Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dohoda o partnerství mezi EU a členským státem  základní smlouva pro čerpání prostředků EU v období 2014 - 2020  stanoví:  strategii členského státu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dohoda o partnerství mezi EU a členským státem  základní smlouva pro čerpání prostředků EU v období 2014 - 2020  stanoví:  strategii členského státu."— Transkript prezentace:

1

2 Dohoda o partnerství mezi EU a členským státem  základní smlouva pro čerpání prostředků EU v období 2014 - 2020  stanoví:  strategii členského státu pro využití fondů Společného strategického rámce (Fondy SSR)  priority a opatření - struktura OP  finanční rámec  povinnosti…

3

4 Název operačního programuZkratkaŘídící orgán Integrovaný regionální operační programIROPMMR OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIKMPO OP Životní prostředíOP ŽPMŽP OP Výzkum, vývoj a vzděláváníOP VVVMŠMT OP ZaměstnanostOP ZMPSV • ROPy pro období 2014 – 2020 NEBUDOU • programy přeshraniční spolupráce (Cíl 3) BUDOU – nová témata

5  Prioritní osa 1. Zvýšení konkurenceschopnosti v území  •1.1 Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení  •1.2 Rozvoj integrovaných dopravních systémů v regionech  •1.3 Zvýšení podílu nemotorové dopravy na celkové přepravě obyvatel, snížení závislosti obyvatel měst na IAD a snížení negativních jevů IAD na ŽP. Posílení celistvosti sítě cyklotras (odstranění, přerušení)  •1.4 Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury  •1.5 Obnova a podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu a kulturního dědictví  •1.6 Marketing, propagace přírodního a kulturního dědictví  •1.7. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení  •1.8 Nastavené kvalitní strategické plánování sloužící k efektivnímu řízení investic v oblasti nakládání s energií  Prioritní osa 2. Zkvalitnění veřejných služeb v území  •2.1 Dostupná, kvalitní a udržitelná síť sociálních a zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování  •2.2 Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a podpora sociálního začleňování  •2.3 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  •2.4 Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti  •2.5 Vytvoření moderní, funkční a udržitelné sítě péče o duševní zdraví  •2.6 Modernizace vybraných sítí zdravotnických zařízení a služeb a zlepšení regionální dostupnosti zdravotní péče jakožto základního předpokladu pro růst konkurenceschopnosti jednotlivých regionů.  •2.7 Zvýšit kvalitu vybavení středních škol, školských zařízení, vyšších odborných škol a center celoživotního učení pro odborné vzdělávání v návaznosti na požadavky regionálního trhu práce  •2.8 Zvýšit dostupnost a vybavenost mateřských a základních škol a obcí pro rozvoj klíčových kompetencí  •2.9 Zvýšit počet a kvalitu zařízení pro podporu zájmu žáků základních škol o technické a přírodovědné obory  Prioritní osa 3. Posílení institucionální kapacity veřejné správy  •3.1 Podpora pořizování a uplatňování strategických dokumentů územního rozvoje  •3.2 Předcházení rizikům a jejich řízení s ohledem na změny klimatu  •3.3 Posilování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT

6  Prioritní osa 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum  •Specifický cíl 1.1 Posílit excelenci ve výzkumu  •Specifický cíl 1.2 Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem  Prioritní osa 2. Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody  •Specifický cíl 2.1 Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií  •Specifický cíl 2.2 Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi  •Specifický cíl 2.3 Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech  Prioritní osa 3. Rozvoj vysokých škol  •Specifický cíl 3.1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce  •Specifický cíl 3.2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti  •Specifický cíl 3.3 Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace  •Specifický cíl 3.4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol  •Specifický cíl 3.5 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání  Prioritní osa 4. Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání  •Specifický cíl 4.1 Rozvoj inkluzívního vzdělávání  •Specifický cíl 4.2 Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ  •Specifický cíl 4.3 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích  •Specifický cíl 4.4 Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání  •Specifický cíl 4.5 Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků  •Specifický cíl 4.6 Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

7  Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  •Specifický cíl 1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob  •Specifický cíl 1.2 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce  •Specifický cíl 1.3 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce  •Specifický cíl 1.4 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti  •Specifický cíl 1.5 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání  Prioritní osa 2 Sociální integrace a boj s chudobou  •Specifický cíl 2.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce a ve společnosti  •Specifický cíl 2.2 Fungující systém podpory sociálního podnikání  •Specifický cíl 2.3 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících podporujících sociální začleňování  •Specifický cíl 2.4 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému zdravotních služeb  •Specifický cíl 2.5 Zvýšit účast místních samospráv na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování  Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  •Specifický cíl 3.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti zejména u znevýhodněných skupin  •Specifický cíl 3.2 Zvýšit efektivitu sociálních inovací, a mezinárodní spolupráce v oblasti začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou  •Specifický cíl 3.3 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné správy a veřejných služeb  Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa  •Specifický cíl 4.1 Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy

