Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kabinet odpadů Tereza Paulová 28. duben 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kabinet odpadů Tereza Paulová 28. duben 2011."— Transkript prezentace:

1

2

3 Kabinet odpadů Tereza Paulová 28. duben 2011

4 Závazky ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech
Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů Rok 2000 (4,258 mil. tun/rok): materiálové využití = 468 tis. tun/rok (11 % produkce KO v roce 2000); Rok 2007 (3,846 mil. tun/rok): materiálové využití = 807 tis. tun/rok; energetické využití = 376 tis. tun/rok; skládkování = 3316 tis. tun/rok; spalování = 2,7 tis. tun/rok. Předpoklad v roce 2010: (4 mil. tun/rok): materiálové využití = 2129 tis. tun/rok; energetické využití (není stanoven cíl) = 379 tis. tun/rok; skládkování = 2054,5 tis. tun/rok; spalování(není stanoven cíl) = 1,9 tis. tun/rok.

5 Hierarchie způsobů nakládání s odpady
předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, například energetické odstranění odpadů Od této hierarchie je možné se odklonit jen na základě posouzení životního cyklu zahrnující vznik a nakládání s odpadem

6 Nakládání s KO v ČR Zdroj: Data MŽP

7 energetické využití X odstranění R1 D10
Definování hranice způsobu nakládání při spalování KO Vzorec energetické účinnosti energetické využití X odstranění R1 D10

8 Snížit BRKO ukládaný na skládky 75 % hmotnostních v roce % hmotnostních v roce % hmotnostních v roce (ref. rok 1995) Zdroj: Data MŽP

9 Novela POH ČR Nařízení vlády č. 473/2009 Sb. ze dne 16. listopadu 2009
mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR V příloze bodě 4 se písmeno i) zrušuje Nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků Nepovolovat přeshraniční přepravu odpadů do ČR za účelem energetického využití, pokud by odpady vzniklé v ČR byly zpracovávány způsobem, který není v souladu s POH ČR

10 Věcný záměr zákona o odpadech
I. Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) II. Věcné záměry - zákona o odpadech - zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Zákony - zákon o odpadech - zákon o obalech - zákon o výrobcích s ukončenou životností

11 Harmonogram legislativních prací
Do 30. dubna věcné záměry zákonů Do 31. května VPŘ Červen kulatý stůl Do 31. července MPŘ Do 30. září do vlády ke schválení Do 30. září nové zákony do vlády 1. leden platnost nových zákonů

12 Operační programy 2007 – 2013 Centrální koordinátor - Ministerstvo pro místní rozvoj 12

13 Programy 2007 - 2013 Celkem 26 OP v ČR 26,69 miliard eur
Tématické programy Regionální operační programy Operační programy Praha Evropská územní spolupráce                                                Celkem 26 OP v ČR 26,69 miliard eur 3 cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti - Konvergence – 7 ROP, 8 TOP - 25,89 mld. eur, - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – 2 OP, - Evropská územní spolupráce – 9 OP 13

14 Tématické OP OPŽP je 2. největší OP - 4,92 mld. Eur
- 18,4 % z prostředků fondů EU pro ČR 14

15 Prioritní osy OPŽP PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní PO 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí PO 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie PO 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PO 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik PO 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny PO 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu PO 8 – Technická pomoc 15

16 Řídící struktura OPŽP Řídícím orgánem - MŽP
- UV 175/2006 ze dne 22. února 2006 - Účinnost, správnost řízení a provádění OPŽP - Dohoda o delegování některých činností mezi ŘO a ZS Zprostředkující subjekt – SFŽP ČR - administraci OPŽP (projektový manažer) - Komunikace s příjemci podpory - Příjem, kontrola a hodnocení žádostí - Monitoring - Dokončení a vyhodnocení projektu 16

17 15. výzva OPŽP Příjem žádostí 4.1. 2010 – 30. 6. 2011
alokace 6 mld. Kč Prioritní osa 4 - mechanicko-biologická úprava KO (MBÚ) - zařízení pro energetické využití KO (ZEVO) Prioritní osa 2 - úprava spalovacích zdrojů (snížení emisí) - vytvoření nových kapacit na spoluspalování odpadů v návaznosti na projekty MBÚ

18 Plánované spalovny OPŽP – Prioritní osa 4
Plánované 4 projekty Celková kapacita cca 450 tis. t KO/rok Čerpání výdajů možné do konce roku 2015 Rok 2000 (4,258 mil. tun/rok): materiálové využití = 468 tis. tun/rok (11 % produkce KO v roce 2000); Rok 2007 (3,846 mil. tun/rok): materiálové využití = 807 tis. tun/rok; energetické využití = 376 tis. tun/rok; skládkování = 3316 tis. tun/rok; spalování = 2,7 tis. tun/rok. Předpoklad v roce 2010: (4 mil. tun/rok): materiálové využití = 2129 tis. tun/rok; energetické využití (není stanoven cíl) = 379 tis. tun/rok; skládkování = 2054,5 tis. tun/rok; spalování(není stanoven cíl) = 1,9 tis. tun/rok.

19 Strategie 2015 - 2020 Nová zařízení do r. 2020
- Výstavba nových spaloven KO (zařízení pro energetické využití KO) - Transformace tepláren (úprava zařízení na čištění spalin, náhrada původního kotle, atd.) Rok 2000 (4,258 mil. tun/rok): materiálové využití = 468 tis. tun/rok (11 % produkce KO v roce 2000); Rok 2007 (3,846 mil. tun/rok): materiálové využití = 807 tis. tun/rok; energetické využití = 376 tis. tun/rok; skládkování = 3316 tis. tun/rok; spalování = 2,7 tis. tun/rok. Předpoklad v roce 2010: (4 mil. tun/rok): materiálové využití = 2129 tis. tun/rok; energetické využití (není stanoven cíl) = 379 tis. tun/rok; skládkování = 2054,5 tis. tun/rok; spalování(není stanoven cíl) = 1,9 tis. tun/rok.

20 Ekonomické nástroje po OPŽP
Nové příjmy nový zákon o odpadech - zvýšení poplatku za skládkování - příjem až 6,5 mld. Kč/rok Nový operační program po 2015 - Sdělení Komise EVROPA 2020 - cíl „Energetická účinnost“ Spolufinancování transformace tepláren pro spalování KO ?€ Rok 2000 (4,258 mil. tun/rok): materiálové využití = 468 tis. tun/rok (11 % produkce KO v roce 2000); Rok 2007 (3,846 mil. tun/rok): materiálové využití = 807 tis. tun/rok; energetické využití = 376 tis. tun/rok; skládkování = 3316 tis. tun/rok; spalování = 2,7 tis. tun/rok. Předpoklad v roce 2010: (4 mil. tun/rok): materiálové využití = 2129 tis. tun/rok; energetické využití (není stanoven cíl) = 379 tis. tun/rok; skládkování = 2054,5 tis. tun/rok; spalování(není stanoven cíl) = 1,9 tis. tun/rok.

21 DĚKUJI ZA POZORNOST Tereza Paulová Odbor odpadů tel: 267 122 511
mob.:


Stáhnout ppt "Kabinet odpadů Tereza Paulová 28. duben 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google