Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pravčice a v části k.ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova“ Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pravčice a v části k.ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova“ Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická."— Transkript prezentace:

1 „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pravčice a v části k.ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova“ Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555 tel. 585 205 211, 602 335 483 fax. 585 205 295 kpu@geocentrum.cz kpu@geocentrum.cz

2 Etapy KPÚ: 1. Přípravné práce Přípravné práce 2. Návrhové práce Návrhové práce 3. Realizační práce Realizační práce

3 Přípravné práce návrhu KPÚ  Úvodní jednání 04/2009, 05/2009 Úvodní jednání  Zaměření zájmového území a doplnění podrobného polohového bodového pole (PPBP) 11/2008 Zaměření zájmového území a doplnění podrobného polohového bodového pole (PPBP)  Stanovení obvodu pozemkových úprav 09/2009 Stanovení obvodu pozemkových úprav  Vyšetření nesměňovaných parcel 09/2009 Vyšetření nesměňovaných parcel  Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu 06/2009odnocení podkladů a analýza současného stavu  Dokumentace nároků vlastníků 06/2010

4 Úvodní jednání Úvodní jednání 05/2009  Informace o průběhu zpracovávání pozemkových úprav  Časový plán  Popis jednotlivých činností prováděných v rámci jednotlivých etap  Seznámeni se způsobem ocenění pozemků pro potřeby pozemkových úprav  Volba sboru zástupců vlastníků  Určení místa, od kterého bude měřena vzdálenost pozemků

5 Zaměření zájmového území a doplnění podrobného polohového bodového pole (PPBP) 11/2008  Zaměření se soustředí na extravilán obce a část po obvodu zastavěného území  Zaměření je velmi podrobné:  veškeré cesty, toky, příkopy, druhy pozemků orná, trvalé travní porosty, lesy apod.  dráhy soustředěného odtoku  všechny druhy nadzemních vedení, hospodářské přejezdy, sjezdy, propustky, mosty  na obvodu intravilánu obce vjezdy do objektů a do uzavřených prostorů  skupiny stromů, keřů, solitéry, u speciálních druhů pozemků (sady, vinice, chmelnice) jednotlivé řady, příp. spon  skalky, svážná území, prameniště, močály, závlahy aj  Zaměření celého území polohově i výškově  Navázání na systém S-JTSK -doplnění podrobného polohového bodového pole (stabilizace kamennými hranoly)

6 Ukázka zaměření

7 Stanovení obvodu KPÚ 09/2009  Obvod pozemkových úprav stanovuje Pozemkový úřad ve spolupráci s Katastrálním úřadem  Zahrnuje jedno katastrální území - možnost i část území sousedních katastrů (vyrovnání hranice katastrálního území)  Obvod pozemkových úprav přesně vymezuje území, kde budou pozemkové úpravy probíhat  učení vstupujících parcel, které jsou předmětem dalšího řešení (směňované a nesměňované)  parcely, které nejsou zahrnuty do obvodu pozemkových úprav zůstávají na místě, nedochází u nich k žádným změnám a nejsou pozemkovou úpravou v žádném případě dotčeny  Stanovený obvod pozemkových úprav se vyznačí v terénu a provede se komisionální šetření za účasti vlastníků dotčených pozemků- členem komise je i zástupce obce  Výsledný obvod pozemkových úprav a změny v údajích o parcelách se zapíše do katastru nemovitostí  Stanovení opravného koeficientu  Na obvod pozemkových úprav má vliv také ÚPD, resp. vymezení dalších zájmů obce

8 Obvod KPÚ

9 Vyšetření nesměňovaných parcel Vyšetření nesměňovaných parcel 09/2009  Komisionální šetření s vlastníky pozemků, u kterých se jedná pouze o upřesnění hranic parcel (NESMĚŇOVANÉ PARCELY)  Parcely pak nejsou předmětem směňování a zůstávají na místě tak, jak byly za přítomnosti vlastníka vyšetřeny  Nejsou rovněž součástí rozhodnutí o výměně vlastnických práv

