Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 6

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 6"— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 6
Ústí nad Labem

2 Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí je financován v letech z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj). Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Podíl osy 6 v rámci programu je 12,2%. AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

3 Prioritní osy programu
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (599,4 mil. EUR) Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Prioritní osa 8 – Technická pomoc AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

4 Prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny
6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura ,971 mil. EUR 6.2. Podpora biodiverzity - 113,891 mil. EUR 6.3 Obnova krajinných struktur - 77,925 mil. EUR 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny - 224,784 mil. EUR 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny - 86,916 mil. EUR 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod - 65,937 mil. EUR AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

5 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Podporované projekty: - zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně s důrazem na posílení diverzity sídelních biotopů a vztahu obyvatel k přírodě, - podpora přírodě blízké zeleně, zakládání, obnova parků na plochách v ÚPD, stromořadí, skupiny stromů uvnitř sídel, hřbitovů, lesoparků, školních zahrad atd. - zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezená v ÚPD AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

6 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Podporované projekty: - výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů , jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu, - odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů v ZCHÚ a územích Natura 2000 AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

7 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Pokud je součástí opatření nákup pozemku, musí být příjemce podpory vlastníkem nemovitosti, po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu. Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost opatření po dobu nejméně deseti let od ukončení projektu. AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

8 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Příjemci podpory: všechny subjekty (tzn. obce, kraje, občanská sdružení, příspěvkové organizace, OSS mimo pozemkové úřady, státní podniky,… výjimku tvoří ze státních podniků správci vodních toků, FO podnikatelé a PO podnikatelé. Výjimka u odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb v ZCHÚ nebo Natura 2000 – pouze organizační složky státu nebo příspěvková organizace MŽP Způsobilé výdaje: stavební, zemědělské, lesnické, sadovnické a související služby, zejména: náklady na výsadbu, ochranu, ošetření dřevin a odstranění nevhodných náletových dřevin, povýsadbové práce po dobu 2 let založení trávníků (kromě travních koberců) AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

9 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí) mlatové cesty z vodopropustného materiálu (do 20 % způsobilých výdajů) odvoz a uložení suti z likvidovaných staveb. Při použití sadebního materiálu s obvodem kmínku od cm, bude následná péče nezpůsobilým výdajem. Pořízení a výsadba bylin je nezpůsobilým výdajem. AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

10 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Specifická kritéria přijatelnosti: záměr v ZCHÚ, nebo území soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ ani se souhrnem doporučených opatření pro území soustavy ptačích oblastí, záměr není v rozporu s ÚPD, použití stanovištně vhodného sadebního materiálu, odstranění nebo zajištění staveb v ZCHÚ a územích Natura 2000 – nenachází se v intravilánu obcí AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

11 Role krajského střediska
a) spolupráce s žadateli a zpracovateli žádostí před přijetím žádosti – posouzení vhodnosti lokality, průběžná konzultace projektů b) příjem a administrace žádostí - oblasti podpory 1.3.2, 6.1 až 6.5 (6.6 výjimečný postup)‏ Kontrola formálních náležitostí (administrativní pracovník střediska AOPK ČR)‏ Kontrola přijatelnosti žádosti (odborný pracovník AOPK ČR)‏ Hodnocení žádosti z hlediska technických a ekologických kritérií (odborný pracovník AOPK ČR)‏. AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

12 Role krajského střediska
Předání žádosti k ekonomickému hodnocení a dalšímu zpracování na SFŽP c) kontrola projektů v průběhu realizace a zpracování stanoviska pro závěrečné vyhodnocení Žádost o stanovisko o ZVA podává příjemce dotace. AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

13 Financování podpora z ERDF 85% z CZVV podpora ze SFŽP + MŽP 5% z CZVV 10% vlastních zdrojů z celkových způsobilých výdajů AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

14 Rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření orgánů státní správy
potřebné dokumenty k jednotlivým druhům staveb jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách – konzultovat s přísl. úřadem územní rozhodnutí nebo územní souhlas stavební povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dle zákona 114/1992), PP, ZCHÚ povolení ke kácení dřevin a sdělení jak bude naloženo se dřevem doklad o souladu opatření s územně plánovací dokumentací doklad o umístění projektu v prostoru lokálního ÚSES AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

15 Rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření orgánů státní správy
- přírodovědné posouzení (nepovinné) AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

16 Zdroje informací Implementační dokument Směrnice MŽP
Příručka pro žadatele o dotace Závazné pokyny pro žadatele a příjemce Hodnotící kritéria Náklady obvyklých opatření AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

17 Náležitosti projektové dokumentace - 6.3 a 6.5
historický vývoj (historické parky, památkově chráněné objekty) popis současného stavu (přírodní hodnoty, poloha, přítomnost ZCHÚ, ZCHD), kompoziční charakteristika, inventarizace stávajících dřevin (6.5) fotodokumentace současného stavu popis a zdůvodnění navrhovaných opatření grafické přílohy – výkres stávajícího stavu, plán inventarizace dřevin, osazovací plán vč. počtu vysazovaných rostlin, popisu kategorie sazenic, velikosti rozpočet + náklady na následnou péči AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

18 Doporučení pro oblast zeleně
cíle ozeleňování, celková koncepce v případě historických objektů doložit historickou kompozici kvalifikovaný návrh ozelenění, vč. specifikace druhu dřevin, typu a velikosti sazenic a způsobu nakládání s nimi výsadby v nevyhovujícím množství a struktuře druhy místně nevhodné, stanovištně nevhodné nevhodná velikost (malé lesnické sazenice v buřeni X velké drahé) kvalitní školkařský materiál technologie výsadby, ochrana před zvěří následná péče (max. 2 roky) AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

19 Doporučení pro oblast zeleně
využít stávající konfiguraci terénu, minimalizovat terénní úpravy kácení stávající zeleně pouze ze zdravotních důvodů nebo za účelem dotvoření kompozice dokladovat návaznost na předcházející nebo následná opatření výhodou cílem opatření není botanická zahrada v obci, ale přírodě blízká zeleň v sídelním prostředí AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

20 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Středisko Ústí nad Labem
Děkujeme za pozornost Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Středisko Ústí nad Labem Bělehradská 1308/17 Iva Krejčová, Tomáš Stuchlík, Petr Kříž Tel.: AOPK ČR, STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí – Prioritní osa 6"

Podobné prezentace


Reklamy Google