Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) Konference Hodonín, 24. dubna 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) Konference Hodonín, 24. dubna 2007."— Transkript prezentace:

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) Konference Hodonín, 24. dubna 2007

2 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační program Prováděcí dokument Operační manuál

3 Stav přípravy OP LZZ Červen 2006 – OP LZZ poprvé projednán vládou a spolu s dalšími OP vzat na vědomí usnesením vlády č. 821/2006 Léto 2006 – neformální jednání s EK k OP LZZ – EK vyjádřila spokojenost s OP Říjen 2006 – připomínkové řízení k OP LZZ, vyřešení překryvu s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Listopad 2006 – OP LZZ schválen vládou usnesením č. 1302/2006

4 Stav přípravy OP LZZ Březen 2007 - oficiální předložení OP LZZ prostřednictvím MMR Evropské komisi Zahájení oficiálních negociací s EK – termín pro Rozhodnutí EK je dle Nařízení 4 měsíce od předložení „přijatelného“ dokumentu, první připomínky byly MPSV zaslány začátkem dubna Současně probíhá vyjednávání NSRR, některé jeho úpravy se mohou promítnout do OP

5 Globální cíl OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 je: Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Tento globální cíl je rozpracován do pěti specifických cílů programu, ze kterých vychází pět prioritních os programu.

6 Strategie OP LZZ Strategie – zaměření OP LZZ  Aktivní prevence ztráty zaměstnání – zaměřeno na zaměstnance  Řešení nezaměstnanosti – zaměřeno na uchazeče a zájemce o zaměstnání  Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a sociálního vyloučení – zaměřeno na dlouhodobě nezaměstnané a sociálně vyloučené  Posilování efektivnosti a kapacity veřejné správy a veřejných služeb  Mezinárodní spolupráce Regionální dimenze a partnerský přístup

7 Prioritní osa 1 Adaptabilita Zaměření intervencí  Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím tvorby a realizace systémů a strategií pro podnikové vzdělávání a školení  Tvorba a šíření inovativních a flexibilních forem organizace práce  Zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků

8 Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce Zaměření intervencí  Realizace existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  Tvorba a realizace nových a inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšení efektivnosti existujících nástrojů  Zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných veřejnými službami zaměstnanosti a institucemi trhu práce

9 Oblast podpory 1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti Oblast podpory 2: Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti

10 Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Zaměření intervencí  Podpora při začleňování sociálně vyloučených skupin osob (včetně zvláštního důrazu na romské komunity), systémové aktivity v sociálních službách  Pracovní integrace sociálně vyloučených skupin  Odstraňování nerovností na trhu práce a vytváření podmínek pro sladění rodinného a profesního života

11 Oblasti podpory: 1/ Podpora sociální integrace 2/ Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce 3/ Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

12 Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby Zaměření intervencí  Intervence zaměřené na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb, a to bez ohledu na roli podpořených subjektů při čerpání prostředků ze strukturálních fondů  Intervence zahrnou modernizaci ústřední státní správy a územní veřejné správy, podle usnesení vlády č. 237/2004 a 824/2004  Aktivity pro cílové skupiny zahrnou zavádění nových metod řízení ve veřejné správě, zlepšení kvality regulace, snižování administrativní zátěže, zvýšení kvality a efektivnosti řízení, e- goverment, strategické a komunitní plánování a zlepšení vzdělávacích a školících systémů ve veřejné správě

13 Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce Zaměření intervencí  Podpora mezinárodní spolupráce za účelem rozvoje strategií a zvýšení efektivnosti implementace politik v oblasti zaměstnanosti, sociálního vyloučení, nediskriminace, dalšího vzdělávání a veřejné správy  Mezinárodní spolupráce umožňuje zvýšit dopad projektů na místní, regionální a národní úrovni díky zahrnutí zkušeností, kreditu a odborných znalostí zahraničních partnerů, zvyšuje efektivitu vynaložených prostředků díky získání již vynalezených řešení v zahraničí a umožňuje mezinárodní srovnávání a šíření dobré praxe

14 Implementační struktura OP LZZ (návrh dle PD verze leden 07) Řídící orgán OP LZZ MPSV, odbor 72 Monitorovací výbor Zprostředkující subjekt Kraje ČR (13) Zprostředkující subjekt MPSV- SSZ Zprostředkující subjekt MPSV - odbor 22 Externí agentury oblast podpory 1.1 - část oblast podpory 1.2 oblast podpory 2.1 - část oblast podpory 2.2 oblast podpory 3.4 oblast podpory 4.1 - část prioritní osa 5 prioritní osa 6 Technická pomoc oblast podpory 3.1 oblast podpory 3.2 oblast podpory 1.1 (část) oblast podpory 2.1 (část) oblast podpory 3.3 Zprostředkující subjekt MV oblast podpory 4.1 (část) oblast podpory 4.2

15 Finanční rámec OP LZZ (1)  Rozpočet OP LZZ představuje 7 % prostředků na Cíl Konvergence v ČR, tj. cca 1 815 mil EUR z ESF  Včetně národního financování ve výši 15 % se jedná o částku přesahující 2,1 mld. EUR  Příspěvek na realizaci národních a systémových aktivit na území Prahy – dle navržených vzorců cca 25,6 mil. EUR z ESF  Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2015

16 Finanční rámec OP LZZ (2) Indikativní rozdělení na prioritní osy  Adaptabilita29 %  Aktivní politiky trhu práce33 %  Sociální integrace a rovné příležitosti22 %  Veřejná správa a veřejné služby10 %  Mezinárodní spolupráce2 %  Technická pomoc4 %

17 Prováděcí dokument Navazuje na operační program Podrobnější informace o implementaci programu Operační úroveň prioritních os a jednotlivých oblastí podpory Prováděcí dokument není předkládán a projednáván EK Předpokládá se projednání MV OP LZZ

18 Další postup dopracování PD Úplné dořešení implementační struktury a způsobu implementace oblastí podpory (individuální projekty, grantová schémata) Způsobilé výdaje a křížové financování (umožněno financovat z ESF nezbytné doprovodné činnosti a náklady „investičního“ charakteru, a to až do určené výše) Veřejná podpora

19 Harmonogram Prováděcí dokument OP LZZ- další verze v dubnu 2007 Monitorovací výbor - 1. pol. 2007 Vyhlášení programu a výzev - v návaznosti na schválení OP LZZ (2. pol. 2007) Byl zahájen audit shody (připravenosti struktur)

20 Další informace: www.esfcr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) Konference Hodonín, 24. dubna 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google