Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF v ČR 2007-2013 RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF v ČR 2007-2013 RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je."— Transkript prezentace:

1 ESF v ČR 2007-2013 RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 RP – období 2007-2013 Tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007-2013 Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje území Unie Strukturální fondy:Evropský fond RR Evropský sociální fond Fond soudržnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a regionech regiony na úrovni NUTS 2, jejichž HDP/obyv. je menší než 75 % průměru EU. přechodná podpora v těch regionech, jejichž objektivní podmínky se nezměnily, ačkoliv jejich HDP/obyv. je relativně vyšší v rozšířené Unii (HDP/obyv. nižší než 75 % průměru EU15, tzv. statistický efekt rozšíření). ERDF, ESF a Fond soudržnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Regiony cíle konvergence 2007- 2013: ERDF, ESF Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Regiony cíle konvergence 2007-2013: ERDF, ESF Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn Přizpůsobení se rychlým ekonomickým a sociálním změnám, které probíhají ve světovém měřítku, restrukturalizaci ekonomiky, globalizaci obchodu, pohybu směřujícímu ke znalostní ekonomice a společnosti. Řešení problémů, jež vyplývají ze stárnutí populace, růstu imigrace, nedostatku práce v klíčových sektorech a sociálního vylučování. Dvojí přístup: 1)prostřednictvím regionálních programů - Evropský fond RR 2)prostřednictvím národních programů - Evropský sociální fond Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: příprava a podpora změn Ad 2) Pomoc lidem připravit se a reagovat na změny prostřednictvím národních programů s cílem zlepšit zavádění a realizaci strukturálních reforem na trhu práce a posílit sociální inkluzi v souladu s cíli a směrnicemi Evropské strategie zaměstnanosti (EES). Tři priority politiky: růst schopnosti přizpůsobit se jak u pracovníků, tak u podniků prostřednictvím investic do rozvoje dovedností a školení uvnitř firem a podpory rozvoje efektivních strategií celoživotního učení; zvýšení zaměstnanosti a prevence brzkých odchodů z trhu práce, zejména prostřednictvím politik aktivního stárnutí a opatření na podporu účasti žen; růst zaměstnatelnosti lidí, kteří čelí velkým potížím v přístupu na trh práce a v udržení pracovního místa, jako jsou lidé se zdravotním postižením, příslušníci etnických menšin a migranti. [1][1] Dostupná on-line na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Regiony cíle regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ERDF, ESF Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2 007_en.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Strategické obecné zásady Společenství Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující: rozšíření a zlepšení dopravních infrastruktur, posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a růstem, řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie v Evropě Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu: zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikavost, podporovat informační společnost pro všechny, zlepšit přístup k financím Vytváření více a lepších pracovních míst: přivést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat, systémy sociální ochrany, zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků a pružnost trhů práce, zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace, správní kapacita, pomoci udržet zdravou pracovní sílu

10 NRP 2007-2013 : Globální cíl: přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

11 Schéma – popis vztahů mezi jednotlivými prvky strategie NRP Růst HDP, zvyšování kvality života Rozvoj lidských zdrojů: vzdělávání, zaměstnanost, sociální začleňování a podpora informační společnosti Vyšší konkurenceschopnost ČR při respektování udržitelného rozvoje Chytrá veřejná správa Podpora konkurenceschopnosti ekonomiky: průmysl, služby, cestovní ruch, výzkum, vývoj a inovace Atraktivní prostředí: životní prostředí, doprava Regionální konkurence- schopnost a soudržnost, rozvoj měst a městských oblastí, rozvoj venkova Faktory efektivnosti a proporcionality v růstu ekonomiky Faktory efektivnosti a proporcionalit y růstu ekonomiky

12 NRP 2007-2013 : strategické cíle Konkurenceschopná česká ekonomika → prioritní osa Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky: 1. Konkurenceschopný podnikatelský sektor 2. Podpora kapacit VaV, inovací 3. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Otevřená, flexibilní a soudržná společnost → prioritní osa Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti: 1. Vzdělávání 2. Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 3. Posilování sociální soudržnosti 4. Rozvoj informační společnosti 5. Chytrá veřejná správa

13 NRP 2007-2013 : strategické cíle Atraktivní prostředí → prioritní osa Životní prostředí a dostupnost: 1. Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 2. Zlepšení dostupnosti dopravy Vyvážený rozvoj území → prioritní osa Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky: 1. Vyvážený rozvoj regionů 2. Rozvoj městských oblastí 3. Rozvoj venkovských oblastí 4. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - Praha 5. Evropská územní spolupráce

14 Národní strategický referenční rámec (cca 140 stran), analytická část velmi stručná (cca 30 stran) Strategická část vychází z NRP – vize, cíle, prioritní osy, priority Podrobnější popis zaměření operačních programů, větší důraz na pro vázáná s Národním programem reforem (Lisabonská strategie)

15 NSRR 2007-2013 : strategické cíle Konkurenceschopná česká ekonomika → priority: 1. Konkurenceschopný podnikatelský sektor 2. Podpora kapacit VaV pro inovace 3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství Otevřená, flexibilní a soudržná společnost → priority: 1. Vzdělávání 2. Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 3. Posilování sociální soudržnosti 4. Rozvoj informační společnosti 5. Smart administration

16 NRP 2007-2013 : strategické cíle Atraktivní prostředí → priority: 1. Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 2. Zlepšení dostupnosti dopravou Vyvážený rozvoj území → priority: 1. Vyvážený rozvoj regionů 2. Rozvoj městských oblastí 3. Rozvoj venkovských oblastí 4. Region soudržnosti hl.m.Praha (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) 5. Evropská územní spolupráce (cíl Evropská územní spolupráce)

17 Indikátory NSRR:   kontextu,   globálního cíle,   strategických cílů

18

19 Pozn.: WEF=World Economic Forum →The Global Competitiveness Report

20

21

22

23

24 ESF v ČR 2007-2013 Cíl Konvergence: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: OP Praha Adaptabilita Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25

26 Dotazy? Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "ESF v ČR 2007-2013 RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je."

Podobné prezentace


Reklamy Google