Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucí kohezní politika EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucí kohezní politika EU"— Transkript prezentace:

1 Budoucí kohezní politika EU
v ČR

2 Jsme na dotacích závislí?

3 Kohezní politika EU Dávat větší důraz na přidanou hodnotu EU – orientovaná na výsledek a výkon Zaměřit se na cíle EU 2020 v oblasti ekonomiky, životního prostředí a sociální oblasti – tematická koncentrace Dát příležitost partnerům ve všech regionech účastnit se vyjednávání Dohody o Partnerství Klást důraz na poučení z minulosti, stavět na dosavadních zkušenostech Zajistit transparentnost a odpovědnost

4 Kohezní politika EU Větší využití integrovaných nástrojů a koordinovaného přístupu k intervencím Využití finančních nástrojů – méně nevratných dotací, více úvěrů, záruk a revolvingových fondů Zjednodušení administrace Ex-ante kondicionality od národní úrovně až po programovou

5 NSRR  Dohoda o partnerství
Kohezní politika NSRR  Dohoda o partnerství

6 Dohoda o partnerství Strategie pro využívání všech fondů SSR (EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF) v členské zemi. Gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj - NOK. Podle čl. 14 obecného nařízení zahrnuje především analýzu disparit, potřeb rozvoje a růstového potenciálu, dále cíle a očekávané výsledky, orientační alokace, seznam operačních programů, ověření adicionality a plnění předběžných podmínek, zajištění implementace a popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji.

7

8 Podíl na alokaci 2014–2020 pro SF a FS (v %)
Finanční alokace Operační program Fondy Podíl na alokaci 2014–2020 pro SF a FS (v %) Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ERDF 16,0 - 18,0 Životní prostředí FS/ERDF 11,0 - 14,0 Doprava 16,0 - 20,0 IROP 20,0 - 24,0 Výzkum, vývoj a vzdělávání ERDF/ESF 13,5 - 16,0 Zaměstnanost ESF 7,0 - 10,0 Praha – pól růstu 0,8 - 1,3 Technická pomoc ERDF/ESF/FS 0,5 - 3,0

9 Dohoda partnerů MMR, AK ČR, SMO, SMS, MAS
Proběhla čtyři oficiální setkání na nejvyšší úrovni: Využití integrovaných nástrojů ITI pro 6 aglomerací (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradecko-pardubická a Ústecko-chomutovská), Nástroj pro komunitně vedený rozvoj určený pro MAS (cca 165 v ČR), Integrovaný nástroj pro krajská města + Mladou Boleslav (která nejsou zahrnuty v aglomeracích pro ITI),

10 Dohoda partnerů Zřízení stálé krajské konference a využití Regionálního intervenčního rámce pro koordinaci intervencí na území kraje, projekty krajů na některé oblasti (zvl. na krajské kompetence) budou zajištěny systémovými projekty, GG atd. MMR bude s ŘO ostatních OP jednat o zajištění územní dimenze včetně vyčlenění alokace, kvalitní metodika pro územní dimenzi a integrované nástroje (Metodický pokyn pro využití územní dimenze).

11 Požadavky AK ČR Víceúrovňová správa ESIF – necentralizovat již decentralizované Princip územního partnerství - důraz na regionální potřeby a spolupráci s partnery na území krajů – „Stálá konference“ a Regionální intervenční rámec jako „akční plán“ pro území kraje Regionální obálka složená z více OP- předem jasně daná alokace Využití personálních kapacit – odborníků v regionech pro hladké čerpání IROP a „územní dimenze“ v dalších OP

12 Územní koncentrace Zdroj: Prezentace GS pro IRÚ

13 Integrace Zdroj: Prezentace GS pro IRÚ

14 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM IROP

15 Co by IROP dle MMR neměl být
Není a nemůže být prostým součtem intervencí podporovaných dosud z ROP a IOP v Změna priorit na straně EK i ČR Není a nemůže být kopií SROPu z období Zohlednění zkušeností z předchozích období

16 Globální cíl IROP „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“

17 Strategie IROP tzv. strategie „3I“ Infrastruktura Lidé Instituce

18 Struktura IROP IROP má 3 prioritní osy a technickou pomoc:
Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (faktor konkurenceschopnosti „infrastruktura“) Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (faktor konkurenceschopnosti „lidé“) Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (faktor konkurenceschopnosti „instituce“) Osy jsou dále členěny celkem do členění do 13 oblastí podpory (specifických cílů). Návaznost na 10 tematických cílů EU.

19 IROP Prioritní osa 1 Infrastruktura
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony % alokace 1.1 - Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení 20 1.2 - Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy 10 1.3 - Řešení a řízení rizik s ohledem na změny klimatu – 4 % stanice IZS 4 1.4 - Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury kulturní zařízení, volnočasová centra, ubytovací kapacity (úvěry, záruky) 6

20 ROP Prioritní osa 2 Lidé Prioritní osa 2
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů % alokace 2.1 - Rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením 8 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 2 2.3 - Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanost 4 2.4 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a zdravotní péče 6 2.5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 10 2.6 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

21 IROP Prioritní osa 3 Instituce
Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí % alokace 3.1 - Veřejná infrastruktura cestovního ruchu a kulturního dědictví a jejich marketing a propagace 9 3.2 - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 2 3.3 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT (datový fond veřejné správy, úložiště, cloudová řešení) 6

22 Harmonogram přípravy na 2014-2020 dle MMR
Schválení nařízení v EU – listopad 2013 Předložení Dohody o partnerství vládě - konec roku 2013 Předložení jednotlivých OP vládě – leden 2014 Předložení IROP ke schválení EK – únor 2014 Audit připravenosti systému – 2Q 2014 První výzvy – 2. polovina roku 2014

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Budoucí kohezní politika EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google