Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SFŽP ČR Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ Ing. Veronika Maršálková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SFŽP ČR Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ Ing. Veronika Maršálková."— Transkript prezentace:

1 SFŽP ČR Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ Ing. Veronika Maršálková

2 2 Dokumenty ke stažení - PO7  OPŽP – PO7 – rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru  Dokumenty ke stažení – www.opzp.czwww.opzp.cz −znění aktuální XLIII.výzvy MŽP −Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory −Implementační dokument – specifická kritéria, uznatelné náklady −Programový dokument OPŽP −Příručka pro žadatele −Směrnice MŽP 12/2012

3 Podmínky podání žádosti, výše dotace  PO7 – mimo území Hl. města Prahy,  Podpora formou dotace – max. výše u veřejných subjektů 90% způsobilých výdajů (85% ERDF +5%SR, SFŽP)  Spolufinancování příjemce : min. 10% z celkových způsobilých výdajů  Minimální způsobilé výdaje: 0,5 mil. Kč  Max. výše podpory na 1 projekt 5 mil. Kč 3

4 4 Příjemci podpory, udržitelnost projektu  Přijatelní příjemci podpory :  obce, svazky obcí, města, kraje, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu obchodního zákoníku.  ! Příspěvková organizace není vhodným příjemcem podpory ! – nelze žádat, musí tedy zřizovatel, který je vypsán v textu výše jako vhodný typ příjemce  Udržitelnost projektu 5 let – příjemce musí být vlastníkem předmětu podpory nebo disponovat duševním vlastnictvím.

5 5 Podání žádosti, způsobilost projektu  Vyplnění žádosti v elektronickém prostředí www.opzp.cz – el. žádosti Bene-fill www.opzp.cz  Místně příslušné KP – formální – obecná – specifická kontrola – hodnocení – realizace projektu  Po akceptaci žádosti (výjimka - projektová příprava)  Dodavatelský způsob – faktura či smlouva  Faktury neuhrazené, uhrazené či částečně uhrazené  Doložení bankovního výpisu do 10 dnů  Projekty menšího rozsahu - celkové uznatelné náklady do 1 mil. Kč – proplacení jednorázově po dokončení realizace na základě kompletní fakturace – neuhraz., uhraz., částečně uhraz. faktury

6 6 Způsobilost nákladů  Rostlinný materiál, osiva, přírodní materiály, nářadí, úkryt pro živočichy, terénní úpravy, zahradnické práce  Projektová dokumentace, autorský dozor, práce umělce – návrh originálních herních prvků, spolupráce s pedagogy, psychologem  Náklady na certifikaci prvků a zařízení dětských hřišť, posouzení bezpečnosti hřišť po instalaci  Osobní náklady jsou nezpůsobilé  Zpracování dle principů uvedených v publikaci MŽP,,Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“  Práce svépomocí je nezpůsobilá

7 7 Doklady k žádosti  Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele  Plná moc v souladu s par. 31 zákona č. 40/1964 Sb. – pokud by měla zplnomocněná osoba např. podepisovat čestná prohlášení, záložku L…nutno přímo specifikovat plnou moc na tyto úkony  Stanovisko místně příslušného krajského úřadu – nutno dodržet osnovu ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce  Stanovisko orgánu ochrany přírody – většinou bývá již součástí Stanoviska kraje  Potvrzení o zařazení projetu do Integrovaného plánu rozvoje města – pouze pokud je tento doklad relevantní  (smlouva o smlouvě budoucí, ocenění pozemku, ocenění nemovitosti, souhlasné stanovisko zřizovatele) – většinou irelevantní, nutno individuálně posoudit, zda relevantní doklad ke konkrétní žádosti  Následný plán činnosti – osnova viz. Závazné pokyny pro žadatele  Projektový záměr – popis pomůcky, PD není podmínkou, položkový rozpočet  Územní rozhodnutí – vyjádření stavebního úřadu

8 8 Doklady k žádosti  Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy  Roční plán využití pomůcky  Zpracovaný program činnosti zaměřený na EVVO  Vztah žadatele k EVVO – např. koncepce EVVO  ! Některé doklady nejsou předvyplněny v elektronickém prostředí Benefill, nutno vložit jako vlastní přílohu

9  Děkuji za pozornost Ing. Veronika Maršálková Specialista OPŽP Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: +420 267 994 201 vmarsalkova@sfzp.cz  www.sfzp.cz  zelená linka 800 260 500  dotazy@sfzp.cz dotazy@sfzp.cz SFŽP ČR


Stáhnout ppt "SFŽP ČR Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ Ing. Veronika Maršálková."

Podobné prezentace


Reklamy Google