Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana zemědělského půdního fondu z pohledu pozemkových úprav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana zemědělského půdního fondu z pohledu pozemkových úprav"— Transkript prezentace:

1 Ochrana zemědělského půdního fondu z pohledu pozemkových úprav
Seminář „Ochrana zemědělského půdního fondu“ Senát Parlamentu ČR, 19. května 2008 Ing. Jana Pivcová Odbor Ústřední pozemkový úřad Ministerstvo zemědělství

2 Cíle pozemkových úprav - zákon č. 139/2002 Sb. (§ 2)
Uspořádání vlastnických práv a vztahů k pozemkům Zajištění podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy Zpřístupnění pozemků Zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí Ochrana a zúrodnění půdního fondu Zlepšení hospodaření s vodou v krajině Zvýšení ekologické stability krajiny

3 Zákon č. 139/2002 Sb. – plán společných zařízení, § 9 odst. (8)
Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, žel. přejezdy apod.) Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod.) Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry apod.) Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability (místní ÚSES, doplnění příp. odstranění zeleně, terénní úpravy apod.)

4 Vyhl. č. 545/2002 Sb. - § 3 Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení
Odst. (2) Podrobný průzkum terénu se zaměří zejména: c) degradaci půdy, heterogenitu pozemků, zjištění projevů vodní a větrné eroze (např. smyvy, zamokření, dráhy soustředěného odtoku vody, rýhy, strže, deflace, akumulace); současný stav eroze se dokladuje výpočtem míry erozního ohrožení d) technický a funkční stav odvodnění a závlah pozemků, stav koryt vodních toků a vodních děl umístěných v těchto korytech z hlediska možností odvádění povrchových vod z povodí vodního toku, technický a funkční stav vodních nádrží e) rozmístění a stav všech prvků sloužících k ochraně proti vodní a větrné erozi, rozmístění a stav ochranné zeleně a dalších prvků významných pro tvorbu a ochranu krajiny včetně uchování krajinného rázu (větrolamy, meze, dřeviny rostoucí mimo les)

5 Vyhl. č. 545/2002 Sb. - § 9 Plán společných zařízení, odst. 4
V plánu společných zařízení se celý obvod pozemkových úprav posoudí též z hlediska erozního ohrožení a povodňových rizik, posoudí se možnost retence území ve vztahu k ochraně vody. Současný stav i případný návrh protierozních opatření se posuzuje na základě výpočtu průměrné ztráty půdy a jeho porovnání s přípustnou hodnotou ztráty půdy stanovenou podle hloubky půdního profilu. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje zejména jejich účinnost, požadované snížení smyvu půdy, snížení maximálních průtoků a nezbytná ochrana vodních zdrojů, koryt vodních toků, vodních nádrží a zastavěných částí obce. Plán musí být doplněn návrhem agrotechnických opatření, se kterým budou vlastníci pozemků prokazatelně seznámeni.

6 Zákon č. 139/2002 Sb. - § 9 Plán společných zařízení
Plán společných zařízení posoudí sbor nebo vlastníci, není-li sbor zvolen, a schválí jej zastupitelstvo obce na veřejném zasedání PÚ předloží zpracovaný plán dotčeným orgánům státní správy, které se k němu do 30 dnů vyjádří Pro nezbytnou výměru půdního fondu pro společná zařízení se přednostně použijí pozemky ve vlastnictví státu, potom obce

7 Zákon č. 139/2002 Sb. - § 12 Provádění pozemkových úprav
Odst. (1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad po projednání se sborem (zástupců) a za jeho průběžné spolupráce stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na finanční zajištění postup realizace společných zařízení a dalších opatření vyplývajících ze schváleného návrhu. Odst. (4) Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Pokud se má stát vlastníkem společného zařízení jiná osoba než obec, může získat bezúplatné vlastnictví k takovému zařízení pouze v případě, že společné zařízení má sloužit veřejnému zájmu.

8 Zdroje financování realizací plánů společných zařízení v PÚ
Státní rozpočet – vyčleněno v kapitole VPS (podle návrhu MZe) Programy a dotační tituly MŽP (PPK, PRŘS, SFŽP) ŘSD a další stavebníci, z jejichž iniciace jsou PÚ vyvolány Fondy EU (SAPARD, OP Zemědělství, EAFRD , OP Životní prostředí)

9 Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) 2004 - 2006
OP Zemědělství byl programovým dokumentem pro čerpání dotací z orientační sekce strukturálního fondu EAGGF Podopatření Pozemkové úpravy Geodetické projekty Projekty na realizace plánů společných zařízení Čerpáno : mil. Kč, 400 projektů 23 projektů na PEO a hydrologická opatření

10 Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (EAFRD), opatření I. 1. 4
Program rozvoje venkova 2007 – 2013 (EAFRD), opatření I.1.4. Pozemkové úpravy V listopadu 2007 podáno 304 projektů ve výši ,- Kč V březnu 2008 vybráno 218 projektů ve výši ,- Kč Záměr a) projektů Záměr b) projektů Záměr c) projektů Záměr d) projektů

11 Základní principy ochrany ZPF v pozemkových úpravách
Technická opatření – vytvářejí základní trvalou kostru protierozních opatření (průlehy, příkopy, zasakovací pásy, suché nádrže …) Organizační opatření – změny druhů pozemků (zatravnění, zalesnění) Agrotechnická opatření – doplňují navržený systém, mají podobu doporučení, se kterým jsou seznámeni vlastníci pozemků

12 Zákonné povinnosti vlastníků a uživatelů půdy
Zákon č. 334/1992 Sb., § 3, odst. 1 Hospodařit na ZPF musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav Zákon č. 254/2001 Sb., § 27 Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních a odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

13 Zákonné povinnosti na hospodaření Pravidla dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC)
Nerušení krajinných prvků, zejména mezí, teras, větrolamů, zatravněných údolnic, polních cest využívajících přirozené svažitosti a respektujících vrstevnice, popřípadě doprovázených příkopy, jakož i vodních toků a útvarů povrchových vod Vyloučení pěstování širokořádkových plodin – kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice – na půdních blocích , popřípadě dílech půdních bloků s průměrnou svažitostí větší než 12 stupňů

14 Návrh řešení současného stavu postupující degradace zem
Návrh řešení současného stavu postupující degradace zem. půd vodní a větrnou erozí Důsledné uplatňování a vymáhání sankcí na úseku výkonu státní správy podle z. č. 334/1992 Sb. a z.č. 254/2001 Sb. Urychlené vytvoření motivačního, kontrolního a sankčního systému v ochraně půdy ve vztahu k zemědělcům a hospodařícím subjektům Zajištění kontinuity a rychlejšího tempa provádění pozemkových úprav (stabilizace pozemkových úřadů a finančních prostředků na jejich činnost)

15 Děkuji za pozornost a za poskytnutí fotodokumentace Pozemkovým úřadům Břeclav,Hodonín, Jihlava, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Tachov, Trutnov Ing. Jana Pivcová Ministerstvo zemědělství ČR odbor Ústřední pozemkový úřad Tel.:


Stáhnout ppt "Ochrana zemědělského půdního fondu z pohledu pozemkových úprav"

Podobné prezentace


Reklamy Google