Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí 43. výzva – prioritní osa 7 Mgr. Martin Kubica Seminář pro žadatele – MŽP 28. 11. 2012. V případě rozporu prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí 43. výzva – prioritní osa 7 Mgr. Martin Kubica Seminář pro žadatele – MŽP 28. 11. 2012. V případě rozporu prezentace."— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí 43. výzva – prioritní osa 7 Mgr. Martin Kubica Seminář pro žadatele – MŽP 28. 11. 2012. V případě rozporu prezentace a předpisů OP ŽP platí předpisy OP ŽP.

2 Zkratky pro potřeby prezentace Rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden – EKOCENTRA. Technické vybavení center a poraden investičního charakteru - VYBAVENÍ. Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru – POMŮCKY. 2

3 Předmět podpory – vztah k němu - obecně  Předmět podpory – věci, které mají být z podpory pořízené (zhodnocené), jakož i stavby a pozemky, ve/na kterých mají být umístěny Vztah k předmětu podpory - žadatel musí být/po dokončení se stát/ vlastníkem (Vlastníkem je i subjekt, který podle zákona spravuje – přísp. org.) X ne součástí nemovitosti – stačí nájem nemovitosti – nutný souhlas vlastníka na celou dobu udržitelnosti projektu X nevylučuje-li charakter projektu – stačí nájem předmětu podpory - nutný souhlas vlastníka na celou dobu udržitelnosti projektu X nejasné případy – rozhoduje Řídící orgán OP ŽP 3

4 Vztah k předmětu podpory v PO 7 EKOCENTRA – nákup nebo výstavba – příjemce vlastníkem budovy a vlastníkem nebo nájemcem pozemku - rekonstrukce – vlastníkem nebo nájemcem budovy i pozemku Pronajímatel musí být přijatelným příjemcem podpory. VYBAVENÍ – příjemce vlastníkem předmětu podpory POMŮCKY – příjemce vlastníkem předmětu podpory nebo disponovat duševním vlastnictvím k předmětu podpory PO CELOU DOBU UDRŽITELNOSTI PROJEKTU! Právní stav předmětu podpory – nesmí být právně zatížen! – akceptace, vyjímku ŘO, sítě. 4

5 Křížové financování -Na úhradu osobních nákladů -Pouze činnosti podílející se přímo na realizaci vzdělávacích programů -Pouze pro projekty týkající se nákupu, rekonstrukce, výstavby centra/poradny a vybavení investičního charakteru -Max. 10% z přímých investičních nákladů projektu (bez DPH) -Mac. 24 měsíců od uvedení centra do provozu (31. 12. 2015) 5

6 Forma a výše podpory  Forma – dotace  Zdroj – ERDF (nelze na území hl. města Prahy)  Konkrétní výše podpory – -u veřejných subjektů max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů -U ostatních subjektů – takové % celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat spolufinancování max. 85% z celkových veřejných výdajů. -u projektů generujících příjem na základě FA 6

7 Spolufinancování příjemce – min. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu Spolufinancování z národních veřejných zdrojů – 15% celkových veřejných způsobilých výdajů. Max. způsobilé výdaje na projekt – 2, 5, 30 mil. Kč Min. způsobilé výdaje na projekt – 0,5 mil. Kč 7

8 Udržitelnost projektu – od podání žádosti  Výstavba, nákupy, rekonstrukce – 20 let  Vybavení – 5 let  Pomůcky – 5 let Předložení a následné schválení celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti, včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok 8

9 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7  Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (nedokládá územní samospráva). Výpis z rejstříku zřizovací listina u příspěvkových org., stanovy  Pověření osoby jednající s Fondem  Stanovisko krajského úřadu  Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud není součástí stanoviska kú – ptačí oblasti, Natura 2000 atd. 9

10 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7  Potvrzení o zařazení projektu do IPRM – potvrzuje město, bonifikace 10%, web  Smlouva o smlouvě budoucí nebo smlouva kupní – v případě nákupu nemovitosti + ocenění nemovitosti  Souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu – je-li žadatelem státní příspěvková organizace nebo organizační složka státu  Odborný posudek – zpracovává MŽP po podání žádosti 10

