Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 Výroční konference ROP Jihovýchod v Brně, 6. 6. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 Výroční konference ROP Jihovýchod v Brně, 6. 6. 2013."— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 Výroční konference ROP Jihovýchod v Brně, 6. 6. 2013

2 Obsah 1.Aktuální stav příprav 2.1. draft OPŽP 2014 -2020 3.Další postup prací

3 Institucionální zabezpečení OPŽP Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí  Hlavní koordinace v rámci resortu: Sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí  Interní pracovní skupina 2014 - 2020  Platforma pro budoucí kohezi 2014 - 2020  Zástupci MŽP v dalších PS při MMR a ostatních řídících orgánech  Jednání o překryvech a synergiích s ostatními řídícími orgány

4 Aktuální stav příprav na úrovni EU Se zástupci EK probíhají neformální dialogy o základních otázkách přípravy program. období 2014 – 2020: JEDNÁNÍDATUMTÉMATA Zahajovací jednání 8.2.2013 Aktualizace harmonogramu a dohoda na pracovní metodě neformálního dialogu Reakce ČR na poziční dokument EK Hlavní témata neformálního dialogu Prezentace národní přípravy pro programové období 2014 - 2020 1. jednání20.3.2013 Návrh analytické části Dohody o partnerství Územní dimenze 2. jednání16.4.2013 Návrh Dohody o partnerství a územní dimenze Stav přípravy programů Koncept monitorování předběžných podmínek 3. jednání30. 4. 2013Návrh Dohody o partnerství 4. jednání23. – 24. 5. 2013Návrhy programů 2014 - 2020 5. jednání30. - 31. 5. 2013Efektivní implementace 6. jednání27. - 28. 6.2013 Finanční otázky, adicionalita Horizontální principy

5 Aktuální stav příprav na národní úrovni  Na MMR – NOK odeslán:  1. draft OPŽP 2014 – 2020  Aktualizované tabulky Intervenční logiky programu (ILP)  Došlo k zhodnocení programů ze strany MMR – NOK na základě:  Šablony EK  Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů 2014 – 2020  Vypořádání připomínek MMR k tabulkám ILP  Checklisty zpracované MMR pro hodnocení programů  Finanční alokace na OPŽP 2014 – 2020 není stále známa

6 Klíčové principy  Tematická koncentrace  nebude možné zafinancovat všechna přání i potřeby  nutné soustředit zdroje na nejpotřebnější investice (zásadní je propracované zdůvodnění a opora ve strategických dokumentech)  Zaměření na výsledky  měřitelnost výsledků intervencí  Navázání na současné programové období  poučení se z chyb i rozvinutí potenciálu současných investic  Dodržení mantinelů daných pro zpracování OP (právní a metodický rámec)  Ex-ante kondicionality

7 1. draft OPŽP 2014 - 2020  Navrhuje 6 prioritních os programu: PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5: Energetické úspory PO 6: Technická pomoc  V rámci PO je připraveno 22 specifických cílů a 73 aktivit

8 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Obsahuje 7 specifických cílů a 23 aktivit Hlavní oblasti:  Vodohospodářská infrastruktura  Zajištění povodňové ochrany v intravilánu a ve volné krajině  Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) v ploše povodí  Vymezení ochranných pásem vodních zdrojů a nastavení ochranných podmínek v nich

9 Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Obsahuje 2 specifické cíle a 7 aktivit Hlavní oblasti:  Podpora alternativních druhů dopravy  Výstavba, výměna, rekonstrukce a úprava stacionárních zdrojů  Opatření na omezení prašnosti

10 Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Obsahuje 7 specifických cílů a 22 aktivit Hlavní oblasti:  Zvýšit předcházení vzniku odpadů  Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace  Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin  Podpořit odstraňování ekologických zátěží

11 Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Obsahuje 4 specifické cíle a 17 aktivit Hlavní oblasti:  Zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně související infrastruktury  Zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000  Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů  Budování a údržba návštěvnické infrastruktury  Tvorba a regenerace krajinných prvků  Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit

12 Prioritní osa 5: Energetické úspory Obsahuje 1 specifický cíl a 3 aktivity Hlavní oblasti:  Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov  Výměna zdroje tepla v budovách za bezemisní nebo nízkoemisní  Snižování spotřeby elektrické energie modernizací či rekonstrukcí soustav veřejného osvětlení

13 1. draft OPŽP 2014 - 2020  Základní draft a otevřený materiál, který bude dále doplňován a upravován na základě:  Celkového objemu alokace pro OPŽP 2014 – 2020  Absorpční kapacity žadatelů včetně možnosti spolufinancování  Připomínek členů Platformy 2014 - 2020  Připomínek Národního orgánu pro koordinaci  Výsledků projednávání programu s Evropskou komisí  Jednání s řídícími orgány ostatních operačních programů  Zpracován v rozsahu 1. fáze (Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020)

14 Další postup na úrovni programů do konce června 2013 • Územní dimenze a integrované přístupy•Předložení návrhů hodnot indikátorů na úrovni SC•Rozpracování návrhu implementační struktury • Doladění hraničních oblastí s ostatními ŘO operačních programů •Zpracování analýzy absorpční kapacity na úrovni SC

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 Výroční konference ROP Jihovýchod v Brně, 6. 6. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google