Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj venkova v evropských programech Ing. Jiří Vačkář Ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe tel.: 221812064, Konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj venkova v evropských programech Ing. Jiří Vačkář Ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe tel.: 221812064, Konference."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj venkova v evropských programech Ing. Jiří Vačkář Ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe tel.: , Konference v Liberci 8. října 2003

2 Fondy EU pro venkov •ERDF European Regional Development Fund – Evropský fond regionálního rozvoje •ESF European Social Fund – Evropský sociální fond •EAGGF European Agriculture Guidance and Guarantee Fund – Evropský zemědělský orientační a záruční fond •FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance – Finanční nástroj pro podporu rybolovu

3 Předvstupní programy •Phare – hlavní nástroj podpory přípravy administrativy, hospodářské a sociální soudržnosti a investice ve vybraných regionech – 79 mil. EUR ročně •SAPARD – podpora zemědělství a rozvoje venkova – 22 mil. EUR ročně •ISPA – podpora velkých investičních akcí v sektorech dopravy a životního prostředí – 70 mil. ročně

4 Operační programy v EUR •Průmysl a podnikání Rozvoj podnikatelského prostředí Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Technická pomoc •Infrastruktura Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Zlepšování environmentální infrastruktury •Rozvoj lidských zdrojů Aktivní politika zaměstnanosti Sociální integrace a rovnost příležitostí Rozvoj celoživotního učení Adaptabilita a podnikání Celková podpora Technická asistence

5 Operační programy v EUR •Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnictví Rozvoj venkova, rybářství a odborná příprava •SROP Regionální podpora podnikání Regionální rozvoj infrastruktury Rozvoj lidských zdrojů v regionech Rozvoj cestovního ruchu Technická pomoc pro SROP Technická pomoc pro CSF •Celkem

6 Přehled programů pro rozvoj venkova Evropské unie •EAGGF-O, FIFG – operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (RVMZ) – investiční projekty •EAGGF-Z – Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) – nárokové sazby Související: •ERDF – Společný regionální operační program (SROP) – strategické a páteřní projekty pro rozvoj regionů, skupinové projekty cestovního ruchu •ERDF – operační program Infrastruktura (I) – kanalizace a ČOV v obcích

7 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – stav před negociacemi I. Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství •1.1. Investice do zemědělského majetku zemědělských podniků •1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing •1.3. Lesní hospodářství - nové •1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí •1.5. Odborné vzdělávání •1.6. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství - nové II. Technická pomoc

8 1.1. Investice do zemědělského majetku zemědělských podniků Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům Welfare, jímky, stroje. Zemědělci, mladí zemědělci do 40 let. Dotace 40%, 50% v LFA, mladí 45%, v LFA 55%. 30 mil.Kč Prohlubování diverzifikace zemědělských činností Netradiční potraviny, odbyt, ŽP, stavby, IKT. FO PO v zemědělství a lesnictví. Dotace 50%. Náklady 1,5 mil. Kč

9 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Podpora zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských produktů a produktů následného zpracování Výrobní zařízení, technologie. FO, PO zpracovatelský sektor. Dotace 50%. Náklady do 30 mil. Kč Podpora zlepšení produkce tradičních výrobků a krajových specialit Výrobní zařízení, technologie. FO, PO zpracovatelský sektor. Dotace 50%. Náklady do 15 mil. Kč.

10 1.3. Lesní hospodářství Trvale udržitelné hospodaření v lesích Obnova a péče o les. Náklady do 50 mil. Kč Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření Rekonstrukce lesa, ochranná opatření. Náklady do 50 mil. Kč Investice do lesů Lesní cesty, vodní režim, návštěvnický režim. Dotace %. Náklady do 15 mil. Kč.

11 1.3. Lesní hospodářství Investice do zpracování a odbytu výrobků lesního hospodářství Marketingový projekt, technologie vlastník nebo nájemce lesa. Dotace 50%. Náklady do 12 mil. Kč Sdružování majitelů lesa Založení a vybavení sdružení. Sdružení min.10 vlastníků s 500 ha. Dotace 75%, 50% na vybavení. Náklady do 9 mil. Kč Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Zalesnění a péče o kultury. Vlastník pozemku, sdružení. Dotace 75%. Náklady do 9 mil. Kč.

12 1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí Pozemkové úpravy Digitální mapy, geodetické práce, polní cesty, ÚSES. Pozemkové úřady. Dotace 100%. Náklady do 80 mil. Kč Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny Ochrana a rekonstrukce po povodních, meliorace. FO, PO, včetně obcí, správce toku nebo vlastník zem. pozemku (u meliorací). Dotace 100%. Na m´ hráze, ha pozemku Řízení a zajištění funkčnosti (zemědělských) vodních zdrojů Obnova a odbahnění rybníků a nádrží. FO, PO, včetně obcí. Dotace 100%.

13 1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí Rozvoj venkova (LEADER +) Zpracování rozvojové strategie mikroregionu, realizace projektů, zřízení informačního centra a napojení do evropských sítí. Místní akční skupiny (LAG) – OPS, obce. Území do 120 obyvatel na km 2, do obyvatel. Dotace 50%. Náklady na projekt do 9 mil. Kč Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství Výstavba a rekonstrukce budov, sportovišť, cyklistických cest, vybavení pro agroturistiku. FO, PO zemědělci. Dotace 50%. Náklady do 12 mil. Kč.

14 1.5. Odborné vzdělávání Projekty vzdělávání, konzultací, praxe vybírané Ústavem zemědělských a potravinářských informací Příjemci – všichni příjemci operačního programu Dotace 100%. Náklady do 1 mil. Kč.

15 1.6. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství Zpracování ryb a propagace výrobků z ryb Zpracovatelská zařízení, technologie. FO, PO. Dotace 50%. Náklady do 6 mil. Kč Chov vodních živočichů, akvakultura Obnova společenstev, netradiční chov ryb. Rybářské svazy, profesní sdružení, FO, PO. Dotace 100%, 50% u chovu ryb. Náklady do 1,5 mil. Kč Činnosti prováděné odborníky v rybářství Odbyt. Zpracovatelské organizace, FO, PO. Dotace 50%. Do 3 mil. Kč Mimoprodukční funkce rybářství Druhová pestrost, krajinářské úpravy. FO, PO rybáři v chráněných oblastech. Dotace 100%. Náklady do 1,5 mil. Kč.

16 Horizontální plán rozvoje venkova I. Předčasný odchod zemědělců do důchodu II. Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními III. Agro-environmentální opatření IV.Lesnictví V.Zakládání skupin výrobců VI.Technická pomoc

17 III. Agro-environmentální podopatření A.Ekologické zemědělství B.Celofaremní podopatření B1 Péče o ornou půdu – travnaté okraje B2 Ošetřování travních porostů C. Podopatření péče o krajinu C1 Zatravňování orné půdy C2 Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách C3 Pěstování meziplodin C4 Trvale podmáčené louky a rašelinné louky C5 Oplocení cenných lokalit na pastvinách C6 Ptačí lokality na TP: Chřástal polní C7 Údržba extenzívních sadů C8 Rozptýlená zeleň C9 Biopásy

18 III. Agro-environmentální podopatření D.Zonální podopatření D1 Osevní postup v ochranných zónách jeskyní (Moravský kras) D2 Stabilizace závrtů na orné půdě (Moravský kras) D3 Ponechání strnišť přes zimu (Moravský kras, České středohoří)


Stáhnout ppt "Rozvoj venkova v evropských programech Ing. Jiří Vačkář Ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe tel.: 221812064, Konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google