Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)"— Transkript prezentace:

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)

2 Stav přípravy OP LZZ (1) Červen 2006 – OP LZZ poprvé projednán vládou a spolu s dalšími OP vzat na vědomí (UV 821/2006) Listopad 2006 – OP LZZ schválen vládou (UV 1302/2006) Březen 2007 - oficiální předložení OP LZZ prostřednictvím MMR Evropské komisi Zahájení oficiálních negociací s EK – Poziční dokument EK k OP LZZ byl MPSV zaslán počátkem dubna

3 Stav přípravy OP LZZ (2) Květen, červen – negociace s EK 30. července – OP LZZ upravený na základě připomínek EK oficiálně předložen Komisi Srpen – EK program zasílá do vnitřního připomínkového řízení v rámci Komise a ke stanovisku Výboru pro ESF Polovina října – předpokládané schválení OP LZZ ze strany EK

4 Globální cíl OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 je: Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Tento globální cíl je rozpracován do pěti specifických cílů programu, ze kterých vychází pět prioritních os programu. programu

5 Prioritní osa 1 Adaptabilita Zaměření intervencí  Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím tvorby a realizace systémů a strategií pro podnikové vzdělávání a školení  Tvorba a šíření inovativních a flexibilních forem organizace práce  Zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností restrukturalizovaných podniků

6 Oblasti podpory: 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků (implementace: MPSV, kraje, MPO) 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků (implementace: MPSV) Cílové skupiny: zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty mimo institucí veřejné správy) a jejich zaměstnanci, zaměstnanci podniků procházející strukturálními změnami

7 Podporované aktivity: Vzdělávání zaměstnanců obecné i specifické (odborné vzdělávání i klíčové dovednosti ve všech formách vzdělávání) Podpora systémů rozvoje lidských zdrojů v podnicích Uplatňování pružných forem organizace práce Podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových adaptačních programů Posilování sociálního dialogu s důrazem na profesní vzdělávání

8 Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce Zaměření intervencí  Realizace existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  Tvorba a realizace nových a inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšení efektivnosti existujících nástrojů  Zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných veřejnými službami zaměstnanosti a institucemi trhu práce

9 Oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Cílové skupiny: uchazeči a zájemci o zaměstnání Podporované aktivity: poradenství, motivační programy, rekvalifikace, … Implementace: MPSV Oblast podpory 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti Cílové skupiny: instituce veřejných služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci, spolupracující organizace, sociální partneři Podporované aktivity: vzdělávání pracovníků služeb zaměstnanosti, rozvoj nástrojů a institucí trhu práce (analýzy a předvídání změn na trhu práce, …) Implementace: MPSV

10 Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Zaměření intervencí  Podpora při začleňování sociálně vyloučených skupin osob (včetně zvláštního důrazu na romské komunity), systémové aktivity v sociálních službách  Pracovní integrace sociálně vyloučených skupin  Odstraňování nerovností na trhu práce a vytváření podmínek pro sladění rodinného a profesního života

11 Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb Podporované aktivity: vzdělávání v oblasti sociálního začleňování, podpora sociálních služeb a dalších nástrojů vedoucích k sociálnímu začlenění a návratu na trh práce, podpora sociální ekonomiky, systémová podpora sociálních služeb … Implementace: MPSV ve spolupráci s kraji Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit Cílové skupiny: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit Podporované aktivity: podobné oblasti 3.1 – vše se zaměřením na sociálně vyloučené romské lokality Implementace: MPSV ve spolupráci s kraji

12 Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením Podporované aktivity: tvorba a realizace komplexních programů zaměstnanosti, podpora pracovních míst, … Implementace: MPSV Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce (příp. muži v obdobné situaci), vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, … Podporované aktivity: rekvalifikace a programy pro získání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy, zavádění flexibilních forem organizace práce, tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, podpora služeb péče o děti, … Implementace: MPSV

13 Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby  Intervence zaměřené na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb, a to bez ohledu na roli podpořených subjektů při čerpání prostředků ze strukturálních fondů  Aktivity pro cílové skupiny: zavádění nových metod řízení ve veřejné správě, snižování administrativní zátěže, aplikace metod zvyšování kvality a efektivnosti řízení, e- goverment, podpora koordinace mezi jednotlivými úřady, strategické plánování a zlepšení vzdělávacích a školících systémů ve veřejné správě  Podpora bude realizována ve 2 oblastech: státní správě a územní veřejné správě

14 Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce  Podpora mezinárodní spolupráce za účelem rozvoje strategií a zvýšení efektivnosti implementace politik v oblasti zaměstnanosti, sociálního vyloučení, nediskriminace, dalšího vzdělávání a veřejné správy  Mezinárodní spolupráce umožňuje zvýšit dopad projektů na místní, regionální a národní úrovni díky zahrnutí zkušeností, kreditu a odborných znalostí zahraničních partnerů, zvyšuje efektivitu vynaložených prostředků díky získání již vynalezených řešení v zahraničí a umožňuje mezinárodní srovnávání a šíření dobré praxe  Aktivity: výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy či místními partnerstvími, spolupráce mezi projekty v různých členských státech s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů či dosáhnout společných výsledků, vznik tématických sítí zaměřených na řešení specifického problému  Implementace: MPSV

15 Finanční rámec OP LZZ (1)  Rozpočet OP LZZ představuje 7 % prostředků na Cíl Konvergence v ČR, tj. cca 1,8 mld. EUR z ESF  Včetně národního financování ve výši 15 % se jedná o částku přesahující 2,1 mld. EUR  Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2015

16 Finanční rámec OP LZZ (2) Indikativní rozdělení na prioritní osy  Adaptabilita29 %  Aktivní politiky trhu práce33 %  Sociální integrace a rovné příležitosti22 %  Veřejná správa a veřejné služby10 %  Mezinárodní spolupráce2 %  Technická pomoc4 %

17 Uznatelné výdaje Budou specifikovány v příručce pro žadatele a podmínkách výzvy Předpokládají se podobné podmínky jako v současném období Umožněno křížové financování (financování z ESF i na nezbytné náklady investičního charakteru, a to až do určené výše)

18 Další postup přípravy implementace Dopracování Prováděcího dokumentu – zejména dle upraveného operačního programu Finalizace Operačního manuálu ŘO, příruček a veškeré související dokumentace – materiály budou posouzeny v rámci auditu shody Monitorovací systém – jednotný systém, přenosy dat zajišťuje MMR, modifikace ŘO

19 Harmonogram Vyhlášení programu –po schválení OP (podzim 2007) Vyhlášení výzev –v návaznosti na schválení OP LZZ a připravenost monitorovacího systému (ke konci roku 2007) Probíhá audit shody (připravenosti struktur) –výrok bude na přelomu roku

20 Další informace: www.esfcr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)"

Podobné prezentace


Reklamy Google