Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj venkova v evropských programech Ing. Jiří Vačkář Ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe tel.: 221812064, Konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj venkova v evropských programech Ing. Jiří Vačkář Ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe tel.: 221812064, Konference."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj venkova v evropských programech Ing. Jiří Vačkář Ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe tel.: 221812064, e-mail: vackar@mze.cz Konference v Liberci 8. října 2003

2 Fondy EU pro venkov •ERDF European Regional Development Fund – Evropský fond regionálního rozvoje •ESF European Social Fund – Evropský sociální fond •EAGGF European Agriculture Guidance and Guarantee Fund – Evropský zemědělský orientační a záruční fond •FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance – Finanční nástroj pro podporu rybolovu

3 Předvstupní programy •Phare – hlavní nástroj podpory přípravy administrativy, hospodářské a sociální soudržnosti a investice ve vybraných regionech – 79 mil. EUR ročně •SAPARD – podpora zemědělství a rozvoje venkova – 22 mil. EUR ročně •ISPA – podpora velkých investičních akcí v sektorech dopravy a životního prostředí – 70 mil. ročně

4 Operační programy 2004-2006 v EUR •Průmysl a podnikání Rozvoj podnikatelského prostředí Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Technická pomoc •Infrastruktura Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Zlepšování environmentální infrastruktury •Rozvoj lidských zdrojů Aktivní politika zaměstnanosti Sociální integrace a rovnost příležitostí Rozvoj celoživotního učení Adaptabilita a podnikání Celková podpora Technická asistence 260 810 834 130 405 417 119 972 983 10 432 434 246 321 341 84 056 905 14 833 106 142 070 252 318 768 794 102 585 593 39 556 310 107 714 873 50 510 364 3 187 688 15 213 966

5 Operační programy 2004-2006 v EUR •Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnictví Rozvoj venkova, rybářství a odborná příprava •SROP Regionální podpora podnikání Regionální rozvoj infrastruktury Rozvoj lidských zdrojů v regionech Rozvoj cestovního ruchu Technická pomoc pro SROP Technická pomoc pro CSF •Celkem 173 873 888 107 292 848 63 555 636 454 260 622 45 131 208 196 967 407 92 288 235 108 068 602 6 718 760 5 086 410 1 454 035 479

6 Přehled programů pro rozvoj venkova Evropské unie •EAGGF-O, FIFG – operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (RVMZ) – investiční projekty •EAGGF-Z – Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) – nárokové sazby Související: •ERDF – Společný regionální operační program (SROP) – strategické a páteřní projekty pro rozvoj regionů, skupinové projekty cestovního ruchu •ERDF – operační program Infrastruktura (I) – kanalizace a ČOV v obcích

7 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – stav před negociacemi I. Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství •1.1. Investice do zemědělského majetku zemědělských podniků •1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing •1.3. Lesní hospodářství - nové •1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí •1.5. Odborné vzdělávání •1.6. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství - nové II. Technická pomoc

8 1.1. Investice do zemědělského majetku zemědělských podniků 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům Welfare, jímky, stroje. Zemědělci, mladí zemědělci do 40 let. Dotace 40%, 50% v LFA, mladí 45%, v LFA 55%. 30 mil.Kč 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností Netradiční potraviny, odbyt, ŽP, stavby, IKT. FO PO v zemědělství a lesnictví. Dotace 50%. Náklady 1,5 mil. Kč

9 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 1.2.1. Podpora zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských produktů a produktů následného zpracování Výrobní zařízení, technologie. FO, PO zpracovatelský sektor. Dotace 50%. Náklady do 30 mil. Kč. 1.2.2. Podpora zlepšení produkce tradičních výrobků a krajových specialit Výrobní zařízení, technologie. FO, PO zpracovatelský sektor. Dotace 50%. Náklady do 15 mil. Kč.

10 1.3. Lesní hospodářství 1.3.1. Trvale udržitelné hospodaření v lesích Obnova a péče o les. Náklady do 50 mil. Kč. 1.3.2. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření Rekonstrukce lesa, ochranná opatření. Náklady do 50 mil. Kč. 1.3.3. Investice do lesů Lesní cesty, vodní režim, návštěvnický režim. Dotace 1.3.1.-1.3.3. 75%. Náklady do 15 mil. Kč.

