Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Břest a Němčice u Holešova“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Břest a Němčice u Holešova“"— Transkript prezentace:

1 Břest a Němčice u Holešova“
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pravčice a v části k.ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova“ Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, Olomouc zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č tel , 602 335 483 fax. 585 

2 Etapy KPÚ: Přípravné práce Návrhové práce Realizační práce

3 Přípravné práce návrhu KPÚ
Úvodní jednání 04/2009, 05/2009 Zaměření zájmového území a doplnění podrobného polohového bodového pole (PPBP) 11/2008 Stanovení obvodu pozemkových úprav 09/2009 Vyšetření nesměňovaných parcel 09/2009 Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu 06/2009 Dokumentace nároků vlastníků 06/2010

4 Úvodní jednání 05/2009 Informace o průběhu zpracovávání pozemkových úprav Časový plán Popis jednotlivých činností prováděných v rámci jednotlivých etap Seznámeni se způsobem ocenění pozemků pro potřeby pozemkových úprav Volba sboru zástupců vlastníků Určení místa, od kterého bude měřena vzdálenost pozemků

5 Zaměření zájmového území a doplnění podrobného polohového bodového pole (PPBP) 11/2008
Zaměření se soustředí na extravilán obce a část po obvodu zastavěného území Zaměření je velmi podrobné: veškeré cesty, toky, příkopy, druhy pozemků orná, trvalé travní porosty, lesy apod. dráhy soustředěného odtoku všechny druhy nadzemních vedení, hospodářské přejezdy, sjezdy, propustky, mosty na obvodu intravilánu obce vjezdy do objektů a do uzavřených prostorů skupiny stromů, keřů, solitéry, u speciálních druhů pozemků (sady, vinice, chmelnice) jednotlivé řady, příp. spon skalky, svážná území, prameniště, močály, závlahy aj Zaměření celého území polohově i výškově Navázání na systém S-JTSK -doplnění podrobného polohového bodového pole (stabilizace kamennými hranoly)

6 Ukázka zaměření

7 Stanovení obvodu KPÚ 09/2009 Obvod pozemkových úprav stanovuje Pozemkový úřad ve spolupráci s Katastrálním úřadem Zahrnuje jedno katastrální území - možnost i část území sousedních katastrů (vyrovnání hranice katastrálního území) Obvod pozemkových úprav přesně vymezuje území, kde budou pozemkové úpravy probíhat učení vstupujících parcel, které jsou předmětem dalšího řešení (směňované a nesměňované) parcely, které nejsou zahrnuty do obvodu pozemkových úprav zůstávají na místě, nedochází u nich k žádným změnám a nejsou pozemkovou úpravou v žádném případě dotčeny Stanovený obvod pozemkových úprav se vyznačí v terénu a provede se komisionální šetření za účasti vlastníků dotčených pozemků- členem komise je i zástupce obce Výsledný obvod pozemkových úprav a změny v údajích o parcelách se zapíše do katastru nemovitostí Stanovení opravného koeficientu Na obvod pozemkových úprav má vliv také ÚPD, resp. vymezení dalších zájmů obce

8 Obvod KPÚ

9 Vyšetření nesměňovaných parcel 09/2009
Komisionální šetření s vlastníky pozemků, u kterých se jedná pouze o upřesnění hranic parcel (NESMĚŇOVANÉ PARCELY) Parcely pak nejsou předmětem směňování a zůstávají na místě tak, jak byly za přítomnosti vlastníka vyšetřeny Nejsou rovněž součástí rozhodnutí o výměně vlastnických práv

10 Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu 06/2009
Provádí projektant pozemkových úprav Spolupráce s místními obyvateli a se sborem zástupců Podklad pro další návrh podklady : mapové podklady (ZM 1 : 5 000, 1 : , ZVHM 1 : , mapy katastru nemovitostí, ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje základní báze geografických dat a registr produkčních bloků zaměření současného stavu veškerá dostupná územně plánovací dokumentace projektové dokumentace a kolaudační operáty melioračních, vodohospodářských a dopravních staveb programy revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnovy vesnice, programy alternativního zemědělství aj.

11 terénní průzkum : průzkum vodních poměrů ochrana území před vodní a větrnou erozí optimalizace druhů pozemků (stanovení nároků na změnu využití území) dopravní systém ochrana a tvorba životního prostředí (ekologická stabilita území a ochrana stávajících a nově navržených ekologicky významných segmentů) posouzení charakteru zemědělské výroby, lesní výroby, těžby surovin, místního průmyslu a rekreačního využití území vymezení nadzemních a podzemních vedení včetně jejich ochranných pásem stanoviska : orgánů státní správy, katastrálního úřadu a správců a vlastníků dotčených zařízení

12 Ukázka mapy průzkumu

13 Vypracování nárokových listů vlastníků 06/2010
Zde je provedeno ohodnocení vstupujících parcel – výměra (upravená případně opravným koeficientem), cena  a vzdálenost Cena zemědělských pozemků se pro potřeby pozemkových úprav určuje podle hlavní půdní jednotky v kódu BPEJ bez přirážek a srážek V rámci pozemkových úprav se oceňují i porosty (zjednodušeně průměrnou cenou na metr čtvereční) Nárokový list poslouží projektantovi při návrhu nového umístění pozemků jako měřítko přiměřenosti kvality návrhu

14

15

16

17 Návrhové práce Návrh plánu společných zařízení 08/2010
Návrh nového uspořádání pozemků 08/2011 vystavení návrhu pozemkových úprav zapracování připomínek podaných vlastníky po vystavení návrhu KPÚ závěrečné jednání – zhodnocení výsledků pozemkových úprav a seznámení s návrhem rozhodnutí o pozemkových úpravách dle § 11 zákona, „Rozhodnutí o schválení návrhu“ a „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“

