Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

2 2 Obsah Představení Prioritních os 2, 3 a 5 Stručný popis administrace projektů od akceptování žádosti: ­Rozhodnutí o poskytnutí dotace: ­Podklady pro vydání RoPD. ­Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL. ­Nejčastější chyby. ­Žádosti o platbu: ­Stručný postup administrace žádostí o platbu. ­Žádost o platbu v IS BENE-FILL. ­Nejčastější chyby.

3 3 Představení prioritní osy 2 Globálním cílem prioritní osy 2 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitel. zdrojů energie a energetických úspor. V rámci prioritní osy 2 budou realizovány následující oblasti podpory:  Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší.  Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí.

4 4 Rozdělení finanční alokace do jednotlivých oblastí podpory Oblast podporyFond EU mil. EUR 2.1 Zlepšování kvality ovzdušíFS348,432 2.2 Omezování emisíFS285,714 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí FS 634,146

5 5 Představení prioritní osy 3 Globálním cílem prioritní osy 3 je udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. V rámci prioritní osy 3 budou realizovány následující oblasti podpory:  Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.  Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

6 6 Rozdělení finanční alokace do jednotlivých oblastí podpory Oblast podporyFond EU mil. EUR 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení FS362,591 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry FS310,380 3 Udržitelné využívání zdrojů energie FS672,971

7 7 Představení prioritní osy 5 Globálním cílem prioritní osy 5 je omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. V rámci prioritní osy 5 bude realizována následující oblast podpory:  Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění.

8 8 Rozdělení finanční alokace do jednotlivých oblastí podpory Oblast podporyFond EU mil. EUR 5.1 Omezování průmyslového znečištění ERDF60,606 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik ERDF60,606

9 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Rozhodnutí o poskytnutí dotace

10 10 Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt spadá.  Blíže specifikováno v Příloze č. 2 Směrnice č. 5/2008.  Stavební povolení musí být i s nabytím právní moci.  Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, definici objektů pro jednotlivé zakázky a finanční harmonogram.  Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL.  Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě.  Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou.  Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení pokud možno všechny najednou.

11 11 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro PO 2 a 3  Projektová dokumentace.  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH.  Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy.  Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.  Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu.

12 12 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro PO 2 a 3  Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá stavebnímu zákonu v platném znění.  Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou.  Doklady prokazující zajištění odběru vyrobeného tepla (vyrobené elektrické energie), zemního plynu v případě plošných plynofikací u projektů zaměřených na výrobu a prodej tepla (elektrické energie).  Doklady o dlouhodobém zajištění dodávky paliva u projektů na spoluvyužití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW.

13 13 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro PO 2 a 3  Návrh podmínek pro výběr provozovatele.  Odborný posudek.  Aktualizace realizačních termínů.  Kupní smlouva v případě nákupu pozemku/budovy.  Aktualizace dokladů k veřejné podpoře.  Kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu.  Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů.

14 14 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro PO 5  Projektová dokumentace.  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH.  Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu.  Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace.  Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.  Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

15 15 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro PO 5  Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá stavebnímu zákonu v platném znění.  Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou.  Aktualizace realizačních termínů.  Kupní smlouva v případě nákupu pozemku/budovy.  Aktualizace dokladů k veřejné podpoře.  Kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu.  Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů.  Doklady nutné pro zajištění pohledávek.

16 16 Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL

17 17 Nejčastější chyby při dodávání podkladů k RoPD  Velmi dlouhý proces postupného dodávání podkladů ze strany žadatelů.  Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace.  Nevyplněný IS BENE-FILL.

18 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Žádosti o platbu

19 19 Pravidla pro uvolňování finanční podpory a pro zahájení administrace žádostí o platbu  Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Zpracovaný finanční harmonogram plnění.  Zpracovaný finančně platební kalendář.  Finanční podpora je převáděna zásadně bezhotovostním platebním stykem v měně CZK.  Příjemce podpory není povinen zřizovat zvláštní samostatný bankovní účet.  Příjemce podává společnou žádost o platbu pouze na SFŽP.  Náležitosti žádostí o platbu jsou blíže specifikovány v „Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“.

