Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SFŽP ČR Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SFŽP ČR Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ"— Transkript prezentace:

1 SFŽP ČR Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ
Ing. Veronika Maršálková

2 Dokumenty ke stažení - PO7
OPŽP – PO7 – rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru Dokumenty ke stažení – znění aktuální XLIII.výzvy MŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory Implementační dokument – specifická kritéria, uznatelné náklady Programový dokument OPŽP Příručka pro žadatele Směrnice MŽP 12/2012

3 Podmínky podání žádosti, výše dotace
PO7 – mimo území Hl. města Prahy, Podpora formou dotace – max. výše u veřejných subjektů 90% způsobilých výdajů (85% ERDF +5%SR, SFŽP) Spolufinancování příjemce : min. 10% z celkových způsobilých výdajů Minimální způsobilé výdaje: 0,5 mil. Kč Max. výše podpory na 1 projekt 5 mil. Kč

4 Příjemci podpory, udržitelnost projektu
Přijatelní příjemci podpory : obce, svazky obcí, města, kraje, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu obchodního zákoníku. ! Příspěvková organizace není vhodným příjemcem podpory ! – nelze žádat, musí tedy zřizovatel, který je vypsán v textu výše jako vhodný typ příjemce Udržitelnost projektu 5 let – příjemce musí být vlastníkem předmětu podpory nebo disponovat duševním vlastnictvím. 4

5 Podání žádosti, způsobilost projektu
Vyplnění žádosti v elektronickém prostředí – el. žádosti Bene-fill Místně příslušné KP – formální – obecná – specifická kontrola – hodnocení – realizace projektu Po akceptaci žádosti (výjimka - projektová příprava) Dodavatelský způsob – faktura či smlouva Faktury neuhrazené, uhrazené či částečně uhrazené Doložení bankovního výpisu do 10 dnů Projekty menšího rozsahu - celkové uznatelné náklady do 1 mil. Kč – proplacení jednorázově po dokončení realizace na základě kompletní fakturace – neuhraz., uhraz., částečně uhraz. faktury 5

6 Způsobilost nákladů Rostlinný materiál, osiva, přírodní materiály, nářadí, úkryt pro živočichy, terénní úpravy, zahradnické práce Projektová dokumentace, autorský dozor, práce umělce – návrh originálních herních prvků, spolupráce s pedagogy, psychologem Náklady na certifikaci prvků a zařízení dětských hřišť, posouzení bezpečnosti hřišť po instalaci Osobní náklady jsou nezpůsobilé Zpracování dle principů uvedených v publikaci MŽP ,,Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“ Práce svépomocí je nezpůsobilá 6

7 Doklady k žádosti Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele Plná moc v souladu s par. 31 zákona č. 40/1964 Sb. – pokud by měla zplnomocněná osoba např. podepisovat čestná prohlášení, záložku L…nutno přímo specifikovat plnou moc na tyto úkony Stanovisko místně příslušného krajského úřadu – nutno dodržet osnovu ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Stanovisko orgánu ochrany přírody – většinou bývá již součástí Stanoviska kraje Potvrzení o zařazení projetu do Integrovaného plánu rozvoje města – pouze pokud je tento doklad relevantní (smlouva o smlouvě budoucí, ocenění pozemku, ocenění nemovitosti, souhlasné stanovisko zřizovatele) – většinou irelevantní, nutno individuálně posoudit, zda relevantní doklad ke konkrétní žádosti Následný plán činnosti – osnova viz. Závazné pokyny pro žadatele Projektový záměr – popis pomůcky, PD není podmínkou, položkový rozpočet Územní rozhodnutí – vyjádření stavebního úřadu 7

8 Doklady k žádosti Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy Roční plán využití pomůcky Zpracovaný program činnosti zaměřený na EVVO Vztah žadatele k EVVO – např. koncepce EVVO ! Některé doklady nejsou předvyplněny v elektronickém prostředí Benefill, nutno vložit jako vlastní přílohu 8

9 Děkuji za pozornost SFŽP ČR Ing. Veronika Maršálková Specialista OPŽP
Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: n n zelená linka n


Stáhnout ppt "SFŽP ČR Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google