Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond v ČR"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond v ČR
Ing. Jan Burkoň Oddělení implementace ESF Úřad práce v Liberci Dobrý den dámy a pánové, dovolte mi abych se představil, jmenuji se Jan Burkoň a pracuji na oddělení implementace ESF na Úřadu práce v Liberci.

2 Obsah : Úvod do ESF Cíl ESF Forma implementace Úkoly ÚP v Liberci
Závěr V následující prezentaci bych vás chtěl seznámit s Evropským sociálním fondem co je hlavním cílem ESF a jak se zavadí v podmínkách ČR. Následně se dozvíte, o jaké projekty se stará ÚP v Liberci a na závěr shrnu nejdůležitější pro a proti pomoci z ESF.

3 Úvod do ESF Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie. Zaměřuje se na snižování rozdílů v životní úrovni mezi lidmi a mezi jednotlivými regiony EU prostřednictvím investic do lidských zdrojů. Evropský sociální fond je tedy jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie, který se zaměřuje na snižování rozdílů v životní úrovni mezi lidmi a mezi regiony v rámci EU. Tohoto cílu se snaží dosáhnout prostřednictvím investic do lidských zdrojů Toto heslo je více rozvedeno na dalším slideu

4 Cíl ESF Hlavním posláním finanční pomoci z ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavním posláním finanční pomoci z ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

5 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Forma implementace Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 4 priority - 10 opatření Česká republika vypracovala dokument nazvaný Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), který obsahuje 4 priority a ty se skládají celkem z 10 opatření.

6 Priority OP RLZ 1. Priorita: Aktivní politika zaměstnanosti
zaměřena zejména na zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných osob na trh práce a předcházení nezaměstnanosti 2. Priorita: Sociální integrace a rovnost příležitostí pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením a prosazovaní rovných příležitostí na trhu práce 3. Priorita: Rozvoj celoživotního učení rozvoj kapacity vzdělávacích institucí, zlepšení obsahu a kvality vzdělávání. 4. Priorita: Adaptabilita a podnikání podpora jak všeobecného tak specifického odborného vzdělávání s cílem podpořit rozvoj odvětví perspektivních oborů a posílit konkurenceschopnost Mluvil jsem o prioritách OP RLZ. Tyto priority, jak vidíte, tedy jsou: Aktivní politika zaměstnanosti, Další prioritou je Sociální integrace a rovnost příležitostí, Třetí prioritou je Rozvoj celoživotního učení, A nakonec priorita Adaptabilita a podnikání, jsou to určité tematické oblasti pro zaměření jednotlivých projektů s přesně vymezenými příjemci pomoci a typy činností, které lze do projektu zahrnout

7 ÚP v Liberci přímo administruje:
Grantová schémata Opatření 1.1 (Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání) 13 projektů v celkové částce 38 mil. Kč Opatření 4.1 (Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti). 25 projektů v celkové částce 44,7 mil. Kč Mluvím-li za Úřad práce v Liberci, potom v současné době přímo administruje celkem 13 projektů z Opatření 1.1 v celkové částce 38 mil. Kč a 25 projektů z Opatření 4.1 skoro za 45 mil. Kč. Mezi jeden z nejúspěšnějších projektů patří projekt s názvem „Rekvalifikační a poradenské centrum Kašpar“ o celkové částce 2,6 mil. Kč. Cílem projektu bylo zvýšit vzdělání maminkám, které se chystají po mateřské dovolené k návratu do práce. Realizátor projektu občanské sdružení Centrum Kašpar svůj záměr úspěšně zvládlo. Mnoho maminek absolvovalo počítačové kurzy a tím si zvýšilo svou šanci uplatnit se na trhu práce. Spolupráce s tímto úspěšným realizátorem však nekončí. Centrum Kašpar vypracovalo svůj další obdobný projekt, který úspěšně prošel schvalovacím procesem a zahájili již realizaci svého druhého projektu v listopadu 2006 s novým názvem projektu „Šance pro maminky“.

8 ÚP v Liberci přímo administruje:
Národní projekty Příprava na práci v Libereckém kraji (pomoc osobám dlouhodobě nezaměstnaným se zdravotním omezením nebo se zdravotním postižením). 13 mil. Kč Návrat do práce v Libereckém kraji (pomoci osobám dlouhodobě nezaměstnaným s minimálně středním odborným vzděláním a s dobrým zdravotním stavem). 50 mil. Kč Najdi si práci v Libereckém kraji (zaměřen na krátkodobě nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci úřadu práce nejvýše 9 měsíců a mají dokončené střední odborné vzdělání). 50 mil. Kč Druhá část agendy, kterou se oddělení implementace zabývá, jsou 3 národní projekty, které byly vypracovány na základě spolupráce všech úřadů práce Libereckého kraje. Příprava na práci v Libereckém kraji“. Celkové náklady projektu byly stanoveny na cca 13 mil. Kč, 80 % je financováno z Evropského sociálního fondu a 20 % ze státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na pomoc osobám dlouhodobě nezaměstnaným se zdravotním omezením nebo se zdravotním postižením. „Návrat do práce v Libereckém kraji“ o celkové hodnotě cca 50 mil. Kč. Je financován ze 75 % z  z Evropského sociálního fondu a z 25 % ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je pomoci osobám dlouhodobě nezaměstnaným s minimálně středním odborným vzděláním a s dobrým zdravotním stavem. „Najdi si práci v Libereckém kraji“ je zaměřen na krátkodobě nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci úřadu práce nejvýše 9 měsíců a mají dokončené střední odborné vzdělání. Účastníkům projektu bude poskytnuto vzdělání z oblasti IT a prohloubení jazykových znalostí. Na realizaci projektu je připraveno cca 50 mil. Kč.

9 Závěr: Slabé stránky: Silné stránky: příliš vysoká administrativa
nejednotná metodika Silné stránky: pomoc lidem při hledání zaměstnání pomoc příjemcům dotací pomoc realizátorům projektů Na závěr bych chtěl shrnout ta nejdůležitější pro a proti pomoci z ESF. Mezi slabé stránky patří vysoká administrativa projektů a nejednotná metodika při kontrole projektů, ale i při jejich zpracovávání realizátory. Silné stránky samozřejmě převažují (jinak by naše práce nebyla příliš efektivní) a to především v pomoci cílovým skupinám při hledání nového či ztraceného zaměstnání. Dále je zde pomoc přímo příjemcům dotací při školení a zdokonalování svých vlastních zaměstnanců, které by si za normálních podmínek nemohli dovolit. A v neposlední řadě je zde také pomoc realizátorům projektů v tom, že díky realizaci projektů získají cenné zkušenosti, které budou moci později využít v dalších žádostech o dotace z ESF případně jiného fondu EU.

10 Oddělení implementace projektů ESF Email: jan.burkon@lb.mpsv.cz
Děkuji za pozornost. Úřad práce v Liberci Oddělení implementace projektů ESF Tel.: Ing. Jan Burkoň


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google