18 Návrh plánu společných zařízení 08/2010
Tvoří základní kostru budoucího nového uspořádání pozemků vlastníků jedná se o systém dopravních prvků vodohospodářských a protierozních prvků prvky územního systému ekologické stability Výchozím podkladem je podrobný terénní průzkum území a analýza všech dostupných podkladů územně plánovací dokumentace Dopravní systém většinou stávající zaměřený systém cest, doplněný podle požadavků s přihlednutím na dotení cestní sítě budovanou dálnicí

19 Vodohospodářské a protierozní prvky
vliv na retenční schopnost krajiny, možnosti ochrany intravilánu před nepříznivými účinky velkých vod, možnosti omezení degradačních procesů na půdách, možnosti revitalizace stávajících prvků apod. Prvky ekologické stability vhodné začlenění do krajiny, jejich polyfunkčnost a respektování již definovaných prvků Návrhy se řídí platnými předpisy a normami Projednání návrhu a schválení Respektování připomínek zástupců státní správy a vlastníků či správců dotčených zařízení Dopracování do jednotlivých parcel Vlastníkem společných zařízení se ve většině případů stává obec nebo stát

20

21 Návrh nového uspořádání pozemků 08/2011
Závěrečná fáze projektování pozemkových úprav do již odsouhlasené kostry společných zařízení se postupně umisťují nové pozemky vlastníků Pozemky podle možností scelují a pokud to lze, přihlíží k požadavkům vlastníků na jejich nové umístění z pohledu užívání Kritéria přiměřenosti kvality (přípustné odchylky) výměra ± 10 % cena ± 4 % vzdálenost ± 20 % Podmínky ze zákona : překročení kritérií pouze se souhlasem vlastníka nalepšení v ceně nad 4 % je možné pouze se souhlasem vlastníka, že uhradí rozdíl v ceně přesahující 4 % Postupné projednávání

22 Za projednaný se bere návrh, kde je odsouhlaseno alespoň 75 % výměry řešených pozemků
Vystavení odsouhlaseného návrhu po dobu 30 dnů - obec a příslušný pozemkový úřad možnost vznesení připomínek vlastníky zapracování připomínek a nové vyjádření vlastníků Závěrečné jednání „Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav“ – možnost odvolání, které se pak řeší ve smyslu zákona „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“ Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (15 dní od vyvěšení veřejnou vyhláškou), se stává platným nový vyprojektovaný stav V této době také zanikají nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k původním pozemkům

23

24

25 Porovnání stavu před a po KPÚ:

26 Realizační práce pozemkové úpravy
Zpracování mapového díla 03/2012 Vytýčení pozemků 03/2012 Postupná realizace plánu společných zařízení

27 Zpracování mapového díla
Etapa bezprostředně navazující na návrhové práce Po nabytí právní moci „Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav“ je vytvořena nová digitální katastrální mapa (DKM) včetně souboru popisných informací, které se vztahují k jednotlivým parcelám. Tím je nový stav zaveden do katastru nemovitostí.

28 Vytýčení pozemků Postupně, na žádost vlastníků, jsou vytýčeny jejich pozemky Vytýčení je na náklady státu, ale pouze jednou Hranice pozemků jsou trvale stabilizovány a za tuto stabilizaci pak odpovídá vlastník pozemku Vlastní vytýčení se realizuje obvykle po sklizni a provedení podmítky, pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak

29 Postupná realizace plánu společných zařízení
Postupné uvádění navrženého systému společných opatření do funkce Stanovení priority jednotlivým prvků plánu společných zařízení Realizace v závislosti na zajišťování finančních prostředků (a to jak ze státních, tak z dalších zdrojů) Zjednodušení stavebního řízení Společná zařízení, která jsou realizována po pozemkových vlastní obec, pokud není rozhodnutím o pozemkových úpravách stanoveno jinak (vlastníkem je stát, nebo soukromník – biocentra, biokoridory apod.) Dochází k postupné realizaci záměrů obce Možné dosažení na dotační tituly

30 Závěr Realizací pozemkových úprav se dosáhne zpřehlednění a vyjasnění vlastnických práv k pozemkům Připraví se podmínky pro racionální obdělávání pozemků, (dojde k jejich scelení, zpřístupnění, vyrovnání jejich hranic apod.) Po realizaci společných zařízení dojde ke zlepšení celkového stavu životního prostředí a krajiny v okolí obce (zvýšení retence, zlepšení ochrany půdy a vodních toků, doplnění prvků ÚSES apod.) Připraví se podmínky pro naplnění některých záměrů územního plánování (realizace cestní sítě, vodohospodářských opatření, prvků ochrany krajiny apod.) Připraví se podmínky pro čerpání dotací z různých podpůrných programů a tím se obci, ale i uživatelům půdy otevře možnost dosáhnout na realizaci potřebných opatření

31 UKÁZKY REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

32

33 585 205 241 vyřizuje: Ing. Michal Najman
Pro poskytnutí podrobných informací a řešení konkrétních problematik bude zástupce zpracovatele k dispozici v níže uvedených termínech v místě KPÚ. Současně je možno zpracovatele v průběhu prací na „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pravčice a v části k.ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova“ kontaktovat telefonicky na čísle: vyřizuje: Ing. Michal Najman

34 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Břest a Němčice u Holešova“"

Podobné prezentace


Reklamy Google