Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití dotačních možností k problematice ŽP. Operační program Životní prostředí Zprostředkující orgán - SFŽP – administrace celého procesu Řídící orgán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití dotačních možností k problematice ŽP. Operační program Životní prostředí Zprostředkující orgán - SFŽP – administrace celého procesu Řídící orgán."— Transkript prezentace:

1 Využití dotačních možností k problematice ŽP

2 Operační program Životní prostředí Zprostředkující orgán - SFŽP – administrace celého procesu Řídící orgán - MŽP – poskytovatel dotace – závazná rozhodnutí Na programové období 2007 – 13 vyčleněno v OPŽP 4,92 mld.€. Struktura financování OPŽP – složení dotace - 75 % financí z EU - z toho 14% z ERDF - z toho 86% z FS - 25% ze státního rozpočtu ČR

3 Operační program Životní prostředí PO 1 - zlepšování kvality vod, protipovodňová opatření PO 2 - snižování emisí N, S, CO2, TZL, NH3 PO 3 - udržitelné využívání zdrojů energie PO 4 - zlepšování kvality nakládání s odpady PO 5 - snižování znečištění a enviromentálních rizik PO 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny PO 7 – rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání PO 8 – technická pomoc Základní struktura OPŽP Členění na prioritní osy a oblasti podpory, z nichž každá podporuje jinak zaměřená opatření ve prospěch životního prostředí

4 Přesný výčet příjemců podpory a podmínky pro podání žádosti jsou uvedeny v Implementačním dokumentu OPŽP.  územní samosprávné celky a jejich svazky,  obecně prospěšné společnosti,  církve a náboženské společnosti,  občanská sdružení,  družstva  podnikatelské subjekty – fyzické osoby,  obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty,  obchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty,  státní podniky a organizace,  příspěvkové organizace,  ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty,  organizační složky státu. OPŽP – možní příjemci dotace

5 OPŽP – 2.1. Zlepšení kvality ovzduší Na základě specifických cílů oblasti podpory je tato rozdělena do čtyř podoblastí: • 2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT • 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT • 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů • 2.1.4 Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR V rámci této oblasti podpory jsou přijatelné pouze projekty, které jsou obsaženy v příslušném programu ke zlepšování kvality ovzduší.

6 OPŽP – 2.2. Omezování emisí 2.2.a) rekonstrukce spalovacích zdrojů s inst. výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO 2 a prachových částic (2.2.e)..a současně vytvoření nových kapacit pro spoluspalování odpadu) 2.2.b) rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek (2.2.f)..u velkých nespalovacích stac. zdrojů současné vytvoření nových nebo stávajících kapacit na spoluspalování odpadu) 2.2.c) záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění (či snížení) emisí VOC 2.2.d) technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění (či snížení) emisí NH 3

7 OPŽP – 2.2. Omezování emisí • Zateplení objektů se současnou výměnou systému vytápění a zajištění energetických úspor • Rozšíření a rekonstrukce CZT, včetně rekonstrukcí předávacích stanic • Výstavba nového zdroje CZT (také v již existujícím) • Rekonstrukce rozvodů za účelem zvýšení účinnosti – přechod z parního systému na teplovodní • Plynofikace a zateplení, plynofikace obcí • Instalace dodatečných filtrů pro záchyt emisí zneč. látek (NOx, SO2, TZL) • Ekologizace zdrojů a rekonstrukce kotlů nad 5 MW • Výsadba izolační zeleně • Technická opatření ke snižování emisí NH3 na zdrojích (v provozech) Příklady typových projektových záměrů

8 OPŽP – 2.2.d – snížení emisí NH3 Základní předpoklady pro podání žádosti o dotaci: 1, Žadatel = původce znečištění = chovatel zvířat 2, Splnění podmínek obecně závazné legislativy - Zákon o ochraně ovzduší - malý, střední a velký zdroj znečištění - Zásady správné zemědělské praxe - Provozní řád - IPPC pro velké farmy 3, Splnění podmínek pro vyplácení zemědělských dotací na půdu - GAEC a SMR Podoblast 2.2.d je přímo směřována na podporu investic chovatelů zvířat.

9 1, Technická opatření ve stáji - např. roštové podlahy, vyhrnovací zařízení 2, Technická opatření při uskladnění - např. zakrytí jímek, vaky na kejdu, vytváření krusty hnoje 3, Technická opatření při aplikaci - např. zrychlené zapravení do země nebo změna technologie OPŽP – 2.2.d – snížení emisí NH3 Ekologický přínos projektu je součtem všech relevantních podopatření ( 1 – 3 ). Základem pro výpočet snížení emisí realizací projektu je příloha č.2 v NV 615/2006 Sb., kde jsou uvedeny konkrétní technologická opatření ke snižování emisí včetně procentuálního vyjádření efektu realizace. Opatření ke snížení emisí čpavku je reálně možné rozdělit na 3 základní roviny :

10 OPŽP – 5 – 5.1 – Znečištění a rizika ve vztahu k ŽP 5.1. a) Snížení průmyslového znečištění • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC) Prioritní osa 5 OPŽP je zaměřena na projekty ve dvou základních skupinách:

11 OPŽP – 2.2.d – snížení emisí NH3 5.1.b) Snižování enviromentálních rizik • vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií, • výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.), • vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik, • vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek, • vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci závažných havárií.

