Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPŽP v „kostce“ aneb stručné úvodní představení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPŽP v „kostce“ aneb stručné úvodní představení"— Transkript prezentace:

1 OPŽP v „kostce“ aneb stručné úvodní představení
Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly

2 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR
135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet (MŽP) 1 % 58 mil. eur Prostředky obcí, měst a krajů 10 % Zaměření intervence na zlepšení kvality životního prostředí zachování trvale udržitelného rozvoje dodržení legislativních požadavků v oblasti ŽP

3 Rozdělení alokace dle prioritních os
PO Název prioritní osy Fond EU Rozdělení fin. prostředků (EUR) 1 Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní FS 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží 5 Omezování průmyslového znečištění a environ. rizik ERDF 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 7 Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu 8 Technická asistence Celkem Z toho FS Z toho ERDF

4 Dokumentace OPŽP Žadatel se musí řídit těmito závaznými dokumenty:
Programový dokument Operačního programu Životní prostředí Implementační dokument OPŽP Směrnice MŽP č. 5/2008 Závazné pokyny pro žadatele Metodika zadávání veřejných zakázek výzva k předkládání žádostí (v aktuálním znění pro příslušnou výzvu) další dokumentace (manuály, příručky, apod.) Ke stažení na

5 Administrace žádosti o podporu pod 25 mil. EUR
zpracování žádosti - SFŽP, místně příslušné krajské pracoviště v rámci vyhlášených výzev (u 6. osy AOPK) hodnocení žádostí – SFŽP přehled žádostí zároveň zaslán k posouzení KPS návrhy hodnocených projektů - předloženy Řídícímu výboru Řídící výbor navrhuje Řídícímu orgánu (= MŽP) doporučení k dalšímu postupu rozhodnutí Řídícího orgánu - prezentována příjemcům podpory prostřednictvím SFŽP

6 Krajská pracovní skupina
Schéma projektového cyklu Krajská pracovní skupina Zahájení financování akce Akceptace žádosti na SFŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace Smlouva o dílo Schválení zadávací dokumentace Registrace akce Řídícího orgánu Řídící výbor Příjemce podpory Výzva k předložení žádosti

7 Administrace žádosti o podporu velké projekty nad 25 mil. EUR
velké projekty - celkové náklady přesahují částku 25 mil. EUR předkládány kontinuálně na SFŽP po vyhodnocení žádostí - projednání v Řídícím výboru vybrané projekty – předány Evropské komisi k posouzení a ke schválení (podává Řídící orgán) EK v souladu s čl. 40 Nařízení projekt zhodnotí a přijme rozhodnutí do 3 měsíců po jeho předložení členským státem Rozhodnutí Řídícího orgánu a EK - prezentována žadatelům o podporu prostřednictvím SFŽP

8 Stručně výzvy již otevřena všechna opatření (většina už 2 x )
probíhá 5. výzva, na září se připravuje 6. výzva dosud schváleno téměř 1200 projektů z celkem 2000 podaných podpora přidělena ve výši téměř 15 mld. Kč

9 Stručně o 1. výzvě OPŽP Osy akcept./podané žádosti
akcept./schválené žádosti Počet 1. Voda 48 % 57 % 80 % 81 2. Ovzduší 84 % 74 % 53 % 60 % 3. Obnovitelné zdroje 83 % 30 % 47 % 4. Odpady 93 % 91 % 97 % 96 % 7. Vzdělávání 31 % 33 % 46 % 50 % Celkem 70 % 59 % 65 %

10 Stručně výzvy

11 Stručně výzvy

12 Další výzvy – plán výzev 2008

13 PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍCH OS

14 PRIORITNÍ OSA 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHODPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
Globálním cílem prioritní osy 1 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní.

15 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 1.1 Snížení znečištění vod FS 1 487,726 1.2 Omezování emisí 400,661 1.3 Omezování rizika povodní 100,165 Zlepšování vodohosp. infrastruktury a snižování rizika povodní 1 988,552

16 Min./max. způsobilé výdaje
Oblast podpory Min./max. způsobilé výdaje 1.1.1. Min mil. Kč 1.1.2. Min mil. Kč 1.1.3. Min. 0,5 mil. Kč/Max. 50 mil. Kč 1.2 1.3.1. 1.3.2. Min mil. Kč/Max. 50 mil. Kč

