Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové programové období EU 2014 – 2020

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové programové období EU 2014 – 2020"— Transkript prezentace:

1 Nové programové období EU 2014 – 2020

2 Vztah EU – ČR Dohoda o partnerství mezi EU a členským státem základní smlouva pro čerpání prostředků EU v období stanoví: strategii členského státu pro využití fondů Společného strategického rámce (Fondy SSR) priority a opatření - struktura OP finanční rámec povinnosti…

3

4 OP pro kraj + krajské org.
Název operačního programu Zkratka Řídící orgán Integrovaný regionální operační program IROP MMR OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK MPO OP Životní prostředí OP ŽP MŽP OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV MŠMT OP Zaměstnanost OP Z MPSV ROPy pro období 2014 – 2020 NEBUDOU programy přeshraniční spolupráce (Cíl 3) BUDOU – nová témata

5 Integrovaný regionální operační program (DRAFT)
Prioritní osa 2. Zkvalitnění veřejných služeb v území • 2.1 Dostupná, kvalitní a udržitelná síť sociálních a zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování • 2.2 Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a podpora sociálního začleňování • 2.3 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání • 2.4 Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti • 2.5 Vytvoření moderní, funkční a udržitelné sítě péče o duševní zdraví • 2.6 Modernizace vybraných sítí zdravotnických zařízení a služeb a zlepšení regionální dostupnosti zdravotní péče jakožto základního předpokladu pro růst konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. • 2.7 Zvýšit kvalitu vybavení středních škol, školských zařízení, vyšších odborných škol a center celoživotního učení pro odborné vzdělávání v návaznosti na požadavky regionálního trhu práce • 2.8 Zvýšit dostupnost a vybavenost mateřských a základních škol a obcí pro rozvoj klíčových kompetencí • 2.9 Zvýšit počet a kvalitu zařízení pro podporu zájmu žáků základních škol o technické a přírodovědné obory Prioritní osa 3. Posílení institucionální kapacity veřejné správy • 3.1 Podpora pořizování a uplatňování strategických dokumentů územního rozvoje • 3.2 Předcházení rizikům a jejich řízení s ohledem na změny klimatu • 3.3 Posilování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT Prioritní osa 1. Zvýšení konkurenceschopnosti v území • 1.1 Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení • 1.2 Rozvoj integrovaných dopravních systémů v regionech • 1.3 Zvýšení podílu nemotorové dopravy na celkové přepravě obyvatel, snížení závislosti obyvatel měst na IAD a snížení negativních jevů IAD na ŽP. Posílení celistvosti sítě cyklotras (odstranění, přerušení) • 1.4 Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury • 1.5 Obnova a podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu a kulturního dědictví • 1.6 Marketing, propagace přírodního a kulturního dědictví • 1.7. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení • 1.8 Nastavené kvalitní strategické plánování sloužící k efektivnímu řízení investic v oblasti nakládání s energií

6 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (DRAFT)
Prioritní osa 3. Rozvoj vysokých škol • Specifický cíl 3.1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce • Specifický cíl 3.2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti • Specifický cíl 3.3 Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace • Specifický cíl 3.4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol • Specifický cíl 3.5 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání Prioritní osa 4. Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání • Specifický cíl 4.1 Rozvoj inkluzívního vzdělávání • Specifický cíl 4.2 Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ • Specifický cíl 4.3 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích • Specifický cíl 4.4 Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání • Specifický cíl 4.5 Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků • Specifický cíl 4.6 Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce Prioritní osa 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum • Specifický cíl 1.1 Posílit excelenci ve výzkumu • Specifický cíl 1.2 Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem Prioritní osa 2. Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody • Specifický cíl 2.1 Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií • Specifický cíl 2.2 Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi • Specifický cíl 2.3 Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech

7 OP Zaměstnanost (DRAFT)
Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly • Specifický cíl 1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob • Specifický cíl 1.2 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce • Specifický cíl 1.3 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce • Specifický cíl 1.4 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti • Specifický cíl 1.5 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání Prioritní osa 2 Sociální integrace a boj s chudobou • Specifický cíl 2.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce a ve společnosti • Specifický cíl 2.2 Fungující systém podpory sociálního podnikání • Specifický cíl 2.3 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících podporujících sociální začleňování • Specifický cíl 2.4 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému zdravotních služeb • Specifický cíl 2.5 Zvýšit účast místních samospráv na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce • Specifický cíl 3.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti zejména u znevýhodněných skupin • Specifický cíl 3.2 Zvýšit efektivitu sociálních inovací, a mezinárodní spolupráce v oblasti začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou • Specifický cíl 3.3 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné správy a veřejných služeb Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa • Specifický cíl 4.1 Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy

8 OP Životní prostředí (DRAFT)
Prioritní osa 1.Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní • Specifický cíl 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů v kategorii do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství a řešení zbývajících zdrojů bodového znečištění v kategorii 2000 – EO • Specifický cíl 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod • Specifický cíl 1.3 Zlepšit hydromorfologický stav útvarů povrchových vod • Specifický cíl 1.4 Zlepšit hydrologický režim vodních toků stanovením ekologických, resp. minimálních zůstatkových průtoků umožňujících obnovu přirozených funkcí ekosystémů, efektivní hospodaření s vodními zdroji • Specifický cíl 1.5 Zlepšit retenční potenciál údolních niv a pramenných oblastí • Specifický cíl 1.6 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině • Specifický cíl 1.7 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech • Specifický cíl 2.1 Snížit celkovou expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek • Specifický cíl 2.2 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší" Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika • Specifický cíl 3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů • Specifický cíl 3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace • Specifický cíl 3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin • Specifický cíl 3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady • Specifický cíl 3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky • Specifický cíl 3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže • Specifický cíl 3.7 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Prioritní osa 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu • Specifický cíl 4.1 Posílit biodiverzitu • Specifický cíl 4.2 Posílit přirozené funkce krajiny • Specifický cíl 4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech • Specifický cíl 4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory Prioritní osa 5. Energetické úspory • Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení

9 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (DRAFT)
Prioritní osa 1. Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací • Specifický cíl Zvýšení inovační výkonnosti podniků • Specifický cíl Zvýšení intenzity průmyslového výzkumu a vývoje a využití jeho výsledků Specifický cíl Zvýšení intenzity spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi Prioritní osa 2. Podpora malého a středního podnikání, služeb ve znalostní ekonomice a internacionalizace • Specifický cíl Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů, včetně zlepšení dostupnosti kapitálové vybavenosti firem • Specifický cíl Zvýšení internacionalizace firem a zajištění poradenských služeb • Specifický cíl Zlepšení podnikatelské infrastruktury • Specifický cíl Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání Prioritní osa 3. Udržitelné hospodaření s energií, podpora OZE a rozvoj inovací v energetice • Specifický cíl 3.1 Zvýšení podílu výroby energie z OZE v rámci energetického mixu ČR • Specifický cíl 3.2 Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb • Specifický cíl 3.3 Posílení energetické bezpečnosti elektrizační soustavy • Specifický cíl 3.4 Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovin • Specifický cíl 3.5 Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizace CZT Prioritní osa 4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních informačních a komunikačních technologií • Specifický cíl 4.1 Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu • Specifický cíl 4.2 Zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých IKT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání

10 Návrh finančního rámce 2014 - 2020
Kohezní politika ČR = 20,5 mld. EUR (ceny 2011) (23,1 mld. EUR v běžných cenách) Rozvoj venkova (SZP) = 7 mld. EUR Evropský parlament návrh odmítl probíhá vyjednávání (konec ??)

11 Regionální intervenční rámec
Regionální intervenční rámec je koordinační dokument zpracovaný pro území kraje (NUTS III) zahrnující potřeby a z nich vycházející priority regionálních partnerů z území kraje, které budou financovány prostřednictvím fondů SSR (tj. operačních programů). Cílem je zajistit integrovaný přístup ke všem relevantním intervencím z jednotlivých OP a docílit toho, že na území kraje budou investice do projektů v maximální míře provázané a koordinované.

12 Regionální intervenční rámec
RIR budou zpracovány, koordinovány a slaďovány na půdě regionálního partnerství – komunikační platformy. Regionální partnerství tvoří zástupci: kraje měst a obcí MAS dalších sociálních a ekonomických partnerů, příp. partnerů v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu Partnerství bude vytvořeno dle principů efektivního partnerství dle OECD a pravidel EK.

13 Regionální intervenční rámec
Koordinace v území Koordinaci v území bude zajišťovat Rada regionu na bázi partnerství. Tato Rada bude průběžně vyhodnocovat a koordinovat a monitorovat aktivity RIR, podporovat absorpční kapacitu v regionu, komunikovat s řídícími orgány o plánovaných výzvách, sledovat naplňování indikátorů, sledovat naplňování územní dimenze a integrovaných nástrojů.

14

15 Realizace RIR Regionální intervenční rámec bude realizován nástroji:
ITI aglomerací (v Ústeckém kraji – města Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín) ITI krajů (krajské kompetence) IPRM, IPRÚ – města od obyvatel + zázemí CLLD – Místní akční skupiny jednotlivé individuální projekty

16

17 Děkuji za pozornost Mgr. Jelena Kriegelsteinová
Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Karlovarského kraje


Stáhnout ppt "Nové programové období EU 2014 – 2020"

Podobné prezentace


Reklamy Google