Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPŽP v „kostce“ aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPŽP v „kostce“ aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly."— Transkript prezentace:

1 OPŽP v „kostce“ aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly

2 Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování : Prostředky EU85 %4,9 mld. eur Prostředky SFŽP4 %231 mil. eur Státní rozpočet (MŽP)1 %58 mil. eur Prostředky obcí, měst a krajů10 % Zaměření •intervence na zlepšení kvality životního prostředí •zachování trvale udržitelného rozvoje •dodržení legislativních požadavků v oblasti ŽP Základní údaje

3 PONázev prioritní osy Fond EU Rozdělení fin. prostředků (EUR) 1Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodníFS1 988 552 501 2Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisíFS634 146 020 3Udržitelné využívání zdrojů energieFS672 971 287 4Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěžíFS776 505 331 5Omezování průmyslového znečištění a environ. rizikERDF60 605 709 6Zlepšování stavu přírody a krajinyERDF599 423 825 7Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětuERDF42 452 678 8Technická asistenceFS143 209 747 Celkem4 917 867 098 Z toho FS4 215 384 886 Z toho ERDF702 482 212 Rozdělení alokace dle prioritních os

4 Žadatel se musí řídit těmito závaznými dokumenty: •Programový dokument Operačního programu Životní prostředí •Implementační dokument OPŽP •Směrnice MŽP č. 5/2008 •Závazné pokyny pro žadatele •Metodika zadávání veřejných zakázek •výzva k předkládání žádostí (v aktuálním znění pro příslušnou výzvu) •další dokumentace (manuály, příručky, apod.) Dokumentace OPŽP Ke stažení na www.opzp.cz

5 •zpracování žádosti - SFŽP, místně příslušné krajské pracoviště v rámci vyhlášených výzev (u 6. osy AOPK) •hodnocení žádostí – SFŽP •přehled žádostí zároveň zaslán k posouzení KPS •návrhy hodnocených projektů - předloženy Řídícímu výboru •Řídící výbor navrhuje Řídícímu orgánu (= MŽP) doporučení k dalšímu postupu •rozhodnutí Řídícího orgánu - prezentována příjemcům podpory prostřednictvím SFŽP Administrace žádosti o podporu pod 25 mil. EUR

6 Krajská pracovní skupina Zahájení financování akce Akceptace žádosti na SFŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace Smlouva o dílo Schválení zadávací dokumentace Registrace akce Rozhodnutí Řídícího orgánu Řídící výbor Příjemce podpory Výzva k předložení žádosti Schéma projektového cyklu

7 •velké projekty - celkové náklady přesahují částku 25 mil. EUR •předkládány kontinuálně na SFŽP •po vyhodnocení žádostí - projednání v Řídícím výboru •vybrané projekty – předány Evropské komisi k posouzení a ke schválení (podává Řídící orgán) •EK v souladu s čl. 40 Nařízení projekt zhodnotí a přijme rozhodnutí do 3 měsíců po jeho předložení členským státem •Rozhodnutí Řídícího orgánu a EK - prezentována žadatelům o podporu prostřednictvím SFŽP Administrace žádosti o podporu velké projekty nad 25 mil. EUR

8 Stručně výzvy •již otevřena všechna opatření (většina už 2 x ) •probíhá 5. výzva, na září se připravuje 6. výzva •dosud schváleno téměř 1200 projektů z celkem 2000 podaných •podpora přidělena ve výši téměř 15 mld. Kč

9 Stručně o 1. výzvě OPŽP Osy akcept./podané žádostiakcept./schválené žádosti KčPočetKčPočet 1. Voda 48 %57 %80 %81 2. Ovzduší 84 %74 %53 %60 % 3. Obnovitelné zdroje 84 %83 %30 %47 % 4. Odpady 93 %91 %97 %96 % 7. Vzdělávání31 %33 %46 %50 % Celkem70 %80 %59 %65 %

10 Stručně výzvy

11

12 Další výzvy – plán výzev 2008

13 PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍCH OS

14 PRIORITNÍ OSA 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHODPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Globálním cílem prioritní osy 1 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní.

15 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY Oblast podporyFond EU mil. EUR 1.1 Snížení znečištění vodFS1 487,726 1.2 Omezování emisíFS 400,661 1.3 Omezování rizika povodníFS 100,165 1Zlepšování vodohosp. infrastruktury a snižování rizika povodní FS 1 988,552

16 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Oblast podpory Min./max. způsobilé výdaje 1.1.1.Min. 5 mil. Kč 1.1.2.Min. 1 mil. Kč 1.1.3.Min. 0,5 mil. Kč/Max. 50 mil. Kč 1.2Min. 5 mil. Kč 1.3.1.Min. 1 mil. Kč 1.3.2.Min. 1 mil. Kč/Max. 50 mil. Kč

17 PŘÍJEMCI PODPORY Podrobné určení viz Implementační dokument, zejména:  územní samosprávné celky a jejich svazky  společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji  obcemi a kraji zřízené organizace  správci povodí, vodních toků, nádrží  státní organizace a státní podniky  provozovatelé systému předpovědní povodňové služby  organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace  průmyslové podniky (včetně malých a středních)