10 Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu 06/2009  Provádí projektant pozemkových úprav  Spolupráce s místními obyvateli a se sborem zástupců  Podklad pro další návrh podklady :  mapové podklady (ZM 1 : 5 000, 1 : 10 000, ZVHM 1 : 50 000, mapy katastru nemovitostí, ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje základní báze geografických dat a registr produkčních bloků  zaměření současného stavu  veškerá dostupná územně plánovací dokumentace  projektové dokumentace a kolaudační operáty melioračních, vodohospodářských a dopravních staveb  programy revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnovy vesnice, programy alternativního zemědělství aj.

11 terénní průzkum :  průzkum vodních poměrů  ochrana území před vodní a větrnou erozí  optimalizace druhů pozemků (stanovení nároků na změnu využití území)  dopravní systém  ochrana a tvorba životního prostředí (ekologická stabilita území a ochrana stávajících a nově navržených ekologicky významných segmentů)  posouzení charakteru zemědělské výroby, lesní výroby, těžby surovin, místního průmyslu a rekreačního využití území  vymezení nadzemních a podzemních vedení včetně jejich ochranných pásem stanoviska :  orgánů státní správy, katastrálního úřadu a správců a vlastníků dotčených zařízení

12 Ukázka mapy průzkumu

13 Vypracování nárokových listů vlastníků 06/2010  Zde je provedeno ohodnocení vstupujících parcel – výměra (upravená případně opravným koeficientem), cena a vzdálenost  Cena zemědělských pozemků se pro potřeby pozemkových úprav určuje podle hlavní půdní jednotky v kódu BPEJ bez přirážek a srážek  V rámci pozemkových úprav se oceňují i porosty (zjednodušeně průměrnou cenou na metr čtvereční)  Nárokový list poslouží projektantovi při návrhu nového umístění pozemků jako měřítko přiměřenosti kvality návrhu

14

15

16

17 Návrhové práce  Návrh plánu společných zařízení 08/2010 Návrh plánu společných zařízení  Návrh nového uspořádání pozemků 08/2011 Návrh nového uspořádání pozemků  vystavení návrhu pozemkových úprav  zapracování připomínek podaných vlastníky po vystavení návrhu KPÚ  závěrečné jednání – zhodnocení výsledků pozemkových úprav a seznámení s návrhem  rozhodnutí o pozemkových úpravách dle § 11 zákona, „Rozhodnutí o schválení návrhu“ a „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“

18 Návrh plánu společných zařízení Návrh plánu společných zařízení 08/2010  Tvoří základní kostru budoucího nového uspořádání pozemků vlastníků  jedná se o systém dopravních prvků  vodohospodářských a protierozních prvků  prvky územního systému ekologické stability  Výchozím podkladem je podrobný terénní průzkum území a analýza všech dostupných podkladů  územně plánovací dokumentace  Dopravní systém  většinou stávající zaměřený systém cest, doplněný podle požadavků s přihlednutím na dotení cestní sítě budovanou dálnicí

19  Vodohospodářské a protierozní prvky  vliv na retenční schopnost krajiny, možnosti ochrany intravilánu před nepříznivými účinky velkých vod, možnosti omezení degradačních procesů na půdách, možnosti revitalizace stávajících prvků apod.  Prvky ekologické stability  vhodné začlenění do krajiny, jejich polyfunkčnost a respektování již definovaných prvků  Návrhy se řídí platnými předpisy a normami  Projednání návrhu a schválení  Respektování připomínek zástupců státní správy a vlastníků či správců dotčených zařízení  Dopracování do jednotlivých parcel  Vlastníkem společných zařízení se ve většině případů stává obec nebo stát