17 PŘÍJEMCI PODPORY Podrobné určení viz Implementační dokument, zejména:
územní samosprávné celky a jejich svazky společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji obcemi a kraji zřízené organizace správci povodí, vodních toků, nádrží státní organizace a státní podniky provozovatelé systému předpovědní povodňové služby organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace průmyslové podniky (včetně malých a středních)

18 FORMA A VÝŠE PODPORY dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu dotace ze SFŽP nebo státního rozpočtu (kap. 315) do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu u projektů v rámci podoblasti podpory a 1.2 se výše způsobilých výdajů určí na základě žadatelem zpracované finanční analýzy

19 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
Globálním cílem prioritní osy 2 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

20 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 2.1 Zlepšování kvality ovzduší FS 348,432 2.2 Omezování emisí 285,714 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 634,146

21 PODPOROVANÉ PROJEKTY Oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší
2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč.

22 PŘÍJEMCI PODPORY územní samosprávné celky a jejich svazky
obecně prospěšné společnosti právnické osoby veřejné výzkumné instituce nadace a nadační fondy příspěvkové organizace občanská sdružení a církve malé a střední podniky, průmyslové podniky organizace zřízené na základě zvláštního zákona organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace

23 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.

24 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady FS 520,258 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 256,247 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 776,505

25 PŘÍJEMCI PODPORY neziskové organizace
územní samosprávné celky a jejich svazky občanská sdružení a církve fyzické osoby podnikatelské subjekty příspěvkové organizace organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace právnické osoby státem pro tyto účely zřízené státní podniky nadace a nadační fondy organizace zřízené na základě zvláštního zákona

26 VEŘEJNÁ PODPORA zákaz veřejné podpory vyplývá z čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES zakázaná veřejná podpora: a) poskytnutá z veřejných zdrojů b) narušuje hospodářskou soutěž c) zvýhodňuje určité podnikání d) může mít dopad na obchod mezi členskými státy týká se všech subjektů

27 VEŘEJNÁ PODPORA PRO 4.1 Výjimka z veřejné podpory je možná na základě:
pravidla „de minimis“ ( EUR ve 3 po sobě následujících letech bez dalších omezení) pokynů pro regionální podporu 2007–2013 (určení % dotace dle regionální mapy) nařízení komise pro malé a střední podniky (k regionální podpoře % střední a + 20 % malý podnik)

28 PRIORITNÍ OSA 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK
Globálním cílem prioritní osy 5 je omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.

29 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 5.1 Omezování průmyslového znečištění ERDF 60,606 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

30 PŘÍJEMCI PODPORY územní samosprávné celky a jejich svazky
příspěvkové organizace veřejné výzkumné instituce občanská sdružení neziskové organizace podnikatelské subjekty státní podniky státní organizace správci povodí a vodních toků organizační složky státu provozovatelé systému předpovědní povodňové služby

31 PRIORITNÍ OSA 6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY
Globálním cílem prioritní osy 6 je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

32 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY
Fond EU mil. EUR 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 ERDF 29,971 6.2 Podpora biodiverzity 113,891 6.3 Obnova krajinných struktur 77,925 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 224,784 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 86,916 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti 65,937 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 599,424

33 PŘÍJEMCI PODPORY územní samosprávné celky a jejich svazky
fyzické osoby právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně prospěšné společnosti podnikatelské subjekty občanská sdružení a církve příspěvkové organizace organizační složky státu (mimo pozemkové úřady) státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku právnické osoby, jimž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu správci vodních toků a správci povodí veřejné výzkumné instituce

34 DOPORUČENÍ pečlivě si prostudujte dostupné informace
nejdůležitější je soulad projektu s dotačním programem spočítejte si výši dotace a zajistěte spolufinancování začněte zpracovávat projekt s dostatečnou časovou rezervou (největší problém u příloh) neváhejte vše konzultovat nepodceňujte realizační (výběrová řízení, dodavatelé atd.) a monitorovací fázi projektu (udržitelnost projektu, monitor. ukazatele výsledku a dopadu – ekologický přínos)

35 Stručné představení Envi Info Points
Aktivity/projekty v rámci budování regionální poradenské a informační infrastruktury OPŽP: call centrum – webový portál – regionální poradenská a informační místa databáze dotazů a odpovědí bulletin OPŽP - Priorita databáze poradců OPŽP e-příručka pro žadatele a další

36 Leo Steiner Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, Praha 11 tel.: fax:


Stáhnout ppt "OPŽP v „kostce“ aneb stručné úvodní představení"

Podobné prezentace


Reklamy Google