Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP ŽP 2014 - 2020 Anna Limrová Samostatný odbor OP ŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP ŽP 2014 - 2020 Anna Limrová Samostatný odbor OP ŽP."— Transkript prezentace:

1 OP ŽP 2014 - 2020 Anna Limrová Samostatný odbor OP ŽP

2 OP ŽP 2014 - 2020 současný stav a další plán 19. 5 – 22. 5. zahájena neformální jednání s EK k podobě OP ŽP 19. 6. veřejné projednání programu v rámci SEA hodnocení 19. 6. předložení 6. verze PD MMR -Úprava dle připomínek EK, mezirezortních připomínek a externí platformy OPŽP 9. 7. OP ŽP schváleno vládou 17.7. schválený OP ŽP vládou zaslán EK 26.8. EK schválena Dohoda o partnerství– strategický dokument OP pro ČR 9.10. doručeny připomínky EK k programu Podzim/zima 2014 dopracování závazných dokumentů 01 - 03/2015 předpoklad vyhlašování prvních výzev

3 6 prioritních os (5 věcných, 1 pro financování adminstrace programu) -PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní -PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech -PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizik -PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu -PO 5 Energetické úspory -PO 6 Technická pomoc OP ŽP 2014 - 2020

4 5 specifických cílů = současné oblasti podpory 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě rezortních organizací MŽP -žadatelé AOPK ČR, Správy NP, Správa jeskyní ČR -administrace SFŽP, odborný posudek sekce 600 4.2 Posílit biodiverzitu -současná oblast podpory 6.2 -péče o vzácné druhy a stanoviště, péče o ZCHÚ a území NATURA 2000, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, škody způsobené ZCHD, budování a údržba NI v ZCHÚ a NATURA 2000 PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

5 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny -současná oblast podpory 6.3 a 6.4 -vytváření, regenerace krajinných prvků a struktur, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (mimo státní majetek) zařízených LHP mimo ZCHÚ, zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy, přírodě blízké revitalizace vodních toků, obnova ekostabilizačních funkcí v. ekosystému, přírodě blízká opatření vyplývající s komplexních studií 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech -současná oblast podpory 6.5 -revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

6 4.5 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory současná oblast podpory 6.6 stabilizace a sanace sesuvů (z registru svahových nestabilit), sanace a stabilizace objektů úložných míst těžebního odpadu (z inventarizace nebo registru ú.míst) Přesunu do:Osa 1 – SC 1.3, Osa 3 –SC 3.4 PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

7 Alokace na jednotlivé PO doposud finálně neschválena Celková alokace programu: cca 70 mld. Kč Alokace PO 4: 9,6 mld. Kč (cca 13,7 %) 4.1 – 20% 4.2 – 20% 4.3 – 40% 4.4. – 20% ALOKACE OP ŽP

8 Role AOPK ČR v OP ŽP 2014 - 2020 DÍLČÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT PO4 (KROME 4.1) x dodavatelský subjekt v současném období -Přímá odpovědnost ŘO, MŽP -Rozdělení rolí mezi AOPK ČR a SFŽP AOPK ČR: -Příjem žádostí -Formální kontrola a kontrola přijatelnosti -Nastavení způsobilých výdajů -Hodnocení dle ekologicko – technických kritérií (vč. nákladovosti) -Výběr projektů, seznam dle bodů předložen ŘO/TP, ŘV -Vydání registračního listu -Kontroly, schvalování změn, stanoviska ZVA

9 SFŽP -Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace -Kontroly finanční části realizace -Financování -Vydání ZVA Role AOPK ČR v OP ŽP 2014 - 2020

10 Děkujeme za pozornost Anna Limrová anna.limrova@nature.cz


Stáhnout ppt "OP ŽP 2014 - 2020 Anna Limrová Samostatný odbor OP ŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google