12 OPŽP - Povinné přílohy žádosti o dotaci v OPŽP Přesný výčet dokumentů je vždy uveden u každé jednotlivé výzvy. Doklady potřebné k podání žádosti, lze rozdělit na povinné a specifické přílohy. POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI • doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele, • projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu), • stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí, • stanovisko orgánu ochrany přírody – vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti • územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) – pokud není relevantní, pak vyjádření SÚ, • aktuální výpis z katastru nemovitostí, • doklad o vlastnictví (lze doložit také nájemní smlouvu na dobu minimálně 10 let od ukončení projektu), • smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva vč. ocenění nemovitosti znalcem, • souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) pouze organizační složky státu nebo státní příspěvková organizace.

13 OPŽP - Specifické přílohy žádosti v OPŽP – oblast 5.1. Snižování environmentálních rizik • odborný posudek (posouzení analýzy rizika a hodnocení míry rizika závažné havárie stávajícího objektu atd. • studie proveditelnosti – detailní popis projektu v souladu s odborným posudkem a projektovou dokumentací • stanovisko MŽP - odboru environmentálních rizik - k projektům prevence závažných havárií, GMO a REACH z hlediska potřeb snižování environmentálních rizik a implementace REACH, • poslední protokol o provedení inspekce u provozovatele MŽP a rozhodnutí krajského úřadu – je-li relevantní, • stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP (soulad se schváleným, aktualizovaným nebo připravovaným vnějším havarijním plánem Kraje) Omezování průmyslového znečištění • odborný posudek – k projektům rekonstrukce a nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (v souvislosti s BAT a IPPC). Obsahuje porovnání parametrů plánované technologie s hodnotami indikátorů BAT, • studie proveditelnosti – detailní popis projektu v souladu s odborným posudkem a projektovou dokumentací • stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí, • stanovisko ČIŽP – k projektům rekonstrukce a nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (v souvislosti s BAT a IPPC), • stanovisko MŽP, odboru IPPC a IRZ – je součástí žádosti o podporu ke všem projektům,

14 OPŽP - Způsobilé výdaje v oblasti podpory 5.1. • projektová příprava (před akceptací žádosti považovány za nezpůsobilé) • náklady na aplikaci a zavádění BAT, ekologických technologií a inovací • tvorba informačních systémů • vícepráce do výše rozpočtové rezervy (max. 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu) • náklady na publicitu projektu (informační panel, pamětní deska dle SFŽP) • nákup staveb (max. do výše10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu) Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje bezprostředně související s cíly projektu a VYNALOŽENÉ V SOULADU S PRAVIDLY PRO VÝBĚR DODAVATELŮ v OPŽP Způsobilé výdaje pro oblast 5.1. dle poslední výzvy:

15 OPŽP a VEŘEJNÁ PODPORA –,,de minimis“  Veřejná podpora malého rozsahu - „de minimis „ - dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ­dotace až do výše 90% způsobilých výdajů ­hranice stanovena ve výši 200 tis. € po dobu tří let ­pro subjekty zemědělské prvovýroby je limit snížen na 8 tis.€ (v období 2009-10 hranice byla dočasně navýšena na 500 tis. €. Podobné navýšení se zatím nezvažuje, bylo avizováno jako opatření proti dopadům finanční krize ) Každý žadatel má povinnost evidovat veškeré poskytnuté podpory de minimis a skutečný stav vždy čestně prohlašuje s každou relevantní žádostí o dotaci. Čerpání kontroluje FÚ i poskytovatelé.

16 OPŽP a VEŘEJNÁ PODPORA - ostatní  Obecné nařízení o blokových výjimkách - GBER – dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. ­toto nařízení je možno použít na různé kategorie podpor, z nichž pro OPŽP jsou relevantní zejména: ­regionální podpora ­podpora na ochranu ŽP ­podpora na výzkum, vývoj a inovaci  Pokyny pro životní prostředí – 2008/C 82/01 ­stanovují podmínky, kdy lze VP považovat za nutnou k zajištění ochrany ŽP  Regionální bloková výjimka – dle nařízení Komise (ES) 1628/2006 Veřejná podpora (narušení tržních sil) je obecně zakázána. Aby bylo možné poskytovat dotace podnikatelů, existují obecně závazné předpisy na evropské úrovni, které jsou vždy do daných dotačních titulů implementovány. Pokud nejsou, není možné dané typy podpory udílet.

17 Informační kanály k dotacím na zlepšení ŽP • www.opzp.cz www.opzp.cz • www.sfzp.cz www.sfzp.cz • dotazy@sfzp.cz dotazy@sfzp.cz • call centrum: zelená bezplatná linka SFŽP 800 260 500 • krajská pracoviště SFŽP • MŽP • www.strukturalnifondy.cz www.strukturalnifondy.cz • časopis Priorita (vydává MŽP)

18 DĚKUJI ZA POZORNOST…


Stáhnout ppt "Využití dotačních možností k problematice ŽP. Operační program Životní prostředí Zprostředkující orgán - SFŽP – administrace celého procesu Řídící orgán."

Podobné prezentace


Reklamy Google