18 FORMA A VÝŠE PODPORY  dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu  dotace ze SFŽP nebo státního rozpočtu (kap. 315) do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu  u projektů v rámci podoblasti podpory 1.1.1. a 1.2 se výše způsobilých výdajů určí na základě žadatelem zpracované finanční analýzy

19 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globálním cílem prioritní osy 2 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

20 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY Oblast podporyFond EU mil. EUR 2.1 Zlepšování kvality ovzdušíFS348,432 2.2 Omezování emisíFS285,714 2Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí FS 634,146

21 PODPOROVANÉ PROJEKTY Oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší  2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT  2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT  2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč.

22 PŘÍJEMCI PODPORY  územní samosprávné celky a jejich svazky  obecně prospěšné společnosti  právnické osoby  veřejné výzkumné instituce  nadace a nadační fondy  příspěvkové organizace  občanská sdružení a církve  malé a střední podniky, průmyslové podniky  organizace zřízené na základě zvláštního zákona  organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace

23 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.

24 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY Oblast podporyFond EU mil. EUR 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpadyFS520,258 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží FS256,247 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží FS776,505

25 PŘÍJEMCI PODPORY  neziskové organizace  územní samosprávné celky a jejich svazky  občanská sdružení a církve  fyzické osoby  podnikatelské subjekty  příspěvkové organizace  organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace  právnické osoby státem pro tyto účely zřízené  státní podniky  nadace a nadační fondy  organizace zřízené na základě zvláštního zákona

26 VEŘEJNÁ PODPORA  zákaz veřejné podpory vyplývá z čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES  zakázaná veřejná podpora: a) poskytnutá z veřejných zdrojů b) narušuje hospodářskou soutěž c) zvýhodňuje určité podnikání d) může mít dopad na obchod mezi členskými státy  týká se všech subjektů

27 VEŘEJNÁ PODPORA PRO 4.1 Výjimka z veřejné podpory je možná na základě:  pravidla „de minimis“ (200 000 EUR ve 3 po sobě následujících letech bez dalších omezení)  pokynů pro regionální podporu 2007–2013 (určení % dotace dle regionální mapy)  nařízení komise pro malé a střední podniky (k regionální podpoře + 10 % střední a + 20 % malý podnik)

28 PRIORITNÍ OSA 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK Globálním cílem prioritní osy 5 je omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.

29 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY Oblast podporyFond EU mil. EUR 5.1 Omezování průmyslového znečištění ERDF60,606 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik ERDF60,606

30 PŘÍJEMCI PODPORY  územní samosprávné celky a jejich svazky  příspěvkové organizace  veřejné výzkumné instituce  občanská sdružení  neziskové organizace  podnikatelské subjekty  státní podniky  státní organizace  správci povodí a vodních toků  organizační složky státu  provozovatelé systému předpovědní povodňové služby

31 PRIORITNÍ OSA 6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Globálním cílem prioritní osy 6 je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

32 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY Oblast podporyFond EUmil. EUR 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 ERDF 29,971 6.2 Podpora biodiverzityERDF113,891 6.3 Obnova krajinných strukturERDF 77,925 6.4 Optimalizace vodního režimu krajinyERDF224,784 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny ERDF 86,916 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti ERDF 65,937 6 Zlepšování stavu přírody a krajinyERDF 599,424

33 PŘÍJEMCI PODPORY  územní samosprávné celky a jejich svazky  fyzické osoby  právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně prospěšné společnosti  podnikatelské subjekty  občanská sdružení a církve  příspěvkové organizace  organizační složky státu (mimo pozemkové úřady)  státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku  právnické osoby, jimž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu  správci vodních toků a správci povodí  veřejné výzkumné instituce

34 •pečlivě si prostudujte dostupné informace •nejdůležitější je soulad projektu s dotačním programem •spočítejte si výši dotace a zajistěte spolufinancování •začněte zpracovávat projekt s dostatečnou časovou rezervou (největší problém u příloh) •neváhejte vše konzultovat •nepodceňujte realizační (výběrová řízení, dodavatelé atd.) a monitorovací fázi projektu (udržitelnost projektu, monitor. ukazatele výsledku a dopadu – ekologický přínos) DOPORUČENÍ

35 Aktivity/projekty v rámci budování regionální poradenské a informační infrastruktury OPŽP: • call centrum – 800 260 500 • webový portál – www.opzp.cz • regionální poradenská a informační místa • databáze dotazů a odpovědí • bulletin OPŽP - Priorita • databáze poradců OPŽP • e-příručka pro žadatele a další Stručné představení Envi Info Points

36 Leo Steiner Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 tel.: 267 994 489 fax: 272 910 790 e-mail: leo.steiner@sfzp.czleo.steiner@sfzp.cz


Stáhnout ppt "OPŽP v „kostce“ aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly."

Podobné prezentace


Reklamy Google