Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. jednání Platformy pro budoucí kohezi 2014+. Obsah  Institucionální zabezpečení přípravy OPŽP 2014 – 2020  Aktuální stav na evropské úrovni  Stav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. jednání Platformy pro budoucí kohezi 2014+. Obsah  Institucionální zabezpečení přípravy OPŽP 2014 – 2020  Aktuální stav na evropské úrovni  Stav."— Transkript prezentace:

1 2. jednání Platformy pro budoucí kohezi 2014+

2 Obsah  Institucionální zabezpečení přípravy OPŽP 2014 – 2020  Aktuální stav na evropské úrovni  Stav příprav 2014+ na národní úrovni  Předběžné podmínky  Příprava OPŽP 2014 – 2020  Návrh prioritních os  Návrh obsahu prioritních os

3 Institucionální zabezpečení OPŽP  Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí  Hlavní koordinace v rámci resortu: Sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí  Interní pracovní skupina 2014+  Platforma pro budoucí kohezi 2014+  Zástupci MŽP v dalších PS při MMR a ostatních řídících orgánech  Jednání o překryvech s ostatními řídícími orgány

4 Aktuální stav na evropské úrovni  Odsouhlasen víceletý finanční rámec – 20,5 mld. EUR  Způsobilost DPH  85% kofinancování  Pravidlo N+3 po celé období  Nástroje finančního inženýrství  Rozpad částky na jednotlivé fondy – březen/duben od MF ČR  Rozpad částky na jednotlivé OP – duben/květen od MF ČR

5 Stav příprav na národní úrovni  Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020:  Usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012  Pověření MŽP přípravou OPŽP  Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy)  Gestor přípravy – MMR  Zpracování bude probíhat paralelně a provázaně se zpracováním programů  Příprava jednotlivých platforem pro budoucí programové období  Příprava jednotlivých operačních programů v gesci ŘO

6 Ex-ante kondicionality  Existence podmínek pro oblasti, ve kterých členské státy chtějí získat podporu z fondů EU:  Podmínky definovány v obecném nařízení (především existence strategických rámců)  Musí pokrýt období do roku 2020  Pro MŽP zásadní předběžné podmínky pod tematickými cíli:  TC 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích  TC 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům  TC 6 Ochrana životního prostředí a podpora udržitelného využívání zdrojů

7 Příprava OPŽP 2014 - 2020  V současné době intenzivní příprav 1. draftu OPŽP  Předložení MMR do 31. 3. 2013  Ex-ante hodnotitel  SEA hodnotitel

8 Klíčové podklady pro tvorbu OPŽP 2014 - 2020  Evropské strategické dokumenty: Strategie Evropa 2020 a její vlajkové iniciativy (především „Evropa šetrněji využívající zdroje“), EU Strategie biodiverzity, současné projednávání EU politiky pro životní prostředí, tzv. 7. Akční program pro životní prostředí a další relevantní dokumenty;  Národní strategické dokumenty: Národní program reforem, připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR;  Resortní strategické dokumenty: aktualizovaná verze Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020, Plán odpadového hospodářství, aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti, Plány hlavních povodí, Plány oblastí povodí, Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice, Národní program snižování emisí ČR;  Analýzy potřeb v oblasti ŽP po roce 2013  Zpráva o životním prostředí za příslušný rok  Materiál MMR „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství...“ projednaný vládou → vymezení OP  Poziční dokument EK

9 Právní a metodický rámec  Nařízení EU:  Obecné nařízení  Specifická nařízení (FS, ERDF)  Metodické dokumenty EK, zejména:  Template pro přípravu OP (draft)  Fiše EK  Metodické dokumenty MMR, zejména:  Metodický pokyn k přípravě programů 2014 - 2020 (draft)  Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP:  Tematické cíle (obecné nařízení)  Investiční priority (specifická nařízení)

10 Návrh prioritních os OPŽP 2014 - 2020 Obsah programu je omezen návrhy nařízení k fondům EU, tematickými cíli, okruhy a pozicemi, vyjednanými během příprav operačních programů, a to jak na národní úrovni tak při vyjednávání se zástupci EK  Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a energetické úspory  Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

11 Vnitřní struktura prioritních os Investiční priorita Specifické cíle Aktivity Indikátory výsledku Indikátory výstupu Dáno nařízeními Vytváří členský stát v daném rámci

12 Klíčové principy  Tematická koncentrace  nebude možné zafinancovat všechna přání i potřeby  nutné soustředit zdroje na nejpotřebnější investice (zásadní je propracované zdůvodnění a opora ve strategických dokumentech)  Zaměření na výsledky  měřitelnost výsledků intervencí  Navázání na současné programové období  poučení se z chyb i rozvinutí potenciálu současných investic  Dodržení mantinelů daných pro zpracování OP (právní a metodický rámec)  Ex-ante kondicionality

13 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifické cíle:  Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů v kategorii od 500 do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství a řešení zbývajících zdrojů v kategorii 2000 – 10 000 EO  Snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zlepšení režimu podzemních vod  Dosažení dobrého hydromorfologického stavu útvarů povrchových vod  Zlepšení hydrologického režimu vodních toků stanovením ekologických, resp. minimálních zůstatkových průtoků umožňujících obnovu přirozených funkcí ekosystémů, efektivní hospodaření s vodními zdroji  Zlepšení retenčního potenciálu údolních niv a pramenných oblastí  Zajištění povodňové ochrany v intravilánu a ve volné krajině  Snížení rizika povodní podporou preventivních protipovodňových opatření

14 Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a energetické úspory Specifické cíle:  Snížení celkové expozice obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek a snížení jejich emise  Zvýšení podílu alternativních zdrojů paliv v dopravě  Zlepšení systému sledování a hodnocení kvality ovzduší  Zvýšení povědomí o negativních vlivech provozu zdrojů znečištění na kvalitu ovzduší  Snížení spotřeby energie v budovách  Modernizace veřejného osvětlení  Modernizace chladicích a klimatizačních systémů, snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek

15 Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Specifické cíle:  Zvýšit předcházení vzniku odpadů  Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace  Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin  Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady  Podpořit odstraňování ekologických zátěží  Snižování environmentálních rizik a rozvoj systémů jejich řízení

16 Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifické cíle:  Posílení biodiverzity  Posílení přirozených funkcí krajiny  Obnova vodního režimu krajiny  Zlepšení kvality prostředí v sídlech  Snížení environmentálních rizik způsobených geofaktory

17 Harmonogram příprav Časové obdobíAktivita Závazný harmonogram 03/2013 Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013 Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR na vládu Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 12/2012 – 05/2013 Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 Přijetí/schválení programů Evropskou komisí Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí 2014 Zahájení realizace programů v programovém období 2014-2020


Stáhnout ppt "2. jednání Platformy pro budoucí kohezi 2014+. Obsah  Institucionální zabezpečení přípravy OPŽP 2014 – 2020  Aktuální stav na evropské úrovni  Stav."

Podobné prezentace


Reklamy Google