Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Aktuální informace o připravované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Aktuální informace o připravované."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka „Aktuální informace o připravované výzvě na příjem projektů z MSK do PO 2“ 19. srpna 2010 MŽP Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí

2 OP ŽP - alokace na priorit. osy (mil. EUR) Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,44%1 988,55 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,89% 634,15 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 13,68% 672,97 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,79% 776,51 Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění 1,23% 60,61 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 12,20% 599,42 Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,86% 42,45 Prioritní osa 8 Technická pomoc 2,91% 143,21

3 OP ŽP – Prioritní osa 2  Prioritní osa 2 je zaměřena na podporu projektů, jejichž cílem je zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Prioritní osa je rozdělena do dvou oblastí podpory, pro něž byly vyčleněny následující prostředky FS.

4 Věcné vymezení výzvy Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší  Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT  Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT  Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů  Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR

5 Věcné vymezení výzvy Oblast podpory 2.2 Omezování emisí  a) - Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic,  b) - Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní limity,  c) - Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší,  d) - Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší

6 Věcné vymezení výzvy - nové možnosti Úpravy v PO 2:  Rozšíření oblasti podpory o pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (do 5 MW) na tuhá a kapalná fosilní paliva  Rozšíření oblasti podpory o: - pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy) - pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)

7 Časové vymezení výzvy  Nově pro individuální projekty bude otevřena kontinuální výzva  Předpokládaný příjem žádostí zahájen:  Předpokládané ukončení příjmu žádostí:  Projekty budou SFŽP posuzovány a hodnoceny průběžně dle stanovených lhůt; průběžně budou předkládány řídícímu výboru ke schválení tj. nečeká se s hodnocením a schválením až na ukončení výzvy  Celková lhůta od předložení projektu do předležení ŘV max. 60 dnů  Výzva bude otevřena až do vyčerpání celkové alokace

8 Časové vymezení výzvy – identifikace projektových záměrů  Na webových stránkách opzp.cz od do zahájení výzvy bude umístěn webový formulář s vazbou na typové projekty  SFŽP poskytne základní zpětnou vazbu k identifikovaným záměrům  Možnost dodatečné úpravy výzvy v návaznosti na došlé podněty Prosíme, registrujte se – pomůžete tím sobě i nám!

9 Finanční vymezení výzvy  Alokace: 4 mld. Kč  Výše dotace na samotné projekty: ­ standardně dle pravidel OP ŽP – max. 90 % ze způsobilých výdajů (např. výsadba izolační zeleně) ­ dle pravidel pro veřejnou podporu (např. pořízení strojů na úklid zpevněných ploch) ­ dle pravidel pro projekty generující příjmy (např. rozšíření stávajících rozvodů tepla)

10 Příklady o právněn ých žadatel ů Obce a městaDružstva Příspěvkové organizace a organizační složky obcí, měst a krajů – svazky obcí, kraje Ostatní nepodnik. subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnopr. subjekty Státní podnikyObchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnopr.subjekty Státní organizace Příspěvkové organizace – státObchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnopr. subjekty ČR prostřednictvím organizačních složek státu Církve a náboženské společnostiVeřejné a státní vysoké školy Obecně prospěšné společnostiVeřejné výzkumné instituce (VVI) Občanská sdruženíPodnik.subjekty – fyzické osoby

11 Klíčové dokumenty  Programový dokument  Implementační dokument  Směrnice MŽP č. 4 /20 10 pro předkládání žádostí  Pokyny pro žadatele  Příručka pro žadatele o dotace

12 Cesta administrace projektů Krajská pracovní skupina Zahájení financování akce Akceptace žádosti na SFŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace Smlouva o dílo Schválení zadávací dokumentac e Registrace akce Rozhodnutí Řídícího orgánu Řídící výbor Příjemce podpory Výzva k předložení žádosti 2

13 Implementace projektů  Možnost vyhlásit VŘ po akceptaci projektu  Posouzení tendrové dokumentace ze strany SFŽP – ve lhůtě do 30 dnů  Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno nejpozději do 2 měsíců od předložení dokumentů (v případě součtu dotace EU a SR nad 100 mil. Kč schvaluje RoPD MF, příjemci zasláno do 3 měsíců)  SFŽP garantuje proplacení prostředků na účet žadatele od obdržení faktury ve lhůtě do 30 dnů; možnost proplácení i neuhrazených faktur

14 Energetické úspory a zlepšování kvality ovzduší. Kompletní technologie přímé katalytické oxidace s akumulací tepla v trubkovém výměníku, spol. Teiko, Zlín Příklady realizovaných projektů

15 Energetické úspory a zlepšování kvality ovzduší, snižování emisí - Plynofikace kotelny a celková výměna regulace vytápěcího zařízení – ZŠ Královice.

16 Snižování energetické náročnosti budov – Rekonstrukce zdroje vytápění pro ZŠ v Bezdružicích Příklady realizovaných projektů

17 Děkuji za pozornost Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí České republiky Vršovická 65, Praha 10 jan. zelená linka


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Aktuální informace o připravované."

Podobné prezentace


Reklamy Google