Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČREU Obecná strategická úroveň Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd. Konkrétní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČREU Obecná strategická úroveň Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd. Konkrétní."— Transkript prezentace:

1

2 ČREU Obecná strategická úroveň Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd. Konkrétní strategie – tematické, regionální Strategie regionálního rozvoje Sektorové, tematické strategie Obecné strategické zásady (HSS) Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy regionálního typu Tematické (sektorové) operační programy Aplikace HSS v ČR – národní úroveň Aplikace HSS v ČR – operační úroveň Ostatní strategické dokumenty (venkov, politika zaměstnanosti apod.)

3 Community Strategic Guidelines – navrhované priority P1 – Zatraktivnění Evropy a jejích regionů pro příliv práce a investic •Rozšiřování a zlepšování dopravní infrastruktury •Zlepšení příspěvku životního prostředí na růstu a pracovních příležitostech •Intenzivní využívání tradičních energetických zdrojů •Podpora zdraví pracujících P2 – Zlepšování znalostí a inovací potřebných pro růst •Zvýšení a zlepšení investic do RTD •Podpora inovací a podněcování podnikatelského prostředí •Podpora informační společnosti •Zlepšení přístupu k finančním prostředkům

4 Community Strategic Guidelines – navrhované priority P3 – Více a lepší pracovní příležitosti •Přilákání a udržení většího počtu lidí v zaměstnání, modernizace systémů sociální ochrany •Zvyšování adaptability pracovníků, podniků, zvyšování flexibility na pracovním trhu •Zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím zvyšování vzdělání a dovedností P4 – Územní soudržnost a spolupráce •Příspěvek městům na růst pracovních příležitostí •Podpora ekonomické diverzifikace venkovských oblastí •Spolupráce (přeshraniční, mezinárodní, meziregionální)

5 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje tři Cíle a čtyři Iniciativy Společenství; 49,5 % populace v EU o 25 členech žije v oblastech spadajících do Cíle 1 nebo Cíle 2 Finanční zdroje přibližně 233 miliard euro představujících třetinu celkového rozpočtu EU neboli 0,45 % HDP EU Politika soudržnosti v období 2000-2006

6 Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard EUR) Programy a nástrojeZpůsobilostPriorityDotace Cíl Evropská teritoriální spolupráce 3.94% (13,2 milliard EUR) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 17.2% (57,9 miliard EUR) Politika soudržnosti 2007-2003 3 Cíle Rozpočet: 336,1 miliard EUR (0,41 % HDP EU) Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Fond soudržnosti Regiony s HDP na osobu  75 % průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu  75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 •inovace; •životní prostředí/ prevence rizik; •dostupnost; •infrastruktura; •lidské zdroje; •administrativní kapacita •doprava (TEN); •trvalý rozvoj dopravy; •životní prostředí; •obnovitelné zdroje energie 67,34% = 177,8 miliard EUR 8,38% = 22,14 miliard EUR 23,86% = 62,99 milliard EUR Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období 2000-06 pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence •inovace •životní prostředí/ prevence rizik •dostupnost •strategie evropské •zaměstnanosti 83,44% = 48,31 miliard EUR 16,56% = 9,58 milliard EUR Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce •inovace; •životní prostředí/ prevence rizik; •dostupnost •kultura, vzdělávání 35,61 % přeshraniční programy 12,12 % ENPI 47,73 % nadnárodní programy 4,54 % sítě

7 Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Regiony s HDP pod 75 % Regiony postižené tzv. statistickým efektem Fond soudržnosti Speciální program pro nejodlehlejší regiony: 1,1 Regiony spadající mimo konvergenci Postupné začleňování regionů spadajících pod Cíl 1 v období 2000-06 Přeshraniční spolupráce: 4,7 Nadnárodní spolupráce: 6,3 Vnější hranice: 1,6 Sítě: 0,6 Politika soudržnosti (2007-2013) Rozdělení podle cílů v miliardách Euro (celkem návrh EK: 336.1 miliard EURO)

8 Obecné nařízení pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti  Nařízení Evropského fondu pro regionální rozvoj  Nařízení ESF  Nařízení Fondu soudržnosti Jedno nařízení Komise Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy Rada: jednomyslně EP:souhlas Rada: QMV (kvalifikovaná většina) EP: spolurozhodování Rada: jednomyslně EP: souhlas Rada: QMV EP: spolurozhodování Návrhy nové právní architektury  Nařízení zakládající Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci (EGTC) Nově: Obecné nařízení platí i pro Fond soudržnosti; nový Fond pro rozvoj venkova nyní mimo politiku soudržnosti; jedno nařízení Komise místo pěti pro jednotlivé specifické aspekty, zjednodušená pravidla způsobilosti včleněná přímo do Nařízení. • monofondovost, křížové financování

9 Strategické obecné zásady Společenství navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 1 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 2 Národní strategický referenční rámec navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; nakonec o něm rozhoduje Komise 3 Operační programy jeden fond na program a členský stát nebo region NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise 4 Nové programové dokumenty a návazné kroky 5 Řízení programu a výběr projektů provádí členské státy a regiony NUTS II; princip „sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí Strategie hospodářského růstu Úřad vlády /sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse na jaře v Evropské radě, základem je výroční zpráva Komise a členských zemí 6

10 Současný stav přípravy ČR na období 2007 - 2013 •schválena Strategie udržitelného rozvoje ČR •rozpracována Strategie RR ČR – pracovní verze schválena 31.7.2005 (konečná verze 1.čtvrtletí 2006) •schváleny prioritní oblasti politiky HSS pro období 2007-13 Podnikání Lidské zdroje Inovace a znalostní ekonomika Dostupnost a infrastruktura Řešení regionálních disparit •zadáno zpracování NRP – usnesení vlády 245/2005

