Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucí kohezní politika EU 2014-2020 v ČR. Jsme na dotacích závislí?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucí kohezní politika EU 2014-2020 v ČR. Jsme na dotacích závislí?"— Transkript prezentace:

1 Budoucí kohezní politika EU 2014-2020 v ČR

2 Jsme na dotacích závislí?

3 Kohezní politika EU 2014-2020 •Dávat větší důraz na přidanou hodnotu EU – orientovaná na výsledek a výkon •Zaměřit se na cíle EU 2020 v oblasti ekonomiky, životního prostředí a sociální oblasti – tematická koncentrace •Dát příležitost partnerům ve všech regionech účastnit se vyjednávání Dohody o Partnerství •Klást důraz na poučení z minulosti, stavět na dosavadních zkušenostech •Zajistit transparentnost a odpovědnost

4 Kohezní politika EU 2014-2020 •Větší využití integrovaných nástrojů a koordinovaného přístupu k intervencím •Využití finančních nástrojů – méně nevratných dotací, více úvěrů, záruk a revolvingových fondů •Zjednodušení administrace •Ex-ante kondicionality od národní úrovně až po programovou

5 Kohezní politika 2014-2020 NSRR  Dohoda o partnerství 2007-13 2014-2020

6 Dohoda o partnerství •Strategie pro využívání všech fondů SSR (EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF) v členské zemi. •Gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj - NOK. •Podle čl. 14 obecného nařízení zahrnuje především analýzu disparit, potřeb rozvoje a růstového potenciálu, dále cíle a očekávané výsledky, orientační alokace, seznam operačních programů, ověření adicionality a plnění předběžných podmínek, zajištění implementace a popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji.

7

8 Finanční alokace Operační programFondy Podíl na alokaci 2014–2020 pro SF a FS (v %) Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ERDF16,0 - 18,0 Životní prostředíFS/ERDF11,0 - 14,0 DopravaFS/ERDF16,0 - 20,0 IROPERDF20,0 - 24,0 Výzkum, vývoj a vzděláváníERDF/ESF 13,5 - 16,0 ZaměstnanostESF7,0 - 10,0 Praha – pól růstuERDF/ESF0,8 - 1,3 Technická pomocERDF/ESF/FS0,5 - 3,0

9 Dohoda partnerů MMR, AK ČR, SMO, SMS, MAS Proběhla čtyři oficiální setkání na nejvyšší úrovni: •Využití integrovaných nástrojů ITI pro 6 aglomerací (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradecko-pardubická a Ústecko-chomutovská), •Nástroj pro komunitně vedený rozvoj určený pro MAS (cca 165 v ČR), •Integrovaný nástroj pro krajská města + Mladou Boleslav (která nejsou zahrnuty v aglomeracích pro ITI),

10 Dohoda partnerů •Zřízení stálé krajské konference a využití Regionálního intervenčního rámce pro koordinaci intervencí na území kraje, •projekty krajů na některé oblasti (zvl. na krajské kompetence) budou zajištěny systémovými projekty, GG atd. •MMR bude s ŘO ostatních OP jednat o zajištění územní dimenze včetně vyčlenění alokace, •kvalitní metodika pro územní dimenzi a integrované nástroje (Metodický pokyn pro využití územní dimenze).

11 Požadavky AK ČR •Víceúrovňová správa ESIF – necentralizovat již decentralizované •Princip územního partnerství - důraz na regionální potřeby a spolupráci s partnery na území krajů – „Stálá konference“ a Regionální intervenční rámec jako „akční plán“ pro území kraje •Regionální obálka složená z více OP- předem jasně daná alokace •Využití personálních kapacit – odborníků v regionech pro hladké čerpání IROP a „územní dimenze“ v dalších OP

12 Územní koncentrace Zdroj: Prezentace GS pro IRÚ

13 Integrace Zdroj: Prezentace GS pro IRÚ

14 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM IROP

15 Co by IROP dle MMR neměl být Není a nemůže být prostým součtem intervencí podporovaných dosud z ROP a IOP v 2007-2013. Změna priorit na straně EK i ČR Není a nemůže být kopií SROPu z období 2004-2006. Zohlednění zkušeností z předchozích období

16 Globální cíl IROP „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“

17 Strategie IROP tzv. strategie „3I“ •Infrastruktura •Lidé •Instituce

18 IROP má 3 prioritní osy a technickou pomoc: Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (faktor konkurenceschopnosti „infrastruktura“) Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (faktor konkurenceschopnosti „lidé“) Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (faktor konkurenceschopnosti „instituce“) Osy jsou dále členěny celkem do členění do 13 oblastí podpory (specifických cílů). Návaznost na 10 tematických cílů EU. Struktura IROP

19 IROP Prioritní osa 1 Infrastruktura Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony % alokace 1.1 - Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení 20 1.2 - Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy 10 1.3 - Řešení a řízení rizik s ohledem na změny klimatu – 4 % stanice IZS 4 1.4 - Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury kulturní zařízení, volnočasová centra, ubytovací kapacity (úvěry, záruky) 6

20 ROP Prioritní osa 2 Lidé Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů % alokace 2.1 - Rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením 8 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 2 2.3 - Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanost4 2.4 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a zdravotní péče 6 2.5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 10 2.6 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení10

21 IROP Prioritní osa 3 Instituce Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí % alokace 3.1 - Veřejná infrastruktura cestovního ruchu a kulturního dědictví a jejich marketing a propagace 9 3.2 - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 2 3.3 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT (datový fond veřejné správy, úložiště, cloudová řešení) 6

22 Harmonogram přípravy na 2014-2020 dle MMR •Schválení nařízení v EU – listopad 2013 •Předložení Dohody o partnerství vládě - konec roku 2013 •Předložení jednotlivých OP vládě – leden 2014 •Předložení IROP ke schválení EK – únor 2014 •Audit připravenosti systému – 2Q 2014 •První výzvy – 2. polovina roku 2014

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Budoucí kohezní politika EU 2014-2020 v ČR. Jsme na dotacích závislí?"

Podobné prezentace


Reklamy Google