20

21 Návrh nového uspořádání pozemků 08/2011  Závěrečná fáze projektování pozemkových úprav  do již odsouhlasené kostry společných zařízení se postupně umisťují nové pozemky vlastníků  Pozemky podle možností scelují a pokud to lze, přihlíží k požadavkům vlastníků na jejich nové umístění z pohledu užívání  Kritéria přiměřenosti kvality (přípustné odchylky)  výměra ± 10 %  cena ± 4 %  vzdálenost ± 20 %  Podmínky ze zákona :  překročení kritérií pouze se souhlasem vlastníka  nalepšení v ceně nad 4 % je možné pouze se souhlasem vlastníka, že uhradí rozdíl v ceně přesahující 4 %  Postupné projednávání

22  Za projednaný se bere návrh, kde je odsouhlaseno alespoň 75 % výměry řešených pozemků  Vystavení odsouhlaseného návrhu po dobu 30 dnů - obec a příslušný pozemkový úřad  možnost vznesení připomínek vlastníky  zapracování připomínek a nové vyjádření vlastníků  Závěrečné jednání  „Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav“ – možnost odvolání, které se pak řeší ve smyslu zákona  „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“  Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (15 dní od vyvěšení veřejnou vyhláškou), se stává platným nový vyprojektovaný stav  V této době také zanikají nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k původním pozemkům

23

24

25 Porovnání stavu před a po KPÚ:

26 Realizační práce pozemkové úpravy  Zpracování mapového díla 03/2012 Zpracování mapového díla  Vytýčení pozemků 03/2012 Vytýčení pozemků  Postupná realizace plánu společných zařízení Postupná realizace plánu společných zařízení

27 Zpracování mapového díla  Etapa bezprostředně navazující na návrhové práce  Po nabytí právní moci „Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav“ je vytvořena nová digitální katastrální mapa (DKM) včetně souboru popisných informací, které se vztahují k jednotlivým parcelám. Tím je nový stav zaveden do katastru nemovitostí.

28 Vytýčení pozemků  Postupně, na žádost vlastníků, jsou vytýčeny jejich pozemky  Vytýčení je na náklady státu, ale pouze jednou  Hranice pozemků jsou trvale stabilizovány a za tuto stabilizaci pak odpovídá vlastník pozemku  Vlastní vytýčení se realizuje obvykle po sklizni a provedení podmítky, pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak

29 Postupná realizace plánu společných zařízení  Postupné uvádění navrženého systému společných opatření do funkce  Stanovení priority jednotlivým prvků plánu společných zařízení  Realizace v závislosti na zajišťování finančních prostředků (a to jak ze státních, tak z dalších zdrojů)  Zjednodušení stavebního řízení  Společná zařízení, která jsou realizována po pozemkových vlastní obec, pokud není rozhodnutím o pozemkových úpravách stanoveno jinak (vlastníkem je stát, nebo soukromník – biocentra, biokoridory apod.)  Dochází k postupné realizaci záměrů obce  Možné dosažení na dotační tituly

30 Závěr  Realizací pozemkových úprav se dosáhne zpřehlednění a vyjasnění vlastnických práv k pozemkům  Připraví se podmínky pro racionální obdělávání pozemků, (dojde k jejich scelení, zpřístupnění, vyrovnání jejich hranic apod.)  Po realizaci společných zařízení dojde ke zlepšení celkového stavu životního prostředí a krajiny v okolí obce (zvýšení retence, zlepšení ochrany půdy a vodních toků, doplnění prvků ÚSES apod.)  Připraví se podmínky pro naplnění některých záměrů územního plánování (realizace cestní sítě, vodohospodářských opatření, prvků ochrany krajiny apod.)  Připraví se podmínky pro čerpání dotací z různých podpůrných programů a tím se obci, ale i uživatelům půdy otevře možnost dosáhnout na realizaci potřebných opatření

31 UKÁZKY REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

32

33 Pro poskytnutí podrobných informací a řešení konkrétních problematik bude zástupce zpracovatele k dispozici v níže uvedených termínech v místě KPÚ. Současně je možno zpracovatele v průběhu prací na „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pravčice a v části k.ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova“ kontaktovat telefonicky na čísle: 585 205 241 vyřizuje: Ing. Michal Najman

34 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pravčice a v části k.ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova“ Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická."

Podobné prezentace


Reklamy Google