –

4 Dotační programy ministerstev I.
V červnu vydává vláda Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro následující rok. Zásady vlády pro poskytování dotací „Uzávěrku přijímání žádostí prvního (základního) kola výběrového dotačního řízení stanoví ústřední orgán obvykle do 30. září kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může být požadovaná dotace poskytnuta.“ obecné informace Jednotlivé dotace na webech ministerstev

5 Dotační programy ministerstev II.
Ministerstva fondy Fond dopravní infrastruktury, fond rozvoje bydlení… MPO EFEKT Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

6 Podpora nadací a nadačních fondů, dárci
Dáry v roce 2013 v ČR 4,2 miliardy z toho firmy 2,6 miliardy * Nadace VIA - pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich rozvoje, pomáhá obnovovat tradice ... Nadace Partnerství - největší česká environmentální nadace Nadace rozvoje občanské společnosti Konto BARIÉRY - Nadace Charty 77 Nadace ČEZ Nadace Lesy ČR ………………….. * Zdroj:

7 Programy EU pro nové programové období I.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

8 Programy EU pro nové programové období II.
Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program Rybářství , řízený Ministerstvem zemědělství; Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

9 Programy EU pro nové programové období III.
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Slovenskou republikou a Českou republikou; Rakouskou republikou a Českou republikou; Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou; Svobodným státem Sasko a Českou republikou; Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. ESPON 2020 Operační program INTERACT III

10 OP PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

11 OP PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
3. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách 3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin 3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

12 OP PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

13 OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 1.1 Posílení excelence ve výzkumu 1.2 Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 2.1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin 2.1 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

14 OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 3.1 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných 3.2 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

15 OP ZAMĚSTNANOST 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 1.4 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

16 OP ZAMĚSTNANOST 2. Sociální začleňování a boj s chudobou
1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků 1.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 1.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

17 OP ZAMĚSTNANOST 3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
3.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ 4. Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

18 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů: investicemi do vodního hospodářství Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Podpořit preventivní protipovodňová opatření

19 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
2.1 Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů přijímáním opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields)(včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podporou opatření ke snížení hluku Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

20 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 3.1 Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky

21 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 3.2 Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 3.3 Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

22 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
4.1 Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě NATURA a ekologických infrastruktur Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě rezortních organizací MŽP Posílit biodiverzitu Posílit přirozené funkce krajiny Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

23 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5. ENERGETICKÉ ÚSPORY
5.1 Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

24 OP DOPRAVA 1. Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 2. Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti 3. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA MIMO SÍŤ TEN-T

25 Integrovaný regionální operační program

26 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
P1 - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech 1A) podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech, 1B) posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšení řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu, 1C) podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví. P2 - Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

27 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
P3 - Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství P4 - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

28 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
P5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu P6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto oblasti

29 OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou
1. Společné řízení rizik 1.1 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení krizových situací 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních a kulturních zdrojů regionu.

30 OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou
3. Vzdělání a kvalifikace 3.1 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení Zlepšení postavení osob vstupujících na přeshraniční trh práce 4. Spolupráce institucí a komunit 4.1 Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

31 Další možnost podpory Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020; Operační program nadnárodní spolupráce Danube; Operační programy meziregionální spolupráce; ESPON 2020; Operační program INTERACT III; INFORMAČNÍ SEMINÁŘ – Hradec Králové

32 Zdroje Dokumenty jednotlivých OP

33 Centrum rozvoje Česká Skalice o.p.s.
Klidné svátky vánoční Jiří Kmoníček Centrum rozvoje Česká Skalice o.p.s.


Stáhnout ppt "Dvůr Králové nad Labem, 15. prosince 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google