Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí
43. výzva – prioritní osa 7 Mgr. Martin Kubica Seminář pro žadatele – MŽP V případě rozporu prezentace a předpisů OP ŽP platí předpisy OP ŽP.

2 Zkratky pro potřeby prezentace
Rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden – EKOCENTRA. Technické vybavení center a poraden investičního charakteru - VYBAVENÍ. Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru – POMŮCKY.

3 Předmět podpory – vztah k němu - obecně
Předmět podpory – věci, které mají být z podpory pořízené (zhodnocené), jakož i stavby a pozemky, ve/na kterých mají být umístěny Vztah k předmětu podpory - žadatel musí být/po dokončení se stát/ vlastníkem (Vlastníkem je i subjekt, který podle zákona spravuje – přísp. org.) X ne součástí nemovitosti – stačí nájem nemovitosti – nutný souhlas vlastníka na celou dobu udržitelnosti projektu X nevylučuje-li charakter projektu – stačí nájem předmětu podpory - nutný souhlas vlastníka na celou dobu udržitelnosti projektu X nejasné případy – rozhoduje Řídící orgán OP ŽP

4 Vztah k předmětu podpory v PO 7
EKOCENTRA – nákup nebo výstavba – příjemce vlastníkem budovy a vlastníkem nebo nájemcem pozemku - rekonstrukce – vlastníkem nebo nájemcem budovy i pozemku Pronajímatel musí být přijatelným příjemcem podpory. VYBAVENÍ – příjemce vlastníkem předmětu podpory POMŮCKY – příjemce vlastníkem předmětu podpory nebo disponovat duševním vlastnictvím k předmětu podpory PO CELOU DOBU UDRŽITELNOSTI PROJEKTU! Právní stav předmětu podpory – nesmí být právně zatížen! – akceptace, vyjímku ŘO, sítě.

5 Křížové financování Na úhradu osobních nákladů
Pouze činnosti podílející se přímo na realizaci vzdělávacích programů Pouze pro projekty týkající se nákupu, rekonstrukce, výstavby centra/poradny a vybavení investičního charakteru Max. 10% z přímých investičních nákladů projektu (bez DPH) Mac. 24 měsíců od uvedení centra do provozu ( 2015)

6 Forma a výše podpory Forma – dotace
Zdroj – ERDF (nelze na území hl. města Prahy) Konkrétní výše podpory – u veřejných subjektů max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů U ostatních subjektů – takové % celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat spolufinancování max. 85% z celkových veřejných výdajů. u projektů generujících příjem na základě FA

7 Spolufinancování příjemce – min. 10% z celkových
způsobilých výdajů projektu Spolufinancování z národních veřejných zdrojů – 15% celkových veřejných způsobilých výdajů. Max. způsobilé výdaje na projekt – 2, 5, 30 mil. Kč Min. způsobilé výdaje na projekt – 0,5 mil. Kč

8 Udržitelnost projektu – od podání žádosti
Výstavba, nákupy, rekonstrukce – 20 let Vybavení – 5 let Pomůcky – 5 let Předložení a následné schválení celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti, včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok

9 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7
Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (nedokládá územní samospráva). Výpis z rejstříku zřizovací listina u příspěvkových org., stanovy Pověření osoby jednající s Fondem Stanovisko krajského úřadu Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud není součástí stanoviska kú – ptačí oblasti, Natura 2000 atd.

10 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7
Potvrzení o zařazení projektu do IPRM – potvrzuje město, bonifikace 10%, web Smlouva o smlouvě budoucí nebo smlouva kupní – v případě nákupu nemovitosti + ocenění nemovitosti Souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu – je-li žadatelem státní příspěvková organizace nebo organizační složka státu Odborný posudek – zpracovává MŽP po podání žádosti

11 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7
Ekocentra (Vybavení): 1) PD min. pro stavební povolení, včetně běžného položkového rozpočtu – vnímán jako rozpočet v běžných cenách. Je-li žádáno i na projektovou přípravu, TDI – kumulativní propočet Finanční analýzy (popř. provozní ztráta)- tištěná i na CD, komentář. Následný plán činnosti – tištěný i na CD. Povinnou přílohou jsou tzv. Partnerské smlouvy Energetický štítek obálky budovy včetně Protokolu

12 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7
5) PENB (pouze u novostaveb) 6) Územní rozhodnutí (územní souhlas) – nebo stavební povolení, bylo-li vydáno 7) Aktuální výpis z KN + snímek KM. Pokud není žadatel vlastníkem + navíc nájemní smlouvu na 20 let, kde vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření 8) Podklady k využití křížového financování – v kumulativním propočtu, harmonogram a struktura čerpání 9) Stanovisko orgánu památkové péče

13 Přílohy k žádosti o podporu v PO 7
Pomůcky: 1) Následný plán činnosti subjektu 2) PD (včetně položkového rozpočtu) – je-li relevantní např. stezky 3) územní rozhodnutí (územní souhlas), stavební povolení, pokud bylo vydáno 4) Aktuální výpis z KN + snímek KM 5) Roční plán využití pomůcky, popis pomůcky, plán činnosti, vztah žadatele k EVVO – koncepce, program, strategie….