11 1.3. Lesní hospodářství 1.3.4. Investice do zpracování a odbytu výrobků lesního hospodářství Marketingový projekt, technologie. 1.3.1.-1.3.4. vlastník nebo nájemce lesa. Dotace 50%. Náklady do 12 mil. Kč. 1.3.5. Sdružování majitelů lesa Založení a vybavení sdružení. Sdružení min.10 vlastníků s 500 ha. Dotace 75%, 50% na vybavení. Náklady do 9 mil. Kč 1.3.6. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Zalesnění a péče o kultury. Vlastník pozemku, sdružení. Dotace 75%. Náklady do 9 mil. Kč.

12 1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 1.4.1. Pozemkové úpravy Digitální mapy, geodetické práce, polní cesty, ÚSES. Pozemkové úřady. Dotace 100%. Náklady do 80 mil. Kč. 1.4.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny Ochrana a rekonstrukce po povodních, meliorace. FO, PO, včetně obcí, správce toku nebo vlastník zem. pozemku (u meliorací). Dotace 100%. Na m´ hráze, ha pozemku.. 1.4.3. Řízení a zajištění funkčnosti (zemědělských) vodních zdrojů Obnova a odbahnění rybníků a nádrží. FO, PO, včetně obcí. Dotace 100%.

13 1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 1.4.4. Rozvoj venkova (LEADER +) Zpracování rozvojové strategie mikroregionu, realizace projektů, zřízení informačního centra a napojení do evropských sítí. Místní akční skupiny (LAG) – OPS, obce. Území do 120 obyvatel na km 2, do 100 000 obyvatel. Dotace 50%. Náklady na projekt do 9 mil. Kč. 1.4.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství Výstavba a rekonstrukce budov, sportovišť, cyklistických cest, vybavení pro agroturistiku. FO, PO zemědělci. Dotace 50%. Náklady do 12 mil. Kč.

14 1.5. Odborné vzdělávání Projekty vzdělávání, konzultací, praxe vybírané Ústavem zemědělských a potravinářských informací Příjemci – všichni příjemci operačního programu Dotace 100%. Náklady do 1 mil. Kč.

15 1.6. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 1.6.1. Zpracování ryb a propagace výrobků z ryb Zpracovatelská zařízení, technologie. FO, PO. Dotace 50%. Náklady do 6 mil. Kč. 1.6.2. Chov vodních živočichů, akvakultura Obnova společenstev, netradiční chov ryb. Rybářské svazy, profesní sdružení, FO, PO. Dotace 100%, 50% u chovu ryb. Náklady do 1,5 mil. Kč. 1.6.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství Odbyt. Zpracovatelské organizace, FO, PO. Dotace 50%. Do 3 mil. Kč. 1.6.4. Mimoprodukční funkce rybářství Druhová pestrost, krajinářské úpravy. FO, PO rybáři v chráněných oblastech. Dotace 100%. Náklady do 1,5 mil. Kč.

16 Horizontální plán rozvoje venkova I. Předčasný odchod zemědělců do důchodu II. Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními III. Agro-environmentální opatření IV.Lesnictví V.Zakládání skupin výrobců VI.Technická pomoc

17 III. Agro-environmentální podopatření A.Ekologické zemědělství B.Celofaremní podopatření B1 Péče o ornou půdu – travnaté okraje B2 Ošetřování travních porostů C. Podopatření péče o krajinu C1 Zatravňování orné půdy C2 Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách C3 Pěstování meziplodin C4 Trvale podmáčené louky a rašelinné louky C5 Oplocení cenných lokalit na pastvinách C6 Ptačí lokality na TP: Chřástal polní C7 Údržba extenzívních sadů C8 Rozptýlená zeleň C9 Biopásy

18 III. Agro-environmentální podopatření D.Zonální podopatření D1 Osevní postup v ochranných zónách jeskyní (Moravský kras) D2 Stabilizace závrtů na orné půdě (Moravský kras) D3 Ponechání strnišť přes zimu (Moravský kras, České středohoří)


Stáhnout ppt "Rozvoj venkova v evropských programech Ing. Jiří Vačkář Ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe tel.: 221812064, Konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google