11 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7  Ekocentra (Vybavení): 1) PD min. pro stavební povolení, včetně běžného položkového rozpočtu – vnímán jako rozpočet v běžných cenách. Je-li žádáno i na projektovou přípravu, TDI – kumulativní propočet 2)Finanční analýzy (popř. provozní ztráta)- tištěná i na CD, komentář. 3)Následný plán činnosti – tištěný i na CD. Povinnou přílohou jsou tzv. Partnerské smlouvy 4)Energetický štítek obálky budovy včetně Protokolu 11

12 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7 5) PENB (pouze u novostaveb) 6) Územní rozhodnutí (územní souhlas) – nebo stavební povolení, bylo-li vydáno 7) Aktuální výpis z KN + snímek KM. Pokud není žadatel vlastníkem + navíc nájemní smlouvu na 20 let, kde vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření 8) Podklady k využití křížového financování – v kumulativním propočtu, harmonogram a struktura čerpání 9) Stanovisko orgánu památkové péče 12

13 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7 Pomůcky: 1) Následný plán činnosti subjektu 2) PD (včetně položkového rozpočtu) – je-li relevantní např. stezky 3) územní rozhodnutí (územní souhlas), stavební povolení, pokud bylo vydáno 4) Aktuální výpis z KN + snímek KM 5) Roční plán využití pomůcky, popis pomůcky, plán činnosti, vztah žadatele k EVVO – koncepce, program, strategie…. 13

14 14 „Legislativní rámec“ OPŽP −Programový dokument OPŽP – nejobecnější, hierarchicky nejvyšší, schvaluje EK (cíle a celkový rámec programu, strategie, provázanost s jinými politikami, analýza problémů v životním prostředí, charakteristika prioritních os a definice financování programu) −Implementační dokument OPŽP – pro realizaci programu nejdůležitější (rozpracovává jednotlivé prioritní osy, stanoví kruhy žadatelů, indikátory hodnocení žádostí, způsobilé výdaje, veřejné zakázky a veřejná podpora, finanční řízení programu) – PO 7 str. 84 - −Směrnice MŽP č. 12/2012 – pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí) + přílohy

15 15 Legislativní rámec“ OPŽP −Aktuální výzva MŽP ČR k podávání žádostí z OPŽP – definice otevřených oblastí podpory, časový harmonogram a základní pravidla a omezení pro konkrétní období −Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP – stanovení příloh k formuláři žádosti, zadávací řízení, publicita a propagace, zásady financování, žádost o platbu, archivace dokumentů, monitoring projektu (Příloha 1 a 4 Směrnice) −Příručka pro žadatele - seznam zkratek, definice pojmů, etapy před podáním žádosti, podání žádosti, akceptace žádosti, základní podmínky realizace projektů −Ostatní: např. Metodika pro zadávání veřejných zakázek, dokumenty k veřejné podpoře

16 Způsobilé výdaje v PO 7 Obecné podmínky způsobilosti: -Soulad s cíli OP ŽP -Dodavatelská realizace – doložení fakturou/smlouvou -Zaplacení výdaje a doložení výpisem z banky -Po datu způsobilosti výdajů (=akceptace žádosti) -Součást rozpočtu -Výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací -Osobní plnění (svépomoc) – pouze v rámci KF -Výdaje musí být vedeny v účetnictví nebo daň. evidenci 16

17 Způsobilé výdaje v PO 7 Obecně způsobilé výdaje: Povinná propagační opatření DPH – pokud konečný příjemce není plátcem, popř. nemá nárok na odpočet na vstupu u činnosti, která je předmětem podpory Projektová příprava – PD, ZD, FA – max. do 5% CZPRV – ne pokud je odměna podmíněna přiznáním podpory Technický dozor/Autorský dozor - max. 3% CZPRV Nákup pozemků – max. 10% CZPRV ( ZP 18 měsíců) Přímé realizační výdaje – přímo ke splnění cílů projektu + dokumentace skutečného provedení. 17

18 Způsobilé výdaje v PO 7 Vícepráce - práce, dodávky, služby nejsou-li ve smlouvě o dílo, ale byly po dohodě provedeny. Vznikají vícenáklady. - objektivní, věcně správné, nepředvídatelné, nutné k naplnění parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta do smlouvy o dílo, a vychází z RL. Způsobilé do výše rezervy. Méněpráce – jsou předmětem sjednaného díla, jsou součástí rozpočtu, ale nebyly provedeny. Vícepráce lze hradit do výše méněprací. ZD a následně smlouva o dílo nesmí obsahovat % vyjádření víceprací poskytnutých zdarma. Cena díla bude ponížena. 18