14 „Legislativní rámec“ OPŽP
Programový dokument OPŽP – nejobecnější, hierarchicky nejvyšší, schvaluje EK (cíle a celkový rámec programu, strategie, provázanost s jinými politikami, analýza problémů v životním prostředí, charakteristika prioritních os a definice financování programu) Implementační dokument OPŽP – pro realizaci programu nejdůležitější (rozpracovává jednotlivé prioritní osy, stanoví kruhy žadatelů, indikátory hodnocení žádostí, způsobilé výdaje, veřejné zakázky a veřejná podpora, finanční řízení programu) – PO 7 str. 84 - Směrnice MŽP č. 12/2012 – pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí) + přílohy

15 Legislativní rámec“ OPŽP
Aktuální výzva MŽP ČR k podávání žádostí z OPŽP – definice otevřených oblastí podpory, časový harmonogram a základní pravidla a omezení pro konkrétní období Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP – stanovení příloh k formuláři žádosti, zadávací řízení, publicita a propagace, zásady financování, žádost o platbu, archivace dokumentů, monitoring projektu (Příloha 1 a 4 Směrnice) Příručka pro žadatele - seznam zkratek, definice pojmů, etapy před podáním žádosti, podání žádosti, akceptace žádosti, základní podmínky realizace projektů Ostatní: např. Metodika pro zadávání veřejných zakázek, dokumenty k veřejné podpoře

16 Způsobilé výdaje v PO 7 Obecné podmínky způsobilosti:
Soulad s cíli OP ŽP Dodavatelská realizace – doložení fakturou/smlouvou Zaplacení výdaje a doložení výpisem z banky Po datu způsobilosti výdajů (=akceptace žádosti) Součást rozpočtu Výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací Osobní plnění (svépomoc) – pouze v rámci KF Výdaje musí být vedeny v účetnictví nebo daň. evidenci

17 Způsobilé výdaje v PO 7 Obecně způsobilé výdaje:
Povinná propagační opatření DPH – pokud konečný příjemce není plátcem, popř. nemá nárok na odpočet na vstupu u činnosti, která je předmětem podpory Projektová příprava – PD, ZD, FA – max. do 5% CZPRV – ne pokud je odměna podmíněna přiznáním podpory Technický dozor/Autorský dozor - max. 3% CZPRV Nákup pozemků – max. 10% CZPRV ( ZP 18 měsíců) Přímé realizační výdaje – přímo ke splnění cílů projektu + dokumentace skutečného provedení.

18 Způsobilé výdaje v PO 7 Vícepráce - práce, dodávky, služby nejsou-li ve smlouvě o dílo, ale byly po dohodě provedeny. Vznikají vícenáklady. - objektivní, věcně správné, nepředvídatelné, nutné k naplnění parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta do smlouvy o dílo, a vychází z RL. Způsobilé do výše rezervy. Méněpráce – jsou předmětem sjednaného díla, jsou součástí rozpočtu, ale nebyly provedeny. Vícepráce lze hradit do výše méněprací. ZD a následně smlouva o dílo nesmí obsahovat % vyjádření víceprací poskytnutých zdarma. Cena díla bude ponížena.

19 Specifická kritéria přijatelnosti projektu
EKOCENTRA (VYBAVENÍ) minimálně nízkoenergetický standard (netýká se drobných technologických staveb, nevytápěných staveb, památkově chráněných staveb, venkovních učeben, sezónních staveb) výhradní funkce envicentra/poradny jako celek (ne částečné obsazení objektu, ne % využití) Komerční činnost – pouze jako doplňková, odůvodněná v oblastech souvisejících s činností centra (ne restaurace!), krátkodobý pronájem prostor ano (dlouhodobí pronájem pouze partnerským NO)

20 Specifická kritéria přijatelnosti projektu
Celoroční nebo sezónní provoz (min. 5 měsíců v roce) Plán činnosti musí zahrnovat enviporadenství (poradenské a informační služby musí být přístupné všem zájemcům zdarma) Byt správce nepřípustný. Bezbariérový přístup

21 POMŮCKY: - Poskytování zdarma Plán využití pomůcky v rámci výukových programů Ohled na handicapované cílové skupiny Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu – cílová skupina pouze MŠ Úpravy přírodních zahrad a hřišť musí vycházet z publikace MŽP Úpravy přírodních zahrad a hřišť – povinnou přílohou žádosti je „Projektový záměr“ (=popis+náčrt), fotodokumentace a popis současného stavu. Nepovinně PD

22 Investice do zázemí LMŠ – cílovou skupinou pouze MŠ a subjekty inspirované subjektem LMŠ (integrované LMŠ, dětské lesní kluby atd.) - doložení kvalifikace hlavních pedagogů pro práci s předškolními dětmi - souhlas vlastníka pozemku

23 Veřejná podpora a finanční analýza
PO 7 je obecně mimo rámec veřejné podpory (FVT – ostrovní systém). Finanční analýza – u projektů generujících příjem (= projekty s investicí do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky, poskytování služeb za úplatu, pronájem/prodej nemovitostí). Na web. stránkách modely a metodika FA.

24 Realizace plateb v OP ŽP
Fakturační princip + žádost o platbu Kontrola a stanovení způsobilosti výdajů do 20 pracovních dnů Fondem Bankovní výpisy předloží příjemce do 10 pracovních dnů od přijetí podpory Projekty menšího rozsahu – celkové uznatelné náklady do 1 mil. Kč – jednorázově po dokončení realizace na základě kompletní fakturace – neuhraz., uhraz., částečně uhraz.

25 „Mediální rámec“ OP ŽP ( Časopis Priorita (lze objednat zasílání zdarma poštou)

26 „Informativní rámec“ OPŽP
zelená bezplatná informační linka:  500 ová adresa: krajská pracoviště SFŽP ČR

27 webové stránky

28 Přihlášení

29 Výpis žádostí a projektů

30 Identifikace operačního programu a výzvy

31 Administrace žádosti do její akceptace

32 Operační program Životní prostředí

33 SFŽP ČR a OPŽP – kontakty
Bezplatná zelená linka Poradenství přes Měsíčník Priorita o aktualitách v OPŽP Webové stránky: a 33

34 Děkuji za pozornost SFŽP ČR Mgr. Martin Kubica
vedoucí odboru projektů a příjmu žádostí Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: n n zelená linka n


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google