Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Aktuální stav příprav 1. draft OPŽP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Aktuální stav příprav 1. draft OPŽP"— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 Výroční konference ROP Jihovýchod v Brně, 6. 6. 2013

2 Obsah Aktuální stav příprav 1. draft OPŽP 2014 -2020
Další postup prací

3 Institucionální zabezpečení OPŽP
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Hlavní koordinace v rámci resortu: Sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí Interní pracovní skupina Platforma pro budoucí kohezi Zástupci MŽP v dalších PS při MMR a ostatních řídících orgánech Jednání o překryvech a synergiích s ostatními řídícími orgány

4 Aktuální stav příprav na úrovni EU
Se zástupci EK probíhají neformální dialogy o základních otázkách přípravy program. období 2014 – 2020: JEDNÁNÍ DATUM TÉMATA Zahajovací jednání Aktualizace harmonogramu a dohoda na pracovní metodě neformálního dialogu Reakce ČR na poziční dokument EK Hlavní témata neformálního dialogu Prezentace národní přípravy pro programové období 1. jednání Návrh analytické části Dohody o partnerství Územní dimenze 2. jednání Návrh Dohody o partnerství a územní dimenze Stav přípravy programů Koncept monitorování předběžných podmínek 3. jednání Návrh Dohody o partnerství 4. jednání 23. – Návrhy programů 5. jednání Efektivní implementace 6. jednání Finanční otázky, adicionalita Horizontální principy

5 Aktuální stav příprav na národní úrovni
Na MMR – NOK odeslán: 1. draft OPŽP 2014 – 2020 Aktualizované tabulky Intervenční logiky programu (ILP) Došlo k zhodnocení programů ze strany MMR – NOK na základě: Šablony EK Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů 2014 – 2020 Vypořádání připomínek MMR k tabulkám ILP Checklisty zpracované MMR pro hodnocení programů Finanční alokace na OPŽP 2014 – 2020 není stále známa

6 Klíčové principy Tematická koncentrace Zaměření na výsledky
nebude možné zafinancovat všechna přání i potřeby nutné soustředit zdroje na nejpotřebnější investice (zásadní je propracované zdůvodnění a opora ve strategických dokumentech) Zaměření na výsledky měřitelnost výsledků intervencí Navázání na současné programové období poučení se z chyb i rozvinutí potenciálu současných investic Dodržení mantinelů daných pro zpracování OP (právní a metodický rámec) Ex-ante kondicionality

7 1. draft OPŽP 2014 - 2020 Navrhuje 6 prioritních os programu:
PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5: Energetické úspory PO 6: Technická pomoc V rámci PO je připraveno 22 specifických cílů a 73 aktivit

8 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Obsahuje 7 specifických cílů a 23 aktivit Hlavní oblasti: Vodohospodářská infrastruktura Zajištění povodňové ochrany v intravilánu a ve volné krajině Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) v ploše povodí Vymezení ochranných pásem vodních zdrojů a nastavení ochranných podmínek v nich

9 Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Obsahuje 2 specifické cíle a 7 aktivit Hlavní oblasti: Podpora alternativních druhů dopravy Výstavba, výměna, rekonstrukce a úprava stacionárních zdrojů Opatření na omezení prašnosti

10 Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Obsahuje 7 specifických cílů a 22 aktivit Hlavní oblasti: Zvýšit předcházení vzniku odpadů Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin Podpořit odstraňování ekologických zátěží

11 Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Obsahuje 4 specifické cíle a 17 aktivit Hlavní oblasti: Zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně související infrastruktury Zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů Budování a údržba návštěvnické infrastruktury Tvorba a regenerace krajinných prvků Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit

12 Prioritní osa 5: Energetické úspory
Obsahuje 1 specifický cíl a 3 aktivity Hlavní oblasti: Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Výměna zdroje tepla v budovách za bezemisní nebo nízkoemisní Snižování spotřeby elektrické energie modernizací či rekonstrukcí soustav veřejného osvětlení

13 1. draft OPŽP Základní draft a otevřený materiál, který bude dále doplňován a upravován na základě: Celkového objemu alokace pro OPŽP 2014 – 2020 Absorpční kapacity žadatelů včetně možnosti spolufinancování Připomínek členů Platformy Připomínek Národního orgánu pro koordinaci Výsledků projednávání programu s Evropskou komisí Jednání s řídícími orgány ostatních operačních programů Zpracován v rozsahu 1. fáze (Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období )

14 Další postup na úrovni programů do konce června 2013
Územní dimenze a integrované přístupy Předložení návrhů hodnot indikátorů na úrovni SC Rozpracování návrhu implementační struktury Doladění hraničních oblastí s ostatními ŘO operačních programů Zpracování analýzy absorpční kapacity na úrovni SC

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obsah Aktuální stav příprav 1. draft OPŽP"

Podobné prezentace


Reklamy Google