Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Aktuální informace o připravované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Aktuální informace o připravované."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz „Aktuální informace o připravované výzvě na příjem projektů z MSK do PO 2“ 19. srpna 2010 MŽP Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí

2 OP ŽP - alokace na priorit. osy (mil. EUR) Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,44%1 988,55 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,89% 634,15 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 13,68% 672,97 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,79% 776,51 Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění 1,23% 60,61 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 12,20% 599,42 Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,86% 42,45 Prioritní osa 8 Technická pomoc 2,91% 143,21

3 OP ŽP – Prioritní osa 2  Prioritní osa 2 je zaměřena na podporu projektů, jejichž cílem je zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Prioritní osa je rozdělena do dvou oblastí podpory, pro něž byly vyčleněny následující prostředky FS.

4 Věcné vymezení výzvy Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší  2.1.1 - Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT  2.1.2 - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT  2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů  2.1.4. - Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR

5 Věcné vymezení výzvy Oblast podpory 2.2 Omezování emisí  a) - Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic,  b) - Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní limity,  c) - Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší,  d) - Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší

6 Věcné vymezení výzvy - nové možnosti Úpravy v PO 2:  Rozšíření oblasti podpory 2.1.1 o pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (do 5 MW) na tuhá a kapalná fosilní paliva  Rozšíření oblasti podpory 2.1.3 o: - pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy) - pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)

7 Časové vymezení výzvy  Nově pro individuální projekty bude otevřena kontinuální výzva  Předpokládaný příjem žádostí zahájen: 13. 9. 2010  Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 30. 5. 2011  Projekty budou SFŽP posuzovány a hodnoceny průběžně dle stanovených lhůt; průběžně budou předkládány řídícímu výboru ke schválení tj. nečeká se s hodnocením a schválením až na ukončení výzvy  Celková lhůta od předložení projektu do předležení ŘV max. 60 dnů  Výzva bude otevřena až do vyčerpání celkové alokace

8 Časové vymezení výzvy – identifikace projektových záměrů  Na webových stránkách opzp.cz od 23.8. do zahájení výzvy bude umístěn webový formulář s vazbou na typové projekty  SFŽP poskytne základní zpětnou vazbu k identifikovaným záměrům  Možnost dodatečné úpravy výzvy v návaznosti na došlé podněty Prosíme, registrujte se – pomůžete tím sobě i nám!

9 Finanční vymezení výzvy  Alokace: 4 mld. Kč  Výše dotace na samotné projekty: ­ standardně dle pravidel OP ŽP – max. 90 % ze způsobilých výdajů (např. výsadba izolační zeleně) ­ dle pravidel pro veřejnou podporu (např. pořízení strojů na úklid zpevněných ploch) ­ dle pravidel pro projekty generující příjmy (např. rozšíření stávajících rozvodů tepla)

10 Příklady o právněn ých žadatel ů Obce a městaDružstva Příspěvkové organizace a organizační složky obcí, měst a krajů – svazky obcí, kraje Ostatní nepodnik. subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnopr. subjekty Státní podnikyObchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnopr.subjekty Státní organizace Příspěvkové organizace – státObchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnopr. subjekty ČR prostřednictvím organizačních složek státu Církve a náboženské společnostiVeřejné a státní vysoké školy Obecně prospěšné společnostiVeřejné výzkumné instituce (VVI) Občanská sdruženíPodnik.subjekty – fyzické osoby

11 Klíčové dokumenty  Programový dokument  Implementační dokument  Směrnice MŽP č. 4 /20 10 pro předkládání žádostí  Pokyny pro žadatele  Příručka pro žadatele o dotace

12 Cesta administrace projektů Krajská pracovní skupina Zahájení financování akce Akceptace žádosti na SFŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace Smlouva o dílo Schválení zadávací dokumentac e Registrace akce Rozhodnutí Řídícího orgánu Řídící výbor Příjemce podpory 1 2 3 4 5 6 7 8 Výzva k předložení žádosti 2

13 Implementace projektů  Možnost vyhlásit VŘ po akceptaci projektu  Posouzení tendrové dokumentace ze strany SFŽP – ve lhůtě do 30 dnů  Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno nejpozději do 2 měsíců od předložení dokumentů (v případě součtu dotace EU a SR nad 100 mil. Kč schvaluje RoPD MF, příjemci zasláno do 3 měsíců)  SFŽP garantuje proplacení prostředků na účet žadatele od obdržení faktury ve lhůtě do 30 dnů; možnost proplácení i neuhrazených faktur

14 Energetické úspory a zlepšování kvality ovzduší. Kompletní technologie přímé katalytické oxidace s akumulací tepla v trubkovém výměníku, spol. Teiko, Zlín Příklady realizovaných projektů

15 Energetické úspory a zlepšování kvality ovzduší, snižování emisí - Plynofikace kotelny a celková výměna regulace vytápěcího zařízení – ZŠ Královice.

16 Snižování energetické náročnosti budov – Rekonstrukce zdroje vytápění pro ZŠ v Bezdružicích Příklady realizovaných projektů

17 Děkuji za pozornost Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí České republiky Vršovická 65, 100 1 0 Praha 10 jan. kriz @mzp.cz www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 „Aktuální informace o připravované."

Podobné prezentace


Reklamy Google