20 20 Pravidla pro uvolňování finanční podpory a pro zahájení administrace žádostí o platbu Realizace plateb příjemcům podpory bude probíhat s výjimkou tzv. projektů menšího rozsahu:  průběžně podle postupu realizace/výstavby projektu,  parciálně podle % přiznané podpory,  u projektů menšího rozsahu jednorázově. Příjemce po obdržení faktury od dodavatele zadá údaje do IS BENE-FILL.

21 21 Údaje o fakturách v IS BENE-FILL

22 22 Náležitosti žádosti o platbu  Příjemce zašle/předá fakturu v listinné podobě spolu s dalšími doklady projektovému manažerovi ke kontrole.  Projektový manažer ve spolupráci s finančním manažerem schválí/neschválí fakturu v prostředí IS BENE-FILL.  Příjemce následně podá projektovému manažerovi kompletní žádost o platbu.

23 23 Žádost o platbu v IS BENE-FILL

24 24 Náležitosti žádosti o platbu  Příjemce předkládá faktury ke kontrole věcné a formální správnosti, včetně všech náležitostí a příloh.  Potvrdí je originálním podpisem a razítkem.  Kopie předkládaných faktur musí být opatřeny ověřovací doložkou a ověřeny nezávislým dohledem, pokud je vyžadován.

25 25 Náležitosti žádosti o platbu  Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem.  Povinnou přílohou žádosti o platbu je z IS BENE-FILL vygenerovaný dokument Stav fakturace po objektech a průvodní doklad faktury.  Pokud příjemce uplatňuje již uhrazené nebo částečně uhrazené faktury, předloží s fakturou/žádostí o platbu i kopie bankovních výpisů.

26 26 Náležitosti žádosti o platbu  Kopie bankovního výpisu je vždy opatřena originálním podpisem a razítkem příjemce podpory.  Příjem prostředků od spolufinancujících subjektů na účet příjemce podpory bude doložen kopií bankovního výpisu.  Tyto účty musí být uvedeny v technické a finanční příloze.

27 27 SFŽP akceptuje předložení faktur také z minulých let, pokud:  Fakturace prací, služeb a dodávek odpovídá termínům realizace projektu podle technické a finanční přílohy.  Fakturace projektové přípravy nebo výdajů na nákup pozemku/stavby (viz. kapitola 5 Implementačního dokumentu) nespadá před 1. 1. 2007.

28 28 Schéma administrace žádostí o platbu 1) Moment zdanitelného plnění, vystavení faktury 2) Kontroly věcné, finanční a formální správnosti faktur příjemcem podpory a TDI (je-li vyžadován) a zaslání PM 3a) Kontrola věcné správnosti faktury a způsobilosti výdajů PM SFŽP 4) Výsledky kontrol fakturace jsou k dispozici v IS OP ŽP 3b) Kontrola formální správnosti faktury FM SFŽP

29 29 Schéma administrace žádostí o platbu 5) Příjemce edituje kompletní žádosti o platbu (F1) v IS OPŽP a v listinné podobě zasílá PM (včetně případných bankovních výpisů) 6) Kontrolu kompletní F1 provede PM, VPM, FM, VFM 7) Uvolnění podpory na bankovní účet příjemce II), avizo příjemci podpory 8) Doložení bankovních výpisů příjemcem podpory FM u modifikovaných ex-ante plateb nejpozději 10. den od data poskytnutí podpory 9) Roční finanční vypořádání / Závěrečné vyhodnocení projektu PM a FM podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / event. Smlouvy SFŽP

30 30 Nejčastější chyby při podávání žádostí o platbu  Předkládání výpisu z bankovního účtu bez ověření.  Úhrada faktur na účty dodavatelů, které nejsou v technické a finanční příloze.

31 31 Děkuji za pozornost Zdeněk Novák Zdenek.novak@sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google