8  Prioritní osa 1.Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  •Specifický cíl 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů v kategorii do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství a řešení zbývajících zdrojů bodového znečištění v kategorii 2000 – 10 000 EO  •Specifický cíl 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod  •Specifický cíl 1.3 Zlepšit hydromorfologický stav útvarů povrchových vod  •Specifický cíl 1.4 Zlepšit hydrologický režim vodních toků stanovením ekologických, resp. minimálních zůstatkových průtoků umožňujících obnovu přirozených funkcí ekosystémů, efektivní hospodaření s vodními zdroji  •Specifický cíl 1.5 Zlepšit retenční potenciál údolních niv a pramenných oblastí  •Specifický cíl 1.6 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině  •Specifický cíl 1.7 Podpořit preventivní protipovodňová opatření  Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  •Specifický cíl 2.1 Snížit celkovou expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek  •Specifický cíl 2.2 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší"  Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  •Specifický cíl 3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů  •Specifický cíl 3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace  •Specifický cíl 3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin  •Specifický cíl 3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady  •Specifický cíl 3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky  •Specifický cíl 3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže  •Specifický cíl 3.7 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení  Prioritní osa 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu  •Specifický cíl 4.1 Posílit biodiverzitu  •Specifický cíl 4.2 Posílit přirozené funkce krajiny  •Specifický cíl 4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech  •Specifický cíl 4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory  Prioritní osa 5. Energetické úspory  •Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení

9  Prioritní osa 1. Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací  •Specifický cíl 1.1 - Zvýšení inovační výkonnosti podniků  •Specifický cíl 1.2 - Zvýšení intenzity průmyslového výzkumu a vývoje a využití jeho výsledků Specifický cíl 1.3 - Zvýšení intenzity spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi  Prioritní osa 2. Podpora malého a středního podnikání, služeb ve znalostní ekonomice a internacionalizace  •Specifický cíl 2.1 - Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů, včetně zlepšení dostupnosti kapitálové vybavenosti firem  •Specifický cíl 2.2 - Zvýšení internacionalizace firem a zajištění poradenských služeb  •Specifický cíl 2.3 - Zlepšení podnikatelské infrastruktury  •Specifický cíl 2.4 - Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání  Prioritní osa 3. Udržitelné hospodaření s energií, podpora OZE a rozvoj inovací v energetice  •Specifický cíl 3.1 Zvýšení podílu výroby energie z OZE v rámci energetického mixu ČR  •Specifický cíl 3.2 Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb  •Specifický cíl 3.3 Posílení energetické bezpečnosti elektrizační soustavy  •Specifický cíl 3.4 Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovin  •Specifický cíl 3.5 Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizace CZT  Prioritní osa 4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních informačních a komunikačních technologií  •Specifický cíl 4.1 Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu  •Specifický cíl 4.2 Zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých IKT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání

10 Kohezní politika ČR = 20,5 mld. EUR (ceny 2011) (23,1 mld. EUR v běžných cenách) Rozvoj venkova (SZP) = 7 mld. EUR Evropský parlament 13. 3. 2013 návrh odmítl  probíhá vyjednávání (konec ??)

11 • Regionální intervenční rámec je koordinační dokument zpracovaný pro území kraje (NUTS III) zahrnující potřeby a z nich vycházející priority regionálních partnerů z území kraje, které budou financovány prostřednictvím fondů SSR (tj. operačních programů). • Cílem je zajistit integrovaný přístup ke všem relevantním intervencím z jednotlivých OP a docílit toho, že na území kraje budou investice do projektů v maximální míře provázané a koordinované.

12  RIR budou zpracovány, koordinovány a slaďovány na půdě regionálního partnerství – komunikační platformy.  Regionální partnerství tvoří zástupci: •kraje •měst a obcí •MAS •dalších sociálních a ekonomických partnerů, příp. partnerů v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu Partnerství bude vytvořeno dle principů efektivního partnerství dle OECD a pravidel EK.

13  Koordinace v území • Koordinaci v území bude zajišťovat Rada regionu na bázi partnerství. • Tato Rada bude průběžně vyhodnocovat a koordinovat a monitorovat aktivity RIR, podporovat absorpční kapacitu v regionu, komunikovat s řídícími orgány o plánovaných výzvách, sledovat naplňování indikátorů, sledovat naplňování územní dimenze a integrovaných nástrojů.

14

15  Regionální intervenční rámec bude realizován nástroji: 1. ITI aglomerací (v Ústeckém kraji – města Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín) 2. ITI krajů (krajské kompetence) 3. IPRM, IPRÚ – města od 25.000 obyvatel + zázemí 4. CLLD – Místní akční skupiny 5. jednotlivé individuální projekty

16

17 Děkuji za pozornost Mgr. Jelena Kriegelsteinová Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Karlovarského kraje


Stáhnout ppt "Dohoda o partnerství mezi EU a členským státem  základní smlouva pro čerpání prostředků EU v období 2014 - 2020  stanoví:  strategii členského státu."

Podobné prezentace


Reklamy Google