Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální plán územního systému ekologické stability a ozelenění obcí a krajiny na území obcí regionu Cézava (POV 2004) TELNICE 19. Listopadu 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální plán územního systému ekologické stability a ozelenění obcí a krajiny na území obcí regionu Cézava (POV 2004) TELNICE 19. Listopadu 2004."— Transkript prezentace:

1 Regionální plán územního systému ekologické stability a ozelenění obcí a krajiny na území obcí regionu Cézava (POV 2004) TELNICE 19. Listopadu 2004

2 Cíl projektu I. část Inventura stávajícího stavu plánů ÚSES, KPÚ a míry jejich realizace II. část Návrh dalšího postupu obcí regionu Cézava Návrh konkrétních opatření

3 Základní charakteristika regionu Rozloha 15 660 ha Hustota osídlení 129obyv/km2 Počet obyvatel 20245 1991-19 680 2001-20 245 zornění 90% ( 97,8% -43,5%,) ČR 72% Cena půdy 8,60Kč/m2 ( 7,35 – 10,75, ČR-5,02) Zeměděl. půda 85,2% 13 342 ha ( 64,6%-92,1%)

4 Základní koncepční a strategické materiály v území Územní plány včetně ÚSES Strategie Regionu Cézava (2002) Komplexní Pozemkové Úpravy(2+3+1+??=15) Strategie povodí Litavy (Cézavy) Místní program obnovy vesnice Nadregionální ÚSES Jih.Mor. kraje Návrh územní prognózy Jih.Mor.K.(06/2004 Dílčí podklady(generely ÚSES,Generel zeleně, Rev.kulturní krajiny Žatčany,rev.Otnického potoka, ….atd.) Osobní sdělení

5

6

7

8

9

10 Strategie- Slabé stránky  stabilita dominance orné půdy v krajině, nízká ekologická zemědělské krajiny  až na výjimky potlačení přirozené vegetace v nižších polohách  malá biodiverzita krajiny  uměle upravené vodní toky, znečištění vodních toků, nedostatečná údržba koryt vodních toků ze strany jejich správců  nízké zastoupení lesních porostů v krajině

11

12

13 Strategie - Ohrožení - velké bloky orné půdy přispívají ke zrychlenému odtoku v krajině, v případě intenzivních srážek zvyšují riziko povodní - riziko povodní v blízkosti řeky Svratky a dolního toku Litavy - nekoncepční urbanizace a rozvoj dopravních sítí brněnské aglomerace může negativně ovlivnit životní prostředí (hluk, znečištění ovzduší, zábor kvalitní zemědělské půdy) - mnohdy sobecký přístup města Brna ke svému okolí může negativně ovlivňovat rozvojové představy obcí mikroregionu a výrazným způsobem narušit celkový charakter mikroregionu

14

15

16 Některé priority, vybrané ze strategie (porovnání mezi realitou a strategií) Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení Plán:postavit cca 750 RD v regionu Tzn.: 750 x4 = 3000 Nárust obyvatel když za 10 let 565obyv. ? Kolik nových a kolik ze staré zástavby? ?co se starou zástavbou? ?jaké jsou požadavky na „kvalitu bydlení“?

17

18 Některé priority vybrané ze strategie Omezování negativních vlivů lidské činnosti na životní prostředí (projekty – kanalizace, skládky) Zavádění zásad trvale udržitelného rozvoje života v tvorbě a ochraně kulturní krajiny (komplexní ekosystémové přístupy) ( budování rybníků)

19

20 Některé priority, vybrané ze strategie Restrukturalizace zemědělství -Zvýšení podílu nezemědělských aktivit -Podpora zpracovatelskému průmyslu -Krajino-tvorná činnost -Udržení zaměstnanosti -Diversifikované ekonomické aktivity -Podpora intensivní zemědělské výroby -Podpora specializovaných odvětví -Podpora možnosti chovu masných plemen skotu Pouze jeden projekt jako příklad, chybí JAK????

21 Rozvojové aktivity Omezování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 73,3% Ochrana a tvorba kulturní krajiny 53,3% Restrukturalizace zemědělské výroby 20,5 %

22 Závěry a porovnání s realitou Existuje dostatek podkladových a rozvojových materiálů k samostatné práci v jednotlivých katastrech obcí Strategie vznikla později než-li veškerá závazná dokumentace – (obrácený postup) ÚP a ÚSES jsou realizovány podle dokumentace a neodpovídají prioritám strategie

23 Závěry a porovnání s realitou Realizace ÚSES jsou v minimálním rozsahu a nevedou k odstranění slabých stránek a hrozeb ve strategii Některé ÚSESy nejsou propojeny Na základě osobních rozhovorů existuje mnoho individuálních projektů bez návaznosti na celek i když velmi positivních( soukromých i veřejných)

24 Děkuji za to, že mě ještě posloucháte Michal Pospíšil


Stáhnout ppt "Regionální plán územního systému ekologické stability a ozelenění obcí a krajiny na území obcí regionu Cézava (POV 2004) TELNICE 19. Listopadu 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google