11 Strategické cíle NRP •Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

12 ČR - atraktivní prostředí pro investice, práci a život obyvatel Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí: •zaměřena na zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj Dostupnost a infrastruktura: •zahrnuje dopravní dostupnost v nejširším slova smyslu, tj. dopravu osob, zboží, informací i služeb Konkurenceschopný podnikatelský sektor: •zaměřuje se na vytvoření podmínek pro český podnikatelský sektor tak, aby byl konkurenceschopný jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i ostatních mezinárodních trzích, aby dosahoval vysoké přidané hodnoty a produktivity práce Rozvoj cestovního ruchu: •zaměřena na podporu zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu a lázeňství na národní i regionální úrovni

13 Posílení inovačního potenciálu a budování znalostní společnosti Podpora VaV, inovací: •podporuje vědu a výzkum a tvorbu inovací jako zásadní aspekt rozvoje znalostní ekonomiky v České republice, jejím cílem je efektivní využití zdrojů EU pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovací a znalostní ekonomiky v ČR Vzdělávání a vzdělanost: •rozvoj lidských zdrojů, které jsou jedním ze základních faktorů konkurenceschopné ekonomiky. Podpora bude směřovat do modernizace vzdělávacích systémů a vytvoření komplexního systému celoživotního učení Modernizace veřejné správy: •efektivní činnost orgánů veřejné správy a jejich pracovníků a zajištění větší dostupnosti a kvality při zajišťování služeb občanům, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky je předpokladem konkurenceschopnosti ČR

14 Zvyšování zaměstnanosti a posilování sociální soudržnosti Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost: •podpora opatření směřující k modernizaci politiky zaměstnanosti, motivující k práci a k předcházení zneužívání systému sociální ochrany. Při tvorbě nových pracovních míst je nutné zohlednit možnosti adaptace pracovních sil na požadované znalosti a dovednosti prostřednictvím vhodných, obsahem přizpůsobeného dalšího vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání, ale také rozvojem podpůrných systémů veřejných služeb (podporované zaměstnání, asistenční služby, poradenství apod.), což povede ke zvyšování adaptability účastníků trhu práce a jejich lepší uplatnitelnosti Posilování sociální soudržnosti: •sociální soudržnost je základním cílem politik jak na evropské, tak na národní úrovni. Tato prioritní osa se váže na předchozí, neboť problém sociální exkluze je ve většině případů spojen s nezaměstnaností a omezenou uplatnitelností znevýhodněných osob na trhu práce

15 Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů, městských a venkovských oblastí: •podpora vyváženého rozvoje regionů, snižování disparit v socioekonomické úrovni mezi i uvnitř regionů soudržnosti, podpora řešení problémů urbanizovaných a venkovských oblastí, podpora rozvojových center, která svými aktivitami ovlivňují rozvoj svého zázemí Evropská územní spolupráce: •vychází z podpory spolupráce na přeshraniční, meziregionální a mezistátní úrovni, kterou poskytuje Evropská unie. Zařazení těchto intervencí umožní strategické provázání cíle Konvergence a cíle Evropská územní spolupráce

16 Globální cíl NRP Konkurenceschopnost a kvalitní prostředí v ČR Atraktivní prostředí Inovace a znalost. ek. Zaměstnanost, soudržnost Vyvážený rozvoj území Dostupnost, infrastruktura Konkurence schopnost ekonomiky Moderní společnost Rozvoj území OP ŽP OP Dop OP PP OP VVI OP Zaměst OP Vzděl IOPROP OP TA

17 Návrh alokací finančních prostředků (787,5 mld. Kč – indikativní rámec) Původní návrh zpracovatele OP ŽP OP Dop. OP PP OP VVI OP Zam. OP Vzdě IOPROPTA 20% 9% 10% 2% Návrh ex-ante hodnocení 20% 10%6%9% 15%2% Alokace na ROP je velice závislá na hranici s TOP, a může být významně menší i větší (např. realizace infrastruktury……)

18 Národní rozvojový plán Indikativní návrhy operačních programů Životní prostředí Dopravní infrastruktura Adaptabilita a zaměstnanost Integrovaný operační program Regionální operační programy Podnikání a inovace Výzkum, vývoj, inovace ERDF (možnost křížového financování v rámci projektu 10% ESF) ESF (možnost křížového financování v rámci projektu 10% ERDF) Technická asistence Vzdělávání Fond soudržnosti (kohezní fond)

19 Možnosti ROP z hlediska NSRR •Posílení administrativní a absorpční kapacity krajů v dlouhodobém pohledu •Významný podíl vlastního financování intervencí ROP ze strany krajů (spolufinancování ERDF) •Větší vlastnictví ROP ze strany krajů (než je tomu u SROP) _________________________________________________________________ •Odpovědnost za formálně správné využití finančních prostředků •Stále zůstává možnost financovat aktivity krajů i z jiných OP – kraje jako zprostředkující subjekt nebo konečný příjemce •Posílení projektové role krajů – financování vlastních projektů, nejen přerozdělování finančních prostředků třetím osobám

20 Děkujeme za pozornost Martin Černý cerny.m@kr-vysocina.cz a Martina Kršňáková krsnakova.m@kr-vysocina.cz www.partnerstvi-vysocina.cz www.vysocina-finance.cz


Stáhnout ppt "ČREU Obecná strategická úroveň Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd. Konkrétní."

Podobné prezentace


Reklamy Google