Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kabinet odpadů Tereza Paulová 28. duben 2011 Závazky ES  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech  Směrnice Rady 1999/31/ES o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kabinet odpadů Tereza Paulová 28. duben 2011 Závazky ES  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech  Směrnice Rady 1999/31/ES o."— Transkript prezentace:

1

2

3 Kabinet odpadů Tereza Paulová 28. duben 2011

4 Závazky ES  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech  Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů

5 Hierarchie způsobů nakládání s odpady  předcházení vzniku odpadů,  příprava k opětovnému použití,  recyklace odpadů,  jiné využití odpadů, například energetické  odstranění odpadů Od této hierarchie je možné se odklonit jen na základě posouzení životního cyklu zahrnující vznik a nakládání s odpadem

6 Nakládání s KO v ČR Zdroj: Data MŽP

7 Energetické využití  Definování hranice způsobu nakládání při spalování KO  Vzorec energetické účinnosti energetické využití X odstranění R1 D10

8 Snížit BRKO ukládaný na skládky 75 % hmotnostních v roce % hmotnostních v roce % hmotnostních v roce 2020 (ref. rok 1995) Zdroj: Data MŽP

9 Novela POH ČR Nařízení vlády č. 473/2009 Sb. ze dne 16. listopadu 2009  mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR  V příloze bodě 4 se písmeno i) zrušuje Nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků  Nepovolovat přeshraniční přepravu odpadů do ČR za účelem energetického využití, pokud by odpady vzniklé v ČR byly zpracovávány způsobem, který není v souladu s POH ČR

10 Věcný záměr zákona o odpadech I. Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) II. Věcné záměry - zákona o odpadech - zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Zákony - zákon o odpadech - zákon o obalech - zákon o výrobcích s ukončenou životností

11 Harmonogram legislativních prací Do 30. dubna věcné záměry zákonů Do 31. května VPŘ Červenkulatý stůl Do 31. července MPŘ Do 30. září do vlády ke schválení Do 30. září 2012nové zákony do vlády 1. leden 2014 platnost nových zákonů

12 12 Operační programy 2007 – 2013 Centrální koordinátor - Ministerstvo pro místní rozvoj

13 Programy •Celkem 26 OP v ČR •26,69 miliard eur •3 cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti - Konvergence – 7 ROP, 8 TOP - 25,89 mld. eur, - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – 2 OP, - Evropská územní spolupráce – 9 OP 13 • Tématické programy • Regionální operační programy • Operační programy Praha • Evropská územní spolupráce

14 14 Tématické OP OPŽP je 2. největší OP - 4,92 mld. Eur - 18,4 % z prostředků fondů EU pro ČR

15 15 Prioritní osy OPŽP •PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní •PO 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí •PO 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie •PO 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží •PO 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik •PO 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny •PO 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu •PO 8 – Technická pomoc

16 16 Řídící struktura OPŽP  Řídícím orgánem - MŽP - UV 175/2006 ze dne 22. února Účinnost, správnost řízení a provádění OPŽP - Dohoda o delegování některých činností mezi ŘO a ZS  Zprostředkující subjekt – SFŽP ČR - administraci OPŽP (projektový manažer) - Komunikace s příjemci podpory - Příjem, kontrola a hodnocení žádostí - Monitoring - Dokončení a vyhodnocení projektu

17 15. výzva OPŽP  Příjem žádostí –  alokace 6 mld. Kč  Prioritní osa 4 - mechanicko-biologická úprava KO (MBÚ) - zařízení pro energetické využití KO (ZEVO)  Prioritní osa 2 - úprava spalovacích zdrojů (snížení emisí) - vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadů v návaznosti na projekty MBÚ

18 Plánované spalovny OPŽP – Prioritní osa 4  Plánované 4 projekty  Celková kapacita cca 450 tis. t KO/rok  Čerpání výdajů možné do konce roku 2015

19 Strategie  Nová zařízení do r Výstavba nových spaloven KO (zařízení pro energetické využití KO) - Transformace tepláren (úprava zařízení na čištění spalin, náhrada původního kotle, atd.)

20 Ekonomické nástroje po OPŽP  Nové příjmy nový zákon o odpadech - zvýšení poplatku za skládkování - příjem až 6,5 mld. Kč/rok  Nový operační program po Sdělení Komise EVROPA cíl „Energetická účinnost“  Spolufinancování transformace tepláren pro spalování KO ?€

21 DĚKUJI ZA POZORNOST Tereza Paulová Odbor odpadů tel: mob.:


Stáhnout ppt "Kabinet odpadů Tereza Paulová 28. duben 2011 Závazky ES  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech  Směrnice Rady 1999/31/ES o."

Podobné prezentace


Reklamy Google