19 Specifická kritéria přijatelnosti projektu  EKOCENTRA (VYBAVENÍ) -minimálně nízkoenergetický standard (netýká se drobných technologických staveb, nevytápěných staveb, památkově chráněných staveb, venkovních učeben, sezónních staveb) -výhradní funkce envicentra/poradny jako celek (ne částečné obsazení objektu, ne % využití) -Komerční činnost – pouze jako doplňková, odůvodněná v oblastech souvisejících s činností centra (ne restaurace!), krátkodobý pronájem prostor ano (dlouhodobí pronájem pouze partnerským NO) 19

20 Specifická kritéria přijatelnosti projektu -Celoroční nebo sezónní provoz (min. 5 měsíců v roce) -Plán činnosti musí zahrnovat enviporadenství (poradenské a informační služby musí být přístupné všem zájemcům zdarma) -Byt správce nepřípustný. -Bezbariérový přístup 20

21 POMŮCKY: - Poskytování zdarma -Plán využití pomůcky v rámci výukových programů -Ohled na handicapované cílové skupiny -Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu – cílová skupina pouze MŠ -Úpravy přírodních zahrad a hřišť musí vycházet z publikace MŽP -Úpravy přírodních zahrad a hřišť – povinnou přílohou žádosti je „Projektový záměr“ (=popis+náčrt), fotodokumentace a popis současného stavu. Nepovinně PD 21

22 -Investice do zázemí LMŠ – cílovou skupinou pouze MŠ a subjekty inspirované subjektem LMŠ (integrované LMŠ, dětské lesní kluby atd.) - doložení kvalifikace hlavních pedagogů pro práci s předškolními dětmi - souhlas vlastníka pozemku 22

23 Veřejná podpora a finanční analýza  PO 7 je obecně mimo rámec veřejné podpory (FVT – ostrovní systém).  Finanční analýza – u projektů generujících příjem (= projekty s investicí do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky, poskytování služeb za úplatu, pronájem/prodej nemovitostí). Na web. stránkách modely a metodika FA. 23

24 Realizace plateb v OP ŽP  Fakturační princip + žádost o platbu  Kontrola a stanovení způsobilosti výdajů do 20 pracovních dnů Fondem  Bankovní výpisy předloží příjemce do 10 pracovních dnů od přijetí podpory  Projekty menšího rozsahu – celkové uznatelné náklady do 1 mil. Kč – jednorázově po dokončení realizace na základě kompletní fakturace – neuhraz., uhraz., částečně uhraz. 24

25 25 „Mediální rámec“ OP ŽP −www.opzp.cz (http://zadosti-opzp.sfzp.cz)www.opzp.cz −www.sfzp.czwww.sfzp.cz −www.mzp.czwww.mzp.cz −www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz −Časopis Priorita (lze objednat zasílání zdarma poštou)

26 26 „Informativní rámec“ OPŽP −zelená bezplatná informační linka: 800 260 500 −emailová adresa: dotazy@sfzp.cz −krajská pracoviště SFŽP ČR

27 27 webové stránky

28 28 Přihlášení

29 29 Výpis žádostí a projektů

30 30 Identifikace operačního programu a výzvy

31 31 Administrace žádosti do její akceptace

32 32 Operační program Životní prostředí

33 33 SFŽP ČR a OPŽP – kontakty  Bezplatná zelená linka +420 800 260 500  Poradenství přes e-mail: dotazy@sfzp.czdotazy@sfzp.cz  Měsíčník Priorita o aktualitách v OPŽP  Webové stránky: www.sfzp.cz, www.zelenausporam.cz a www.opzp.czwww.sfzp.czwww.opzp.cz

34 34  Děkuji za pozornost Mgr. Martin Kubica vedoucí odboru projektů a příjmu žádostí Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: +420 267 994 515 martin.kubica@sfzp.cz  www.sfzp.cz  zelená linka 800 260 500  dotazy@sfzp.cz SFŽP ČR


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí 43. výzva – prioritní osa 7 Mgr. Martin Kubica Seminář pro žadatele – MŽP 28. 11. 2012. V případě rozporu prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google