Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pozemková úprava Mirotice Plán společných zařízení září 2012 Čechova 395/59 České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pozemková úprava Mirotice Plán společných zařízení září 2012 Čechova 395/59 České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Komplexní pozemková úprava Mirotice Plán společných zařízení září 2012 Čechova 395/59 České Budějovice

2 průzkum řešeného území duben 2012 přípravné geodetické práce červenec 2012 - zaměření skutečného stavu v celém řešeném území - stanovení a vyšetření obvodu KPÚ - vytyčení pozemků neřešených dle §2

3 Plán společných opatření respektuje a navazuje na podklady územního plánování •Územní plán sídelního útvaru Mirotice, Ing. arch. Jaroslav Daněk – Projektový ateliér AD, České Budějovice, 1997 •Změna č. 1 ÚPN SÚ Mirotice, Projektový ateliér AD, České Budějovice, 1999 •Změna č. 2 ÚPN SÚ Mirotice, Projektový ateliér AD, České Budějovice, 2004 •Návrh územního plánu Mirotice, Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., Atelier M.A.A.T, 2011 •a respektuje a zapracovává dokumentaci -R4 – Mirotice, rozšíření, záborový elaborát, Pragoprojekt, a.s., 2011, a zábor výstavby R4 – Čimelice-Mirotice, Valbek, spol. s r.o., 2012

4 výměra katastrálního území 821 ha výměra území v KPÚ 751 ha z toho neřešená dle §2 (lesy) 88 ha počet parcel vstupujících do KPÚ 1944 počet listů vlastnictví vstupujících do KPÚ 269 počet oprávněných osob vstupujících do KPÚ 471

5 Plán společných zařízení Návrh řešení hlavních územních systémů •Systém ekologické stability území •Vodohospodářský systém řešeného území •Dopravní systém

6 Systém ekologické stability území •V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. •Památný strom – Dub na židovském hřbitově. •Návrh plánu lokálního ÚSES Mirotice, Mgr. Václav Novák, Protivín 2011, schvalovaném ÚP – Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., Atelier M.A.A.T, 2011 •V návrhu KPÚ převzetí a upřesnění ekologických prvků. •Celková výměra biocenter v řešeném území 43 ha, délka biokoridorů 10 km.

7 Vodohospodářský systém •Významný vodní tok Lomnice, ve správě Povodí Vltavy rozloha 11 ha •Další drobné vodní toky a meliorační odpady o celkové rozloze 0,8 ha •V řešeném území - 9 rybníků (6,5 ha) – zůstanou ve vlastnictví stávajících vlastníků (většina ve vlastnictví Města Mirotice). •Vyhodnocení ohrožení půdy vodní erozí – části území jsou ohroženy vodní erozí - protierozní osevní postup, průměrný erozní smyv v území G= 2,8 t /ha/ rok •V rámci návrhu KPÚ se pokusíme o vlastnické vypořádání pozemků o rozměrech 20 x 20 m (hranice I. ochranného pásma), na kterých jsou umístěny stávající funkční a využívané vrty v lokalitě Hořejší mlýn a jejich převedení do vlastnictví Města Mirotice – LV 1. • V rámci KPÚ Mirotice byl vypracován vzorový projekt obnovy vrtu pro jeho další využitelnost.

8 Dopravní systém •Hlavní dopravní tepna = silnice I/4 – Praha – Strakonice silnice II/121 - do Milevska •K.ú. Mirotice je dotčeno výstavbou rychlostní silnice R4 – Čimelice-Mirotice. V řešeném území se jedná o výstavbu silnice II/604, která bude napojena na silnici II/121. Plocha záboru je 0,53 ha - záborový elaborát pro ŘSD zpracovává firma Valbek, spol. s.r.o., středisko Plzeň. •Řešené území je dále dotčeno výstavbou R4 - Mirotice, rozšíření. Záborový elaborát pro ŘSD zpracovala firma PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2011. Plocha trvalého záboru je 25 ha a plocha dočasného záboru 4 ha. • V návrhu KPÚ budou části původních vlastnických parcel ponechány v záboru, stabilizovány a připraveny k výkupu.

9 Další silnice: •5 silnic III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje s právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic •4 místní komunikace – část ve vlastnictví obce Ostatní komunikace: •celkem 43 ostatních komunikací, z toho 26 nově navržených a určených k rekonstrukci •celková délka všech ostatních komunikací: 20 km •z toho délka nově navržených komunikací: 9,3 km k rekonstrukci: 4,5 km 3 komunikace budou realizovány v rámci výstavby –R4- rozšíření. V návrhu KPÚ převod ostatních komunikací do vlastnictví Města Mirotice

10

11

12

13 Termíny zhotovení KPÚ Mirotice: •Analýza současného stavu30.04.2012 •Zaměření zájmového území a stanovení obvodu KPÚ 31.07.2012 •Plán společných zařízení30.09.2012 •Soupisy nároků vlastníků 30.03.2013 •Návrh komplexní pozemkové úpravy 30.04.2014 •Zpracování mapového díla, DKM do 3 měsíců od schválení KPÚ


Stáhnout ppt "Komplexní pozemková úprava Mirotice Plán společných zařízení září 2012 Čechova 395/59 České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google